План за четене на Библията

Основен / ден 341

Стар Завет

Ездра

1

Кир помага на пленниците да се завърнат


1 В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир да прогласи из цялото си царство и писмено да обяви: 2 Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Еова ми е дал всички царства на света; и Той ми е заръчал да Му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. 3 И тъй, който от всички вас е от Неговия народ – неговият Бог да бъде с него – нека отиде в Ерусалим, който е в Юда, и нека построи на Еова, Израилевия Бог (Той е Бог) дома, който е в Ерусалим. 4 На всеки, който е оцелял, където и да живее сега, нека му помогнат съжителите му със сребро и злато, с имот и добитък, и с доброволни приноси за Божия дом, който е в Ерусалим.
5 Тогава се вдигнаха началниците на бащините домове на Юда и Вениамин и свещениците, и левитите – всички, чиито дух бе подбудил Бог да идат да построят Господния дом в Ерусалим. 6 И всичките им съседи им помагаха със сребърни вещи, със злато, с имот, с добитък и със скъпоценни вещи, освен с всички доброволни приноси. 7 И цар Кир извади вещите на Господния дом, които Навуходоносор бе донесъл от Ерусалим и сложил в капището на боговете си, – 8 извади ги персийският цар Кир чрез ковчежника Митридат, който ги предаде под брой на управителя на Юда Сасавасар. 9 И ето броя им: тридесет златни блюда, хиляда сребърни блюда, двадесет и девет ножа, 10 тридесет златни паници, четиристотин и десет сребърни паници от втори вид и хиляда други съда. 11 Всички златни и сребърни съдове бяха пет хиляди и четиристотин. Сасавасар понесе всичко това, когато изгнаниците тръгнаха от Вавилон за Ерусалим.
© Библейска лига - България

2

Списък на пленниците, които се завръщат


1 А ето човеците от областта, които излязоха от плен, от онези, които Вавилонският цар Навуходоносор беше преселил като пленници във Вавилон, и които се върнаха в Ерусалим и в Юдея, всеки в града си, 2 заедно със Зоровавел, Исус, Неемия, Серая, Реелая, Мардохей, Билшан, Миспар, Бигвай, Реум и Ваана. Броят на мъжете от Израилевия народ беше: 3 Фаросови потомци – две хиляди сто седемдесет и двама; 4 Сефатиеви потомци – триста седемдесет и двама; 5 Арахови потомци – седемстотин седемдесет и пет; 6 Фаат-Моавови потомци – (по линия на Исус и Йоав) две хиляди осемстотин и дванадесет; 7 Еламови потомци – хиляда двеста петдесет и четирима; 8 Затуеви потомци – деветстотин четиридесет и петима; 9 Закхееви потомци – седемстотин и шестдесет; 10 Ваниеви потомци – шестстотин четиридесет и двама; 11 Виваеви потомци – шестстотин двадесет и трима; 12 Азгадови потомци – хиляда двеста двадесет и двама; 13 Адоникамови потомци – шестстотин шестдесет и шест; 14 Бигваеви потомци – две хиляди петдесет и шестима; 15 Адинови потомци – четиристотин петдесет и четирима; 16 Атирови потомци – (по линия на Езекия) деветстотин и осем; 17 Висаеви потомци – триста двадесет и трима; 18 Йораеви потомци – сто и дванадесет; 19 Асумови потомци – двеста двадесет и трима; 20 Гиварови потомци – деветдесет и петима; 21 жители от Витлеем – сто двадесет и трима; 22 от Нетофа – петдесет и шестима; 23 от Анатот – сто двадесет и осем; 24 от Азмавет – четиридесет и двама; 25 от Кириат-Еарим, от Хефира и от Беерот – седемстотин четиридесет и трима; 26 от Рама и Гавая – шестстотин двадесет и един; 27 от Михмаск – сто двадесет и двама; 28 от Ветил и Гай – двеста двадесет и трима; 29 от Нево – петдесет и двама; 30 от Магбиш – сто петдесет и шестима; 31 от другия Елам – хиляда двеста петдесет и четирима; 32 от Харим – триста и двадесет; 33 от Лод, Адид и Оно – седемстотин двадесет и петима; 34 от Ерихон – триста четиридесет и петима; 35 от Сеная – три хиляди шестстотин и тридесет.
36 Свещениците: Едаеви потомци, от Исусовия дом – деветстотин седемдесет и трима; 37 Имерови потомци – хиляда петдесет и двама; 38 Пасхорови потомци – хиляда двеста четиридесет и седем; 39 Харимови потомци – хиляда и седемнадесет.
40 Левитите: Исусови и Кадмиилови потомци (по линия на Одуя) – седемдесет и четирима.
41 Певците: Асафовите потомци – сто двадесет и осем.
42 Вратарите на храма: Селумови потомци, Атерови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитаеви потомци, Соваеви потомци – всичко сто тридесет и девет.
43 Нетинимите: Сихаеви потомци, Асуфаеви потомци, Таваотови потомци, 44 Керосови потомци, Сиаеви потомци, Фадонови потомци, 45 Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Акувови потомци, 46 Агавови потомци, Салмаеви потомци, Ананови потомци, 47 Гиделови потомци, Гаарови потомци, Реаеви потомци, 48 Расинови потомци, Некодаеви потомци, Газамови потомци, 49 Озаеви потомци, Фасееви потомци, Бесаеви потомци, 50 Аснаеви потомци, Меунимови потомци, Нефусимови потомци, 51 Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци, 52 Бацлутови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци, 53 Баркосови потомци, Сисерови потомци, Тамаеви потомци, 54 Насиеви потомци и Атифаеви потомци. 55 Потомците на Соломоновите слуги: Сотаеви потомци, Соферетови потомци, Ферудаеви потомци, 56 Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гиделови потомци, 57 Сефатиеви потомци, Атилови потомци, Фохеретови потомци от Цебаим и Амиеви потомци. 58 Всичките нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха триста деветдесет и двама.
59 А ето тези излязоха от Тел-Мелах, Тел-Ариса, Херув, Адан и Имер, но не можаха да покажат, че бащините им домове произхождат от Израил: 60 Потомците на Делая, Товия и Никода – шестстотин петдесет и двама; 61 и от свещениците: потомците на Авая, Акос и Верзелай, който взе жена от дъщерите на галаадеца Верзелай и се нарече по тяхното име. 62 Тези търсиха своите фамилни регистри, но не ги намериха; затова бяха извадени от свещенството като нечисти. 63 И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща, докато свещеник не отслужи с Урим и Тумим.
64 Всичките общо събрани бяха четиридесет и две хиляди триста и шестдесет, 65 освен техните слуги и слугини, които бяха седем хиляди триста тридесет и седем. Те имаха и двеста певци и певици. 66 Конете им бяха седемстотин тридесет и шест; мулетата им – двеста четиридесет и пет; 67 камилите им – четиристотин тридесет и пет; и ослите им – шест хиляди седемстотин и двадесет.
68 А някои от началниците на бащините домове, когато дойдоха в Господния дом в Ерусалим, принесоха доброволно дарове за Божия дом, за да го издигнат на мястото му. 69 Според силата си внесоха в съкровищницата за делото шестдесет и една хиляди драхми злато, пет хиляди мнаси сребро и сто свещенически одежди.
70 Така свещениците, левитите, част от народа, певците, вратарите и храмовите служители се заселиха в градовете си – целият Израил се засели в градовете си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

22

Реката на живота


1 След това ангелът ми показа река с вода на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето. 2 И по средата на улицата му, и от двете страни на реката, имаше дърво на живота, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дървото бяха за изцеление на народите. 3 Нищо проклето няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в града, и Неговите слуги ще Му служат. 4 Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. 5 Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от светлината на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.
6 И каза ми: Тези думи са верни и истинни; и Господ, Бог на духовете на пророците, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.

Исус идва


7 И ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на пророчеството на тази книга.
8 Аз Йоан съм, който чух и видях това. И когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми беше показал това. 9 Но той ми каза: Недей! Аз съм съслужител твой и на братята ти пророците, и на тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога. 10 Още ми каза: Не запечатвай думите на пророчеството на тази книга; защото времето за изпълнението му е близо. 11 Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят.
12 Ето, ида скоро; и с Мене е Моята награда, за да отплатя на всеки според делата му. 13 Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят. 14 Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да ядат от дървото на живота, и да влязат през портите в града. 15 А вън са безнравствените, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците, и всеки, който обича лъжата и лъже.
16 Аз, Исус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда. 17 И Духът, и невястата казват: Ела! И който чуе, нека каже: Ела! И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.
18 Аз заявявам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга: Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга, 19 и ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от книгата на живота и от святия град, които са описани в тази книга.
20 Онзи, Който заявява това, казва: Да, ида скоро.
Амин! Ела, Господи Исусе!
21 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин.

Псалми и Притчи