План за четене на Библията

Основен / ден 345

Стар Завет

Захария

4

Златният светилник и двете маслинени дървета


1 И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди като човек, когото събуждат от сън. 2 И ме попита: Какво виждаш? И казах: Погледнах и ето, светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте му светила на него и със седем цеви на седемте светилника, които са върху него, 3 и край него две маслинени дървета – едно отдясно на чашата и едно отляво. 4 И казах на ангела, който говореше с мене: Какви са тези, господарю мой? 5 И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са тези? И казах: Не, господарю мой. 6 Тогава ми отговори и ми каза:
Ето Господнето слово към Зоровавел:
Не чрез сила, нито чрез мощ,
а чрез Духа Ми – казва Господ на силите. –
7 Какво си ти, планино велика?
Пред Зоровавел – поле!
Той ще изнесе връхния камък
с възклицание – Благодат! Благодат на него!
8 И дойде към мене Господнето слово:
9 Ръцете на Зоровавел положиха основата на този дом;
и неговите ръце ще го довършат.
И ще познаеш, че Господ на силите ме е пратил при вас.
10 Защото кой презира този ден на малките работи?
Понеже те ще се радват,
като видят отвеса в ръката на Зоровавел.
Тези седем са очите Господни,
тичащи през цялата земя.
11 Тогава, отговаряйки, му казах: Какви са тези две маслинени дървета отдясно и отляво на светилника? 12 И втори път попитах: Какви са тези две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват от себе си маслото като злато? 13 А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И казах: Не, господарю мой. 14 Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.
© Библейска лига - България

5

Летящият свитък


1 Тогава пак, като повдигнах очите си, видях – ето летящ свитък. 2 И попита ме: Какво виждаш? И отговорих: Виждам летящ свитък, дълъг двадесет лакти и широк десет лакти. 3 И каза ми: Това е проклятието, което се простира по лицето на цялата страна; защото, както пише в него от едната страна, всеки, който краде, ще бъде изтребен, и както пише в него от другата страна, всеки, който се кълне лъжливо, ще бъде изтребен. 4 Аз ще го разпратя казва Господ на силите – и то ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на онзи, който се кълне лъжливо в Мое име; и като остане в къщата му, ще я разори – както дърветата ѝ, така и камъните ѝ.

Жената в ефата


5 Тогава ангелът, който говореше с мене, излезе и ми каза: Повдигни очите си и виж какво е това, което излиза. 6 И попитах: Какво е това? А той каза: Това, което излиза, е ефа. Образът им по цялата земя. 7 И ето – един талант олово се вдигаше и ето – една жена седеше сред ефата. 8 Рече още: Това е Нечестието. И я хвърли обратно сред ефата; после хвърли оловната теглилка в отвора на ефата. 9 Тогава, като повдигнах очите си, видях – и ето, излязоха две жени, които летяха като вятър; защото имаха крила като крила на щъркел; и вдигнаха ефата между земята и небето. 10 Тогава казах на ангела, който говореше с мене: Къде отнасят те ефата? 11 И ми каза: Да построят за нея къща в земята Сенаар; и когато е готова, тя ще бъде поставена там на своето място.
© Библейска лига - България

6

Четирите колесници


1 И пак повдигнах очите си и погледнах – и ето, четири колесници излизаха изсред две планини; и планините бяха медни.
2 В първата колесница имаше червени коне, във втората колесница черни коне, 3 в третата колесница бели коне, а в четвъртата колесница пъстри и пепеляви коне. 4 Тогава рекох на ангела, който говореше с мене: Какви са тези колесници, господарю мой? 5 И в отговор ангелът ми рече: Тези са четирите небесни духа, които излизат отпред Господаря на целия свят, пред Когото са стояли. 6 Черните коне отиват към северната страна, белите – излизат след тях; а пъстрите – към южната страна. 7 А пепелявите, като излязоха, поискаха да отидат и да обходят земята. И Той им рече: Идете, обходете земята. И тъй, обходиха земята. 8 Тогава извика към мене и ми каза: Виж онези, които отиват към северната страна, успокоиха духа Ми в северната страна.

Корона за Исус


9 И слово от Господа дойде към мене: 10 От върналите се от плен, от Хелдай, от Товия и от Едая, които дойдоха от Вавилон, вземи и ела в същия ден, и влез в къщата на Йосия, Софониевия син. 11 Вземи сребро и злато, направи корони и ги положи върху главата на първосвещеника Исус, Йоседековия син; 12 и му кажи:
Така говори Господ на силите, Който казва:
Ето мъжа, Чието име е Отрасъл;
Той ще израсте от мястото Си
и ще построи храма Господен.
13 Да! Той ще построи храма Господен;
и, като приеме славата,
ще седне на престола Си като управител;
ще бъде и свещеник на престола Си.
И съгласие за мир ще има между двамата. 14 И короните ще се дадат на Хелем, на Товия, на Едая и на Хен, Софониевия син, за спомен в Господния храм. 15 И тези, които са далеч, ще дойдат и ще градят Господния храм; и ще познаете, че Господ на силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне, ако слушате внимателно гласа на Господа, вашия Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

4

Изкушаването на Исус


1 А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от Йордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дни, 2 където беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни; и като се изминаха те, Той огладня. 3 И дяволът Му каза: Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб. 4 А Исус му отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек [но с всяко Божие слово“]. 5 Тогава, като Го възведе [на една планина] нависоко и Му показа всичките царства на вселената в един миг време, дяволът Му рече: 6 На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства (защото на мене е предадена, и аз я давам, на когото искам), 7 и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое. 8 А Исус в отговор му каза: Писано е: „На Господа, твоя Бог, да се кланяш, и само на Него да служиш“. 9 Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма и Му рече: Ако си Божий Син, хвърли се от тука долу; 10 защото е писано:
„Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят;
11 и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о камък ногата Си“.
12 А Исус в отговор му рече: Казано е: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“ 13 И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него до някое време.

Исус отхвърлен в Назарет


14 А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност. 15 И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го прославяха. 16 И дойде в Назарет, където беше отхранен, и по обичая Си влезе в синагогата един съботен ден, и стана да чете. 17 И подадоха Му книгата на пророк Исая; и Той, като отвори книгата, намери мястото, където бе писано:
18 „Духът на Господа е върху Мене,
защото Ме е помазал да благовествам на сиромасите;
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците,
и проглеждане на слепите,
да пусна на свобода угнетените,
19 да проглася благоприятната Господня година.“
20 И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него. 21 И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши. 22 И всички Му засвидетелстваха, чудещи се на благодатните думи, които излизаха от устата Му. И казваха: Тоя не е ли Йосифовият син? 23 И Той им рече: Без друго ще Ми кажете тая поговорка: Лекарю, изцери себе си; каквото сме чули, че ставало в Капернаум, стори го и тука в Своята Си родина. 24 И пак рече: Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си. 25 А казвам ви наистина: Много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца, и настана голям глад по цялата земя; 26 и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска. 27 Тъй също много прокажени имаше в Израил във времето на пророк Елисей; но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман. 28 Като чуха това, всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв 29 и, като станаха, изкараха Го вън от града, и заведоха Го при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да Го хвърлят долу. 30 Но Той мина посред тях и си отиде.

Исус изгонва нечист дух


31 И слезе в галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден; 32 и удивляваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт. 33 И в синагогата имаше човек, хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас: 34 Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Святият Божий. 35 Но Исус го смъмри, казвайки: Млъкни и излез от него. И бесът, като го повали насред всички, излезе от него, без никак да го повреди. 36 И всички се смаяха, и разговаряха помежду си, казвайки: Какво е това слово, че Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат? 37 И слух се разнесе за Него по всичките околни места.

Исус изцелява мнозина


38 И като стана, та излезе от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска: и молиха Го за нея. 39 И Той, като застана над нея, смъмри треската, и треската я остави; и начаса тя стана и им прислужваше.
40 И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки един от тях, изцели ги. 41 Още и бесове с крясък излизаха от мнозина, и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги смъмряше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че е Помазаникът.
42 И като се съмна, Той излезе и отиде в уединено място; а народът Го търсеше, идваше при Него и искаше да Го задържи, за да не си отива от тях. 43 Но Той им рече: И на другите градове трябва да благовествам Божието царство, понеже за това съм изпратен. 44 И проповядваше в галилейските синагоги.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи