План за четене на Библията

Основен / ден 353

Стар Завет

Естир

5

Молбата на Естир към царя


1 А на третия ден Естир се облече в царските си дрехи и застана във вътрешния двор на царския дом пред царския дом, а царят седеше на царския си престол в царския дом, с лице към входа. 2 И като видя царят царица Естир, че стои в двора, тя придоби благоволението му; и царят простря към Естир златния скиптър, който държеше в ръката си; и Естир се приближи, та се допря до края на скиптъра. 3 Тогава царят ѝ каза: Какво искаш, царице Естир? И каква е молбата ти? Даже и за половината царство да е, ще ти се даде. 4 И Естир рече: Ако е угодно на царя, нека дойде царят заедно с Аман днес на угощението, което съм приготвила за него. 5 И царят рече: Накарайте Аман да побърза, за да стане както казва Естир. Така царят и Аман дойдоха на угощението, което Естир бе приготвила. 6 И като пиеха вино, царят пак каза на Естир: Какво е прошението ти? Ще ти се удовлетвори! Каква е молбата ти? Ще бъде изпълнена даже и за половината царство да е. 7 Тогава Естир отговори: Прошението и молбата ми е това: 8 Ако съм придобила царевото благоволение и ако е угодно на царя да удовлетвори прошението ми и да изпълни молбата ми, нека дойде царят с Аман на угощението, което ще приготвя за тях, и утре ще отговоря каквото царят ме пита.

Яростта на Аман срещу Мардохей


9 В този ден Аман излезе радостен и с весело сърце; но когато видя Мардохей при царската порта, че нито става, нито показва страх от него, Аман се изпълни с ярост против Мардохей.
10 Обаче Аман се въздържа и отиде у дома си; тогава прати да повикат приятелите му и жена му Зереса, 11 и Аман им приказва за славата на богатството си и за многото си деца, и как царят го бе повишил и как го бе въздигнал над първенците и царските слуги. 12 Рече още Аман: Даже и царица Естир не покани другиго с царя на угощението, което направи, а само мене; и утре съм поканен у нея с царя. 13 Обаче всичко това не ме задоволява, докато гледам юдеина Мардохей да седи при царската порта. 14 Тогава жена му Зереса и всичките му приятели му казаха: Нека се приготви една бесилка петдесет лакти висока и утре кажи на царя да бъде обесен Мардохей на нея; тогава иди радостен с царя на угощението. И като се хареса това на Аман, заповяда да приготвят бесилката.
© Библейска лига - България

6

Отдаване почит на Мардохей


1 През онази нощ сънят побягна от царя; и той заповяда да донесат аналите, летописа за неговото царуване, и да му четат. 2 И се намери записано как Мардохей беше обадил за Вихтана и Терес – двама от царските скопци, които пазеха входа – че бяха поискали да сложат ръка на цар Асуир. 3 И царят рече: Каква почест и отличие е дадено на Мардохей за това? И слугите на царя, които му прислужваха, казаха: Не е направено нищо за него. 4 Тогава царят рече: Кой е на двора? А Аман беше дошъл във външния двор на царския дом, за да каже на царя да обеси Мардохей на бесилката, която бе приготвил за него.
5 И слугите на царя му казаха: Ето, Аман стои на двора. И царят каза: Да влезе. 6 И като влезе Аман, царят му рече: Как да се постъпи с човек, на когото царят благоволява да окаже почест? А Аман помисли в сърцето си: На кого другиго би благоволил царят да направи почест, освен на мене? 7 Затова Аман каза на царя: За човека, на когото царят благоволява да окаже почест, 8 нека донесат царската одежда, с която царят се облича, и царската корона, която се слага на главата му, и нека доведат коня, на който царят язди, 9 и тази одежда и конят да се дадат в ръката на един от по-видните царски първенци, за да облекат човека, когото царят благоволява да почете; и когато го развеждат, възседнал коня през градския площад, нека прогласяват пред него: Така ще се направи на човека, когото царят благоволява да почете. 10 Тогава царят каза на Аман: Веднага вземи одеждата и коня, както си рекъл, и направи така на юдеина Мардохей, който седи при царската порта; да не се пропусне нищо от всичко, което каза. 11 И така, Аман взе одеждата и коня, облече Мардохей и го преведе на кон през градския площад, като прогласяваше пред него: Така ще се направи на човека, когото царят благоволява да почете. 12 И Мардохей се върна при царската порта.
А Аман отиде бързо у дома си наскърбен, с покрита глава. 13 И Аман разказа на жена си Зереса и на всичките си приятели всичко, което му се бе случило. Тогава мъдреците му и жена му Зереса му рекоха: Ако Мардохей, пред когото си почнал да изпадаш, е от юдейски род, ти не ще му надвиеш, но без друго ще паднеш пред него.
14 И докато още се разговаряха с него, царските скопци пристигнаха и побързаха да заведат Аман на угощението, което Естир бе приготвила.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

12

Предупреждения и насърчения


1 Между това, като се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че един други се тъпчеха, Той започна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. 2 Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. 3 Затова, каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на светло; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи, ще се прогласи от покрива. 4 А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да сторят. 5 Но ще ви предупредя от кого да се боите: Бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от Него да се боите. 6 Не продават ли се пет врабчета за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. 7 Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчетата. 8 И казвам ви: Всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели; 9 но ако се отрече някой от Мене пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели. 10 И на всеки, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости. 11 И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще отговорите, или какво ще кажете. 12 Защото Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.

Притчата за богатия неразумен човек


13 И някой си от множеството Му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. 14 А Той му каза: Човече, кой Ме е поставил сред вас да съдя или да деля? 15 И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. 16 И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. 17 И той размишляваше в себе си: Какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. 18 И рече: Ето какво ще направя: Ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. 19 И ще река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. 20 А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде? 21Т ака става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.

Не се безпокойте


22 Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. 23 Защото животът е повече от храната, и тялото – от облеклото. 24 Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито съкровищница, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците! 25 И кой от вас може с грижи да прибави и един лакът към ръста си? 26 И тъй, ако и най-малкото нещо не можете да сторите, защо се безпокоите за друго? 27 Разгледайте кремовете как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. 28 И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловерци! 29 И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и нямайте съмнения в умовете си; 30 защото всичко това търсят езичниците на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това. 31 Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще ви се прибави. 32 Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. 33 Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, и което молец не изяжда. 34 Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Бдете и бъдете готови


35 Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени; 36 и бъдете сами вие прилични на човеци, които чакат господаря си да се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. 37 Блажени ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. 38 И ако дойде на втората стража, или на третата стража, и ги намери така, блажени са ония слуги. 39 Но това да знаете, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. 40 Бъдете, и вие готови; защото в час, когато не мислите, Човешкият Син ще дойде.
41 Тогава Петър каза: Господи, само на нас ли казваш тази притча, или на всичките? 42 Господ каза: И тъй, кой е онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над слугите си, да им дава навреме определената храна? 43 Блажен оня слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. 44 Истина ви казвам, че ще го постави над всичкия си имот. 45 Но ако оня слуга рече в сърцето си: Господарят ми се забави, и започне да бие момчетата и момичетата, да яде, да пие и да се опива, 46 то господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните. 47 И оня слуга, който е знаел волята на господаря си, но не се е приготвил, нито е постъпил по волята му, ще бъде много бит. 48 А оня, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще изискват.

Не мир, а разделение


49 Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако вече се е запалил? 50 Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и колко се измъчвам, докато се извърши! 51 Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла. 52 Защото отсега на татък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима. 53 Ще се разделят баща против син и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха, и снаха против свекърва.

Тълкуване на времената


54 Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали, и така става. 55 И когато духа южен вятър, казвате: Ще стане жега, и става. 56 Лицемерци! Лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? 57 А защо и от само себе си не съдите какво е право? 58 Защото, когато отиваш с противника си да се явиш пред управителя, постарай се по пътя да се помириш с него, да не би да те завлече при съдията и съдията да те предаде на служителя, и служителят да те хвърли в тъмница. 59 Казвам ти, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и най-последното петаче.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи