План за четене на Библията

Основен / ден 356

Стар Завет

Ездра

7

1 След тези събития, при царуването на персийския цар Артаксеркс, дойде Ездра – син на Серая, син на Азария, син на Хелкия, 2 син на Селум, син на Садок, син на Ахитов, 3 син на Амария, син на Азария, син на Мерайот, 4 син на Зерая, син на Ози, син на Вуки, 5 син на Ависуя, син на Финехас, син на Елеазар, син на първосвещеника Аарон. 6 Този Ездра дойде от Вавилон, той бе книжник, вещ в Мойсеевия закон, който Господ, Израилевият Бог, бе дал; и царят му отпусна всичко, каквото поиска, понеже ръката на Господа, неговия Бог, беше над него за добро. 7 Някои от израиляните, включително свещениците, левитите и певците, вратарите и храмовите служители, също дойдоха в Ерусалим в седмата година на цар Артаксеркс. 8 Ездра стигна в Ерусалим в петия месец от седмата година на царя. 9 Той беше тръгнал от Вавилон на първия ден от първия месец и на първия ден от петия месец стигна в Ерусалим, понеже добрата ръка на неговия Бог беше над него. 10 Защото Ездра бе утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява, и да учи в Израил на повеления и наредби.

Писмото на Артаксеркс до Ездра


11 А ето препис от писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеника и книжника Ездра – книжника, вещ в думите на Господните заповеди и в повеленията Му към Израил:
12 Артаксеркс, цар на царете, към свещеник Ездра, книжника, вещ в закона на небесния Бог, съвършен мир, и прочее. 13 Издавам указ всички от израиляните в царството ми и от свещениците и левитите им, които пожелаят да идат в Ерусалим, да вървят с тебе. 14 Тъй като си изпратен от царя и от седмината му съветника да се осведомиш за Юда и Ерусалим, според закона на твоя Бог, който е в ръката ти; 15 и да занесеш среброто и златото, които царят и съветниците му доброволно принасят на Израилевия Бог, Чието обиталище е в Ерусалим, 16 заедно с всичкото сребро и злато, което събереш от цялата Вавилонска област, и заедно с доброволните приноси на народа и на свещениците за дома на техния Бог в Ерусалим. 17 С тези пари непременно купи телета, овни и мъжки агнета, заедно с хлебните им приноси и възлиянията им, и ги принеси в жертва върху олтара на дома на вашия Бог в Ерусалим. 18 И каквото се види угодно на тебе и на братята ти да сторите с останалото сребро и злато, сторете според волята на вашия Бог. 19 И съдовете, които са ти дадени за службата в дома на твоя Бог, предай ги пред Ерусалимския Бог. 20 И каквото още потрябва за дома на твоя Бог, което стане нужда да изразходваш, изразходвай го от царската съкровищница. 21 И аз, цар Артаксеркс, издавам указ до всички ковчежници отвъд реката Ефрат, да дадат веднага на свещеника Ездра, книжника, вещ в закона на небесния Бог всичко, което би поискал. 22 до сто таланта сребро, до сто кора жито, до сто вати вино, до сто вати дървено масло и неопределено количество сол. 23Каквото и да е заповядал небесният Бог, нека се направи с прилежание за дома на небесния Бог, да не би да дойде гняв върху царството на царя и на синовете му. 24 При това ви известяваме относно свещениците, левитите, певците, вратарите, нетинимите и другите служители на този Божий дом, че на никого от тях не ще бъде законно да се наложи данък, мито или пътна повинност. 25 И ти, Ездра, според мъдростта, която имаш от твоя Бог, постави управници и съдии, които да съдят целия народ отвъд реката Ефрат – всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог; и поучавайте всеки, който не ги знае. 26 И всеки, който не пази законите на твоя Бог и царския закон, нека незабавно да се наказва със смърт, заточение, конфискуване на имот или затвор.
27 Благословен да бъде Господ, Богът на нашите бащи, който е вложил такава мисъл в сърцето на царя, да прослави дома на Господа в Ерусалим, 28 и е направил да намеря милост пред царя и съветниците му, и пред всички силни първенци на царя! Така, понеже ръката на Господа, моя Бог, беше над мене за добро, аз се ободрих и събрах от Израил по-видни мъже, за да тръгнат заедно с мене.
© Библейска лига - България

8

Списък на началниците на бащините домове


1 А ето началниците на бащините домове и родословието на онези, които излязоха с мене от Вавилон при царуването на цар Артаксеркс. 2 От потомците на Финехас – Гиршом; от Итамаровите потомци – Даниил; от Давидовите потомци – Хатуш. 3 От потомците на Сехания, от Фаросовите потомци – Захария; и с него се преброиха по родословие сто и петдесет души от мъжки пол. 4 От Фаат-Моавовите потомци – Зераевия син Елиоинай и с него двеста души от мъжки пол. 5 От Сеханиевите потомци – Яазииловия син и с него триста души от мъжки пол. 6 От Адиновите потомци – Йонатановия син Ебед и с него петдесет души от мъжки пол. 7 От Еламовите потомци – Готолиевия син Исая и с него седемдесет души от мъжки пол. 8 От Сефатиевите потомци – Михаиловия син Зевадия и с него осемдесет души от мъжки пол. 9 От Йоавовите потомци – Ехииловия син Авдия и с него двеста и осемнадесет души от мъжки пол. 10 От Селомитовите потомци – Йосифовия син и с него сто и шестдесет души от мъжки пол. 11 От Виваевите потомци – Захария, Виваевия син, и с него двадесет и осем души от мъжки пол. 12 От Азгадовите потомци – Йоанан, Акатановия син, и с него сто и десет души от мъжки пол. 13 От последните Адоникамови потомци, чиито имена са Елифалет, Еиил и Семая, и с тях седемдесет души от мъжки пол. 14 От Бигваевите потомци – Утай и Завуд, и с тях седемдесет души от мъжки пол.

Връщането в Ерусалим


15 Тези събрах при реката, която тече към Ахава, и там се разположихме на стан за три дни; а като прегледах народа и свещениците, не намерих сред тях ни един от потомците на Леви. 16Т огава пратих да повикат по-видните – Елиезер, Ариил, Семая, Елнатан, Ярив, Елнатан, Натан, Захария и Месулам, и благоразумните мъже Йоярив и Елнатан, 17 и ги изпратих до Идо, началника на местността Касифия; и им казах какво да говорят на Идо и на братята му, нетинимите – слуги в храма на Касифия, за да ни изпратят служители за дома на нашия Бог. 18 И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни доведоха един разумен човек от потомците на Махли, сина на Леви, сина на Израил; и Саравия със синовете и братята му, осемнадесет души; 19 и Асавия, и Исая от Мерариевите потомци, братята и племенениците му – двадесет души; 20 и от нетинимите, които Давид и първенците бяха определили за прислуга на левитите, още двеста и двадесет нетиними. Всички тези бяха споменеати по име.
21 Тогава прогласих пост там, при реката Ахава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни и за целия ни имот. 22 Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници да ни пазят от враговете по пътя; понеже бяхме говорили на царя, казвайки: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата Му и гневът Му са против всички, които Го оставят. 23 Постихме и се молихме на нашия Бог за това, и Той ни послуша.
24 Тогава отделих дванадесет от главните свещеници – Саравия, Асавия и с тях десет от братята им – 25 и претеглих за тях от среброто, златото и вещите, които царят, съветниците му и първенците му, и целият Израил, който се намираше там, бяха дали в принос за дома на нашия Бог; 26 претеглих в ръката им шестстотин и петдесет таланта сребро, сто таланта сребърни вещи, сто таланта злато, 27 двадесет златни паници – хиляда драхми на тегло, и два съда от добра лъскава мед, скъпоценни като злато. 28 И рекох им: Вие сте святи на Господа и вещите са святи; защото среброто и златото са доброволен принос на Господа, Бога на бащите ви; 29 внимавайте и ги пазете, докато ги претеглите в съкровищницата на Господния дом пред по-първите от свещениците и левитите, и началниците на Израилевите бащини домове в Ерусалим. 30 И тъй, свещениците и левитите приеха среброто, златото и вещите в размер на това тегло, за да ги донесат в Ерусалим в дома на нашия Бог.
31 Тогава на дванадесетия ден от първия месец станахме от реката Ахава, за да отидем в Ерусалим; и ръката на нашия Бог бе над нас за добро, та ни запази от неприятелска ръка и от разбойници по пътя. 32 И като стигнахме в Ерусалим, стояхме там три дни. 33 А на четвъртия ден, в дома на нашия Бог, среброто, златото и вещите се претеглиха чрез ръката на Меримот, сина на свещеника Урия, с когото бе Елеазар, синът на Финехас, и с тях левитите Йозавад, Исусовият син, и Ноадия, Бинуевият син. 34 Всичко се предаде под брой и по тегло; и цялото тегло се записа в същото време.
35 Изгнаниците, които се бяха върнали от плен, принесоха всеизгаряния на Израилевия Бог: дванадесет телета за цял Израил, деветдесет и шест овена, седемдесет и седем агнета и дванадесет козела в принос за грях. Всичко това беше за всеизгаряне на Господа. 36 И предадоха царските поръчки на царските сатрапи и на областните управители отсам реката Ефрат; и те помагаха на народа и на Божия дом.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

15

Притчата за изгубената овца


1 А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да Го слушат. 2 А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Тоя приема грешници и яде с тях. 3 И Той им каза тази притча: 4 Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената, докато я намери? 5 И като я намери, вдига я на рамената си радостен. 6 И като си дойде у дома, свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. 7 Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

Притчата за изгубената монета


8 Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато я намери? 9 И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. 10 Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.

Притчата за блудния син


11 Каза още: Някой си човек имаше двама сина. 12 И по-малкият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. 13 И не след много дни по-малкият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там прахоса имота си с разпуснатия си живот. 14 И като пропиля всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. 15 И отиде, та се присъедини към един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине. 16 И желаеше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете; но никой не му даваше. 17 А като дойде на себе си, рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! 18 Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; 19 не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. 20 И стана, и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му, и го целуваше. 21 Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син. 22 Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и сложете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; 23 докарайте угоеното теле, та го заколете и нека ядем и се веселим; 24 защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И започнаха да се веселят. 25 А по-големият му син беше на нивата; и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и хора. 26 И повика един от слугите, и попита какво е това. 27 А той му каза: Брат ти си дойде и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. 28 И той се разсърди и не искаше да влезе; и баща му излезе, и го молеше. 29 А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя и никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но пак на мене дори яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си; 30 а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле. 31 А той му каза: Синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. 32 Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

30

Думите на Агур


1 Думите на Якеевия син Агур, пророческото сло-во, което той изговори пред Итиил, пред Итиил и Укал:
2 Наистина аз съм по-невежа от който и да било човек,
и нямам човешки разум;
3 не се научих на мъдрост,
нито имам знание за Всесвятия.
4 Кой е възлязъл на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дрехата си?
Кой е утвърдил всички земни краища?
Какво е името Му и какво е името на Сина Му?
Кажи, ако го знаеш.
5 Всяко слово на Бога е без недостатък;
Той е щит на тези, които се уповават на Него.
6 Не прибавяй към Неговите думи,
да не би да те изобличи и да се окажеш лъжец.
7 Две неща прося от Тебе, о Господи;
не ми ги отказвай, преди да умра:
8 Отдалечи от мене измамата и лъжата;
не ми давай ни сиромашия, ни богатство;
храни ме с хляба, който ми се пада,
9 да не би да се преситя и се отрека от Тебе, и да кажа: Кой е Господ?
Или да не би да осиромашея и открадна,
и да употребя скверно името на моя Бог.
10 Не одумвай слуга пред господаря му,
да не би да те прокълне и ти да се намериш виновен.
11 Има поколение, което кълне баща си
и не благославя майка си.
12 Има поколение, което е чисто пред своите си очи,
обаче не е измито от нечистотата си.
13 Има поколение, чиито очи са високомерни,
а клепачите му – надигнати!
14 Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби – ножове,
за да изпояжда от земята сиромасите
и немотните сред човеците.
15 Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай!
Три неща има, които са ненаситни,
дори четири, които не казват: Стига! –
16 шеол, неплодната утроба,
земята, която не се насища с вода,
и огънят, който не казва: Стига!
17 Окото, което се присмива на баща си,
и презира покорността към майка си,
гарваните от долината ще го изкълват
и орлови пилци ще го изядат.
18 Три неща има, които са непостижими за мене,
дори четири, които не разбирам:
19 пътя на орел във въздуха,
пътя на змия върху канара,
пътя на кораб сред морето
и пътя на мъж при девица.
20 Такъв е пътят и на жена прелюбодейка –
яде и си бърше устата, и казва: Не съм извършила беззаконие.
21 Поради три неща се тресе земята,
да, поради четири тя не може да търпи:
22 слуга, когато стане цар,
и безумен, когато се насити с хляб,
23 омразна жена, когато се омъжи,
и слугиня, която измества господарката си.
24 Четири неща на земята са малки,
но са превъзходно мъдри:
25 мравките, които са народ слаб,
но лете приготвят храната си;
26 скалните язовци, които са слаби същества,
но правят жилищата си на канара;
27 скакалците, които нямат цар,
но излизат всички по дружини;
28 и гущерът, който можеш да хванеш с ръка,
но пак се намира в царските палати.
29 Три неща има, които вървят величаво,
дори четири, които ходят благородно:
30 лъвът, който е най-силен от животните,
и не се връща назад пред никого;
31 напереният петел;
козелът;
и царят, против когото не може да се въстава.
32 Ако си постъпил глупаво, като си се надигнал,
или ако си намислил зло, сложи ръка на устата си.
33 Защото както, като се бие мляко, се изважда масло,
и като се блъска нос, се изважда кръв,
така и като се подбужда гняв, се изкарва крамола.
© Библейска лига - България