План за четене на Библията

Основен / ден 362

Стар Завет

Неемия

10

1 А онези, които подпечатиха, бяха: управителят Неемия, Ахалиевият син, и Седекия, 2 Серая, Азария, Еремия, 3 Пасхор, Амария, Малхия, 4 Хатуш, Севания, Малух, 5 Харим, Меримот, Авдия, 6 Даниил, Гинетон, Варух, 7 Месулам, Авия, Миямин, 8 Маазия, Билгай и Семая; това бяха свещениците.
9 Левитите: Исус, Азаниевият син, Бинуй от Хенададовите потомци и Кадмиил; 10 и братята им Севания, Одия, Келита, Фелая, Анан, 11 Михей, Рехов, Асавия, 12 Закхур, Серевия, Севания, 13 Одия, Вани и Бенину.
14 Началниците на народа: Фарос, Фаат-Моав, Елам, Зату, Вани, 15 Вуни, Азгад, Вивай, 16 Адония, Бигвай, Адин, 17 Атир, Езекия, Азур, 18 Одия, Асум, Висай, 19 Ариф, Анатот, Невай, 20 Магфиас, Месулам, Хезир, 21 Месизавеил, Садок, Ядуа, 22 Фелатия, Анан, Аная, 23 Осия, Анания, Асув, 24 Алоис, Филея, Совив, 25 Реум, Асавна, Маасия, 26 Ахия, Анан, Ганан; 27 Малух, Харим и Ваана.
28 А останалите от народа – свещеници, левити, вратари, певци, нетиними и всички, които се бяха отделили от съседните племена и прилепили към Божия закон, жените им, синовете им и дъщерите им, всички, които знаеха и разбираха – 29 присъединиха се към братята си, първенците си, и се задължиха с проклятие и клетва да ходят по Божия закон, който бе даден чрез Божия слуга Мойсей, и да пазят и изпълняват всички заповеди на Еова, нашия Господ, наредбите Му и повеленията Му. 30 И да не даваме дъщерите си на съседните племена и да не вземаме техните дъщери за синовете си; 31 и ако съседните племена донесат стоки или каквато и да било храна за продан в съботен ден, да не купуваме от тях в събота или в свят ден; и да се отказваме отобработването на земята всяка седма година и от изискването на всеки дълг.
32 Задължихме се още да даваме всяка година по една трета от сикъла за службата на дома на нашия Бог, 33 за присъствените хлябове, за постоянния хлебен принос, за постоянното всеизгаряне, в съботите и на новолунията, и на празниците, и за светите неща, за приносите за грях в умилостивение за Израил и за всичко, което се върши в дома на нашия Бог. 34 И ние – свещениците, левитите и народът – хвърлихме жребии кога според бащините ни домове ще носим дърва в дома на нашия Бог, в определено време всяка година, за да горят върху олтара на Господа, нашия Бог, според предписаното в закона; 35 и всяка година да донасяме в Господния дом първите плодове от земята си и първите плодове от всяко дърво; 36 и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които служат там, първородните от синовете си и от добитъка си, и първородните от говедата си и от стадата си, според предписаното; 37 и да донасяме на свещениците в стаите на дома на нашия Бог първите плодове от нашето мляно жито и приносите си, и плодовете от всякакво дърво, и вино и дървено масло; и да носим на левитите десятъците от земята си, защото левитите са тези, които събират десятъците от всички градове, където обработваме земята. 38 И някой свещеник, Ааронов потомец, трябва да бъде с левитите, когато вземат десятъците; и левитите да донасят десятъка от десятъците в дома на нашия Бог, в стаите на съкровищницата. 39 Защото израиляните, включително и левитите, трябва да донасят приносите от жито, от вино и от дървено масло в стаите, където са съдовете на светилището, и служащите свещеници, вратарите и певците. И няма да оставим дома на нашия Бог.
© Библейска лига - България

11

Новите заселници в Ерусалим


1 И първенците на народа се заселиха в Ерусалим; а останалите от народа хвърлиха жребий, за да доведат един от десет души да се засели в Ерусалим, в святия град, а другите девет части от населението да останат в своите градове. 2 И народът благослови всички човеци, които доброволно предложиха себе си да се заселят в Ерусалим.
3 А ето първенците от областта, които се заселиха в Ерусалим; (в Юдовите градове се заселиха, всеки в притежанието си в различните градове, израиляни, свещеници, левити, нетиними и потомци на Соломоновите слуги;) 4 в Ерусалим се заселиха някои от юдеите и от вениаминците.
От юдеите: Атая – синът на Озия, син на Захария, син на Амария, син на Сефатия, син на Маалалеил, потомък на Фарес; 5 и Маасия, синът на Варух, син на Холозе, син на Азая, син на Адая, син на Йоярив, син на Захария, син на Силони. 6 Потомците на Фарес, които се заселиха в Ерусалим, бяха четиристотин шестдесет и осем храбри мъже.
7 От вениаминците бяха следните: Салу, син на Месулам, син на Йоад, син на Федая, син на Колая, син на Маасия, син на Итиил, син на Исая 8 и след него Гавай и Салай – деветстотин двадесет и осем мъже. 9 Йоил, Зехриевият син, беше надзирател над тях, а Юда, Сенуиният син, беше втори над града.
10 От свещениците: Едая; Йояривовият син, Яхин, 11 Серая, синът на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мерайот, син на управителя на Божия дом Ахитов; 12 и братята им, които изпълняваха работа за храма – осемстотин двадесет и двама мъже; Адая, синът на Ероам, син на Фелалия, син на Амси, син на Захария, син на Пасхор, син на Малхия 13 и братята му, началници на бащини домове – двеста четиридесет и двама души; Амасай, синът на Азареил, син на Ахзай, син на Месилемот, син на Имер, 14 и братята им, силни и храбри мъже – сто двадесет и осем; а Завдиил, синът на Гедолим, бе надзирател над тях.
15 От левитите: Семая, синът на Асув, син на Азрикам, син на Асавия, син на Вуни; 16 Савтай и Йозавад – от левитските началници, бяха над външните работи на Божия дом. 17 И Матания, синът на Михей, син на Завди, син на Асаф, който ръководеше славословието при молитвата; и Ваквукия, който беше втори между братята си; и Авда, синът на Самуя, син на Галал, син на Едутун. 18 Всички левити в святия град бяха двеста осемдесет и четирима.
19 Вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите, бяха сто седемдесет и двама души.
20 Останалите от израиляните, заедно със свещениците и левитите бяха по всички Юдови градове, всеки в наследството си.
21 Нетинимите се заселиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха началници над нетинимите.
22 Надзирател на левитите в Ерусалим бе Ози, синът на Вани, син на Асавия, син на Матания, син на Михей, от Асафовите потомци, които бяха певци и отговаряха за работата на Божия дом. 23 Защото имаше царска заповед за тях, всеки ден определен дял да бъде за певците.
24 А Петая, синът на Месизавеил, от потомците на Юдовия син Зара, беше помощник на царя във всичко, отнасящо се до народа.
25 А колкото за селата с нивите им, някои от юдеите се заселиха в Кириат-Арба и селата ѝ, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му, 26 в Йешуа, Молада, Бет-Пелет, 27 Асар-Суал, Вирсавее и селата му, 28 в Сиклаг, Мекона и селата ѝ, 29 в Ен-Римон, Цора, Ярмут, 30 Заноя, Адулам и селата им, в Лахиш и полетата му, в Азека и селата ѝ. Така се заселиха от Вирсавее до Еномовата долина.
31 А вениаминцитесе заселиха от Гава нататък – в Михмас, Гая, Ветил и селата му, 32 в Анатон, Ноб, Анания, 33 Хацор, Рама, Гитаим, 34 Адид, Цевоим, Невалат, 35 Лод, Оно и в Долината на дърводелците.
36 А някои отряди от левититесе заселиха в Юда и във Вениамин.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

21

Дарението на вдовицата


1 И Исус, като повдигна очи, видя богаташите, че пускаха даровете си в съкровищницата. 2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти. 3 И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички; 4 защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си, а тя от немотията си пусна целия имот, който имаше.
Признаци на последното време
5 И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече: 6 Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък върху камък, който да не се срине. 7 И попитаха Го, казвайки: Учителю, а кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това? 8 А Той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Помазаникът; и: Времето е наближило. Да не отидете след тях. 9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.
10 Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство; 11 и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси, и големи знамения от небето. 12 А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име. 13 Това ще ви служи за свидетелство. 14 И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте; 15 защото Аз ще ви дам тъй мъдро да говорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат. 16 И ще бъдете предадени даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас. 17 И ще бъдете мразени от всички поради Моето име. 18 Но и косъм от главата ви няма да загине. 19 Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.
20 А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. 21 Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, а които са в града, нека излязат вън, а които са в околностите, да не влизат в него. 22 Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано. 23 Горко на непразните и на кърмещите през ония дни! Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху людете. 24 Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците. 25 И ще станат знамения по слънцето, по луната и по звездите, а по земята – бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение, поради бученето на морето и вълните. 26 Човеците ще примират от страх и от очакване за нещата, които ще постигнат вселената, защото небесните сили ще се разклатят. 27 И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак, със сила и голяма слава. 28 А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
29 И каза им притча: Погледнете смокинята и всичките дървета. 30 Когато видите, че покарват, знаете, че лятото е вече близо. 31 Също така и когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. 32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 34 Но внимавайте за себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно, като примка; 35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. 36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да настане, и да стоите пред Човешкия Син.
37 И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски. 38 И всичките люде подраняваха при Него в храма да Го слушат.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

149

1 Алилуя! Пейте на Господа нова песен,
и хвалението Му в събранието на светиите.
2 Нека се весели Израил за Създателя си;
нека се радват Сионовите чада за Царя си,
3 нека хвалят името Му с хороиграние;
с тимпан и арфа нека Му пеят хваления.
4 Защото Господ има благоволение към людете Си;
ще увенчае кротките с победа.
5 Светиите тържествуват славно,
ще се радват на леглата си.
6 Славословия към Бога ще бъдат в устата им
и меч двуостър в ръката им,
7 за да отдават възмездие на народите
и наказание на племената,
8 за да вържат царете им с вериги
и благородните им с железни окови,
9 за да извършват над тях писания съд.
Тая чест принадлежи на всички
Негови светии. Алилуя!
© Библейска лига - България