План за четене на Библията

Основен / ден 365

Стар Завет

Малахия

3

1 Ето, аз изпращам вестителя Си, който ще устрои пътя пред Мене.
И Господ, Когото търсите,
неочаквано ще дойде в храма Си.
Да! Ангелът на завета, когото вие желаете,
ето, иде – казва Господ на силите.
2 Но кой може да издържи деня на пришествието Му?
И кой ще устои, когато Той се яви?
Защото е като огъня на пречиствач.
И като сапуна на тепавичари.
3 Ще седне като един, който топи и пречиства сребро,
и ще очисти синовете Левиеви,
и ще ги претопи като злато и сребро,
за да принасят на Господа приноси с правда.
4 Тогава приносът на Юда и на Ерусалим
ще бъде угоден на Господа,
както в древните дни,
както в старите години.
5 И Аз, като се приближа при вас за съд,
бързо ще заявя против баячите,
против прелюбодейците, против кълнящите се лъжливо,
против онези, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето,
и против онези, които онеправдават чужденеца
и не се боят от Мене –
казва Господ на силите.

Краде ли човек Бога?


6 Защото Аз, Господ, не се променям,
затова вие, Яковови чада, не загинахте.
7 От дните на бащите си
вие се отклонявате от наредбите Ми и не ги спазвате.
Върнете се при Мене и Аз ще се върна при вас –
казва Господ на силите.
Но вие казвате: Как да се върнем?
8 Ще краде ли човек Бога? Вие обаче Ме крадете.
Но вие питате: Как Те крадем?
В десятъците и в приносите.
9 Вие сте наистина проклети,
защото вие, да, целият този народ, Ме крадете.
10 Донесете всички десятъци в хранилището,
за да има храна в дома Ми.
И опитайте Ме сега в това –
казва Господ на силите,
дали не ще ви разкрия небесните отвори,
за да излея благословение върху вас,
тъй че да не стигне място за него.
11 И заради вас ще смъмря поглъщателя,
и няма вече да поврежда рожбите на земята ви;
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно –
казва Господ на силите. –
12 Всички народи ще ви облажават,
защото ще бъдете желана земя –
казва Господ на силите. –
13 Вашите думи са били безочливи против Мене – казва Господ. –
А вие казвате: Какво сме говорили против Тебе?
14 Вие казахте: Напразно служим на Бога.
Каква полза, че сме пазили заръчаното от Него
и сме ходили с жалеене пред Господа на силите?
15 И сега ние облажаваме горделивите.
Да! Злосторниците наистина успяват;
даже тези, които изкушават Бога, се избавят.
16 Тогава боящите се от Господа говореха един на друг
и Господ внимаваше и слушаше;
и написа се възпоминателна книга пред Него
за онези, които се бояха от Господа
и които мислеха за името Му.
17 Те ще бъдат Мои – казва Господ на силите. –
Да! Избрана скъпоценност в деня, който определям;
и ще бъда благосклонен към тях,
както е благосклонен човек
към сина си, който му работи.
18 Тогава отново ще направите разлика
между праведен и нечестив,
между онзи, който служи на Бога
и онзи, който не Му служи.
© Библейска лига - България

4

Денят Господен


1 Защото ето, иде денят, който ще гори като пещ;
и всички горделиви, и всички, които постъпват нечестиво, ще бъдат като плява.
И този ден, който иде, ще ги изгори –
казва Господ на силите. –
Няма да им остави ни корен, ни клонче.
2 А на вас, които се боите от името Ми,
ще изгрее Слънцето на Правдата
с изцеление в крилата си;
и ще излезете, и ще се разиграете като телци из обора.
3 Ще стъпчете нечестивите;
те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви
в деня, който определям –
казва Господ на силите. –
4 Помнете закона на слугата Ми Мойсей,
който му дадох на Хорив за цял Израил,
с повеленията и заповедите.
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
преди да дойде великият и страшен ден Господен.
6 И той ще обърне сърцата на бащите към чадата
и сърцата на чадата към бащите им,
да не би да дойда и да поразя земята с проклятие.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

24

Възкресението


1 А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. 2 И намериха камъка отвален от гроба. 3 И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. 4 И като бяха в недоумение за това, ето, застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. 5 И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята; а мъжете им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите? 6 Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, 7 като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. 8 И спомниха си думите Му. 9 И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други. 10 А те бяха Магдалина Мария и Йоана, и Мария, Якововата майка, и другите жени с тях, които казаха тези неща на апостолите. 11 А тези думи им се видяха като празни приказки, и не повярваха. 12 А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя само саваните; и отиде у дома си, чудейки се за станалото.

По пътя към Емаус


13 И ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. 14 И те се разговаряха помежду си за всичко онова, което бе станало. 15 И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; 16 но очите им се удържаха да не Го познаят. 17 И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. 18 И един от тях, на име Клеопа, в отговор Му каза: Само Ти ли си пришълец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни? 19 И каза им: Кое? А те Му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога, и пред всичките люде; 20 и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт, и Го разпнаха. 21 А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще изкупи Израил. И освен всичко това, вече е трети ден, откак стана това. 22 При това и някои жени измежду нас ни смаяха, които, като отишли сутринта на гроба 23 и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив. 24 И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намерили тъй, както рекоха жените; а Него не видели. 25 И Той им рече: О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! 26 Не трябваше ли Помазаникът да пострада така и да влезе в славата Си? 27 И като почна от Мойсей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания. 28 И приближиха селото, в което отиваха; а Той се държеше, като че отива по-надалеч. 29 Но те Го подканяха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях. 30 И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. 31 И очите им се отвориха, и Го познаха; а Той стана невидим за тях. 32 И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя, тълкувайки Писанията? 33 И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, където намериха събрани единадесетте и тези, които бяха с тях, 34 които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симон. 35 Те пък разправиха станалото по пътя и как Го познаха, когато разчупваше хляба.

Исус се появява пред учениците


36 И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и им каза: Мир вам! 37 А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. 38 И Той им рече: Защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? 39 Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам. 40 И като рече това, показа им ръцете и нозете Си. 41 Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене? 42 И дадоха му част от печена риба [и парче медена пита]. 43 И взе, та яде пред тях.
44 И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Мойсеевия закон, от пророците и в псалмите. 45 Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. 46 И рече им: Така е писано, че Помазаникът трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, 47 и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и опрощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. 48 Вие сте свидетели на това. 49 И ето, Аз изпращам върху вас обещаното от Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила отгоре.

Възнесението


50 И ги заведе до едно място срещу Витания; и вдигна ръцете Си да ги благослови. 51 И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето. 52 И те Му се поклониха, и върнаха се в Ерусалим с голяма радост; 53 и бяха постоянно в храма, [хвалещи и] благославящи Бога. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

150

1 Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му,
хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.
2 Хвалете Го за мощните Му дела,
хвалете Го според голямото Му величие.
3 Хвалете Го с тръбен глас,
хвалете Го с псалтир и арфа,
4 хвалете Го с тимпан и хороиграние,
хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,
5 хвалете Го със звучни кимвали,
хвалете Го със звънтящи кимвали.
6 Всичко, що диша, нека хвали Господа.
Хвалете Господа!
© Библейска лига - България