План за четене на Библията

Основен / ден 5

Стар Завет

Битие

9

Заветът на Бога с Ной


1 Тогава Бог благослови Ной и синовете му, като им каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. 2 Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички небесни птици; те, заедно с всички влечуги по земята и с всички морски риби, са предадени в ръцете ви. 3 Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна; както ви дадох растителността, така сега ви давам всичко. 4 Месо обаче с живота му, то ест, с кръвта му, не яжте. 5 А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от човека, да, от брата на всеки човек, ще изискам живота на човека. 6 Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ създаде Бог човека. 7 А вие се плодете и се размножавайте, разплодете се по земята и се умножавайте по нея.
8 И каза Бог на Ной и на синовете му: 9 Ето, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви след вас, 10 и с всичко живо, което е с вас – птиците, добитъка и всичките земни зверове, да, с всички излезли от ковчега с вас, с всяко живо същество на земята. 11 Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече всяка плът от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. 12 Бог рече още: Ето знака на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас, и всичко живо, което е с вас: 13 поставям дъгата Си в облака и тя ще бъде знак на завет между Мене и земята. 14 Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака; 15 и ще си спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка плът; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка плът. 16 Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка плът, която е на земята. 17 Това, каза Бог на Ной, е знакът на завета, който поставям между Мене и всяка плът, която е на земята.

Синовете на Ной


18 А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет; а Хам беше баща на Ханаан. 19 Тези трима бяха Ноевите синове; и от тях се насели цялата земя.
20 Тогава Ной почна да обработва земята и насади лозе. 21 И като пи от виното, опи се и се разголи в шатъра си. 22 И Хам, Ханаановият баща, видя голотата на баща си, и каза на двамата си братя отвън. 23 А Сим и Яфет взеха една дреха и, като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха заднишком и покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота. 24 Като отрезвя Ной от виното си и научи какво му бе направил по-малкият му син, каза:
25 Проклет да е Ханаан!
Слуга на слуги ще бъде на братята си.
26 Рече още:
Благословен Господ, Симовият Бог!
И Ханаан да бъде слуга на Сим.
27 Бог да разшири земите на Яфет,
и да се засели Яфет в шатрите на Сим;
и Ханаан да му бъде слуга.
28 След потопа Ной живя триста и петдесет години. 29 И всичките дни на Ной станаха деветстотин и петдесет години; и умря.
© Библейска лига - България

10

Описание на народите


1 Тези са сведенията за Ноевите синове, Сим, Хам и Яфет; че и на тях се родиха синове след потопа.
2 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас. 3 А Гомерови синове: Ашкеназ, Рифат и Тогарма. 4 А Яванови синове: Елиша, Тарсис, Китим и Доданим. 5 От тях произлязоха морските народи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.
6 Хамови синове: Куш, Мицраим, Фут и Ханаан. 7 Кушови синове: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтека; Раамови синове: Шева и Дедан. 8 Куш роди и Нимрод. Той пръв стана силен воин на земята. 9 Той беше голям ловец пред Господа, затова се казва: Като Нимрод, голям ловец пред Господа. 10 Първо той царува над Вавилон, Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя. 11 От тази земя излезе и отиде в Асирия, та съгради Ниневия, Реховот-Ир, Халах, 12 и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град). 13 От Мицраим произлязоха: Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим, 14 Патрусим, Каслухим (от когото произлязоха филистимците), и Кафторим. 15 От Ханаан се родиха: първородният му Сидон, после Хет, 16 евусейците, аморейците, гергесейците, 17 евейците, арукейците, асенейците, 18 арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха. 19 Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа, и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цебоим до Лаша. 20 Тези са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.
21 Роди се тъй същопотомство на Сим, баща на всичките еверовци, и по-стар брат на Яфет. 22 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, и Арам. 23 Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш. 24 Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер. 25 На Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брат му беше Йоктан. 26 Йоктан роди Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах, 27 Адорам, Узал, Дикла, 28 Овал, Авимаил, Шева, 29 Офир, Хавила, и Йовав; всички тези бяха Йоктанови синове. 30Техните поселения бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната хълмиста земя. 31 Това са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си.
32 Това са племената на Ноевите синове според сведенията за тях, в народите им. От тях се разпространиха народите по земята след потопа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

5

Блаженствата


1 А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. 2 И като отвори устата Си, поучаваше ги, казвайки:
3 Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно.
4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6 Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
7 Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно.
11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради Мене; 12 радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата; понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

Сол и светлина


13 Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
14 Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. 15 И когато запалят светило, не го слагат под шиника, но на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. 16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Изпълнение на закона


17 Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, а да изпълня. 18 Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19 И тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. 20 Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

Убийство


21 Чули сте, че е било казано на старовременните: „Не убивай; и който убие, излага се на съд“. 22 А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си [без причина], се излага на съд; и който рече на брат си „Рака“, се излага на синедриона; а който му рече „Бунтовни безумецо“, се излага на огнения пъкъл. 23 И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 24 остави дара си там пред олтара и иди първо се помири с брат си, и тогава ела, и принеси дара си. 25 Помирявай се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница. 26 Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант.

Прелюбодейство


27 Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай.“ 28 Но Аз ви казвам: че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. 29 Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. 30 И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.

Развод


31 Още е било казано: „Който си напусне жената, нека ѝ даде разводно писмо.“ 32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства; и който се ожени за напусната, той прелюбодейства.

Клетви


33 Чули сте още, че е било казано на старовременните: „Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си“. 34 Но Аз ви казвам: Никак да не се кълнете; нито в небето, защото е престол на Бога; 35 нито в земята, защото е подножие на нозете Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар. 36 Нито в главата си да се кълнете; защото не можете да направите ни един косъм бял или черен. 37 Но речта ви да бъде: „Да, да“ и „Не, не“; а каквото е повече от това, е от лукавия.

Око за око


38 Чули сте, че е било казано: „Око за око, зъб за зъб“. 39 А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. 40 На този, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. 41 Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. 42 Дай на онзи, който проси от тебе; и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.

Любов за враговете


43 Чули сте, че е било казано: „Обичай ближния си, а мрази неприятеля си“. 44 Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите сии молете се за тези, които ви гонят; 45 за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява над злите и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. 46 Защото, ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? 47 И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? 48 И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи