План за четене на Библията

Основен / ден 57

Стар Завет

Изход

23

Закони на справедливост и милост


1 Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействаш с неправедния да свидетелстваш в полза на неправдата. 2 Да не следваш множеството да правиш зло; нито да свидетелстваш в съдебно дело, така че да се увличаш след множеството, за да изкривиш правосъдието; 3 нито да показваш пристрастие към сиромаха в делото му.
4 Ако срещнеш заблудилия се вол или осел на неприятеля си, да му го закараш. 5 Ако видиш, че оселът на ненавистника ти е паднал под товара си и не ти се иска да му помогнеш, пак да помогнеш заедно с него.
6 Да не изкривяваш правото на сиромаха в делото му. 7 Отдалечавай се от всяка несправедлива работа и не убивай невинния и праведния; защото Аз няма да оправдая нечестивия. 8 Да не приемаш подаръци; защото подаръците заслепяват виждащите и извращават думите на праведните. 9 И да не угнетяваш чужденеца; защото вие знаете какво му е на сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в Египетската земя.

Законът за съботата


10 Шест години да сееш земята си и да събираш плодовете ѝ; 11 а в седмата да я оставиш да си почива и да не я работиш, за да се хранят сиромасите между людете ти от самораслото; и полските животни нека ядат оставеното от тях. Така да правиш и с лозето си и с маслините си.
12 Шест дни да вършиш работите си; а в седмия ден да си почиваш, за да се отмори волът ти и оселът ти, и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът.
13 И внимавайте във всичко, което съм ви говорил; име на други богове да не споменавате и да не се чува то от устата ви.

Трите годишни празници


14 Три пъти в годината да Ми правиш празник. 15 Да пазиш празника на безквасните хлябове; седем дни да ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец авив, защото в него си излязъл от Египет; и никой да не се яви пред Мене с празни ръце; 16 и празника на жетвата, на първите плодове на труда ти, на това, което си посял в нивата; и празника на беритбата в свършека на годината, когато прибираш плодовете си от нивата.
17 Три пъти в годината всичките твои от мъжки пол да се явяват пред Господа Еова. 18 Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасен хляб, нито тлъстината от празника Ми да остава през нощта до сутринта. 19 Най-първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа, твоя Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.

Божий ангел проправя пътя


20 Ето, изпращам Ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. 21 Внимавай пред Него и слушай гласа Му; не Го предизвиквай, защото Той няма да прости престъпленията ти; понеже Моето име е в Него. 22 Но ако слушаш внимателно гласа Му и вършиш всичко каквото говоря, тогава Аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници. 23 Защото Ангелът Ми ще върви пред тебе и ще те въведе при аморейците, хетите, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците; и ще ги изтребя. 24 Да не се кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им; а да ги строшиш и да разрушиш стълбовете им. 25 Но да служиш на Господа, твоя Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест изпомежду ви. 26 Не ще има пометкиня или бездетница в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.
27 Ще изпратя пред тебе ужас от Мене и ще обезсиля всичките народи, при които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе. 28 Ще изпратя и стършели пред тебе, които ще изгонят отпреде ти евейците, ханаанците и хетите. 29 Няма да ги изпъдя пред тебе в една година, да не би да запустее земята и да се размножат против тебе полските зверове. 30 Малко по малко ще ги изгонвам пред тебе, докато се размножиш и завладееш земята. 31 И ще поставя пределите ти от Червено море до Филистимско море и от пустинята до река Ефрат; защото ще предам местните жители в ръцете ви и ти ще ги прогониш пред себе си. 32 Да не сключваш завет с тях нито с боговете им.
33 Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против Мене; защото, ако служиш на боговете им, това ще ти бъде примка.
© Библейска лига - България

24

Потвърждение на завета


1 И каза още Бог на Мойсей: Изкачете се при Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и поклонете се отдалеч; 2 само Мойсей да се приближи при Господа, а те да не се приближават, нито да се изкачва народът с него.
3 Тогава Мойсей дойде и каза на народа всичките думи на Господа и всичките Му закони; и целият народ единогласно отговори: Всичко, което е казал Господ, ще вършим. 4 И Мойсей написа всичките Господни думи; и на сутринта, като стана рано, издигна олтар под планината, където изправи и дванадесет стълба, според дванадесетте Израилеви племена. 5 И изпрати младежи от израиляните, та принесоха всеизгаряния и пожертваха на Господа телци за примирителни жертви. 6 А Мойсей взе половината от кръвта и я сипа в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху олтара. 7 После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людете; и те рекоха: Всичко каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни. 8 Тогава Мойсей взе кръвта и поръси с нея върху народа, като казваше: Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези условия.
9 И тъй, Мойсей и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини се изкачиха нагоре. 10 И видяха Израилевия Бог; под нозете Му имаше нещо като настилка от сапфир, бистра също като небето. 11 Но Той не сложи ръка на благородните от израиляните. И те видяха Бога, и там ядоха и пиха.
12 Тогава каза Господ на Мойсей: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона, и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш. 13 И тъй, Мойсей стана със служителя си Исус и се изкачи на Божията планина. 14 А на старейшините каза: Чакайте ни тук, докато се завърнем при вас; ето, Аарон и Ор са при вас; който има тъжба, нека иде при тях. 15 Тогава Мойсей се изкачи на планината; и облак покри планината. 16 И Господнята слава осени Синайската планина, и облакът я покриваше шест дни; а на седмия ден Господ извика към Мойсей изсред облака. 17 И изгледът на Господнята слава по върха на планината се виждаше на израиляните като огън пояждащ. 18 И тъй, Мойсей влезе всред облака и се изкачи на планината. И Мойсей стоя на планината четиридесет дни и четиридесет нощи.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

1

Йоан Кръстител проправя пътя за Исус


1 Начало на благовестието на Исуса Христа, Божия Син; 2 както е писано в пророците:
„Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
който ще устрои Твоя път пред Тебе;
3 глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя на Господа.
Прави направете пътеките Му.“
4 Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. 5 И излизаше при него цялата Юдейска страна и ерусалимците, и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. 6 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и се хранеше с акриди и див мед. 7 И като проповядваше, казваше: След мене идва Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да се наведа да развържа ремъка на обущата Му. 8 Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Святия Дух.

Кръщението и изкушаването на Исус


9 През тези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан. 10 И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слиза върху Него. 11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение. 12 И скоро Духът го закара в пустинята. 13 И беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; и ангелите Му служеха.

Призоваването на първите ученици


14 А след като Йоан беше предаден на власт та, Исус дойде в Галилея и проповядваше благовестието за Божието царство, казвайки: 15 Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и вярвайте в благовестието.
16 А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 17 И Исус им рече: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци. 18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него. 19 И като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които тъй също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. 20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в ладията с надничарите и тръгнаха след Него.

Исус изгонва зъл дух


21 И дойдоха в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и започна да поучава. 22 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. 23 И скоро след това се намираше в синагогата им човек, хванат от нечист дух, който извика, казвайки: 24 [Остави ни!] Какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Святият Божий. 25 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез от него! 26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него. 27 И всички се смаяха, така че разискваха помежду си, казвайки: Какво е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват! 28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска околност.

Исус изцелява мнозина


29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. 30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея. 31 И Той се приближи, и като я хвана за ръката, вдигна я; и [начаса] треската я остави, и тя им прислужваше. 32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс. 33 И целият град се събра пред вратата. 34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

Исус се моли на усамотено място


35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана, та излезе и отиде в уединено място, и там се молеше. 36 А Симон и онези, които бяха с Него, се завтекоха след Него. 37 И като Го намериха, казаха Му: Всички Те търсят.
38 А Той им каза: Да идем другаде, в близките градове, та и там да проповядвам; защото затова съм излязъл. 39 И Той влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесове.

Прокаженият


40 И дойде при Него един прокажен, та Му се моли, коленичил пред Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш. 41 И Исус се смили, протегна ръка, допря се до него и му каза: Искам; бъди очистен. 42 И веднага проказата го остави, и той се очисти. 43 И начаса го отпрати и му заръча строго, като му каза: 44 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди се покажи на свещеника, и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей. 45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така че Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и идваха при Него отвсякъде.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

23

1 Давидов псалом.
Господ е Пастир мой;
няма да остана в нужда.
2 На зелени пасбища ме успокоява;
при тихи води ме завежда.
3 Освежава душата ми;
води ме през прави пътеки заради името Си.
4 Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя,
няма да се уплаша от зло;
защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5 Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми,
помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива.
6 Наистина благост и милост ще ме следват
през всичките дни на живота ми;
и аз ще живея завинаги в дома Господен.
© Библейска лига - България