План за четене на Библията

Основен / ден 63

Стар Завет

Изход

35

Наредба за съботата


1 След това Мойсей събра цялото общество израиляни и им каза: Ето какво заповяда Господ да правите. 2 Шест дни да се работи; а седмият ден да ви бъде свят, събота за почивка, посветена на Господа; всеки, който работи в този ден, да се умъртви. 3 В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.

Принадлежности за скинията


4 Мойсей още говори на цялото общество израиляни, казвайки: Ето какво заповяда Господ: 5 Съберете помежду си принос за Господа; всеки, когото сърцето подбужда, нека принесе принос на Господа: злато, сребро и мед, 6синьо, мораво, червено, висон и козина, 7 червенобоядисани овчи кожи и обработени морски кожи, ситимово дърво, 8 масло за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене, 9 ониксови камъни и камъни за влагане на ефода и на нагръдника. 10 И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, за да се направи всичко, което заповяда Господ: 11 скинията, покривката ѝ, покривалото ѝ, куките ѝ, дъските ѝ, лостовете ѝ, стълбовете ѝ и подложките ѝ; 12 ковчега и върлините му, умилостивилището и закривателната завеса; 13 трапезата и върлините ѝ с всичките ѝ прибори, и присъствения хляб; 14 също и светилника за осветление с приборите му, светилата му и маслото за осветление; 15 кадилния олтар и върлините му, мирото за помазване, благоуханния тамян, входната завеса за скинията; 16 олтара за всеизгарянето с медната му решетка, върлините му и всичките му прибори, умивалника и коритото му; 17 завесите за двора, стълбовете му и подложките им, и завесата за дворния вход; 18 коловете за скинията и коловете за двора с въжетата им, 19 служебните одежди за служене в светилището, свещените одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат.
20 Тогава цялото общество на израиляните си отиде от Мойсеевото присъствие. 21 И заприиждаха, всеки, когото сърцето подбуждаше, и всеки, когото духът предразполагаше, и принасяха принос на Господа за направата на шатъра за срещане и за всички служби в него, и за свещените одежди. 22 Идваха мъже и жени, онези, които сърцето подбуждаше, и принасяха гривни, обеци, пръстени, мъниста и всякакви златни вещи, както и всеки, който искаше да принесе златен принос на Господа. 23 И всеки, у когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козина, червенобоядисани овчи кожи и обработени морски кожи, принасяше ги. 24 Всички, които можеха да направят принос от сребро и мед, принасяха принос на Господа; и всички, у които се намираше ситимово дърво за каквато и да било работа за службата, принасяха го. 25 Също и всяка жена, която имаше мъдро сърце, предеше с ръцете си и принасяше напреденото – синьото, моравото, червеното и висона. 26 Всички жени, които сърцето подбуждаше и които умееха, предяха козина. 27 А началниците принасяха ониксови камъни и камъни за влагане на ефода и на нагръдника, 28 и аромати, и масло за осветление и за мирото за помазване, и за благоуханния тамян. 29 Израиляните принасяха доброволен принос на Господа, всеки мъж и жена, които сърцето подбуждаше да принесат за каквато и да било работа, която Господ чрез Мойсей заповяда да се направи.
30 Тогава каза Мойсей на израиляните: Вижте, Господ повика по име Веселеил, сина на Ури, Оровия син, от Юдовото племе, 31 и го изпълни с Божия Дух, с мъдрост, разум, знание и с всякакво майсторство, 32 за да изобретява художествени изделия, да работи със злато, сребро и мед, 33 да изсича камъни за обковка и да изрязва дърво, и да работи всякаква художествена работа. 34 И Той вложи в неговото сърце и в сърцето на Елиав, Ахисамаховия син, от Дановото племе, да поучават. 35 Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник и на везач по син, морав, червен и висонов плат, и на тъкачи, които правят всякакви работи и измайсторяват художествени изделия.
© Библейска лига - България

36

1 И тъй: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е вложил мъдрост и разум, за да знае да върши каквато и да било работа за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал.
2 И Мойсей повика Веселеил, Елиав и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше вложил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да се заеме за работа и да я работи. 3 И те приеха от Мойсей всичките приноси, които израиляните бяха принесли, за да изработят потребното за светилището.
И продължаваха да принасят на Мойсей всяка сутрин още доброволни приноси. 4 Тогава дойдоха всичките мъдри по сърце мъже, които изработваха всякакви вещи за светилището, всеки от работата, която вършеше, 5 и говориха на Мойсей, казвайки: Народът принася много повече, отколкото е нужно за работите, които заповяда Господ да се направят. 6 Затова Мойсей заповяда и прогласиха в стана: Никой мъж или жена да не прави вече принос за светилището. И тъй, людете престанаха да принасят. 7 Защото материалът, който имаха, беше достатъчно, за да извършат всичката работа, че и повече.

Скинията


8 И всичките мъдри по сърце мъже измежду онези, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях извезаха изкусно изработени херувими. 9 Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакти, а широчината на всяка завеса – четири лакти; всичките завеси имаха една мярка. 10 И Веселеил скачи петте завеси една с друга, и другите пет завеси скачи една с друга. 11 И направи сини петлици по края на последната от първите скачени завеси; така направи и по края на последната от вторите скачени завеси. 12 Петдесет петлици направи на едната завеса и петдесет петлици направи по края на завесата, която беше от вторите скачени завеси; петлиците бяха една срещу друга. 13 Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло. 14 После направи завеси от козина за покрив на скинията; единадесет такива завеси направи; 15 дължината на всяка завеса беше тридесет лакти, а широчината на всяка завеса четири лакти; единадесетте завеси имаха една мярка. 16 И скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно. 17 И направи петдесет петлици по края на онази завеса, която беше последна от първите скачени завеси, и петдесет петлици по края на завесата, която беше последна от вторите скачени завеси. 18 Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло. 19 И направи покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от обработени морски кожи.
20 И направи дъските за скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени. 21 Дължината на всяка дъска беше десет лакти, а широчината на всяка дъска лакът и половина. 22 Във всяка дъска имаше два шипа, един срещу друг; така направи с всички дъски на скинията. 23 И направи за скинията двадесет такива дъски за южната страна; 24 и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата ѝ шипа и две подложки под друга дъска за двата ѝ шипа. 25 Също и за втората страна на скинията, северната, направи двадесет дъски 26 и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска. 27 А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски. 28 И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна. 29 Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством една халка; така направи и с двете дъски на двата ъгъла. 30 Така бяха осем дъски с шестнадесет сребърни подложки, по две подложки под всяка дъска. 31 И направи лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията, 32 пет лоста за дъските от другата страна на скинията и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад. 33 И направи средния лост да преминава през средата на дъските от край до край. 34 И обкова дъските със злато, и направи халките им от злато, за да се слагат в тях лостовете, и обкова лостовете със злато.
35 И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, и извеза на нея изкусно изработени херувими. 36 И направи за нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.
37 Направи и завеса за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон, 38 и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

7

Чисто и нечисто


1 Събраха се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Ерусалим. 2 И когато видяха, че някои от учениците Му ядат хляб с ръце нечисти, тоест, немити не одобриха. 3 (Защото фарисеите и всичките юдеи, придържайки се към преданието на старейшините, не ядат, ако не си умият ръцете до лактите; 4 и когато се връщат от пазар; не ядат, ако не се умият. Има и много други неща, които са приели да спазват – измивания на чаши, шулци и медни съдове.) 5 И тъй, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо не постъпват Твоите ученици според преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце? 6 А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано:
„Тези люде Ме почитат с устните си,
но сърцето им отстои далеч от Мене.
7 Обаче напразно Ме почитат, като преподават за поучения човешки заповеди“.
8 Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание [измивания на шулци и на чаши; и много други подобни неща правите]. 9 И каза им: Хубаво! Вие отхвърляте Божията заповед, за да спазите своето предание!
10 Защото Мойсей рече: „Почитай баща си и майка си,“ и „Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви“. 11Но вие казвате: Ако рече човек на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, тоест подарено на Бога, тогава е различно; 12вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си. 13И тъй, отхвърляте Божието слово заради вашето предание, което сте предали; и вършите много такива неща, подобни на това. 14И пак повика народа и каза им: Слушайте Ме всички и разбирайте. 15Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека. 16[Ако има някой уши да слуша, нека слуша.] 17И като остави народа и влезе в къщата, учениците Му Го попитаха за притчата. 18И каза им: Нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни? 19Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза навън. (Като каза това, Той направи всички ястия чистивече.) 20Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека. 21Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, 22прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. 23Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.

Вярата на сирофиникианката


24 И като стана оттам, отиде в Тирските [и Сидонските предели]; и влезе в една къща, и не искаше да Го знае никой; но не можа да се укрие. 25А веднага чу за Него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух, и тя дойде, та падна пред нозете Му. 26(Жената бе елинка, родом сирофиникианка.) И молеше Му се да изгони беса от дъщеря ѝ. 27А Исус ѝ рече: Остави да се наситят първо децата; защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата. 28А тя в отговор Му каза: [Да,] Господи; но и кученцата под трапезата ядат от трохите, паднали от децата. 29И рече ѝ: За тези думи, иди си; бесът излезе от дъщеря ти. 30И като си отиде у дома, намери детето легнало на постелката, и бесът излязъл.

Изцеляването на глухоням


31 И като излезе пак из Тирските предели и Сидон към Галилейското езеро, през Декаполските предели. 32И довеждат при Него един глух и заекващ човек, и молят Му се да положи ръка на него. 33И Исус, като го отведе от народа насаме, вложи пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му; 34и погледна към небето, въздъхна, и му каза: Еффата, тоест, отвори се. 35И ушите му начаса се отвориха, и връзката на езика му се развърза, и той говореше чисто. 36И заръча им на никого да не казват това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха; 37защото се удивяваха твърде много и казваха: Всичко върши добре; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи