План за четене на Библията

Основен / ден 64

Стар Завет

Изход

37

Ковчегът на завета


1 И направи Веселеил ковчега от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок. 2 Обкова го отвътре и отвън с чисто злато и му направи златен венец наоколо. 3 И изля за него четири златни халки за четирите му долни ъгъла, две халки на едната му страна и две халки на другата му страна. 4 Направи и върлини от ситимово дърво и ги обкова със злато. 5 И провря върлините през халките от страните на ковчега, за да се носи ковчегът. 6 И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко. 7 И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището, 8 един херувим на единия край и един херувим на другия край; част от самото умилостивилище направи херувимите на двата му края. 9 И херувимите бяха с разперени отгоре крила, и покриваха с крилата си умилостивилището; и лицата им бяха едно срещу друго; към умилостивилището бяха обърнати лицата на херувимите.

Трапезата


10 И направи трапезата от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока. 11 Обкова я с чисто злато, и ѝ направи златен венец наоколо. 12 Направи ѝ наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза ѝ. 13 И изля за нея четири златни халки, и постави халките на четирите ъгъла, които бяха при четирите ѝ крака. 14 До самия перваз бяха халките, за да се слагат в тях върлините и да се носи трапезата. 15 Направи върлините от ситимово дърво и ги обкова със злато, за да се носи трапезата с тях. 16 И направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата ѝ, тамянниците ѝ, тасовете ѝ, и поливалниците ѝ, за употреба при възлиянията.

Светилникът


17 И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоните му, чашките му, топчиците му, и цветята му бяха част от самия него. 18 Шест клона се издаваха от страните му, три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна. 19 На единия клон имаше три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете; така и на шестте клона, които се издаваха от светилника. 20 И на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадемови цветове, с топчиците им и цветята им. 21 И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под двата му клона една топчица, и под двата му клона една топчица, и под двата му клона една топчица. 22 Топчиците им и клоните им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато. 23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато. 24 От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.

Кадилният олтар


25 И направи кадилния олтар от ситимово дърво, един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит; и височината му беше два лакътя; а роговете му бяха част от самия него. 26 Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо и роговете му; и направи му златен венец наоколо. 27 А под венеца му направи две златни халки, близо при двата му ъгъла на двете му страни, за да се слагат в тях върлините и да го носят с тях. 28 Върлините направи от ситимово дърво и ги обкова със злато.
29 И направи мирото за свещено помазване и чистия благоуханен тамян, според изкуството на мироварец.
© Библейска лига - България

38

Олтарът за всеизгаряне


1 И направи олтара за всеизгаряне от ситимово дърво, пет лакти дълъг и пет лакти широк, четвъртит, и три лакти висок. 2 И на четирите му ъгъла направи роговете му; роговете му бяха част от самия него; и обкова го с мед. 3 Направи и всичките прибори за олтара, гърнетата, лопатите, тасовете, вилиците, и въгленниците; всичките му прибори направи медни. 4 И направи за олтара медна решетка във вид на мрежа, под полицата, която е около олтара отдолу, така че да стигне до средата на олтара. 5 Изля и четири халки за четирите края на медната решетка, в които да се слагат върлините. 6 Върлините направи от ситимово дърво и ги обкова с мед. 7 И провря върлините през халките от страните на олтара, за да се носи с тях. Кух, от дъски, направи олтара.

Медният умивалник


8 Направи умивалника от мед и коритото му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра за срещане да прислужват.

Дворът


9 И направи двора; за южната страна завесите на двора бяха от препреден висон, дълги сто лакти; 10 стълбовете им бяха двадесет и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 11 И за северната страна завесите бяха сто лакти дълги, стълбовете им двадесет и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 12 После, за западната страна завесите бяха петдесет лакти дълги, стълбовете им десет и подложките им десет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 13 И за източната страна, която гледа към изток, бяха петдесет лакти завеси; 14 завесите за едната страна на входа бяха дълги петнадесет лакти, стълбовете им три и подложките им три; 15 така и за другата им страна; оттам и отсам дворния вход завесите бяха петнадесет лакти дълги, стълбовете им три и подложките им три. 16 Всичките завеси около двора бяха от препреден висон. 17 Подложките за стълбовете бяха медни, куките на стълбовете и връзките им сребърни, и върховете им обковани със сребро; и всичките стълбове на двора бяха опасани със сребро. 18 Завесата за дворния вход беше везана изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон; и дължината ѝ беше двадесет лакти, а височината пет лакти, както завесите на двора; 19 и стълбовете им бяха четири, и медните им подложки четири, куките им сребърни, върховете им обковани със сребро и връзките им сребърни. 20 Всичките колове на скинията и около двора бяха медни.

Принадлежности за скинията


21 Това е сборът на принадлежностите за скинията, тоест за скинията за плочите на свидетелството, както, според Мойсеевото повеление, се изброиха чрез Итамар, сина на свещеника Аарон, за служенето на левитите. 22 Веселеил, синът на Ури, Оровия син, от Юдовото племе, направи всичко, което Господ заповяда на Мойсей; 23 и с него беше Елиав, Ахисамаховият син, от Дановото племе, резбар и изкусен художник, и везач на синьо, на мораво, на червено и на висон.
24 Всичкото злато, което се употреби за изработването на всичко потребно за светилището, златото на приноса, беше двадесет и девет таланта и седемстотин и тридесет сикъла, според сикъла на светилището. 25 И среброто от данъка наложен върху преброените от обществото беше сто таланта и хиляда седемстотин седемдесет и пет сикъла, според сикъла на светилището, – 26 данък от един веках на глава, тоест половин сикъл, според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към преброените, тоест онези, които бяха на възраст от двадесет години и нагоре, за шестотин и три хиляди петстотин и петдесет души. 27 От среброто на стоте таланта се изляха подложките на светилището и подложките на стълбовете за завесата – сто подложки от сто таланта, един талант за една подложка. 28 И от хилядата седемстотин седемдесет и пет сикъла направи куките за стълбовете, обкова върховете им и им направи връзки. 29 А медта на приноса беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикъла. 30 От нея направи подложките за входа на шатъра за срещане, медния олтар, медната решетка за него с всичките прибори за олтара, 31 подложките за стълбовете около двора, и подложките за дворния вход, всичките колове на скинията и всичките колове за двора наоколо.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

8

Исус нахранва четирите хиляди


1 През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество, и нямаха какво да ядат, Исус повика учениците Си и каза им: 2 Жално ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене, и нямат какво да ядат; 3 и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им премалее по пътя; а някои от тях са дошли отдалеч. 4 И учениците Му Му отговориха: Откъде ще може някой да насити тези с хляб тук, в това уединено място? 5 И попита ги: Колко хляба имате? А те рекоха: Седем. 6 И заповяда на народа да насяда на земята; и като взе седемте хляба, благодари, разчупи и даваше на учениците Си, за да ги сложат. И сложиха ги пред народа. 7 Имаха и малко рибки; и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях. 8 И ядоха, и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи, седем кошници. 9 А онези, които ядоха, бяха около четири хиляди души; и разпусна ги.
10 И веднага влезе в ладията с учениците Си, и дойде в Далманутанските предели. 11 И фарисеите излязоха и почнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето. 12 А Той въздъхна дълбоко в духа си и рече: Защо иска този род знамение? Истина ви казвам: На този род няма да се даде знамение. 13 И остави ги, като влезе пак в ладията и мина на отвъдната страна.

Квасът на фарисеите и Ирод


14 Но учениците Му забравиха да вземат хляб и нямаха със себе си в ладията повече от един самун. 15 И Той им заръча, казвайки: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод. 16 И те разискваха помежду си, казвайки: Това е, защото нямаме хляб. 17 А Исус, като разбра това, им рече: Защо разисквате, задето нямате хляб? Още ли не виждате и не разбирате? Вкаменено ли е сърцето ви? 18 Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли? 19 Когато разчупих петте хляба на петте хиляди души, колко кошове, пълни с къшеи вдигнахте? Казаха му: Дванадесет. 20 А когато седемте хляба – на четирите хиляди души, колко кошници, пълни с къшеи вдигнахте? Казаха Му: Седем. 21 И каза им: Не разбирате ли още?

Изцеляването на сляп човек във Витсаида


22 Дойдоха във Витсаида. И доведоха при Него един слепец, и помолиха Му се да се докосне до него. 23 И Той хвана слепеца за ръка, та го изведе вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо? 24 И той, като повдигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам неща като дървета, които ходят. 25 После пак положи ръце на очите му; накара го да втренчи очите си и той оздравя, и виждаше всичко ясно. 26 И изпрати го у дома му, и каза: Недей нито влиза в селото, [нито казвай това на някого в селото].

Изповедта на Петър за Христос


27 И излезе Исус с учениците Си по селата на Кесария Филипова; и по пътя попита учениците Си: Според хората кой съм Аз? 28 А те в отговор Му казаха: За едни – Йоан Кръстител; за други – Илия; а за други – един от пророците. 29 Тогава ги попита: А според вас кой съм? Петър в отговор Му каза: Ти си Помазаникът. 30 И заръча им на никого да не казват за Него.

Исус предрича смъртта Си


31 И почна да ги учи, че Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне. 32 И открито говореше това. А Петър Го взе настрана и почна да Го мъмри. 33 А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петър, като каза: Махни се, Сатана, и иди зад Мене, защото не даваш ума си на Божиите неща, но на човешките неща.
34 И повика народа заедно с учениците Си и им рече: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва. 35 Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси. 36 Понеже каква полза за човека, като спечели целия свят, а изгуби живота си? 37 Защото, какво би дал човек в замяна за живота си? 38 Защото, ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със святите ангели.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

25

1 Давидов псалом. На еврейски, азбучен псалом.
Към Тебе, Господи, издигам душата си.
2 Боже мой, на Тебе съм се уповал;
да не се посрамя,
да не тържествуват неприятелите ми над мене.
3 Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами;
онези ще се посрамят, които без причина постъпват коварно.
4 Покажи ми пътищата Си, Господи,
научи ме на пътеките Си.
5 Води ме в истината Си и учи ме;
защото Ти си Бог на спасението ми;
Тебе чакам цял ден.
6 Помни, Господи, милосърдието Си
и милостта Си, защото са отвека.
7 Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми;
помни ме, Господи, според милостта Си и заради благостта Си.
8 Господ е благ и праведен,
затова ще научи грешните на пътя Си.
9 Ще води кротките с правда,
и ще научи кротките на пътя Си.
10 Всичките пътеки на Господа са милост и истина
към онези, които пазят завета Му и изявлението Му.
11 Заради името Си, Господи,
прости моето беззаконие, защото е голямо.
12 Бои ли се човек от Господа?-
Него Той ще настави кой път да избере.
13 Душата му ще живее в спокойствие
и потомството му ще наследи земята.
14 Тайната на Господа е с онези, които се боят от Него,
и ще им покаже завета Си.
15 Моите очи са винаги към Господа,
защото Той ще измъкне из мрежата нозете ми.
16 Обърни се към мене и смили се над мене,
защото съм самотен и наскърбен.
17 Облекчи скърбите на сърцето ми,
извади ме из утесненията ми.
18 Погледни страданието ми и теготата ми
и прости всичките ми грехове.
19 Виж неприятелите ми, защото са много
и с люта ненавист ме мразят.
20 Пази душата ми и избави ме;
да не се посрамя, защото на Тебе се уповавам.
21Незлобие и правота нека ме пазят,
защото Тебе чакам.
22 Боже, избави Израил
от всичките му беди.
© Библейска лига - България