План за четене на Библията

Основен / ден 65

Стар Завет

Изход

39

Дрехи за свещенодействие


1 И от синьото, моравото и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището, и направиха свещените одежди за Аарон, както Господ заповяда на Мойсей.

Ефодът


2 Направи ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 3 И изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка. 4 Направиха му презрамници, които да се връзват, за да се държи заедно на двата края, 5 и пояса на ефода от същата материя и според неговата направа от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, според както Господ заповяда на Мойсей. 6 Изработиха ониксови камъни, вложени в златни гнезденца, и изрязаха на тях, както се изрязват печати, имената на синовете на Израил. 7 И сложи ги на презрамниците на ефода като камъни за спомен на израиляните, както Господ заповяда на Мойсей.
8 Направи нагръдника според направата на ефода, изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 9 Четвъртит беше – една педя дълъг и една педя широк, и двоен. 10 И закрепиха на него четири реда камъни: ред рубин, топаз и изумруд беше първият ред; 11 вторият ред – антракс, сапфир и елмаз; 12 третият ред – опал, ахат, аметист; 13 а четвъртият ред – хризолит, оникс и яспис; те бяха вложени в златни гнезденца на местата си. 14 И камъните бяха според имената на синовете на Израил; те бяха дванадесет според техните имена; и на всеки от тях бе изрязано, като на печат, по едно име от дванадесетте племена. 15 И на нагръдника направиха венцеобразни верижки, плетена работа от чисто злато. 16 Направиха и две златни гнезденца и две златни халки, и сложиха двете халки на двата края на нагръдника. 17 И провряха двете изплетени златни верижки през двете халки в краищата на нагръдника. 18 А другите два края на двете изплетени верижки прикрепиха към двете гнезденца и ги сложиха на презрамниците на ефода откъм лицето му. 19 И направиха още две златни халки, които сложиха на двата края на нагръдника, на страната му, която е отвътре на ефода. 20 И направиха още други две златни халки, които положиха отдолу на двете страни на ефода, откъм лицето му, там, където краищата му се събират, над пояса на ефода. 21 И вързаха нагръдника чрез халките му за халките на ефода със син ширит, за да бъде над пояса на ефода, така че нагръдникът да не се отделя от ефода, както Господ заповяда на Мойсей.

Други свещенически дрехи


22 Направи мантията на ефода, тъкана изработка, цялата от синьо. 23 И в средата на мантията имаше отвор като отвора на броня, с обшивка около отвора, за да не се съдира. 24 По полите на мантията направиха нарове от синьо, мораво, червено и препреден висон. 25 И направиха звънци от чисто злато, и сложиха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете, 26 звънец и нар, звънец и нар, наоколо по полите на служебната мантия, както Господ заповяда на Мойсей.
27 Направиха хитоните за Аарон и за синовете му от висон, тъкана изработка, 28 и митрата от висон, великолепните превръзки за глава от висон, ленените долни дрехи от препреден висон, 29 и пояса, везана изработка от препреден висон, синьо, мораво и червено, както Господ заповяда на Мойсей.
30 Направиха плочицата на свещения венец от чисто злато, и издълбаха на нея писмо, както издълбават печат: „Светиня Господня“. 31 И сложиха ѝ син ширит, за да я привързват отпред на митрата, както Господ заповяда на Мойсей.

Мойсей преглежда скинията


32 Така се свърши всичката работа по скинията, тоест по шатъра за срещане; и израиляните направиха всичко, както Господ заповяда на Мойсей; така направиха.
33 Тогава донесоха скинията на Мойсей, шатъра и всичките му принадлежности, куките му, дъските му, лостовете му, стълбовете му и подложките му, 34 покривалото от червенобоядисани овнешки кожи и покривалото от обработени морски кожи, и завесата за закриване, 35 ковчега за плочите на свидетелството с върлините му и умилостивилището, 36трапезата, всичките ѝ прибори и присъствените хлябове, 37 чистозлатния светилник, светилата му – светилата, които трябваше да се наглеждат, всичките му прибори и маслото за осветлението, 38 златния олтар, мирото за помазване и благоуханния тамян, завесата за входа на шатъра, 39 медния олтар с медната му решетка, върлините му и всичките му прибори, умивалника и коритото му, 40 завесите за двора, стълбовете му, подложките му, завесата за дворния вход, въжетата му и коловете му, и всичките прибори за служене в скинията, тоест в шатъра за срещане, 41 служебните одежди за служене в светилището, свещените одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат. 42 Точно както Господ заповяда на Мойсей, така извършиха израиляните всичката работа. 43 И Мойсей видя всичката работа, и ето, бяха я извършили, както заповяда Господ; така я бяха извършили. И Мойсей ги благослови.
© Библейска лига - България

40

Издигане на скинията


1 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане. 3 И да сложиш в него ковчега за плочите на свидетелството, и да закриеш ковчега със завесата. 4 Да внесеш трапезата и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника, и да запалиш светилата му. 5 Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството и да наместиш завесата за входа на скинията. 6 Да сложиш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане. 7 И да поставиш умивалника между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него. 8 Да поставиш околния двор и да окачиш завесата на дворния вход. 9 Да вземеш мирото за помазване и да помажеш скинията и всичко, което е в нея; така да я осветиш и всичките нейни принадлежности; и ще бъде свята. 10 И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, за да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвят. 11 Да помажеш и умивалника и коритото му, за да го осветиш. 12 После да приведеш Аарон и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода; 13 и да облечеш Аарон със свещените одежди, да го помажеш и да го осветиш, за да Ми свещенодейства; 14 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони 15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействат. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.
16 И Мойсей направи всичко; както Господ му заповяда, така направи. 17 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна. 18 Мойсей издигна скинията, като подложи подложките ѝ, постави дъските ѝ, намести лостовете ѝ и изправи стълбовете ѝ. 19 И разпростря шатъра върху скинията, и сложи покривалото на шатъра отгоре му, както Господ беше заповядал на Мойсей. 20 И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега, и провря върлините през халките на ковчега и положи умилостивилището върху ковчега. 21 И внесе ковчега в скинията, и окачи завесата за закриване, и с нея закри ковчега с плочите на свидетелството, както Господ беше заповядал на Мойсей. 22 Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата; 23 и нареди на нея хлябовете пред Господа, както Господ беше заповядал на Мойсей. 24 Сложи светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата; 25 и запали светилата пред Господа, както Господ беше заповядал на Мойсей. 26 И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата; 27 и покади над него с благоуханен тамян, както Господ беше заповядал на Мойсей. 28 Окачи завесата за входа на скинията. 29 Положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, тоест шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Мойсей. 30 Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият, 31 (и Мойсей и Аарон, и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си; 32 когато влизаха в шатъра за срещане и когато пристъпваха при олтара, миеха се), както Господ беше заповядал на Мойсей. 33 И огради двора около скинията и олтара, и окачи завесата на дворния вход. Така Мойсей свърши делото.

Славата на Бога


34 Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господнята слава изпълни скинията. 35 Мойсей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господнята слава пълнеше скинията.
36 И когато облакът се вдигаше от скинията, тогава израиляните тръгваха на път, през всичките си пътувания; 37 но ако облакът не се вдигнеше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му. 38 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

9

1 И Исус им рече: Истина ви казвам: Има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло в сила.

Преображението


2 И след шест дни Исус взе Петър, Яков и Йоан и заведе само тях на една висока планина насаме; и преобрази се пред тях. 3 Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели. 4 И яви им се Илия с Мойсей, които разговаряха с Исуса. 5 А Петър проговори, казвайки на Исуса: Учителю, добре е да сме тука, и нека направим три скинии, за Тебе една, за Мойсей една и една за Илия; 6 защото не знаеше какво да отговори, понеже почнаха да се плашат много. 7 И яви се облак, та ги засени; и глас дойде от облака, който каза: Това е Моят възлюбен Син; Него слушайте. 8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исуса. 9 И като слизаха от планината, заръча им да не казват на никого това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син възкръсне от мъртвите. 10 И те пазеха тази поръка, като разискваха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите. 11 И попитаха Го: Защо казват книжниците, че първо Илия трябва да дойде? 12 А Той им каза: Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син? Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унижен. 13 Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и постъпиха с него както си искаха, според както е писано за него.

Изцелението на епилептичното момче


14 И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях. 15 И веднага като Го видя цялото множество, смая се и стекоха се, та Го поздравяваха. 16 И Той ги попита: За какво се препирате с тях? 17 И един от народа Му отговори: Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух. 18 И където и да го хване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява; и говорих на Твоите ученици да изгонят беса, но не можаха. 19 А Той в отговор им каза: О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене. 20 И доведоха го при Него. И като Го видя хванатият от бяс, веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен. 21 И Исус попита баща му: Колко време има, откак му е станало това? А той каза: От детинство. 22 И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш да сториш нещо, смили се над нас и помогни ни. 23 А Исус му рече: Ако можеш [да повярваш]! Всичко е възможно за този, който вярва.
24 Веднага бащата на детето извика, казвайки: Вярвам, [Господи]! Помогни на моето неверие. 25 А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, казвайки му: Дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: Излез от него, и да не влезеш вече в него! 26 И духът, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така че мнозина казваха, че е умряло. 27 Но Исус го хвана за ръката и го вдигна; и то стана. 28 И когато влезе вкъщи, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним? 29 И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва [и пост].
30 И като излязоха оттам, минаваха през Галилея; и Той не искаше никой да узнае това. 31 Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, на третия ден ще възкръсне. 32 Но те не разбраха тези думи и бояха се да Го попитат.

Кой ще бъде най-голям?


33 И дойдоха в Капернаум; и когато влезе вкъщи, попита ги: Какво разисквахте из пътя? 34 А те мълчаха, защото из пътя бяха се препирали помежду си кой е по-голям? 35 И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител.
36 Тогава взе едно детенце, постави го посред тях и, като го прегърна, рече им: 37 Който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема; и който приеме Мене, приема не Мене, а Този, Който Ме е изпратил.

Който не е против нас, е откъм нас


38 Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твоето име; и му забранихме, защото не следваше нас. 39 А Исус рече: Не му забранявайте; защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име, и да може скоро след това да Ме злослови. 40 Понеже онзи, който не е против нас, е откъм нас. 41 Защото, който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.

Съблазън за грях


42 А който съблазни един от тези малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му, и да бъде хвърлен в морето. 43 И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, 44 [където „червеят им не умира и огънят не угасва“]. 45 И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в жи вота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла, 46 [където „червеят им не умира, и огънят не угасва“]. 47 И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, 48 където „червеят им не умира и огънят не угасва“. 49 Защото всеки ще се осоли с огън [и всяка жертва ще се осоли със сол]. 50 Добро нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи