План за четене на Библията

Основен / ден 67

Стар Завет

Левит

4

Принос за грях


1 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Ако някой съгреши от незнание, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се върши, – 3 ако помазаният свещеник съгреши, така че да се завлече народът в престъпление, тогава за греха, който е извършил нека принесе на Господа теле без недостатък в принос за грях. 4 Нека приведе телето пред Господа, при входа на шатъра за срещане, нека положи ръката си на главата на телето и нека го заколи пред Господа. 5 Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на телето и да я принесе при шатъра за срещане; 6 и свещеникът да натопи пръста си в кръвта, и да поръси с кръвта седем пъти пред Господа пред завесата на светилището. 7 Свещеникът да помаже с кръвта пред Господа и роговете на жертвеника за благоуханно кадене, който е в шатъра за срещане; а останалата кръв на телето да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане. 8 И да извади всичката тлъстина на принесеното за грях теле: тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите, 9 двата бъбрека с тлъстината около тях към слабините и булото на черния дроб, (което да извади до бъбреците), 10 както се изважда от телето за примирителна жертва; и свещеникът да ги изгори на олтара за всеизгаряне. 11 А кожата на телето, всичкото му месо, с главата му и с нозете му, и вътрешностите му, и изпражненията му, 12 тоест цялото теле да изнесе вън от стана на чисто място, където се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва с огън; където се изсипва пепелта, там да се изгори.
13 Ако пък цялото общество израиляни съгрешат от незнание, като извършат нещо, което Господ е заповядал да не се върши и станат виновни, а делото им се укрие от очите на обществото, 14 когато се узнае грехът, който са извършили, нека обществото да принесе теле в принос за грях и да го приведе пред шатъра за срещане; 15 и старейшините на обществото да положат ръцете си на главата на телето пред Господа; и да заколят телето пред Господа. 16 Тогава помазаният свещеник да внесе от кръвта на телето в шатъра за срещане; 17 и свещеникът, като натопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата седем пъти пред Господа. 18 Да помаже с кръв и роговете на олтара, който е пред Господа, в шатъра за срещане; после всичката кръв да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане. 19 Всичката му тлъстина да извади и да я изгори на олтара. 20 И с това теле да направи така, както направи с онова, което беше принос за грях; така да направи и с това теле; и свещеникът да направи умилостивение за тях, и ще им се прости. 21 И да изнесе телето вън от стана, и да го изгори, както изгори първото теле; това е принос за грях за обществото.
22 А когато някой първенец съгреши, като от незнание извърши нещо, което Господ, неговият Бог, е заповядал да не се върши, и стане виновен, 23 ако му се посочи грехът, който е извършил, за принос да донесе козел без недостатък; 24 и да положи ръката си на главата на козела и да го заколи на мястото, където колят всеизгарянето пред Господа; това е принос за грях. 25 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да помаже роговете на олтара за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на олтара за всеизгаряне; 26 и всичката му тлъстина да изгори на олтара, както тлъстината на примирителната жертва; така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха му и ще му се прости.
27 Ако пък някой от народа съгреши от незнание, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се върши и стане виновен, 28 ако му се посочи грехът, който е извършил, то за греха, който е извършил, да принесе коза без недостатък; 29 и да положи ръката си на главата на приноса за грях, и да заколи приноса за грях на мястото на всеизгарянето. 30 Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта му и да помаже роговете на олтара за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на олтара. 31 И да извади всичката му тлъстина така както се изважда тлъстината от примирителната жертва; и свещеникът да я изгори на олтара за благоухание пред Господа; така да направи свещеникът умилостивение и ще му се прости.
32 Или ако принесе агне в принос за грях, да принесе женско без недостатък; 33 и да положи ръката си на главата на приноса за грях, и да го заколи в принос за грях на мястото, където колят всеизгарянето. 34 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да помаже роговете на олтара за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на олтара. 35 И да извади всичката му тлъстина така както се изважда тлъстината от агнето на примирителната жертва; и свещеникът да ги изгори на олтара, както се изгарят приносите чрез огън на Господа; така да направи свещеникът умилостивение за греха, който е извършил, и ще му се прости.
© Библейска лига - България

5

1 Ако някой съгреши в това, че като свидетел в някое дело бъде запитан под клетва дали е видял или знае за случилото се, а той не казва, тогава ще носи отговорност за беззаконието си: 2 Или ако някой се допре до нещо нечисто, било до труп на нечисто животно или до труп на нечист добитък, или до труп на нечисто влечуго, без да е знаел за това, той пак ще бъде нечист и виновен. 3 Или ако се докосне до човешка нечистота, каквато и да е нечистота, чрез която човек се осквернява, а не е знаел за това, то щом узнае, ще бъде виновен. 4 Или ако някой безразсъдно се закълне с уста, че ще извърши нещо, без да знае дали е добро или лошо, каквото и да обяви човек безразсъдно с клетва, когато узнае, ще бъде виновен в това. 5 А когато стане виновен в някое от тези неща, нека изповяда онова, с което е съгрешил; 6 и нека принесе на Господа за престъплението си, за греха, който е извършил, принос за грях от дребен добитък, женско агне или яре; и свещеникът да направи умилостивение за него поради греха му.
7 Но ако не е в състояние да принесе овца или коза, то за греха, който е извършил, нека принесе на Господа две гургулици или два млади гълъба, единия в принос за грях, а другия за всеизгаряне. 8 Да ги донесе на свещеника, който да принесе първо приноса за грях, като пречупи главата от шията му, без да я откъсне; 9 и от кръвта на приноса за грях да поръси страната на олтара; а останалото от кръвта да изцеди в подножието на олтара; това е принос за грях; 10 а втория да направи всеизгаряне според наредбата. Така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха, който е извършил, и ще му се прости.
11 Но ако не е в състояние да донесе две гургулици или два млади гълъба, тогава съгрешилият да донесе в принос за себе си една десета от ефа чисто брашно в принос за грях; да не го полива с масло, нито да му слага ливан, защото е принос за грях. 12 Да го донесе на свещеника; и свещеникът да вземе от него една пълна шепа за възпоменание и да го изгори на олтара, както се изгарят приносите чрез огън на Господа; това е принос за грях. 13 Така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха, който е извършил в някое от тези неща, и ще му се прости; а останалото да бъде на свещеника, като хлебен принос.

Принос за престъпление


14 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 15 Ако някой наруши закона, като от незнание съгреши спрямо посветените на Господа вещи, то за престъплението си да принесе на Господа овен от стадото без недостатък, според твоята оценка, в сребърни сикли, според сикъла на светилището, в принос за престъпление; 16 и в каквото е съгрешил спрямо посветените вещи, нека го плати, като прибави една пета част, която да даде на свещеника; и свещеникът да направи умилостивение за него чрез принесения за престъпление овен, и ще му се прости.
17 И ако някой съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се върши, макар да не е знаел, пак ще бъде виновен и ще носи беззаконието си. 18 Нека принесе при свещеника овен от стадото без недостатък, според твоята оценка, в принос за престъпление; и свещеникът да направи умилостивение за него поради престъплението, което е извършил от незнание, и ще му се прости. 19 Това е принос за престъпление; защото човекът без съмнение е виновен пред Господа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

11

Тържественото влизане в Ерусалим


1 И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и им казва: 2 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал; отвържете го и го докарайте.
3 И ако някой ви рече: Защо правите това? Кажете: На Господа трябва; и веднага ще го прати тук. 4 И тъй, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и отвързаха го. 5 И някои от стоящите там им казаха: Какво правите, та отвързвате ослето? 6 А те им говориха, както бе заръчал Исус; и оставиха ги. 7 И докараха ослето при Исуса, и намятаха на него дрехите си; и Той го възседна. 8 И мнозина напостлаха дрехите си по пътя, а други – клони, като ги сечаха от дърветата. 9 И тези, които вървяха отпред, и тези, които идеха след тях, викаха: Осанна! Благословен, Който иде в Господнето име! 10 Благословено царството на баща ни Давид, което иде [в Господнето име]; осанна във висините! 11 И Исус влезе в Ерусалим, в храма и, като разгледа всичко, понеже вече беше се свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.

Исус прочиства храма


12 А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. 13 И като видя отдалеч една разлистила се смокиня, дойде, дано намери нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. 14 И Той проговори, казвайки ѝ: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе довека. И учениците Му чуха това.
15 И дойдоха в Ерусалим; и Исус, като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на онези, които продаваха гълъбите. 16 И не позволяваше да пренесе някой какъвто и да било съд през храма. 17 И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи“? А вие го направихте „разбойнически вертеп“. 18 И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се удивляваше на учението Му.
19 А когато мръкваше, Той излизаше вън от града.

Изсъхналата смокиня


20 И тъй, като минаваха сутринта, видяха смокинята изсъхнала от корен. 21 И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж, смокинята, която Ти прокле, изсъхнала. 22 А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. 23 Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, то ще стане. 24 Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 25 И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. 26 [Но ако вие не прощавате, то и Отец ви, Който е на небесата, не ще ви прости съгрешенията.]

Властта на Исус поставена под съмнение


27 И дойдоха пак в Ерусалим; и когато ходеше в храма, идват при Него главните свещеници, книжниците и старейшините и Му казват: 28 С каква власт правиш това? Или кой Ти е дал тази власт да правиш това? 29 Исус им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос; отговорете Ми, и Аз ще ви кажа с каква власт правя това. 30 Йоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците? Отговорете Ми. 31 И те разискваха помежду си, казвайки: Ако речем: От небето, ще каже: Тогава защо не го повярвахте? 32 Но ако речем: От човеците... (бояха се от народа; защото всички искрено считаха Йоан за пророк). 33 И тъй, в отговор на Исуса казаха: Не знаем. Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи