План за четене на Библията

Основен / ден 69

Стар Завет

Левит

8

Помазването на Аарон и неговите синове


1 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 2 Вземи Аарон и синовете му, и одеждите, мирото за помазване, телето за приноса за грях, двата овена и коша с безквасните, 3 и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане. 4 И Мойсей стори, както му заповяда Господ; и събра се обществото пред входа на шатъра за срещане.
5 Тогава Мойсей каза на обществото: Ето какво заповяда Господ да направим: 6 И Мойсей доведе Аарон и синовете му, и ги изми с вода. 7 После облече Аарон с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, сложи му ефода, препаса го с пояса на ефода и го стегна с него. 8 Тогава му сложи нагръдника и на нагръдника положи Урим и Тумим. 9 Положи и митрата на главата му, и отпред на митрата закачи златната плочица, тоест святия венец, както Господ бе заповядал на Мойсей. 10 След това Мойсей взе мирото за помазване и като помаза скинията и всичко в нея, освети ги. 11 С него поръси и върху олтара седем пъти и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с коритото му, за да ги освети. 12 Тогава от мирото за помазване изля на главата на Аарон и го помаза, за да го освети. 13 После Мойсей доведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси и им сложи превръзки на главите, както Господ бе заповядал на Мойсей. 14 След това доведе телето за приноса за грях; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на телето, принасяно за грях. 15 И го закла; и Мойсей взе от кръвта и с пръст помаза роговете на олтара наоколо и очисти олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара; така го освети, за да направи умилостивение за него. 16 После взе всичката тлъстина, която е по вътрешностите, булото на черния дроб и двата бъбрека с тлъстината им, и ги изгори на олтара. 17 А телето, кожата му, месото му и нечистотиите му изгори на огън вън от стана, както Господ бе заповядал на Мойсей. 18 След това доведе овена за всеизгаряне; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена. 19 И го закла; и Мойсей поръси олтара наоколо с кръвта. 20 И насече овена на късове; и Мойсей изгори главата, късовете и тлъстината. 21 А вътрешностите и нозете изми с вода; и Мойсей изгори на олтара целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание, жертва чрез огън на Господа, както Господ беше заповядал на Мойсей. 22 Тогава доведе другия овен, овена за посвещението; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена. 23 И го закла; и Мойсей взе от кръвта му и помаза с нея дясното ухо на Аарон, палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак. 24 Доведе и Аароновите синове; и Мойсей помаза с кръвта края на дясното им ухо, палеца на дясната им ръка и палеца на десния им крак; и с кръвта Мойсей поръси олтара наоколо. 25 После взе тлъстината и опашката, всичката тлъстина по вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека с тлъстината им и дясната плешка; 26 взе и от коша с безквасните, който беше пред Господа, една безквасна пита, един хляб омесен с дървено масло и една кора, и ги сложи на тлъстината и на дясната плешка; 27 и като сложи всички тези неща в ръцете на Аарон и в ръцете на синовете му, полюля ги за движим принос пред Господа. 28 После Мойсей ги взе от ръцете им и ги изгори на олтара върху всеизгарянето; това беше жертва на посвещение за благоухание; това беше жертва чрез огън на Господа. 29 Мойсей взе и гърдите и ги полюля за движим принос пред Господа; това беше Мойсеевият дял от овена на посвещението, както Господ беше заповядал на Мойсей. 30 После Мойсей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, и поръси Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му: така освети Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му. 31 Тогава Мойсей каза на Аарон и на синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане и там го яжте с хляба, който е в коша за посвещението, както ми бе заповядано, когато Господ ми каза: Аарон и синовете му да ги ядат. 32 А колкото остава от месото и от хляба да изгорите в огъня. 33 И да не излизате от входа на шатъра за срещане седем дни, докато не се изпълнят дните на посвещението ви; защото през седем дни ще става посвещението ви. 34 Както Господ заповяда да се върши, така беше извършено днес, за да стане умилостивение за вас. 35 И през тези седем дни да седите при входа на шатъра за срещане денем и нощем и да пазите Господните заръки, за да не умрете; защото така ми беше заповядано. 36 И Аарон и синовете му извършиха всичко, което Господ заповяда чрез Мойсей.
© Библейска лига - България

9

Свещениците влизат в служение


1 На осмия ден Мойсей повика Аарон и синовете му, и Израилевите старейшини; 2 и каза на Аарон: Вземи си мъжко теле в принос за грях и овен за всеизгаряне, без недостатък, и ги принеси пред Господа. 3 И да говориш на израиляните, казвайки: Вземете козел в принос за грях, за всеизгаряне теле и агне, едногодишни, без недостатък, 4 и за примирителен принос – вол и овен, за да ги пожертвате пред Господа, и хлебен принос омесен с дървено масло; защото днес ще ви се яви Господ. 5 И тъй, донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Мойсей; и цялото общество се приближи и застана пред Господа. 6 И Мойсей каза: Това е, което Господ заповяда да направите; и Господнята слава ще ви се яви. 7 Тогава каза Мойсей на Аарон: Пристъпи към олтара и принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за народа; принеси и приноса за народа и направи умилостивение за тях, както заповяда Господ. 8 И Аарон пристъпи към олтара и закла телето, което беше за него, в принос за грях. 9 А синовете на Аарон му донесоха кръвта; и той, след като натопи пръста си в кръвта и помаза роговете на олтара, изля кръвта в подножието на олтара; 10 а тлъстината, бъбреците и булото на черния дроб от приноса за грях изгори на олтара, както Господ беше заповядал на Мойсей. 11 А месото и кожата изгори на огън вън от стана. 12 Закла и всеизгарянето; и синовете на Аарон му донесоха кръвта, с която поръси олтара наоколо. 13 Тогава му донесоха всеизгарянето, къс по къс, с главата; и ги изгори на олтара; 14 и изми вътрешностите и нозете, и ги изгори на олтара върху всеизгарянето.
15 Тогава принесе приноса за народа, като взе козела, който беше в принос за грях за народа, закла го и го принесе за грях, както и първото. 16 И представи всеизгарянето и го принесе според наредбата. 17 Принесе и хлебния принос, напълни шепата си с него и го изгори на олтара, освен утринното всеизгаряне. 18 Закла още вола и овена на примирителната жертва, която беше за народа; и синовете на Аарон му поднесоха кръвта, (с която поръси олтара наоколо); 19 поднесоха и тлъстината от вола, а от овена – опашката, тлъстината, която обвива вътрешностите, бъбреците и булото на черния дроб; 20 и като сложиха тлъстините върху гърдите, той изгори тлъстините върху олтара. 21 А гърдите и дясната плешка Аарон полюля за движим принос пред Господа, както Мойсей беше заповядал.
22 Тогава Аарон повдигна ръцете си към народа и го благослови; и като беше вече принесъл приноса за грях, всеизгарянето и примирителните приноси, слезе. 23 И Мойсей и Аарон влязоха в шатъра за срещане и при излизането си благословиха народа; и Господнята слава се яви на целия народ. 24 И огън излезе от Господа и пояде всеизгарянето и тлъстините върху олтара; и като видя това, целият народ издаде силен вик и падна по лице.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

13

Признаци на последното време


1 Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания! 2 А Исус му рече: Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков, и Йоан, и Андрей Го попитаха насаме: 4 Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни? 5 А Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой. 6 Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Помазаникът, и ще подмамят мнозина. 7 А когато чуете за войни и слухове за войни, недейте се смущава; това трябва да стане; но това не е още свършекът. 8 Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има и глад; а тези неща са само начало на страданията. 9 А вие внимавайте за себе си; защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще бъдете изправени заради Мене, за да свидетелствате пред тях. 10 Обаче трябва първо да се проповяда благовестието на всичките народи. 11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете; защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух. 12 Брат брата ще предаде на смърт, и баща – чадо; и чада ще се повдигнат против родители, и ще ги умъртвят. 13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои докрай, той ще бъде спасен.
14 И когато видите мерзостта, която докарва запустение [за която говори пророк Даниил], стояща там, където не подобава (който чете, нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините; 15 и който е на къщния покрив, да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея; 16 и който е на нива, да не се връща на зад да вземе дрехата си. 17 А горко на непразните и на кърмещите през онези дни! 18 При това, молете се да не стане това зиме; 19 защото през онези дни ще има скръб, небивала досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава. 20 И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила ни една плът; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните. 21 Тогава, ако ви каже някой: Ето, тук е Помазаникът, или: Ето, там е, не вярвайте; 22 защото ще се появят лъжепомазаници и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните. 23 А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко. 24 Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, 25 звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят. 26 Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци, с голяма сила и слава. 27 И тогава ще изпрати ангелите и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
28 А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото; 29 също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.
30 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 31 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Денят и часът са неизвестни


32 А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец. 33 Внимавайте, бдете [и молете се]; защото не знаете кога ще настане времето. 34 Понеже това ще бъде, както кога човек, отивайки в чужбина, оставя къщата си и дава власт на слугите си, на всеки неговата работа, заповядва и на вратаря да бди. 35 И така, бдете (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата – вечерта ли, или среднощ, или когато пеят петлите, или сутринта), 36 да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. 37 А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете!
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи