План за четене на Библията

Основен / ден 73

Стар Завет

Левит

16

Денят на умилостивението


1 И Господ говори на Мойсей, след смъртта на двамата Ааронови синове, когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха. 2 Господ каза на Мойсей: Кажи на брат си Аарон да не влиза по всяко време в светилището зад завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак над умилостивилището. 3 Ето как да влиза Аарон в светилището: с теле в принос за грях и овен за всеизгаряне. 4 Да се облича в осветения ленен хитон, да носи долни ленени дрехи, да се опасва с ленения пояс и да носи ленената митра на главата си; това са свещени одежди; и след като окъпва тялото си с вода, нека ги облича. 5 И от обществото на израиляните да вземе два козела в принос за грях и един овен за всеизгаряне. 6 И Аарон да приведе принесеното за грях теле, което е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си. 7 Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. 8 Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа и друг жребий за отпущане. 9И да приведе Аарон козела, върху който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях; 10 а козела, върху който е паднал жребият за отпущане, да представи жив пред Господа, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане. 11 После Аарон да приведе телето в принос за грях за себе си и да направи умилостивение за себе си и дома си, като заколи телето в принос за грях за себе си. 12 След това да вземе кадилница, пълна с разгорени въглища от жертвеника, който е пред Господа, и две пълни шепи с благоуханен ситносчукан тамян, и да го внесе зад завесата; 13 и да сложи тамяна на огъня пред Господа, за да покрие димът от тамяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре. 14 И да вземе с пръста си от кръвта на телето, и с нея да поръси умилостивилището откъм изток; а пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти. 15 Тогава да заколи козела в принос за грях, който е за народа, и да внесе кръвта му зад завесата, и с кръвта му да направи както направи с кръвта на телето, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището. 16 Така да направи умилостивение за светилището поради нечистотите на израиляните и поради престъпленията им, и всичките им грехове; така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им всред нечистотите им. 17 И никой да не се намира в шатъра за срещане, когато влиза той в светилището да прави умилостивение, докато не излезе, след като е направил умилостивение за себе си, за дома си и за обществото израиляни. 18 Тогава да пристъпи към олтара, който е пред Господа и да направи умилостивение за него, като вземе от кръвта на телето и от кръвта на козела и я помаже по роговете на олтара наоколо; 19 и седем пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си, и така да го очисти от нечистотите на израиляните, и да го освети. 20 А като свърши умилостивението за светилището, за шатъра за срещане и за олтара, нека приведе живия козел; 21 и като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел, нека изповяда над него всичките беззакония на израиляните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек; 22 и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя. 23 Тогава да влезе Аарон в шатъра за срещане, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл, когато е влязъл в светилището, и да ги остави там; 24 и като окъпе тялото си с вода на свято място, да облече дрехите си, да излезе и да принесе своето всеизгаряне и всеизгарянето на людете, и така да направи умилостивение за себе си и за людете. 25 А тлъстината на приноса за грях да изгори на олтара. 26 И онзи, който е отвел козела за отпущане, нека изпере дрехите си и окъпе тялото си с вода, и след това да влезе в стана. 27 А телето в принос за грях и козела в принос за грях, чиято кръв се е внесла, за да се извърши умилостивение в светилището, да изнесат вън от стана и да изгорят в огън кожата им, месото им и изпражненията им. 28 А онзи, който ги изгори, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си с вода, и след това да влезе в стана.
29 Това да ви бъде вечен закон; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си, и да не вършите никаква работа, ни местен, нито пришълец, който се е заселил сред вас; 30 защото в този ден ще се прави умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа. 31 Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирявате душите си; това е вечен закон. 32 Онзи свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодейства вместо баща си, той да направи умилостивението, като се облече в ленените одежди, свещените одежди; 33 и да направи умилостивение за святото светилище, и да направи умилостивение за шатъра за срещане и за олтара, и да направи умилостивение за свещениците и за целия събран народ. 34 Това да ви бъде за вечен закон, веднъж в годината да правите умилостивение за израиляните поради всичките им грехове. И Аарон направи така както Господ заповяда на Мойсей.
© Библейска лига - България

17

Денят на умилостивението


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на Аарон и на синовете му, и на всичките израиляни: Ето какво заповяда Господ: 3 Всеки човек от Израилевия дом, който заколи говедо, агне или коза в стана или вън от стана, 4 а не го приведе до входа на шатъра за срещане, за да го принесе на Господа пред Господнята скиния, той ще се счете виновен за кръв; кръв е пролял; този човек ще се изтреби от народа си; 5 с цел израиляните да довеждат жертвите, които колят на полето, и да ги принасят на Господа до входа на шатъра за срещане, при свещеника, и да ги колят за примирителни жертви на Господа. 6 И свещеникът да поръси с кръвта Господния олтар при входа на шатъра за срещане, и да изгори тлъстината за благоухание пред Господа. 7 Да не принасят вече жертвите си на бесовете, с които блудстват; това да им бъде вечен закон във всичките им поколения.
8 Кажи им още: Който човек от Израилевия дом или от заселените между тях пришълци, принесе всеизгаряне или жертва, 9 без да я приведе до входа на шатъра за срещане, за да я принесе на Господа, този човек ще се изтреби от народа си.
10 Ако някой от Израилевия дом или от заселените между тях пришълци, яде каква да е кръв, ще насоча лицето Си против онзи човек, който яде кръвта, и ще го изтребя от народа му. 11 Защото животът на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох, за да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта, по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение. 12 Затова казах на израиляните: Ни един човек от вас да не яде кръв, нито пришълецът, който е заселен между вас, да яде кръв. 13 И ако някой от израиляните или от заселените между тях пришълци, отиде на лов и улови животно или птица, която се яде, нека излее кръвта ѝ и да я покрие с пръст. 14 Защото, колкото за живота на всяка плът, кръвта е нейният живот; затова казах на израиляните: Да не ядете кръвта на никаква плът, защото животът на всяка плът е кръвта ѝ; всеки, който я яде, ще се изтреби.
15 И всеки човек, който яде мърша или разкъсано от звяр, бил той местен или пришълец, нека изпере дрехите си и се окъпе с вода, и ще бъде нечист до вечерта; а след това ще бъде чист. 16 И ако не ги изпере и не окъпе тялото си, тогава ще носи беззаконието си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

1

1 Павел, слуга на Исуса Христа, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога, 2 (което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в святите Писания), 3 за Сина Му, нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство, 4 а по Дух на святост беше със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите, Исус Христос, нашият Господ; 5 чрез Когото получихме благодат и апостолство, да привеждаме в послушност към вярата заради Неговото име човеци от всичките народи; 6 между които и вие сте призвани от Исуса Христа; 7 до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

Желанието на Павел да посети Рим


8 Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, защото за вашата вяра се говори по целия свят. 9 Понеже Бог, на Когото служа с духа си в благовестието на Сина Му, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си, 10 молещ се винаги, дано с Божията воля благоуспея най-после сега да дойда при вас. 11 Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване, 12 тоест, за да се утеша между вас, взаимно с вас, чрез общата вяра, която е и ваша, и моя, 13 И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас, както между другите народи; но досега съм бил възпиран. 14 Имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени; 15 и така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим. 16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника. 17 Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее“.

Божият гняв срещу човечеството


18 Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда.
19 Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. 20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, вечната Му сила и Божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така че, човеците остават без извинение. 21 Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. 22 Като се представяха за мъдри, те глупееха, 23 и славата на безсмъртния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици; на четириноги и на гадини. 24 Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, за да се обезчестяват телата им между самите тях. 25 Те, които замениха истината на Бога с лъжа и се поклониха и служиха на творението, а не на Твореца, Който е благословен довека. Амин. 26 Затова Бог ги предаде на срамни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. 27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. 28 И понеже отказваха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, 29 изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, раздори, измама и злоба; 30 клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, 31 безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; 32 които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

14

1 Мъдрата жена съгражда дома си,
а безумната го събаря със своите си ръце.
2 Който ходи в правда, се бои от Господа,
но онзи, чиито пътища са криви, Го презира.
3 В устата на безумния е бичът на гордостта,
а устните на мъдрите ще ги пазят.
4 Където няма волове, яслите са чисти,
но от силата на воловете иде изобилна жетва.
5 Верният свидетел няма да лъже,
а лъжливият свидетел издиша лъжи.
6 Присмивачът търси мъдрост и не я намира,
а за разумния учението е лесно.
7 Бягай от безумния човек,
щом си узнал, че няма разумни устни.
8 Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си,
а глупостта на безумните е да заблуждават.
9 Безумните се присмиват на греха,
а сред праведните има Божие благоволение.
10 Сърцето познава своята си горест
и чужд не участва в неговата радост.
11 Къщата на нечестивите ще се събори,
а шатърът на праведните ще процъфти.
12 Има път, който се вижда прав на човека,
но краят му води към смъртта.
13 Даже и сред смеха сърцето си има болката
и краят на веселието може да бъде тъга.
14 Който отстъпва от Бога в сърцето си, ще се насити от своите пътища,
а добрият човекще бъде доволен от себе си.
15 Простият вярва на всяка дума,
а благоразумният внимава добре в стъпките си.
16 Мъдрият се бои и се отклонява от злото,
а безумният самонадеяно се хвърля напред.
17 Сприхавият човек постъпва несмислено
и коварният е омразен.
18 Безумните наследяват глупост,
а благоразумните се увенчават със знание.
19 Злите ще се кланят пред добрите,
а нечестивите – при портите на праведните.
20 Сиромахът е мразен даже и от ближния си,
а на богатия приятелите са много.
21 Който презира ближния си, съгрешава,
а който показва милост към сиромасите, е блажен.
22 Не се ли заблуждават онези, които замислят зло?
Но милост и вярност ще се показват към тези, които замислят добро.
23 От всеки труд има полза,
а от бъбренето с устни само оскъдност.
24 Богатството на мъдрите е венец за тях,
а глупостта на безумните ражда глупост.
25 Верният свидетел избавя души,
а лъжливият свидетел говори лъжи.
а лъжливият свидетел говори лъжи.
и Неговите чада ще имат прибежище.
27 Страхът от Господа е извор на живот,
за да се отдалечава човекът от примките на смъртта.
28 В многочислен народ е славата на царя,
а при малочислен народ тежко на господаря.
29 Който не се гневи бързо, има голямо благоразумие,
а който лесно се пали, възвишава безумие.
30 Кроткото сърце е живот за тялото,
а завистта разлага костите.
31 Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя му,
а който е милостив към сиромаха, показва почит към Него.
32 Нечестивият е смазан във време на бедствието си,
а праведният и в смъртта си има упование.
33 В сърцето на разумния мъдростта почива,
а сред безумните се излага на показ.
34 Праведността въздига народа,
а грехът е позор за племената.
35 Благоволението на царя е към разумния слуга,
а гневът му – против онзи, който докарва срам.
© Библейска лига - България