План за четене на Библията

Основен / ден 77

Стар Завет

Левит

24

Масло и хляб да се поставят пред Господа


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Заповядай на израиляните да ти донасят първоток чисто дървено масло за осветление, за да свети постоянно светило. 3 Аарон да го слага отвън завесата, която е пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети винаги от вечер до сутрин пред Господа; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения. 4 На светилника от чисто злато да слага светилата пред Господа винаги.
5 И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш дванадесет пити; всяка пита да бъде две десети от ефа. 6 И да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху трапезата от чисто злато пред Господа. 7 И на всеки ред да сложиш чист ливан; и това ще бъде върху хляба за спомен в принос на Господа чрез огън. 8 Всеки съботен ден свещеникът да слага хлябовете винаги пред Господа; това е от страна на израиляните вечен завет. 9 И те ще бъдат за Аарон и за синовете му, и те ще ги ядат на свято място; защото са пре свя ти (за Аарон) от жертвите, принасяни чрез огън на Господа; това е вечен закон.

Богохулник да се убива с камъни


10 И синът на една израилянка, на когото бащата беше египтянин, излезе между израиляните; и синът на израилянката и един израилянин се скараха в стана. 11 И синът на израилянката похули Господнето име и прокле. И доведоха го при Мойсей. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даври, от Дановото племе.) 12 И сложиха го под стража, докато им се обяви от Господа какво да му сторят. 13 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 14 Изведи вън от стана онзи, който прокле; и всички, които са го чули, нека сложат ръцете си на главата му и цялото общество нека го убие с камъни. 15 И кажи на израиляните: Който прокълне своя Бог, ще носи греха си. 16 Който похули Господнето име, да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или местен, когато похули Господнето име, да се умъртви.
17 Който убие човек, да се умъртви. 18 А който убие животно, да го плати. Живот за живот. 19 И ако някой причини повреда на ближния си, да се направи на него така както е направил той: 20 строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която причини той на човека, така да се направи и на него. 21 Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да се умъртви. 22 Един закон да имате както за чужденеца, така и за местния; защото Аз съм Господ, вашият Бог.
23 И тъй, Мойсей каза на израиляните; и те изведоха вън от стана онзи, който бе проклел, и го убиха с камъни; израиляните сториха, както Господ бе заповядал на Мойсей.
© Библейска лига - България

25

Година на съботата


1 Господ говори още на Мойсей на Синайската планина, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, тогава земята да пази една събота за Господа. 3 Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му; 4 а седмата година да бъде събота за тържествена почивка на земята, събота на Господа; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си. 5 Да не жънеш и саморасла жетва, нито да обираш грозде от нерязано лозе; година за тържествена почивка да бъде на земята. 6 Произведеното през тази събота на земята ще ви бъде за храна: на тебе, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който се е заселил при тебе, 7 на добитъка ти и на животните, които са в земята ти, всичките нейни произведения ще бъдат за храна.

Юбилейната година


8 Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по седем години, та, като минат седем седмици от години, тоест четиридесет и девет години, 9 тогава, на десетия ден от седмия месец да накараш да се затръби с тръба; в Деня на умилостивението да накарате да се затръби по цялата ви земя. 10 И да осветите петдесетата година, и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките ѝ жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки във владението си, и ще се върнете всеки при семейството си. 11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година; през нея да не сеете, нито да жънете самораслото, нито да берете нерязаното лозе. 12 Защото това е юбилей; той нека ви бъде свят; от полето да се храните с произведеното от него. 13 В тази юбилейна година да се върнете, всеки във владението си. 14 И ако продадеш нещо на ближния си или купиш нещо от ближния си, да не се онеправдавате едни други; 15 но според броя на годините след юбилея да купуваш от ближния си и според броя на годините на плодосъбирането да ти продава. 16 Ако са повече годините, ще повишиш цената, ако са по-малко годините, ще понижиш цената; защото той ти продава според броя на плодосъбиранията. 17 Да не се онеправдавате един друг; но да се боиш от своя Бог; защото Аз съм Еова, вашият Бог. 18 И тъй, да изпълнявате повеленията Ми, да пазите законите Ми и да ги изпълнявате, за да живеете безопасно на земята. 19 Земята ще дава плодовете си; и вие ще ядете до насита, и ще живеете безопасно на нея. 20 И ако кажете: какво ще ядем в седмата година, като не посеем и не съберем плодовете си? 21 Тогава ще заповядам такова благословение върху вас през шестата година, че да се роди плод за три години. 22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година; докато се съберат нейните плодове, ще ядете старите запаси.
23 Земята да не се продава завинаги, защото земята е Моя; защото вие сте чужденци и пришълци при Мене. 24 Затова по цялата земя, която владеете, позволявайте да се откупва земята. 25 Ако осиромашее брат ти и продаде нещо от владението си, нека дойде най-близкият му сродник и откупи онова, което брат му е продал. 26 Но ако човекът няма сродник да му го откупи и сам намери с какво да го откупи, 27 тогава нека сметне годините от продажбата му и нека върне излишъка на онзи, комуто го е продал, и нека се върне във владението си. 28 Но ако не може да намери колкото трябва да плати, продаденото да остане в ръката на купувача до юбилейната година; и в юбилейната година да се освободи, и той да се върне във владението си.
29 Ако някой продаде къща за живеене в ограден град, тогава може да я откупи в разстояние на една цяла година от продажбата ѝ; до една година има право да я откупи. 30 Но ако не се откупи до изтичането на една година, къщата, която е в ограден град, да се потвърди завинаги на купувача ѝ във всичките му поколения; и в юбилейната година да не се освобождава. 31 А къщите в неоградените села да се считат като нивите; те може да се откупват и да се освобождават в юбилейната година. 32 Колкото до левитските градове, левитите могат винаги да си откупват къщите в градовете, които притежават. 33 И ако някой купи къща от левитите в града, който притежават, продадената къща да се освободи в юбилейната година; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израиляните. 34 А полето около градовете им да не се продава, защото е вечно тяхно притежание.
35 Ако осиромашее брат ти и видиш, че ръката му трепери, да му помогнеш, като на чужденец или пришълец, за да живее при тебе. 36 Да не му вземаш лихва или печалба, но да се боиш от своя Бог, и да живее брат ти при тебе. 37 Парите си да не му даваш с лихва, нито храната си да му даваш за печалба. 38 Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя и да бъда ваш Бог.
39 Ако осиромашее брат ти при тебе и ти се продаде, да не го натоварваш с робска работа. 40 Нека бъде като наемник или пришълец при тебе; нека ти работи до юбилейната година; 41 тогава да си отиде от тебе, той и децата му с него, и да се върне при племето си, и във владението на бащите си да се върне. 42 Защото те са Мои слуги, които изведох от Египетската земя; да не се продават като роби. 43 Да не господаруваш над него жестоко, но да се боиш от своя Бог. 44 А колкото за робите и робините, които ще имаш, от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини. 45 Още и от децата на чужденците, които са пришълци сред вас, от тях да купувате и от техните семейства, които са сред вас, които са се родили в земята ви; те да ви бъдат притежание. 46 И да ги предавате в наследство на чадата си; те да ги наследяват след вас като притежание; винаги от тях да бъдат вашите роби; но над братята си, израиляните, да не господарувате един над друг жестоко.
47 Ако чужденецът или пришълецът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее пред него и се продаде на чужденеца или на пришълеца при тебе, или на член от семейството на чужденеца, 48 то, след като се продаде, той може да се откупи; един от братята му може да го откупи; 49 или чичо му, или чичовият му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той се е замогнал, може сам да се откупи. 50 Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал до юбилейната година, така че цената, за която се откупва, да бъде съразмерно с броя на годините и съразмерно с онова, което се плаща за това време на наемник. 51 Ако остават още много години, той трябва да плати за откупването си цена от цената, платена за него. 52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и съразмерно с годините да плати за откупването си. 53 Като с годишен наемник собственикът му да се отнася с него; и да гледаш да не господарува над него жестоко. 54 Но ако не се откупи така, тогава да си излезе в юбилейната година, той и чадата му с него; 55 защото израиляните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох от Египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

5

Мир и радост


1 И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос; 2 посредством Когото ние чрез вяра придобихме и входа си в тази благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава. 3 И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, 4 а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. 5 А надеждата не посрамя; защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. 6 Понеже, когато ние бяхме още немощни, в определеното време Христос умря за нечестивите. 7 Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек; (при все че е възможно да дръзне някой да умре за благия); 8 но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. 9 И сега, като се оправдахме чрез кръвта Му, много повече ще се избавим от Божия гняв чрез Него. 10 Защото, ако, когато бяхме неприятели с Бога, бяхме примирени с Него чрез смъртта на Сина Му, колко повече сега, като сме примирени с Него, ще се избавим чрез Неговия живот! 11 И не само това, но се и хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.

Смърт чрез Адам, живот чрез Христос


12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха – смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха – 13 защото и преди закона грехът беше в света. Грях обаче не се вменява, когато няма закон. 14 При все това от Адам до Мойсей смъртта царува и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия. 15 Но дарът не е такъв, каквото бе прегрешението; защото, ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то колко повече Божията благодат и дарът, дошъл чрез благодатта на Единия човек, Исус Христос, се преумножи за мнозината! 16 И така, дарът не е катоосъждането поради съгрешението на един; защото съденето беше от един грях за осъждане, а дарът – от много прегрешения за оправдание. 17 Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез този един, то колко повече тези, които получават изобилието на благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос.
18 И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждението на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. 19Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Единия мнозината ще станат праведни. 20 А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението; а където се умножи грехът, преумножи се благодатта; 21 така че, както грехът бе царувал и докара смърт, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи