План за четене на Библията

Основен / ден 78

Стар Завет

Левит

26

Награда за послушание


1 Да не си правите идоли или кумири, нито да си издигате стълбове, нито да поставяте в земята си камък с изображения, за да му се кланяте; защото Аз съм Господ, вашият Бог. 2 Съботите Ми да пазите и светилището Ми да почитате. Аз съм Господ.
3 Ако ходите по повеленията Ми и пазите заповедите Ми, и ги изпълнявате, 4 тогава ще ви дам дъждове навреме и земята ще даде рожбите си, и полските дървета ще дадат плода си. 5 Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита, и ще живеете безопасно в земята си. 6 Ще дам мир на земята – ще си лягате и никой няма да ви плаши; и ще изтребя дивите зверове от земята, и меч няма да мине през земята ви. 7 Ще гоните неприятелите си и те ще падат пред вас от меч. 8 Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет хиляди; и неприятелите ви ще падат пред вас от меч. 9 Аз ще погледна благосклонно към вас, ще ви направя да нараснете, ще ви размножа и ще утвърдя завета Си с вас. 10 Ще ядете стара реколта, да, ще вадите старата, за да наместите новата. 11 Още ще поставя скинията Си сред вас; и душата Ми не ще се погнуси от вас. 12 Ще ходя между вас и ще съм вашият Бог, и вие ще бъдете Мой народ. 13 Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от земята на египтяните, за да не им робувате; и строших жеглите на ярема ви, и ви вдигнах да ходите изправени.

Наказание за непослушание


14 Но ако не Ме послушате и не изпълнявате всички тези заповеди, 15 и ако отхвърлите повеленията Ми, и ако душата ви се погнуси от законите Ми, та да не вършите всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми, 16 тогава ето какво ще ви направя: ще изпратя върху вас ужас, охтика и треска, които ще развалят очите ви и ще стопят душата ви; и ще сеете семето си напразно, защото неприятелите ви ще го ядат. 17 Ще насоча лицето Си против вас и ще бъдете избити пред неприятелите си; онези, които ви мразят, ще владеят над вас, и ще бягате, когато никой не ви гони. 18 И ако при всичко това не Ме послушате, ще ви накажа седмократно повече за греховете ви. 19 Ще сломя гордата ви сила и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед. 20 Силата ви ще се прахосва напразно, защото земята ви няма да дава рожбите си и дърветата на земята ви няма да дават плода си. 21 И ако ходите против Мене, и не склоните да Ме слушате, ще наложа върху вас седмократно повече поражения според греховете ви. 22 Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от чадата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви намалят, и пътищата ви ще запустеят. 23 И ако от това не се поправите и не се обърнете към Мене, а ходите против Мене, 24 тогава ще ходя и Аз против вас, и ще ви поразя, да, седмократно за греховете ви. 25 И ще пратя срещу вас меч, който ще извърши отмъщение за завета; и когато се съберете в градовете си, ще изпратя между вас мор; и ще бъдете предадени в ръката на неприятеля. 26 И когато ви строша подпорката от хляба, десет жени ще пекат хляба ви в една пещ, и ще ви дават хляба с теглилка; и ще ядете, но няма да се насищате.
27 Но ако и след това не Ме послушате, а ходите против Мене, 28 то и Аз ще ходя против вас с гняв, и ще ви накажа, да, седмократно за греховете ви. 29 Ще ядете плътта на синовете си и плътта на дъщерите си ще ядете. 30 И ще разруша оброчищата ви, ще съборя кумирите ви и труповете ви ще хвърля върху труповете на презрените ви идоли; и душата Ми ще се погнуси от вас. 31 Ще обърна градовете ви в пустиня, ще опустоша светилищата ви и не ще помириша дъха на благоуханните ви приноси. 32 Ще опустоша и земята ви, тъй че да се смаят от това неприятелите ви, които живеят в нея. 33 А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна меч след вас; и земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня. 34 Тогава земята ще се радва на съботите си през всичкото време, докато е пуста и вие сте в земята на неприятелите си; тогава ще се успокои земята и ще се радва на съботите си. 35 През всичкото време, когато е запустяла, ще си почива, защото не си е почивала в дължимите от вас съботи, когато вие живеехте в нея. 36 И на останалите от вас ще вложа уплаха в сърцето им в земите на неприятелите им; шум от поклатен лист ще ги погне и ще бягат като бягащи от меч; и ще падат, когато никой не ги гони. 37 Ще падат един връз друг, сякаш пред меч, когато никой не ги гони; и ще бъдете безсилни да устоите пред неприятелите си. 38 Ще погинете между народите; и земята на неприятелите ви ще ви пояде. 39 Останалите от вас ще се стопят за беззаконията си в земите на неприятелите ви; а още за беззаконията на и поради бащите си ще се стопят заедно с тях. 40 Но ако изповядат беззаконието си и беззаконието на бащите си, заедно с престъплението, което са извършили против Мене, и още, че са ходили против Мене, 41 и че Аз ходих против тях и съм ги отвел в земята на неприятелите им; ако се смири необрязаното им сърце и приемат наказанието за беззаконието си, 42 тогава ще спомня завета Си с Яков; още завета Си с Исаак и завета Си с Авраам ще спомня; ще спомня и земята.
43 И земята също ще бъде напусната от тях, и ще се радва на съботите си, като стои пуста без тях; и те ще приемат наказанието за беззаконието си, загдето отхвърлиха законите Ми и загдето душата им се отврати от повеленията Ми. 44 И въпреки това, когато бъдат в земята на неприятелите си, Аз няма да ги отхвърля, нито ще се отвратя от тях дотам, че да ги изтребя и да наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ, техен Бог; 45 но заради тях ще си спомня завета с праотците им, които съм извел от Египетската земя пред очите на народите, за да бъда техен Бог. Аз съм Еова.
46 Това са повеленията, наредбите и законите, които Господ постави между Себе Си и израиляните чрез Мойсей на Синайската планина.
© Библейска лига - България

27

Обреченото на Господа


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Когато някой прави специален оброк и посвещава души на Господа, като дава равностойността за всяка от тях, ти да направиш оценката на всеки за Господа. 3 Ето каква трябва да бъде оценката ти: за мъж от двадесет до шестдесет години оценката ти да бъде петдесет сребърни сикли, според сикъла на светилището. 4 И ако е жена, оценката ти да бъде тридесет сикли. 5 Ако е лице от пет до двадесет години, оценката ти да бъде за мъжко двадесет сикли, а за женско десет сикли. 6 Ако е лице от един месец до пет години, оценката ти за мъжко да бъде пет сребърни сикли; а за женско три сребърни сикли. 7 И ако е лице от шестдесет години нагоре, ако е мъжко, оценката ти да бъде петнадесет сикли, и ако е женско, десет сикли. 8 Но ако човекът е по-беден, отколкото си го оценил, да се представи пред свещеника и свещеникът да го оцени отново; нека го оцени свещеникът според средствата на онзи, който е направил оброка.
9 Ако оброкът е за животно от онези, които се принасят на Господа, всичко, което дава някой на Господа трябва да бъде свято. 10 Да не го променя, нито да заменя добро животно с лошо или лошо с добро; и ако някой замени животно с животно, тогава и едното, и другото ще бъдат святи. 11 Но ако оброкът е за някое нечисто животно, от онези, които не се принасят на Господа, тогава да представи животното пред свещеника; 12 и свещеникът да го оцени добро ли е или лошо; както го оцениш, свещенико, така ще бъде. 13 Но ако поиска човекът да го откупи, то върху твоята оценка да прибави една пета част.
14 Когато някой посвещава къщата си да бъде свята пред Господа, свещеникът да я оцени добра ли е или лоша; както я оцени свещеникът, така ще остане. 15 Но ако онзи, който я посвещава, поиска да си откупи къщата, нека прибави към парите, за които си я оценил, една пета част и ще бъде негова.
16 Ако някой посвещава на Господа част от нивата, която съставлява имота му, оценката ти да бъде според семето, което може да се засее в нея; един хомер ечемичено семе да се цени за петдесет сребърни сикли. 17 Ако посвещава нивата си от юбилейната година, то по твоята оценка ще остане. 18 Но ако посвещава нивата си след юбилейната година, свещеникът да му пресметне парите според годините, които остават до юбилейната година и според това да се приспадне от оценката ти. 19 Но ако този, който е посветил нивата, поиска да я откупи, нека прибави към парите, с които си я оценил, една пета част и ще стане негова. 20 Обаче, ако не откупи нивата, и тя се продаде на друг, да не се откупва вече; 21 а когато се освободи нивата в юбилейната година, ще бъде свята на Господа като нива обречена; ще бъде притежание на свещеника. 22 И ако някой посвещава на Господа нива, която е купил, но която не е част от нивите, съставляващи имота му, 23 свещеникът да му пресметне цената ѝ до юбилейната година според твоята оценка; и в същия ден нека даде оцененото от тебе като свято на Господа. 24 В юбилейната година нивата да се върне на онзи, от когото е била купена, тоест на онзи, комуто се пада земята като притежание. 25 И всичките твои оценки да стават според сикъла на светилището; сикълът да е равен на двадесет гери.
26 Но никой да не посвещава първородното между животните, което като първородно принадлежи на Господа; говедо или овца, Господне е. 27 И ако е от нечистите животни, нека го откупи според твоята оценка, като прибави върху нея една пета част; или, ако не се откупва, нека се продаде според твоята оценка.
28 Но да не се продава, нито да се откупва нещо, което би обрекъл някой на Господа от онова, което има, било човек или животно, или нива от имота си; всяко обречено нещо е пресвято на Господа. 29 Никое обречено нещо, обречено от човек, да не се откупва; то трябва да се умъртви.
30 Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е Господен; свят е на Господа. 31 Ако някой поиска да откупи нещо от десятъка си, нека прибави към цената му една пета част. 32 И всеки десятък от едър и дребен добитък, десятъкът от всичко, което минава при преброяване под жезъла, да бъде свят на Господа. 33 Да не издирва посветителят добро ли е животното или лошо, нито да го променя; но ако го промени някога, то и едното, и другото, което го е заменило, да бъдат святи; животното да не се откупва.
34 Това са заповедите, които Господ заповяда на Мойсей за израиляните на Синайската планина.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

6

Мъртви за греха, живи в Христа


1 Тогава какво? Да кажем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? 2 Да не бъде! Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем вече в него? 3 Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме в Исуса Христа, кръстихме се в смъртта Му? 4 Затова, чрез кръщението, ние се погребахме с Него в смъртта, та, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
5 Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. 6Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнатос Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха. 7 Защото, който е умрял за греха, той е оправдан от исковете му. 8 Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с Него, 9 знаейки, че Христос, като беше възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него. 10 Защото, смъртта, с която умря, с нея Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.
11 Така и вие считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Христа Исуса. 12 И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. 13 Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части – на Бога като оръдия на правдата. 14 Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

Слуги на правдата


15 Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде! 16 Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? 17 Но благодарение на Бога, вие, като бяхте слуги на греха, се покорихте от сърце на онзи вид учение, в който бяхте обучени, 18 и освободени от греха, станахте слуги на правдата. 19 (По човешки говоря поради немощта на вашето естество.) И така, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. 20 Защото, когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. 21 Какъв плод имахте тогава от онези неща? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт. 22 Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която краят е вечен живот. 23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

30

1 Псалом. Песен при освещението на Давидовия дом.
Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал
и не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.
2 Господи, Боже мой, извиках към Тебе
и Ти ме изцели.
3 Господи, извел си от шеол душата ми;
опазил си живота ми измежду онези, които слизат в рова.
4 Пейте на Господа, светии Негови,
и възхвалявайте святото Му име.
5 Защото гневът Му е само за една минута,
а благоволението Му е за цял живот;
вечер може да влезе плач да пренощува,
а на сутринта иде радост.
6 Аз в благоденствието си рекох:
Няма да се поклатя довека.
7 Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина;
но скри лицето Си и смутих се.
8Към Тебе, Господи, извиках
и на Господа се помолих, като казах:
9 Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова?
Пръстта ще Те славослови ли?
Ще възвестява ли истината Ти?
10 Послушай, Господи, и смили се над мене;
Господи, бъди ми помощник.
11 Обърнал си плача ми в ликуване;
съблякъл си ми вретището, и препасал си ме с веселие,
12 за да Ти пее хвала душата ми, и да не млъква.
Господи, Боже мой, довека ще Те хваля.
© Библейска лига - България