План за четене на Библията

Основен / ден 8

Стар Завет

Йов

3

1 След това Йов отвори устата си и прокле деня на раждането си. 2 И Йов каза:
3 Да погине в забрава денят, в който се родих,
и нощта, в която се каза, роди се мъжко.
4 Да стане тъмнина онзи ден;
Бог да не го зачита отгоре
и да не изгрее на него светлина.
5 Тъмнина и смъртна сянка да го обладаят;
облак да го покрие;
всичко, което помрачава деня, нека го направи ужасен.
6 Тъмнина да обладае онази нощ;
да не се брои между дните на годината,
да не влезе в броя на месеците.
7 Ето, пуста да остане онази нощ;
радостен глас да не дойде в нея.
8 Да я прокълнат онези, които кълнат дните,
онези, които са изкусни да събудят Левиатан.
9 Да помръкнат звездите на вечерта ѝ;
да очаква видело, и да го няма,
и да не види първите лъчи на зората;
10 защото не затвори вратата на майчината ми утроба
и не скри скръбта от очите ми.
11 Защо не умрях при раждането
и не издъхнах, щом излязох от утробата?
12 Защо ме приеха коленете?
Или защо гърдите, за да суча?
13 Защото сега щях да лежа и да почивам, щях да спя;
тогава щях да съм в покой.
14 Заедно с царе и съветници на земята,
които са си градили палати – сега пустеещи развалини;
15 или с князе, които са имали злато,
и са пълнили къщите си със сребро;
16 или, като скрито пометниче, нямаше да ме има,
както младенците, които светлина не са видели.
17 Там нечестивите престават да смущават
и там уморените се успокояват.
18 Заедно си почиват и пленниците,
не чуват гласа на насилника.
19 Там са малък и голям;
и слугата е свободен от господаря си.
20 Защо се дава светлина на злощастния
и живот на огорчения в душата;
21 на онези, които копнеят за смъртта, и я няма,
ако и да копаят за нея повече, отколкото за скрити съкровища,
22 които много се радват и веселят,
когато намерят гроба?
23 Защо се дава светлина на човека, чийто път е скрит,
и когото Бог е с мрак окръжил?
24 Защото вместо ядене ми идва въздишка;
и стенанията ми се изливат като вода.
25 Защото онова, от което се боях, ми се случи,
и онова, от което треперех, ме връхлетя.
26 Нямах мир, нито покой, нито утеха;
а нещастие ме нападна.
© Библейска лига - България

4

1Тогава Теманеца Елифаз проговори:
2 Ако вземем да ти говорим, не ще ли се натъжиш?
Но кой може да се сдържи да не говори?
3 Ето, ти си съветвал мнозина
и немощни ръце си укрепил.
4 Твоите думи са привдигали падащия,
и отслабнали колене си укрепял.
5 А сега това те сполетя,
и ти се отчая;
достигна те, и се сломи.
6 В страха ти от Бога
не е ли твоето упование
и в правотата на пътищата ти – твоята надежда?
7 Спомни си, моля, койнякога е погинал невинен,
и къде са били изтребвани праведните.
8 Доколкото съм аз видял,
онези, които орат беззаконие
и сеят нечестие, това и жънат.
9 Изтребват се от Божието дихание,
и от духането на ноздрите Му погиват.
10 Ревът на лъва и ръмженето на свирепия лъв замират,
и зъбите на младите лъвове се изкъртват.
11 Лъвът загива от липса на улов
и малките на лъвицата се разпръсват.
12 Тайно достигна до мене едно слово,
и ухото ми долови шепот от него.
13 Всред мислите от нощните видения,
когато дълбок сън напада човеците,
14 ужас ме обзе и трепет,
и разтърси всичките ми кости.
15 Тогава дух премина пред мене;
космите на тялото ми настръхнаха;
16 той застана, но не можех да позная образа му;
призрак се яви пред очите ми;
в тишината чух глас да казва:
17 Ще може ли смъртен човек да бъде по-праведен от Бога?
Ще може ли да бъде човек по-чист от Създателя си?
18 Ето, ако Той не се доверява на служителите Си,
и в ангелите Си намира недостатък,
19 колко повече в онези, които живеят в къщи от кал,
чиято основа е в пръстта,
и които са смазвани като молци!
20 Между сутринта и вечерта биват строшавани,
без да усети някой, почиват завинаги.
21 Не погиват ли с тях и достойнствата им?
Умират, и то без мъдрост.
© Библейска лига - България

5

1 Извикай сега;
има ли някой да ти отговори?
И към кого от светиите ще се обърнеш?
2 Наистина гневът убива безумния
и завистта умъртвява глупавия.
3 Виждал съм безумния да се вкоренява;
но веднага домът му е бивал проклинан;
4 защото чадата му са далеч от безопасност;
съкрушават ги по съдилищата
и няма кой да ги отърве.
5 Гладният изяжда жетвата му,
граби я даже изсред тръните;
и грабителят поглъща имота му.
6 Защото бедата не излиза от пръстта,
нито печал пониква из земята;
7 ала човек се ражда за печал,
както искрите – за да хвъркат високо.
8 Но аз Бога ще потърся
и делото си ще възложа на Бога,
9 Който върши велики и неизследими дела,
и безбройни чудеса;
10 Който дава дъжд по лицето на земята
и праща води по нивята;
11 Който възвишава смирените
и въздига в безопасност нажалените;
12 Който осуетява кроежите на хитрите,
за да не могат ръцете им да извършат предприетото;
13 Който улавя мъдрите в лукавството им,
тъй че планът на коварните се проваля.
14 Денем посрещат тъмнина
и по пладне пипат както нощем.
15 Но Бог избавя сиромаха от меча, от устата им
и от ръката на силния;
16 и така сиромахът има надежда,
а устата на беззаконието се запушва.
17 Ето, блажен е онзи човек, когото Бог изобличава;
затова не презирай наказанието от Всемогъщия;
18 защото Той наранява, Той и превързва;
поразява и Неговите ръце изцеляват.
19 В шест беди ще те избави;
дори в седмата няма да те досегне зло.
20 В глад ще те откупи от смърт
и във война – от силата на меча.
21 От бича на език ще бъдеш опазен
и не ще се уплашиш от погибел, когато дойде.
22 На погибелта и на глада ще се присмиваш,
и не ще се уплашиш от земните зверове.
23 Защото ще имаш спогодба с камъните на полето
и дивите зверове ще бъдат в мир с тебе.
24 И ще познаеш, че шатърът ти е в мир;
и когато посетиш кошарата си, няма да намериш да ти липсва нещо.
25 Ще познаеш още, че е многочислено твоето потомство
и рожбите ти – както земната трева,
26 ще влезеш в гроб в дълбока старост,
както се събира житен сноп на времето си.
27 Ето, това издирихме;
така е;
чуй го и знай го за свое добро.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

8

Прокаженият


1 А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества. 2 И ето, един прокажен дойде при Него, та Му се кланяше и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. 3 Тогава Исус простря ръка, допря се до него и каза: Искам; бъди очистен. И начаса му се очисти проказата. 4 И Исус му каза: Гледай да не кажеш това на никого; но за свидетелство на тях, иди се покажи на свещеника и принеси дара, който Мойсей е заповядал.

Вярата на стотника


5 А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки: 6 Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи. 7 Исус му каза: Ще дойда и ще го изцеля. 8 Стотникът в отговор рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само дума, и слугата ми ще оздравее. 9 Защото и аз съм подвластен човек, който пък имам подчинени на мене войници; и казвам на този: Иди, и той отива; и на друг: Ела, и той идва; а на слугата си: Направи това, и го прави. 10 Исус, като чу това, почуди се и рече на онези, които идеха след Него: Истина ви казвам, в Израил не съм намерил толкова вяра. 11 Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство; 12 а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 13 Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.

Исус изцелява мнозина


14 И когато дойде Исус в къщата на Петър, видя, че тъща му лежи болна от треска. 15 И допря се до ръката ѝ, и треската я остави; и тя стана, та Му прислужваше. 16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; 17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва:
„Той взе на Себе Си нашите немощи,
и болестите ни понесе“.

Цената да следваш Исус


18 И Исус, като видя около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд езерото. 19 И дойде един книжник, та Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш. 20 Исус му каза: Лисиците си имат леговища и небесните птици – гнезда; а Човешкият Син няма къде глава да подслони. 21 А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си. 22 Но Исус му каза: Върви след Мене и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

Исус укротява бурята


23 И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха след Него.
24 И ето, голяма буря се надигна в езерото, така че вълните покриваха ладията; а Той спеше. 25 Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси ни, загиваме! 26 А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните, и настана голяма тишина. 27 А човеците се чудеха, и казваха: Какъв е Този, че и ветровете, и вълните Му се покоряват?
Изцеляването на двамата обладани от демони

Изцеляването на двамата обладани от демони


28 И когато дойде на отвъдната страна, в Гадаринската земя, срещнаха Го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата тъй свирепи, че никой не можеше да мине по оня път. 29 И ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас, Ти, Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш? 30 А надалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше. 31 И бесовете Му се молеха: Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свине. 32 И рече им: Идете. И те, като излязоха, отидоха в свинете; и ето, цялото стадо се спусна по стръмнината в езерото и загина във водата. 33 А свинарите побягнаха и като отидоха в града, разказаха всичко, и това, което бе станало с хванатите от бяс. 34 И ето, цял град излезе да посрещне Исуса; и като Го видяха, примолиха Му се да си отиде от техните предели.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи