План за четене на Библията

Основен / ден 80

Стар Завет

Числа

3

Свещениците


1 ето поколенията на Аарон и Мойсей по времето, когато Господ говори на Мойсей на Синайската планина. 2 Ето и имената на Аароновите синове: Надав първородния му, Авиуд, Елеазар и Итамар. 3 Това са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Мойсей посвети, за да свещенодействат. 4 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействаха в присъствието на баща си Аарон.
5 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 6 Доведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарон, за да му служат. 7 Нека изпълняват задълженията си към него и към цялото общество пред шатъра за срещане, като извършват службите при скинията. 8 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане и задълженията си към израиляните, като извършват службите при скинията. 9 И да дадеш левитите на Аарон и на синовете му; те са дадени изцяло нему от страна на израиляните. 10 А Аарон и синовете му да поставиш да извършват свещеническите си служби; и всеки чужденец, който се приближи, да се умъртви.
11 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 12 Ето, Аз взех левитите измежду израиляните вместо всичките първородни синове от израиляните, които се раждат; левитите да бъдат Мои. 13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израил – и човек, и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Еова.
14 И Господ говори на Мойсей в Синайската пустиня, казвайки: 15 Преброй синовете на Леви според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всички от мъжки пол от един месец и нагоре. 16 И тъй, Мойсей ги преброи според Господнето слово, както му беше заповядано. 17 А синовете на Леви, по имената им, бяха тези: Гирсон, Каат и Мерари. 18 И ето имената на Гирсоновите синове по семействата им: Ливни и Семей; 19 и Каатовите синове по семействата им: Амрам, Исаар, Хеброн и Узиил; 20 и Мерариевите синове по семействата им: Махли и Муси. Това са семействата на Левиевите синове според бащините им домове.
21 От Гирсон произлиза семейството на Ливни и семейството на Семей; това са гирсонците. 22 Всички преброени от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха седем хиляди и петстотин. 23 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията на запад. 24 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син. 25 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, завесата за входа на шатъра за срещане, 26 дворните завеси, завесата за входа на двора, който е около скинията и олтара, и въжетата – всичко, свързано с тяхната употреба.
27 От Каат произлиза семейството на Амрам и семейството на Исаар, и семейството на Хеброн, и семейството на Узиил; това са каатовците. 28 Всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха осем хиляди и шестстотин души, които пазеха светилището. 29 Семействата на каатовците да поставят шатрите си от южната страна на скинията. 30 И началник на бащиния дом от семействата на каатовците да бъде Елисафан, Узииловият син. 31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, завесата и всичко, което е свързано със службата им. 32 И Елеазар, синът на свещеника Аарон, да бъде началник над левитските началници и да има надзор над онези, на които е заръчано да пазят светилището.
33 От Мерари произлиза семейството на Махли и семейството на Муси; това са Мерариевите семейства. 34 Според броя на всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души. 35 И началник на бащиния дом от семействата на мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си от северната страна на скинията. 36 И под грижата на мерариевците бяха поверени дъските на скинията, лостовете ѝ, стълбовете ѝ, подложките ѝ, всичките ѝ прибори и всичко, свързано с тяхната употреба, 37 както и стълбовете на околния двор, подложките им, коловете им и въжетата им.
38 Тези, които поставят шатрите си пред скинията от изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Мойсей и Аарон, и синовете му, като се грижат за светилището от името на израиляните; и всеки външен, който се приближи, да се умъртви. 39 Всички преброени левити, които Мойсей и Аарон преброиха по семействата им според Господнята заповед, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди.
40 И Господ рече на Мойсей: Преброй всички първородни синове от израиляните от един месец и нагоре и ги пресметни по броя на имената им. 41 И да вземеш левитите за Мене, вместо всичките първородни между израиляните, и добитъка на левитите, вместо всичките първородни между добитъка на израиляните (Аз съм Господ). 42 И тъй, Мойсей преброи всичките първородни между израиляните, както Господ му заповяда; 43 и всичките първородни от мъжки пол от един месец и нагоре, според преброяването им по име, бяха двадесет и две хиляди двеста седемдесет и трима.
44 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 45 Вземи левитите вместо всички първородни от израиляните, и добитъка на левитите вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ. 46 А за откупване на двеста седемдесет и тримата, с които първородните между израиляните са повече от левитите, 47 да вземеш по пет сикли на човек – според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери); 48 и парите за откупа на онези, които са в повече, да дадеш на Аарон и на синовете му. 49 И така, Мойсей взе парите от откупа за онези, които бяха в повече от изкупените чрез размяна с левитите. 50 От първородните на израиляните взе парите, хиляда триста шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището. 51 И Мойсей даде парите от откупа на Аарон и на синовете му според Господнето слово, както Господ беше заповядал на Мойсей.
© Библейска лига - България

4

Каатовците


1 Господ говори на Мойсей и Аарон, казвайки: 2 Измежду Левиевите синове преброй Каатовите синове по семействата им, по бащините им домове, 3 от тридесет години до петдесет години, които да вършат работа при шатъра за срещане.
4 Ето службата на каатовците в шатъра за срещане: да носят пресветите неща. 5 Когато се вдига станът, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закривалната завеса, ще покриват с нея ковчега на свидетелството, 6 и ще слагат на него покривало от обработени кожи, а отгоре ще разпростират чисто син плат и ще провират върлините му. 7 Върху трапезата на присъствените хлябове ще разпростират син плат и на нея ще слагат блюдата, тамянниците, тасовете и поливалките за поливането; и постоянните хлябове ще бъдат на нея. 8 Върху тях ще разпростират червен плат и него ще покриват с покривало от обработени кожи, и ще провират върлините. 9 После ще вземат син плат и ще покриват светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и масленниците му, които се употребяват при него; 10 и ще слагат него и всичките му прибори под покривало от обработени кожи, и ще го слагат на носилка. 11 А върху златния олтар ще разпростират син плат и него ще покриват с покривало от обработени кожи, и ще провират върлините му. 12 Ще вземат и всички служебни прибори, с които се служи в светилището, и ще ги слагат в син плат, ще ги покриват с покривало от обработени кожи и ще ги слагат на носилка. 13 Като очистят пепелта от олтара, ще разпростират на него морав плат 14 и ще полагат на него всички прибори, с които се служи около него – въгленниците, вилиците, лопатите и легените, всичките прибори на олтара – и ще разпростират върху него покривало от обработени кожи, и ще провират върлините му. 15 И като свършат Аарон и синовете му с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се вдига станът, тогава да пристъпват каатовците, за да ги носят; но да не докосват святите неща, за да не умрат. Тези неща от шатъра за срещане да носят каатовците.
16 И Елеазар, син на свещеника Аарон, ще има надзор над маслото за осветлението, благоуханния тамян, постоянния хлебен принос и мирото за помазване – надзор над цялата скиния и над всичките неща, които са в нея – над светилището и принадлежностите му.
17 Господ говори още на Мойсей и Аарон, казвайки: 18 Да не погубите измежду левитите племето на семействата на каатовците; 19 но, за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват при пресвятите неща, правете така: Аарон и синовете му да влизат и да поставят всекиго на службата му и на товара му; 20 но каатовците да не влизат да видят святите неща ни за минутка, за да не умрат.
21 Господ говори на Мойсей, казвайки: 22 Така също преброй гирсонците по бащините им домове, по семействата им, 23 от тридесет години до петдесет години, които служат при шатъра за срещане. 24 Ето работата на семействата на гирсонците, когато служат и когато носят товари: 25 ще носят завесите на скинията, шатъра за срещане, покрива му, покрива от обработени кожи, който е отгоре му, и завесата за входа на шатъра за срещане, 26 и дворните завеси, завесата за входа на двора, който е около скинията и олтара, въжетата им, всички прибори и принадлежности за службата им; и така те ще служат. 27 Всички служби на гирсонците, било то носене на товари или друга работа, ще бъдат според повелението на Аарон и на синовете му. Вие ще им определяте всяко нещо, което са длъжни да носят. 28 Това е службата на семействата на гирсонците в шатъра за срещане; и повереното на тях да бъде под надзора на Итамар, сина на свещеника Аарон.

Мерариевците


29 Ще преброиш и мерариевците по семействата им, по бащините им домове; 30 от тридесет години до петдесет години, които да вършат работа при шатъра за срещане. 31 Ето нещата, които са длъжни да носят, когато изпълняват службата си при шатъра за срещане: дъските на скинията, лостовете ѝ, стълбовете ѝ, подложките ѝ, 32 и стълбовете на околния двор, подложките им, коловете им, въжетата им, заедно с всичките им прибори и принадлежности; и да определите по име вещите, които те са длъжни да носят. 33 Това е работата на семействата на мерариевците по службата им при шатъра за срещане, под надзора на Итамар, сина на свещеника Аарон.

Преброените от левитите


34 И тъй, Мойсей и Аарон, и първенците на обществото преброиха каатовците по семействата им и по бащините им домове, 35 от тридесет години до петдесет години, които да вършат работа при шатъра за срещане; 36 и преброените от тях по семействата им бяха две хиляди седемстотин и петдесет. 37 Това са преброените от семействата на каатовците, всички, които служеха при шатъра за срещане, които Мойсей и Аарон преброиха, както Господ бе заповядал чрез Мойсей.
38 А преброените от гирсонците по семействата им и по бащините им домове, 39 от тридесет години до петдесет години, които да вършат работа при шатъра за срещане – 40 преброените от тях по семействата им, по бащините им домове, бяха две хиляди шестстотин и тридесет. 41 Това са преброените от семействата на гирсонците, всички, които служеха при шатъра за срещане, които Мойсей и Аарон преброиха според Господнето повеление.
42 А преброените от семейството на мерариевците по семействата им, по бащините им домове, 43 от тридесет години до петдесет години, които да служат при шатъра за срещане, – 44 преброените от тях по семействата им бяха три хиляди и двеста. 45 Това са преброените от семействата на мерариевците, които Мойсей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Мойсей.
46 Така Мойсей, Аарон и Израилевите първенци преброиха и всички левити по семействата им и по бащините им домове, 47 от тридесет години до петдесет години, които да работят при шатъра за срещане, да служат и да носят товари. 48 Онези от тях, които бяха преброени, бяха осем хиляди петстотин и осемдесет. 49 Преброиха се, както Господ бе заповядал чрез Мойсей, всеки според службата си и според товара си. Така се преброиха, както Господ бе заповядал на Мойсей.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

8

Живот чрез Духа


1 И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христа Исуса [които ходят не по плът, а по Дух]. 2 Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. 3 Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати Сина Си в плът, подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, 4 за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по Дух. 5 Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското; а тези, които са духовни – за духовното. 6 Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир. 7 Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може; 8 и тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. 9 Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. 10 Обаче ако Христос е във вас, тялото е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата. 11 И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който обитава във вас.
12 И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, та да живеем плътски. 13 Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. 14 Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. 15 Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак в страх, но приели сте Дух на осиновение, чрез Който и викаме: Авва, Отче! 16 Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. 17 И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога, а сънаследници с Христа, та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.

Бъдеща слава


18 Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която ще се открие в нас. 19 Защото създанието с нетърпение очаква откриването ни като Божии синове. 20 Понеже създанието беше подчинено на немощ не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, 21 с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите чада. 22 Понеже знаем, че цялото създание въздиша и се мъчи досега. 23 И не само то, но и ние, които имаме Духа в начатък, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, тоест изкупването на нашето тяло. 24 Защото с тази надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда? 25 Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.
26 Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания; 27 а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства за светиите по Божията воля.

Повече от победители


28 Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. 29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя. 30 А които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.
31 И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? 32 Онзи, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички нас, как няма да ни подари заедно с Него и всичко? 33 Кой ще обвини Божиите избраници? Бог ли, Който ги оправдава? 34 Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, но още и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайства за нас? 35 Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? 36 (защото, както е писано:
„Убивани сме заради Тебе цял ден;
считани сме като овце за клане“).
37 Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. 38 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито бъдещето, нито сили, 39 нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

31

1 За диригента. Давидов псалом.
На Тебе, Господи, се уповавам;
да не се посрамя довека;
избави ме според правдата Си.
2 Приклони към мене ухото Си; побързай да ме избавиш;
бъди ми силна канара, укрепено място, за да ме спасиш.
3 Защото Ти си моя канара и крепост;
заради името Си ръководи ме и оправяй ме.
4 Измъкни ме из мрежата, която скрито поставиха за мене,
защото Ти си моя сила.
5 В Твоята ръка предавам духа Си;
Ти си ме изкупил,
Господи, Боже на истината.
6 Мразя онези, които почитат суетните идоли;
но се уповавам на Господа.
7 Ще се радвам и ще се веселя в Твоята милост;
защото Ти си видял неволята ми,
познал си утесненията на душата ми
8 и не си ме затворил в ръката на неприятеля;
поставил си нозете ми на широко.
9 Смили се над мене, Господи, защото съм в утеснение,
чезне от скръб окото ми, душата ми, и снагата ми.
10 Защото се изнури в тъга животът ми, и годините ми във въздишки;
поради престъплението ми отслабна силата ми
и костите ми изнемощяха.
11 На всичките си противници станах за укор,
а най-вече на ближните си,
и за плашило на познайниците си;
онези, които ме виждаха навън, бягаха от мене.
12 Като някой умрял бях забравен от сърцетона всичките;
станах като счупен съд;
13 защото съм чул клеветите на мнозина;
отвсякъде страх,
като се наговаряха против мене
и намислиха да отнемат живота ми.
14 Но аз на Тебе се уповавах, Господи;
рекох: Ти си Бог мой.
15В Твоите ръце са времената ми;
избави ме от ръката на неприятелите ми
и от тези, които ме гонят.
16 Направи да светне лицето Ти над слугата Ти;
спаси ме в милостта Си.
17 Господи, да не се посрамя,
защото съм Те призвал;
нека се посрамят нечестивите,
нека млъкнат в шеол.
18 Нека онемеят лъжливите устни,
които говорят против праведния нахално, горделиво и презрително.
19 Колко е голяма Твоята благост,
която си запазил за онези, които от Тебе се боят
и която си показал пред човешките чада,
към онези, които се уповават на Тебе!
20 Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си
от човешките замисли;
ще ги скриеш под покров
от препирането на езици.
21 Благословен да е Господ,
защото си показал чудесната
Си милост към мене
в укрепен град.
22 А в тревогата си аз бях рекъл:
Отлъчен съм от очите Ти;
обаче Ти послуша гласа на молбите ми,
когато извиках към Тебе.
23 Възлюбете Господа, всички Негови светии;
Господ пази верните,
а въздава изобилно на онези, които се държат горделиво.
24 Дерзайте, и нека се укрепи сърцето ви,
всички, които се надявате на Господа.
© Библейска лига - България