План за четене на Библията

Основен / ден 82

Стар Завет

Числа

7

Приноси, посветени на скинията


1 И когато Мойсей свърши поставянето на скинията, и я помаза, и я освети с всичките ѝ принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети, 2 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и надзираваха преброяването, донесоха приноси. 3 И представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола – по една кола от двама първенци и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията. 4 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 5 Приеми тези неща от тях и нека послужат за работата при шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всеки според работата му. 6 И тъй, Мойсей взе колите и воловете, и ги даде на левитите; 7 двете коли и четирите вола даде на гирсонците според работата им; 8 и четирите коли и осемте вола даде на Мерариевите синове според работата им, под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон. 9 А на каатовците не даде, защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена.
10 И в деня, когато олтарът беше помазан, първенците принесоха за освещението му; и първенците принесоха приносите си пред олтара. 11 И Господ рече на Мойсей: Нека по един първенец на ден принася приносите си за освещението на олтара.
12 И този, който принесе приноса си в първия ден беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе; 13 и приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 14 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 15 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 16 един козел в принос за грях; 17 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Наасон, Аминадавовия син.
18 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе; 19 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 20 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 21 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 22 един козел в принос за грях; 23 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Натанаил, Суаровия син.
24 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син. 25 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 26 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 27 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 28 един козел в принос за грях; 29 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Елиав, Хелоновия син.
30 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците. 31 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 32 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 33 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 34 един козел в принос за грях; 35 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Елисур, Седиуровия син.
36 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син. 37 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 38 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 39 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 40 един козел в принос за грях; 41 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Селумиил, Сурисадаевия син.
42 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син. 43 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 44 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 45 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 46 един козел в принос за грях; 47 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Елиасаф, Деуиловия син.
48 На седмия ден принесе първенеца на ефремците, Елисама, Амиудовият син. 49 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 50 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 51 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 52 един козел в принос за грях; 53 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовия син.
54 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Педасуровият син. 55 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 56 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 57 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 58 един козел в принос за грях; 59 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Гамалиил, Педасуровия син.
60 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гидониевият син. 61 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебния принос; 62 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 63 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 64 един козел в принос за грях; 65 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Авидан, Гидониевия син.
66 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син. 67 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 68 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 69 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 70 един козел в принос за грях; 71 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Ахиезер, Амисадаевия син.
72 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Пагиил, Охрановият син. 73 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 74 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 75 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 76 един козел в принос за грях; 77 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Пагиил, Охрановия син.
78 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахира, Енановият син. 79 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 80 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 81 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 82 един козел в принос за грях; 83 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Ахира, Енановия син.
84 Това бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато беше помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни тамянника; 85 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли, и всеки леген седемдесет сикли; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли според сикъла на светилището; 86 дванадесет златни тамянника, пълни с тамян; (всеки тамянник беше от десет сикли според сикъла на светилището; всичкото злато на тамянниците беше сто и двадесет сикли;) 87 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет телета, дванадесет овена, дванадесет едногодишни мъжки агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях; 88 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири телета, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни мъжки агнета. Така стана освещението на олтара, след като беше помазан.
89 И когато влезе Мойсей в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа, който му говореше от умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му.
© Библейска лига - България

8

Запалване на светилата


1 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 Говори на Аарон, кажи му: Когато палиш светилата, седемте светила да светят отпред на светилника. 3 И Аарон направи така; запали светилата отпред на светилника, както Господ заповяда на Мойсей. 4 И ето каква беше направата на светилника: изкован беше от злато; от стъблото до цветята си беше изкован; според образеца, който Господ бе показал на Мойсей, така направи той светилника.

Отделянето на левитите


5 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 6 Вземи левитите измежду израиляните и ги очисти. 7 И така да направиш за очистването им: поръси ги с очистителна вода и нека обръснат цялото си тяло, и изперат дрехите си, и се очистят. 8 После да вземат едно теле заедно с хлебния му принос от чисто брашно, смесено с дървено масло; а ти да вземеш друго теле в принос за грях. 9 И да доведеш левитите пред шатъра за срещане, и да събереш цялото общество израиляни; 10 и когато доведеш левитите пред Господа, нека израиляните положат ръцете си на левитите; 11 и Аарон да принесе левитите пред Господа като принос от страна на израиляните, за да служат те на Господа. 12 И като положат левитите ръцете си на главите на телетата, ти да принесеш единия в принос за грях, а другия за всеизгаряне на Господа, за да направиш умилостивение за левитите.
13 И да поставиш левитите пред Аарон и пред синовете му, и да ги принесеш като принос на Господа. 14 Така да отделиш левитите от израиляните; и левитите ще бъдат Мои. 15 А след това левитите да влязат, за да служат в шатъра за срещане, когато си ги очистил и си ги принесъл като принос. 16 Понеже те са Ми изцяло дадени измежду израиляните, вместо всичките първородни от израиляните, които се раждат, съм ги взел за Себе Си. 17 Защото всичките първородни измежду израиляните са Мои – и човек, и животно; в деня, когато поразих всичките първородни в Египетската земя, осветих ги за Себе Си. 18 А левитите взех вместо всичките първородни измежду израиляните. 19 Левитите нарочно дадох на Аарон и на синовете му измежду израиляните, за да служат вместо израиляните в шатъра за срещане и да правят умилостивение за израиляните, за да не се появи напаст сред израиляните, ако се приближат при светилището.
20 Тогава Мойсей и Аарон, и цялото общество израиляни постъпиха с левитите точно както Господ беше заповядал на Мойсей за левитите. 21 И тъй, левитите се очистиха от греховете си и изпраха дрехите си; и Аарон ги принесе като принос пред Господа, и Аарон направи за тях умилостивение, за да ги очисти. 22 И след това левитите влязоха в шатъра за срещане, за да вършат службата си пред Аарон и пред синовете му; както Господ беше заповядал на Мойсей за левитите, така им сториха.
23 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 24 Ето определеното за левитите: от двадесет и пет години и нагоре да постъпват на служба в шатъра за срещане; 25 а над петдесет години да престават да служат и да не работят повече, 26 но да помагат на братята си при изпълнение на задълженията им в шатъра за срещане; а те самите да не служат. Така да постъпваш с левитите, колкото за службата им.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

10

1 Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израил. 2 Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание. 3 Понеже, като не знаят правдата, която е от Бога, и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога. 4 Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва. 5 Защото Мойсей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея. 6 А правдата, която е чрез вяра, говори така: „Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, тоест, да свали Христа? 7 или: Кой ще слезе в бездната, тоест, да изведе Христа от мъртвите?“ 8 Но какво казва тя? Казва, че „словото е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти“, тоест, словото на вярата, което проповядваме. 9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 10 Защото със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. 11 Защото Писанието казва: „Никой, който вярва в Него, не ще се посрами“. 12 Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. 13 Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“. 14 Но, как ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? 15 И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано:
„Колко са прекрасни нозете на тези,
които благовестват доброто!“.
16 Но не всички послушаха благовестието; защото Исая казва: „Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули“? 17 И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово. 18 Но казвам: Те не са ли чули? Наистина са чули:
„По цялата земя е излязъл гласът им,
и думите им до краищата на вселената“.
19 Но пак казвам: Израил не е ли разбрал? Разбрал е, защото първо Мойсей казва:
„Аз ще ви раздразня до ревнуване с тези, които не са народ;
с народ несмислен ще ви разгневя“.
20 А Исая смело да казва:
„Намерен бях от онези, които не Ме търсеха;
явен станах на онези, които не питаха за Мене“;
21 а за Израил казва:
„Простирах ръцете Си цял ден към народ непокорен и упорит“.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

16

1 Плановете на сърцето принадлежат на човека,
но отговорът на езика е от Господа.
2 Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи,
но Господ претегля мотивите.
3 Възлагай делата си на Господа
и твоите намерения ще успеят.
4 Господ е направил всяко нещо за Себе Си,
дори и нечестивия – за деня на злото.
5 Мерзост пред Господа е всеки с горделиво сърце,
но можеш да се обзаложиш, че той няма да остане ненаказан.
6 С милост и истина се изкупва грях
и чрез страх от Господа човеците се отклоняват от злото.
7 Когато са угодни на Господа пътищата на човека,
Той примирява с него и враговете му.
8 По-добре малко с правда,
отколкото големи доходи с неправда.
9 Сърцето на човека начертава пътя му,
но Господ оправя стъпките му.
10 Присъдата в устните на царя е боговдъхновена,
устата му няма да грешат в съда.
11 Вярната теглилка е от Господа.
Всичките грамове в торбата са Негово дело.
12 Да се върши беззаконие е мерзост за царете,
защото престолът се утвърждава с праведност.
13 Праведните устни са приятни на царете;
те обичат онзи, който говори право.
14 Яростта на царя е вестителка на смърт;
но мъдрият човек ще я укроти.
15 В светенето на лицето на царя има живот;
неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.
16 Колко по-добре е придобиването на мъдрост, отколкото на злато!
И придобиването на разум е по за предпочитане, отколкото на сребро.
17Пътят на праведните е да се отклоняват от зло;
който пази пътя си, пази душата си.
18 Гордостта предшества погибелта,
високоумието – падението.
19 По-добре да си със смирен дух сред кротките,
отколкото да делиш плячка с горделивите.
20 Който се вслушва в словото, ще намери добро;
и който се уповава на Господа е блажен.
21 Който е с мъдро сърце, се нарича благоразумен,
и сладостта на устните умножава знанието.
22 Разумът е извор на живот за притежателя му,
а глупостта на безумните е наказанието им.
23 Сърцето на мъдрия вразумява устата му
и прибавя знание в устните му.
24 Благоприятните думи са медена пита,
сладост на душата и здраве на костите.
25 Има път, който се вижда прав на човека,
но краят му води към смъртта.
26 Който се труди, се труди за себе си,
защото устата му го принуждава.
27 Негодникът копае зло
и думите му са като пламнал огън.
28 Коварният човек сее раздори
и клюкарят разделя най-близки приятели.
29 Насилникът оплита ближния си
и го води в недобър път;
30 затваря очи, за да замисля коварни неща,
и прехапва устни, за да постигне зло.
31 Белите коси са венец на слава,
когато се намират в пътя на правдата.
32 Дълготърпеливият е по-добър от храбрия
и който владее духа си – от завоевател на град.
33 Жребият се хвърля в скута,
но всичко, което той решава, е от Господа.
© Библейска лига - България