План за четене на Библията

Основен / ден 85

Стар Завет

Числа

13

Проучване на Ханаан


1 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 Изпрати мъже, за да огледат Ханаанската земя, която Аз давам на израиляните; по един мъж от всяко племе на бащите им, да изпратите първенците измежду тях. 3 И тъй, според Божието повеление Мойсей ги изпрати от Паранската пустиня; и всичките мъже бяха главни между израиляните. 4 Ето имената им: от Рувимовото племе – Самуй, Закхуровият син; 5 от Симеоновото племе – Сафат, Хориевият син; 6 от Юдовото племе – Халев, Ефониевият син; 7 от Исахаровото племе – Игал, Йосифовият син; 8 от Ефремовото племе – Осия, Навиевият син; 9 от Вениаминовото племе – Фалти, Рефуевият син; 10 от Завулоновото племе – Гадиил, Содиевият син; 11 от Йосифовото племе, от Манасия – Гади, Сусиевият син; 12 от Дановото племе – Амиил, Гемалиевият син; 13 от Асировото племе – Сетур, Михаиловият син; 14 от Нефталимовото племе – Наави, Вопсиевият син; 15 от Гадовото племе – Геуил, Махиевият син. 16 Това са имената на мъжете, които Мойсей изпрати, за да огледат земята; и Мойсей наименува Осия, Навиевия син, Исус.
17 Като ги изпрати да огледат Ханаанската земя, Мойсей им рече: Качете се по Южната земя и изкачете се на планината, 18 та вижте каква е земята и людете, които живеят в нея – силни ли са или слаби, малко ли са или много; 19 и каква е земята, на която те живеят – добра ли е или лоша; и какви са градовете, в които те живеят – от шатри ли са или са укрепени; 20 и каква е земята – плодородна ли е или бедна, има ли по нея дървета или не. И бъдете смели, и донесете от плодовете на земята. А тогава беше времето на ранното грозде. 21 И така, те се качиха и огледаха земята от Цинската пустиня до Рехов при прохода на Хамат. 22 После се изкачиха по Южната земя и стигнаха до Хеброн, където живееха Енаковите синове Ахиман, Шешай и Талмай. (А Хеброн беше построен седем години преди Египетския Зоан). 23 И като дойдоха до долината Ешкол, оттам отрязаха една лозова пръчка с един грозд, който двама носеха на върлина; взеха и нарове, и смокини. 24 Онова място се нарече долина Ешкол заради грозда, който израиляните отрязаха от там. 25 А след четиридесет дни те се върнаха от оглеждането на земята.

Отчет от проучването


26 И отивайки, дойдоха при Мойсей, при Аарон и при цялото общество израиляни в Паранската пустиня, в Кадеш; и донесоха отчет на тях и на цялото общество, и им показаха плода на земята. 27 И му разказаха: Ходихме в земята, в която ни изпрати; и наистина там текат мляко и мед; ето и плодът ѝ. 28 Людете обаче, които живеят в земята, са силни и градовете – укрепени и много големи; там видяхме още и Енаковите синове. 29 Амаликчаните живеят в Южната земя; хетите, евусейците и аморейците живеят по планините; а ханаанците живеят при морето и край бреговете на Йордан. 30 Но Халев успокояваше народа пред Мойсей, като казваше: Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем. 31 А мъжете, които бяха ходили заедно с него, казаха: Не можем да излезем против онези люде, защото са по-силни от нас. 32 И зле представиха пред израиляните земята, която бяха оглеждали, казвайки: Земята, която обходихме, за да я оглеждаме, е земя, която изпояжда жителите си; и всичките люде, които видяхме в нея, са превисоки мъже. 33 Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях ни се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях.
© Библейска лига - България

14

Бунтът на израиляните


1 Тогава цялото общество извика с висок глас и народът плака през онази нощ. 2 И всички израиляни роптаеха против Мойсей и Аарон; и цялото общество им рече: Да бяхме измрели в Египетската земя! Или в тази пустиня да бяхме измрели! 3 И защо ни води Господ в тази земя, да паднем от меч и жените ни и децата ни да станат плячка? Нямаше ли да е по-добре да се върнем в Египет? 4 И казаха си един на друг: Да си поставим началник и да се върнем в Египет.
5 Тогава Мойсей и Аарон паднаха по лице пред цялото множество на обществото израиляни. 6 И Исус, Навиевият син, и Халев, Ефониевият син, от онези, които бяха оглеждали земята, раздраха дрехите си 7 и казаха на цялото общество израиляни: Земята, през която минахме, за да я огледаме, е много добра земя. 8 Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде – земя, където текат мляко и мед. 9 Само недейте въстава против Господа, нито се бойте от людете на земята, защото ние ще ги погълнем; защитата им се е оттеглила от тях; а Господ е с нас; не бойте се от тях.
10 Но цялото общество рече да ги убият с камъни. Тогава Господнята слава се яви в шатъра за срещане пред всичките израиляни.
11 И Господ рече на Мойсей: Докога ще Ме презира този народ? И докога няма да Ми вярва, въпреки всичките знамения, които съм извършил сред него? 12 Ще го поразя с мор и ще го изтребя; а тебе ще направя народ по-голям и по-силен от него. 13 Но Мойсей каза на Господа: Тогава египтяните ще чуят; защото Ти със силата Си изведе този народ изсред тях; 14 и ще кажат това на жителите на тази земя, които са чули, че Ти, Господи, си сред този народ – че Ти, Господи, се явяваш лице с лице и че облакът Ти стои над него, и че Ти вървиш пред него денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб. 15 И ако изтребиш този народ като един човек, тогава народите, които са чули за Тебе, ще кажат: 16 Понеже не можа Господ да въведе този народ в земята, за която му се кле, затова го погуби в пустинята. 17 И сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил: 18 Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, и никак не обезвинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род. 19 Прости, моля, беззаконието на този народ според Твоята голяма милост и както си прощавал на този народ от Египет до тук.
20 И рече Господ: Прощавам им, както поиска. 21 Но, както е сигурно, че Аз съм жив и както е сигурно, че Господнята слава ще изпълни целия свят, 22 никой от тези мъже, които са виждали славата Ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, но Ме изпитваха десетки пъти и не послушаха гласа Ми, 23 наистина нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види някой от онези, които Ме презряха. 24 Но понеже слугата Ми Халев има в себе си друг дух и той напълно Ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследи. 25 (А сега амаликчаните и ханаанците живеят в долината.) Утре се върнете и идете в пустинята към Червено море.
26 Господ говори още на Мойсей и Аарон, казвайки: 27 Докога това нечестиво общество ще роптае против Мене? Чух роптанията на израиляните, с които роптаят против Мене. 28 Кажи им: Както е сигурно, че съм жив, казва Господ, Аз ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите Ми; 29 труповете ви ще паднат в тази пустиня; и от преброените между вас, колкото сте на брой от двадесет години и нагоре, които роптахте против Мене, 30 нито един няма да влезе в земята, в която се клех да ви заселя, освен Халев, Ефониевия син, и Исус, Навиевия син. 31 Но децата ви, за които рекохте, че ще станат плячка, тях ще въведа; и те ще познаят земята, която вие презряхте. 32 А вашите трупове ще паднат в тази пустиня. 33 И децата ви ще се скитат по пустинята четиридесет години и ще теглят заради вашето блудстване, докато труповете ви изтлеят в пустинята. 34 Според броя на дните, през които оглеждахте земята – четиридесет дни, всеки ден за една година – четиридесет години ще теглите заради беззаконията си и ще познаете какво е Аз да съм неблагоразположен. 35 Аз, Господ, говорих; наистина така ще направя на цялото това нечестиво общество, което се е събрало против Мене; в тази пустиня ще намерят своя край и в нея ще измрат. 36 И онези мъже, които Мойсей изпрати да оглеждат земята, които, като се върнаха, настроиха цялото общество да роптае против него и зле представиха земята, 37 тези мъже, които зле представиха земята, измряха от удар пред Господа. 38 А Исус, Навиевият син, и Халев, Ефониевият син, останаха живи измежду онези мъже, които ходиха да оглеждат земята.
39 Тогава Мойсей каза тези думи на всички израиляни; и людете плакаха горчиво. 40 И сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казаха: Ето ни; ще вървим напред към мястото, което Господ ни е обещал, защото съгрешихме. 41 А Мойсей рече: Защо престъпвате така Господнето повеление? Това няма да успее. 42 Не вървете напред, защото Господ не е между вас, да не би да ви поразят неприятелите ви. 43 Защото амаликчаните и ханаанците са там пред вас и вие ще паднете от меч. Понеже отстъпихте и не следвате Господа, затова Господ няма да бъде с вас. 44 Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх; но ковчегът на Господния завет и Мойсей не излязоха от стана.
45 Тогава амаликчаните и ханаанците, които живееха на онази планина, слязоха и ги разбиха, и ги гониха до Хорма.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

13

Подчинение на властите


1 Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога. 2 Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят, ще навлекат осъждение върху себе си. 3 Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, а на злотвореца. И тъй, искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея; 4 понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно меча, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване на гняв върху този, който върши зло. 5 Затова нужно е да се покорите не само поради страх от гнева, но и заради съвестта. 6 Понеже по тази причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност. 7 Отдавайте на всички дължимото: на когото се дължи данък, данъка; на когото мито – митото; на когото страх – страха; на когото почит – почитта.

Обичайте, защото денят е близо


8 Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другия, изпълнява закона. 9 Понежезаповедите: „Не прелюбодействай“; „Не убивай“; „Не кради“; „Не пожелавай“; и коя да е било друга заповед се заключават в тези думи: „Да обичаш ближния си, както себе си“. 10 Любовта не върши зло на ближния; следователно любовта изпълнява закона.
11 И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато повярвахме. 12 Нощта премина, а денят наближи: и тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем с оръжието на светлината. 13 Както в бял ден, нека ходим благопристойно не по пирове и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти. 14 Но облечете се с Господа Исуса Христа и не се грижете за страстите на плътта.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи