План за четене на Библията

Основен / ден 90

Стар Завет

Числа

23

Първото пророчество на Валаам


1 Тогава Валаам каза на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника и приготви ми тук седем телета и седем овена. 2 И Валак стори, както рече Валаам; и Валак, и Валаам принесоха по теле и овен на всеки жертвеник. 3 После Валаам рече на Валак: Застани близо до всеизгарянето си, а аз ще отида настрани; може да дойде Господ да ме срещне; и каквото ми изяви, ще ти кажа. И отиде на гола височина. 4 И Бог срещна Валаам; а Валаам Му рече: Приготвих седемте жертвеника и принесох по теле и овен на всеки жертвеник. 5 И Господ вложи слово в устата на Валаам и каза: Върни се при Валак и според това слово говори. 6 Върна се при него и го намери до всеизгарянето му с всичките моавски първенци. 7 Тогава започна словото си, казвайки:
Валак, моавският цар, ме доведе от Арам,
от източните планини, и каза ми:
Ела – каза той – и прокълни ми Яков,
Ела и хвърли презрение върху Израил.
8 Как да прокълна, когото Бог не проклина?
И как да хвърля презрение, върху когото Господ не хвърля?
9 Защото от връх канарите го виждам
и от хълмите го гледам
ето народ, който се е заселил отделно
и няма да се счита между народите.
10 Кой може да преброи пясъка Яковов
или да изчисли четвъртата част от Израил?
Дано умра, както умират праведните,
и сетнините ми да бъдат както техните!
11 Тогава Валак рече на Валаам: Какво ми направи ти? Взех те, за да прокълнеш неприятелите ми, а ти напълно ги благослови! 12 А той в отговор каза: Не трябва ли да внимавам да говоря онова, което Господ слага в устата ми?

Второто пророчество на Валаам


13 Тогава Валак му каза: Ела с мене на друго място, откъдето ще ги видиш; само част от тях ще видиш, а всички тях няма да видиш; и прокълни ми ги оттам. 14 И тъй, доведе го на полето Зофим, на върха на Фасга, и издигна седем жертвеника, и принесе по теле и овен на всеки жертвеник. 15 Тогава Валаам рече на Валак: Застани тук при всеизгарянето си, а аз ще срещна Господа там. 16 И Господ срещна Валаам, вложи слово в устата му и рече: Върни се при Валак и говори според това слово. 17 И той отиде при него и го намери да стои при всеизгарянето си с моавските първенци. И Валак му рече: Какво говори Господ? 18 Тогава той започна словото си, казвайки:
Стани, Валаче, та слушай;
дай ми ухо, ти, сине Сепфоров!
19 Бог не е човек, че да лъже,
нито човешки син, че да се разкае.
Той ли ще каже и не ще го стори?
Той ли ще обещае и не ще изпълни?
20 Ето, получих заповед да благославям;
Той като благослови, аз не мога да го отменя.
21 Не вижда беззаконие в Яков,
не вижда и извратеност в Израил.
Господ, Бог негов, с него е;
царско възклицание има сред тях.
22 Бог го изведе от Египет;
има силата на див вол.
23 Няма чародейство против Яков,
няма врачуване против Израил.
На времето си ще се говори за Яков
и за Израил: Ето какво е извършил Бог!
24 Народът ще се повдигне като лъвица
и ще се изправи като лъв,
няма да легне, докато не изяде лова си
и не изпие кръвта на жертвите.
25 Тогава Валак рече на Валаам: Нито ги проклинай, нито ги благославяй. 26 А Валаам в отговор каза на Валак: Не ти ли казах, че каквото ми каже Господ, това ще сторя?
27 След това Валак пак рече на Валаам: Ела ще те заведа на друго място, дано бъде угодно на Бога да ми ги прокълнеш оттам. 28 И Валак заведе Валаам на върха на Пеор, който гледа към Йесимон. 29 Тогава Валаам рече на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника и приготви ми тук седем телета и седем овена. 30 И Валак направи, както рече Валаам, и принесе по теле и овен на всеки жертвеник.
© Библейска лига - България

24

Третото пророчество на Валаам


1 И Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израил, не отиде както друг път да търси гадания, а обърна лицето си към пустинята. 2 И като повдигна очи, Валаам видя Израил, заселен според племената си; и Божият Дух дойде на него. 3 И започна словото си, казвайки:
Валаам, син Веоров, говори,
човекът с отворени очи говори;
4 говори онзи, който чу Божиите думи,
който видя видението от Всесилния,
който падна в изстъпление,
но имаше очите си отворени:
5 Колко са красиви твоите шатри, Якове,
твоите скинии, Израилю!
6 Като долини са разпрострени,
като градини по речни брегове,
като алоини дървета, насадени от Господа,
като кедри покрай водите.
7 Ще се излива вода из ведрата му
и потомството му ще се простира в много води;
царят му ще бъде по-велик от Агага
и царството му ще се възвеличи.
8 Бог го изведе от Египет;
има силата на див вол.
Ще пояде неприятелските нему народи,
ще строши костите им и ще ги удари със стрелите си.
9 Легнал е и лежи като лъв,
като лъвица – кой ще го вдигне?
Благословен, който те благославя!
И проклет, който те проклина!
10 Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и изпляска той с ръце; и Валак каза на Валаам: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми, а ти три пъти все ги благославяш. 11 Сега бягай и се махай; исках да те въздигна до голяма почит, но ето, Господ те лишава от почит. 12 А Валаам каза на Валак: Не казах ли аз и на твоите посланици, които ми прати: 13 Ако би ми дал Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, не мога да престъпя Господнето повеление и да направя добро или зло от себе си, но онова, което Господ проговори, него ще кажа? 14 И сега аз си отивам при своите люде; ела да ти кажа какво ще направят тези люде на твоите люде в последните дни.

Четвъртото пророчество на Валаам


15 И като започна словото си, каза:
Валаам, син Веоров, каза,
човекът с отворени очи каза,
16 каза онзи, който чу думите Божии,
който има знание за Всевишния,
който видя видението от Всесилния,
който паднав изстъпление,
но имаше очите си отворени:
17 Виждам го, но не сега;
гледам го, но не отблизо.
Ще изгрее звезда от Яков
и ще се въздигне скиптър от Израил.
Ще порази моавските първенци
и ще погуби всичките Ситови потомци.
18 Едом ще бъде завладян,
още Сеир ще бъде завладян от неприятелите си,
а Израил ще действа мощно.
19 Владетел ще произлезе от Яков
и ще погуби останалото от града.

Последни пророчества на Валаам


20 А като видя Амалик, продължи словото си и каза:
Амалик е пръв между народите,
но краят му е гибел.
21 А като видя кенейците, продължи словото си и каза:
Яко е твоето жилище,
и положил си гнездото си на канара,
22 но кенейците ще се разорят,
когато Асур те заплени.
23 Още продължи словото си и каза:
Уви! Кой ще остане жив,
когато Бог извърши това?
24 Но кораби ще дойдат от крайморията на Китим
и ще смирят Асур, и ще смирят Евер;
но и техният край е гибел.
25 Тогава, като стана Валаам, тръгна и се върна у дома си; също и Валак тръгна по пътя си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

2

Раждането на Исус


1 А в онези дни излезе заповед от кесаря Август да се направи преброяване по цялата земя. 2 Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия. 3 И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. 4 И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома и рода Давидов), 5 за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. 6 И когато бяха там, навършиха се дните ѝ да роди. 7 И роди първородния си Син, пови Го, и положи Го в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата.

Овчарите и ангелите


8 И на същото място имаше овчари, които живееха на полето и пазеха нощна стража около стадото си. 9 И ангел от Господа застана пред тях, и Господнята слава ги осия; и те се уплашиха много. 10 Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовествам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. 11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. 12 И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец, повит и сложен в една ясла. 13 И внезапно, заедно с ангела, се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки:
14 Слава на Бога във висините,
и на земята мир между човеците,
в които е Неговото благоволение!
15 Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава до Витлеем и нека видим това, което е станало, което Господ ни изяви. 16 И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца, лежащ в яслата. 17 И като видяха, разказаха каквото им беше известено за този Младенец. 18 И всички, които чуха, се удивиха за това, което овчарите им казаха. 19 А Мария скътваше всички тия думи в сърцето си и размишляваше над тях. 20 И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано.

Исус представен в храма


21 И като се навършиха осем дни, и трябваше да обрежат Детенцето, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченато в утробата.
22 Като се навършиха и дните за очистването им, според Мойсеевия закон, занесоха Го в Ерусалим, за да Го представят пред Господа 23 (както е писано в Господния закон, че „всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свят на Господа“), 24 и да принесат жертва според казаното в Господния закон, „две гургулици, или два млади гълъба“.
25 И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и този човек бе праведен и благочестив, и чакаше утешението на Израил; и Святият Дух беше върху него. 26 На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния Помазаник. 27 И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха Младенеца Исус, за да сторят за Него по обичая на закона, 28 той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза:
29 Сега, Владико, отпущаш слугата Си с мир,
според думата Си;
30 защото видяха очите ми спасението,
31 което си приготвил пред всички люде;
32 светлина да просвещава езичниците,
и слава на Твоя народ Израил.
33 А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него.
34 И Симеон ги благослови и рече на майка Му Мария: Ето, това Детенце е поставено за падането и за ставането на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори; 35 да, и на самата тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.
36 Имаше и някоя си пророчица Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си, 37 и беше вдовица на осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва. 38 И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха изкуплението на Ерусалим.
39 И като свършиха всичко, което беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет. 40 А Младенецът растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе върху Него.

Момчето Исус в храма


41 И родителите Му ходеха всяка година в Ерусалим за празника на Пасхата. 42 И когато Той беше на дванадесет години, като отидоха по обичая на празника, 43 и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите Му. 44 А те, понеже мислеха, че Той е с дружината, изминаха един ден път, като Го търсеха между роднините и познайниците си. 45 И като не Го намериха, върнаха се в Ерусалим и Го търсеха. 46 И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, та ги слушаше и ги запитваше. 47 И всички, които Го слушаха, се удивляваха на разума Му и на отговорите Му. 48 И като Го видяха, смаяха се; и рече Му майка Му: Синко, защо постъпи тъй с нас? Ето, баща Ти и аз, наскърбени, Те търсехме. 49 А Той им каза: Защо да Ме търсите? Не знаехте ли, че трябва да съм в дома на Отца Ми? 50 А те не разбраха думите, които им рече. 51 И Той слезе с тях, и дойде в Назарет, и им се покоряваше. А майка Му скътваше всички тия думи в сърцето си.
52 А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

35

1 Давидов псалом.
Бори се, Господи, с онези, които се борят с мене;
воювай против онези, които воюват против мене.
2 Вземи оръжие и щит,
и стани да ми помагаш.
3 Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми;
кажи на душата ми: Аз съм избавител твой.
4 Нека се посрамят и се опозорят
онези, които искат да погубят живота ми;
нека се върнат назад и се смутят онези,
които ми мислят зло.
5 Нека бъдат като плява пред вятъра
и ангел Господен да ги гони.
6 Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав
и ангел Господен да ги гони.
7 Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап;
без причина изкопаха яма за душата ми.
8 Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел;
и мрежата, която е скрил, нека улови самия него;
той нека падне в същата погибел.
9 А моята душа ще се весели в Господа,
ще се радва в избавлението Му.
10 Всичките ми кости ще рекат:
Господи, кой е подобен на Тебе,
Който избавяш сиромаха от по-силния от него,
да, сиромаха и немощния от грабителя му?
11 Несправедливи свидетели въстават
и питат ме за неща, за които аз не зная нищо.
12 Въздават ми зло за добро,
за да бъде в оскъдност душата ми.
13 А аз, когато те боледуваха,
аз се обличах във вретище,
смирявах с пост душата си
и молитвата ми се връщаше в пазвата ми;
14 държах се като с приятел, като с мой брат,
ходех наведен и нажален, както кога жалее някой майка си.
15 Но когато се спънах в пътя си, те се зарадваха и се събраха,
побойници се събраха против мене – човеци, които аз не знаех;
късаха ме, без да престават.
16 Като нечистите смешници в пиршества
скърцаха на мене със зъби.
17 Господи, докога ще гледаш?
Избави душата ми от погубване,
живота ми от тия лъвове.
18 Аз ще Те славословя в голямо събрание,
ще Те хваля сред многочислени люде.
19 Да не тържествуват над мене
онези, които несправедливо враждуват против мене;
нито да намигват с очи
онези, които ме мразят без причина.
20 Защото не говорят за мир,
но измислят лъжливи думи против тихите на земята.
21 Да! Те отвориха широко срещу мене устата си;
казваха: О, хо-хо, очите ни видяха!
22 Ти си видял, Господи, да не премълчиш;
Господи, да не се отдалечиш от мене.
23 Стани и събуди се за съда ми,
за делото ми, Боже мой и Господи мой.
24 Съди ме, Господи, Боже мой, според правдата Си
и да не тържествуват над мене.
25 Да не кажат в сърцето си:
Ето, желанието ни се изпълни;
нито да кажат: Погълнахме го.
26 Да се посрамят и опозорят заедно всички
онези, които се радват на злощастието ми;
да се облекат със срам и с позор
онези, които се големеят над мене.
27 Да възклицават и да се зарадват
онези, които са благосклонни към правото ми дело.
И винаги нека казват:
Да се възвеличи Господ,
Който желае благоденствие на слугата Си.
28 И езикът им ще разказва
Твоята правда
и Твоята хвала всеки ден.
© Библейска лига - България