План за четене на Библията

Основен / ден 91

Стар Завет

Числа

25

Моав съблазнява Израил


1 А докато Израил живееше в Ситим, мъжете започнаха да блудстват с дъщерите на Моав, 2 които ги канеха на жертвите на боговете си, и израиляните ядяха и се кланяха на боговете им. 3 Така Израил се привърза към Баал-Пеор; и Господният гняв пламна против Израил. 4 Тогава Господ каза на Мойсей: Хвани всичките първенци на народа, погуби ги и ги обеси през деня на показ пред Господа, за да се отвърне от Израил Господният яростен гняв. 5 И Мойсей рече на Израилевите съдии: Всеки от вас да убие онези от хората си, които са се привързали към Баал-Пеор. 6 Тогава един от израиляните дойде и доведе при братята си една мадиамка пред очите на Мойсей и пред цялото общество израиляни, докато те плачеха пред входа на шатъра за срещане. 7 И когато Финехас, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, видя това, излезе изсред обществото, взе копие в ръката си, 8 и влезе след израилянина в спалнята, та прободе телата и на двамата – и на израилянина и на жената. Така морът престана сред израиляните. 9 Ала умрелите от мора бяха двадесет и четири хиляди души.
10 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 11 Финехас, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, отвърна гнева Ми от израиляните, като показа ревност сред тях, подобна на Моята; така Аз не изтребих израиляните в ревността Си. 12 Затова кажи му: Аз му давам Моя завет на мир; 13 ще бъде на него и на потомството му след него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израиляните. 14 А името на убития израилянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимри, син на Салу, първенец на един бащин дом от симеонците. 15 И името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на племе и на един бащин дом в Мадиам.
16 След това Господ говори на Мойсей, казвайки: 17 Измъчвайте мадиамците и поразете ги, 18защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Пеор и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на мора, наложен поради Пеор.
© Библейска лига - България

26

Второто преброяване


1 А след поражението Господ говори на Мойсей и Елеазар, син на свещеника Аарон, казвайки: 2 Пребройте цялото общество израиляни от двадесет години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израил, които могат да излизат на бой. 3 Затова Мойсей и свещеникът Елеазар говориха на народа в Моавските полета при Йордан срещу Ерихон, казвайки: 4 Пребройте народа от двадесет години и нагоре, както Господ заповяда на Мойсей и на израиляните, които излязоха от Египетската земя.
5 Потомците на Рувим, първородния на Израил, бяха: от Енох – семейството на еноховците; от Фалу – семейството на фалуевците; 6 от Есрон – семейството на есроновците; от Харми – семейството на хармиевците. 7 Това са семействата на рувимците; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет. 8 Синът на Фалу беше Елиав;
9 и синовете на Елиав: Намуил, Датан и Авирон. Това са онези Датан и Авирон, избрани от обществото, които се надигнаха против Мойсей и против Аарон и бяха сред дружината на Корей, когато онези се надигнаха против Господа. 10 И земята разтвори своята паст, та ги погълна заедно с Корей при изтреблението на дружината му, когато огънят пояде двеста и петдесетте мъже, и те станаха за знамение, 11 а синовете на Корей не умряха.
12 Потомците на Симеон по семействата им бяха: от Намуил – семейството на намуиловците; от Ямин – семейството на яминовците; от Яхин – семейството на яхиновците; 13 от Зара – семейството на заровците; от Саул – семейството на сауловците. 14 Това са семействата на симеонците: двадесет и две хиляди и двеста души.
15 Потомците на Гад по семействата им бяха: от Сафон – семейството на сафоновците; от Аги – семейството на агиевците; от Суни – семейството на суниевците; 16 от Азени – семейството на азениевците; от Ири – семейството на ириевците; 17 от Арод – семейството на ародовците; от Арили – семейството на арилиевците. 18 Това са семействата на гадците; и преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин.
19 Юдовите синове бяха Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. 20 А потомците на Юда по семействата им бяха: от Села – семейството на селаевците; от Фарес – семейството на фаресовците; от Зара – семейството на заровците. 21 И потомците на Фарес бяха: от Есрон – семейството на есроновците; от Амул – семейството на амуловците. 22 Това са Юдовите семейства; и преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин.
23 Потомците на Исахар по семействата им бяха: от Тола – семейството на толовците; от Фуа – семейството на фуавците; 24 от Ясув – семейството на ясувовците; от Симрон – семейството на симроновците. 25 Това са Исаха-ровите семейства; и преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста.
26 Потомците на Завулон по семействата им бяха: от Серед – семейството на середовците; от Елон – семейството на елоновците; от Ялеил – семейството на ялеиловците. 27 Това са семействата на завулонците; и преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин.
28 Потомците на Йосиф според семействата им бяха Манасия и Ефрем. 29 Потомците на Манасия бяха: от Махир – семейството на махировците. А Махир роди Галаад, а от Галаад – семейството на галаадовците. 30 Ето Галаадовите потомци: от Ахиезер – семейството на ахиезеровците; от Хелек – семейството на хелековците; 31 от Асриил – семейството на асрииловците; от Сихем – семейството на сихемовците; 32 от Семида – семейството на семидовците; и от Ефер – семейството на еферовците. 33 А Салпаад, Еферовият син, нямаше синове, а дъщери; и имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. 34 Това са Манасиевите семейства; и преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин.
35 Ето потомците на Ефрем по семействата им: от Сутала – семейството на суталовците; от Вехер – семейството на вехеровците; от Тахан – семейството на тахановците. 36 Ето и Суталовите потомци: от Еран – семейството на ерановците. 37 Това са семействата на ефремците; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин. Това са Йосифовите потомци по семействата им.
38 Потомците на Вениамин по семействата си бяха: от Вела – семейството на веловците; от Асвил – семейството на асвиловците; от Ахирам – семейството на ахирамовците; 39 от Суфам – семейството на суфамовците; от Уфам – семейството на уфамовците. 40 А потомците на Вела бяха Аред и Нееман; от Аред – семейството на аредовците; от Нееман – семейството на неемановците. 41 Това са вениаминците по семействата им; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин.
42 Потомците на Дан по семействата им: от Суам – семейството на суамовците. Това са Дановите семейства. 43 Преброените от всичките семейства на суамовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин.
44 Потомците на Асир по семействата им бяха: от Емна – семейството на емновците; от Есуй – семейството на есуевците; от Берия – семейството на бериевците. 45 Бериевите потомци бяха: от Хебер – семейството на хеберовците; от Малхиил – семейството на малхииловците. 46 А Асир имаше дъщеря на име Сара. 47 Тези са семействата на асирците; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин.
48 Потомците на Нефталим по семействата им бяха: от Ясиил – семейството на ясииловците; от Гуни – семейството на гуниевците; 49 от Есер – семейството на есеровците; от Силим – семейството на силимовците. 50Това са Нефталимовите семейства; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин.
51 Общият брой на израиляните беше шестстотин и една хиляди седемстотин и тридесет.
52 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 53 На тях нека се раздели земята за наследство според броя на имената им. 54 На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство; на всяко племе да се даде наследството му според броя на преброените. 55 Земята обаче ще се раздели с жребий; те ще наследят според имената на бащините си племена. 56 С жребий да се раздели наследството между мнозината и малцината.
57 А ето броя на преброените синове Левиеви по семействата им: от Гирсон – семейството на гирсонците; от Каат – семейството на каатовците; от Мерари – семейството на мерариевците. 58 Това също бяха Левиеви семейства: семейството на ливниевците, семейството на хеброновците, семейството на махлиевците, семейството на мусиевците, семейството на кореовците. А Каат роди Амрам. 59 Името на Амрамовата жена беше Йохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Леви в Египет; и тя роди на Амрам Аарон, Мойсей и сестра им Мариам. 60 А на Аарон се родиха Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар. 61 Но Надав и Авиуд умряха, когато принасяха чужд огън пред Господа. 62 Всички преброени от Левиевите синове от един месец и нагоре бяха двадесет и три хиляди; те не бяха преброени с другите израиляни, понеже на тях не се даде наследство между израиляните.
63 Това са преброените от Мойсей и свещеника Елеазар, които преброиха израиляните на Моавските полета при Йордан срещу Ерихон. 64 Но сред тях не се намираше ни един от онези, които бяха преброени от Мойсей и свещеника Аарон, когато те броиха израиляните в Синайската пустиня; 65 защото за тях Господ бе казал: Ще измрат в пустинята. От тях не остана ни един, освен Халев, Ефониевия син и Исус, Навиевия син.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

3

Йоан Кръстител проправя пътя


1 В петнадесетата година от царуването на кесаря Тиберий, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний четверовластник в Авилиния, 2 при първосвещенството на Анна и Каиафа, Божието слово дойде към Йоан, Захариевия син, в пустинята. 3 И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощение на греховете, 4 както е писано в книгата с думите на пророк Исая:
„Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа,
прави направете пътеките за Него.
5 Всяка долина ще се напълни.
И всяка планина и хълм ще се сниши;
кривите пътеки ще станат прави,
и неравните места гладки пътища;
6 и всяка плът ще види Божието спасение“.
7 И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? 8 Принасяйте плодове, съответстващи на покаяние; и не почвайте да си казвате: имаме Авраам за баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраам. 9 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата: и тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля. 10 И множествата го питаха, казвайки: Тогава какво да правим? 11 А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото. 12 Дойдоха и бирници да се кръстят, и Му рекоха: Учителю, ние какво да правим? 13 Той им каза: Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено. 14 Питаха го и войници, казвайки: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито оклеветявайте; и задоволявайте се със заплатите си.
15 И понеже людете бяха в недоумение, и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би той да е Помазаникът, 16 Йоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да развържа ремъка на обущата; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. 17 Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре гумното Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасим огън. 18 И с много други увещания той благовестваше на людете.
19 А четверовластникът Ирод, който беше изобличаван от него поради Иродиада, братовата си жена, и поради всичките други злини, които беше сторил Ирод, 20 прибави към всичко друго и това, че затвори Йоан в тъмница.

Кръщението и родословието, според Лука


21 И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето 22 и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, и глас дойде от небето, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.
23 И сам Исус беше на около тридесет години, когато започна да поучава, и, както мислеха, беше син на Йосиф, който бе син Илиев, 24 а Илий, Мататов; Ма тат, Левиев; Леви, Мелхиев; Мелхи, Яанаев; Яанай, Йосифов; 25 Йосиф, Мататиев; Мататия, Амосов; Амос, Наумов; Наум, Еслиев; Если, Нагеев; 26 Нагей, Маатов; Маат, Мататиев; Мататия, Семеев; Семей, Йосифов; Йосиф, Юдов; 27 Юда, Йоананов; Йоанан, Рисов; Риса, Зоровавелов; Зоровавел, Салатиилев; Салатиил, Нириев; 28 Нири, Мелхиев; Мелхи, Адиев; Ади, Косамов; Косам, Елмодамов; Елмодам, Иров; 29 Ир, Йосиев; Йоси, Елиезеров; Елиезер, Йоримов; Йорим, Мататов; Матат, Левиев; 30 Леви, Симеонов; Симеон, Юдов; Юда, Йосифов; Йосиф, Йоананов; Йоанан, Елиакимов; 31 Елиаким, Мелеев; Мелеа, Майнанов; Майнан, Мататов; Матата, Натанов; Натан, Давидов; 32 Давид, Есеев; Есей, Овидов; Овид, Воозов; Вооз, Салмонов; Салмон, Наасонов; 33 Наасон, Аминадавов; Аминадав, Арамов; Арам, Есронов; Есрон, Фаресов; Фарес, Юдов; 34 Юда, Яковов; Яков, Исааков; Исаак, Авраамов; Авраам, Таров; Тара, Нахоров; 35 Нахор, Серухов; Серух, Рагавов; Рагав, Фалеков; Фалек, Еверов; Евер, Салов; 36 Са ла, Каинанов; Каинан, Арфаксадов; Арфаксад, Симов; Сим, Ноев; Ное, Ламехов; 37 Ламех, Матусалов; Матусала, Енохов; Енох, Яредов; Яред, Малелеилов; Малелеил, Каинанов; 38 Каинан, Еносов; Енос, Ситов; Сит, Адамов; а Адам, Божий.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи