План за четене на Библията

Основен / ден 93

Стар Завет

Числа

29

Празникът на тръбите


1 В първия ден на седмия месец да имате свято събрание и да не вършите никаква обичайна работа; той да ви бъде ден за тръбен призив. 2 Да принасяте във всеизгаряне за благоухание на Господа едно теле, един овен и седем едногодишни мъжки агнета без недостатък; 3 а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло – три десети от ефа за телето, две десети за овена 4 и по една десета за всяко от седемте агнета; 5 и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас. 6 Това е в прибавка към новолунното всеизгаряне и хлебния му принос и към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им, според определеното за тях, за благоуханна жертва чрез огън на Господа.

Денят на умилостивението


7 И на десетия ден от този седми месец да имате свято събрание и да смирите душите си, и да не вършите никаква работа; 8 а да принасяте във всеизгаряне на Господа за благоухание едно теле, един овен и седем едногодишни мъжки агнета без недостатък; 9 а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло – три десети от ефа за телето, две десети за единия овен 10 и по една десета за всяко от седемте агнета; 11 един козел в принос за грях, в прибавка към приноса за грях и към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им.

Празникът на шатрите


12 И на петнадесетия ден от седмия месец да имате свято събрание и да не вършите никаква обичайна работа, а да празнувате празника Господен седем дни. 13 Да принасяте във всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън на Господа тринадесет телета, два овена и четиринадесет едногодишни мъжки агнета без недостатък. 14 А хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло – три десети от ефа за всеки от тринадесетте телета, две десети за всеки от двата овена 15 и по една десета за всяко от четиринадесетте агнета; 16 и един козел в принос за грях, в прибавка към постоянното всеизгаряне и хлебния принос с възлиянието му.
17 На втория ден да принесете дванадесет телета, два овена и четиринадесет едногодишни мъжки агнета без недостатък; 18 хлебният им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено; 19 и един козел в принос за грях в прибавка към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им.
20 На третия ден принасяйте единадесет телета, два овена и четиринадесет едногодишни мъжки агнета без недостатък; 21 хлебният им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено; 22 и един козел в принос за грях в прибавка към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.
23 На четвъртия ден принасяйте десет телета, два овена и четиринадесет едногодишни мъжки агнета без недостатък; 24 хлебният им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено; 25 и един козел в принос за грях в прибавка към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.
26 На петия ден принасяйте девет телета, два овена и четиринадесет едногодишни мъжки агнета без недостатък; 27 хлебният им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено; 28 и един козел в принос за грях в прибавка към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.
29 На шестия ден принасяйте осем телета, два овена и четиринадесет едногодишни мъжки агнета без недостатък; 30 хлебният им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено; 31 и един козел в принос за грях в прибавка към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията му.
32 На седмия ден седем телета, два овена и четиринадесет едногодишни мъжки агнета без недостатък; 33 хлебният им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено за тях; 34 и един козел в принос за грях в прибавка към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.
35 На осмия ден да имате тържествено събрание и да не вършите никаква обичайна работа; 36 и да принасяте във всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън на Господа едно теле, един овен и седем едногодишни мъжки агнета без недостатък; 37 хлебният им принос с възлиянията им за телето, за овена и за агнетата според броя им, както е определено; 38 и един козел в принос за грях в прибавка към постоянното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.
39 Това да принасяте на Господа на празниците си в прибавка към оброците си и доброволните си приноси – за всеизгарянията си, за хлебните си приноси, за възлиянията си и за примирителните си приноси.
40 И Мойсей каза на израиляните всичко, което Господ му заповяда.
© Библейска лига - България

30

Оброци


1 Така също Мойсей говори на началниците от племената на израиляните, казвайки: Ето какво заповяда Господ: 2 Когато някой мъж направи оброк на Господа или се закълне с клетва и обвърже душата си със задължение, нека не нарушава думата си, а да извърши всичко, което е излязло от устата му.
3 Също, ако някоя жена направи оброк на Господа и се обвърже със задължение през младостта си, в бащиния си дом, 4 и баща ѝ чуе оброка ѝ и задължението, с което е обвързала душата си, и баща ѝ не ѝ каже нищо, тогава всичките ѝ оброци си остават в сила и всяко нейно задължение, с което е обвързала душата си, остава в сила. 5 Но ако ѝ забрани баща ѝ в деня, когато чуе, то никой от оброците ѝ или от задълженията, с които е обвързала душата си, няма да остане в сила; и Господ ще ѝ прости, понеже ѝ е забранил баща ѝ.
6 Но ако се омъжи, а е обвързана с оброка или с необмислена дума, излязла от устата ѝ, с която е обвързала душата си, 7 и мъжът ѝ, като чуе, не ѝ каже нищо в деня, когато чуе, тогава оброците ѝ остават в сила, и задълженията, с които е обвързала душата си, остават в сила. 8 Но ако ѝ забрани мъжът ѝ в деня, когато чуе, тогава той ще унищожи оброка, който е взела върху себе си, и несмислената дума, излязла от устата ѝ, с която е обвързала душата си, и Господ ще ѝ прости.
9 Оброк, направен от вдовица или напусната жена, всичко, с което би обвързала душата си, остава върху нея.
10 Но ако една жена е направила оброк в къщата на мъжа си или е обвързала душата си с клетвено задължение 11 и мъжът ѝ е чул и не ѝ е казал нищо, нито ѝ е забранил, тогава всичките ѝ оброци остават в сила и всичките задължения, с които е обвързала душата си, остават в сила. 12 Но ако в деня, когато е чул, мъжът ѝ ги е унищожил, тогава онова, което е излязло от устните ѝ относно оброците ѝ и относно обвързването на душата ѝ, не ще остане в сила; мъжът ѝ ги е унищожил и Господ ще ѝ прости. 1 3Мъжът ѝ може да утвърди и мъжът ѝ може да унищожи всеки оброк и всяко клетвено задължение за смиряването на душата ѝ; 14 но ако мъжът ѝ ден след ден продължава да мълчи, тогава той потвърждава всичките ѝ оброци и всичките ѝ задължения, които са върху нея; той ги е потвърдил, защото не ѝ е казал нищо в деня, когато ги е чул. 15 Но ако ги унищожи по-късно, след като ги е чул, тогава той ще носи нейния грях.
16Това са повеленията, относно оброците, които Господ заповяда на Мойсей да се пазят между мъж и жена му, между баща и дъщеря му в младостта ѝ, докато е в бащиния си дом.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

5

Призоваването на първите ученици


1 А веднъж, когато народът Го притискаше да слуша Божието слово, Той стоеше при Генисаретското езеро. 2 И видя две ладии, спрени край езерото; а рибарите бяха излезли от тях и перяха мрежите си. 3 И като влезе в една от ладиите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата; и седна, та поучаваше народа от ладията. 4 И като престана да говори, каза на Симон: Оттеглиладията към дълбокото и хвърлете мрежите си за улов. 5 А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите. 6 И като сториха това, уловиха твърде много риба, така че се прокъсваха мрежите им. 7 И кимнаха на съдружниците си в другата ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха, и напълниха и двете ладии дотолкова, че щяха да потънат. 8 А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. 9 Понеже той и всички, които бяха с него, се удивиха на улова от риби, които бяха хванали, 10също и Яков и Йоан, синове на Зеведей, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симон: Не бой се; отсега човеци ще ловиш. 11 И като извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и тръгнаха след Него.

Прокаженият


12 И когато беше в един от градовете, ето човек, който беше цял прокажен, като видя Исус, падна по лицето си и Му се помоли, казвайки: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. 13 А Той протегна ръка и се допря до него, и каза: Искам; бъди очистен! И начаса проказата го остави. 14 И Той му заръча на никого да не казва за това: Но за свидетелство на тях, иди, каза, та се покажи на свещеника, и принеси за очистването си според както е заповядал Мойсей. 15 А вестта за Него още повече се разнасяше; и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си. 16 А Той се оттегляше в пустините и се молеше.

Исус изцелява паралитик


17 И в един от тия дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим; и сила от Господа бе с Него да изцелява. 18 И ето, мъже, които носеха на постелка един човек, който беше паралитик; и опитаха се да го внесат вътре и да го сложат пред Него. 19 Но понеже не намериха откъде да го внесат вътре поради народа, качиха се на покрива, и през керемидите го спуснаха с постелката пред Исус. 20 И Той, като видя вярата им, рече: Човече, прощават ти се греховете. 21 Тогава книжниците и фарисеите започнаха да се препират, казвайки: Кой е Този, Който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? 22 Но Исус, като видя разискванията им, каза им в отговор: Защо разисквате в сърцата си? 23 Кое е по-лесно – да кажа: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани и ходи? 24 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (рече на паралитика:) Казвам ти, стани, вдигни постелката си и иди у дома си. 25 И начаса той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога. 26 И те всички се удивиха и славеха Бога, и изпълнени с боязън, казваха: Днес видяхме пречудни неща.

Призоваването на Леви


27 След това Исус, като излезе, видя един бирник, на име Леви, седящ в бирничеството, и му каза: Върви след Мене. 28 Той остави всичко и като стана, тръгна след Него. 29 А Леви Му направи голямо угощение в къщата си; и имаше много бирници и други, които седяха на трапезата с тях. 30 А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му, казвайки: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците? 31 Исус в отговор им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. 32 Не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние.

Исус, запитан за постенето


33 И те Му рекоха: Йоановите ученици често постят и правят молитви, така и фарисейските, а Твоите ядат и пият. 34 Исус им каза: Можете ли да накарате сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? 35 Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях; тогава, през ония дни, ще постят. 36 Каза им още и притча: Никой не отдира кръпка от нова дреха да я сложи на стара дреха; иначе и новата дреха се съдира, и кръпката от новата не прилича на старата. 37 И никой не налива ново вино в стари мехове; иначе новото вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече, и меховете ще се изхабят. 38 Но трябва да се налива ново вино в нови мехове. 39 И никой, след като е пил старо вино, не иска ново, защото казва: Старото е по-добро.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

36

1 За диригента. Псалом на Господния слуга Давид.
Беззаконието на нечестивия говори в сърцето ми:
пред очите му няма страх от Бога.
2 Защото той се лъже в своите си очи,
че беззаконието му няма да се открие и да се намрази.
3 Думите на устата му са беззаконие и измама;
той не иска да бъде разумен, за да прави добро.
4 Беззаконие измисля на леглото си;
застава на недобър път;
злото не мрази.
5 Господи, Твоята милост стига до небето,
верността Ти до облаците;
6 правдата Ти е като великолепните планини;
законите Ти са бездна голяма;
Ти, Господи, запазваш човеци и животни.
7 Колко е скъпоценна Твоята милост, Боже!
Затова човешките чада прибягват под покрова на крилете Ти.
8 Ще се напоят от най-доброто на дома Ти;
и от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.
9 Защото у Тебе е изворът на живота;
в Твоята светлина ще видим светлина.
10 Простирай милостта Си към онези, които Те познават,
и правдата Си – към онези, които са с право сърце.
11 Нека не дойде против мене ногата на горделивите,
нито ръката на нечестивите да ме поклати.
12 Там паднаха онези, които вършат беззаконие;
повалиха се и не ще могат да станат.
© Библейска лига - България