План за четене на Библията

Основен / ден 95

Стар Завет

Числа

33

Етапи в пътуванията на Израил


1 Ето становете по време на странстванията на израиляните, когато излязоха от Египетската земя според бойните си дружини, под началството на Мойсей и Аарон. 2 По Господне повеление Мойсей записа местата на становете им по време на тяхното странстване; и ето техните станове според странстванията им.
3 На петнадесетия ден от първия месец, на сутринта след пасхата, израиляните излязоха от Раамсес неустрашимо пред очите на всичките египтяни, 4 докато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им. (И над боговете им Господ извърши съд.) 5 И израиляните, като отпътуваха от Раамсес, разположиха стан в Сокхот. 6 Като отпътуваха от Сокхот, разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята. 7 Като отпътуваха от Етам, върнаха се към Пи-Хахирот, който е срещу Баал-Цефон, и разположиха стан срещу Мигдол. 8 А когато отпътуваха от Пи-Хахирот, преминаха през морето в пустинята, та пътуваха три дни през пустинята Етам и разположиха стан в Мера. 9 А като отпътуваха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извора и седемдесет палмови дървета и там разположиха стан. 10 Като отпътуваха от Елим, разположиха стан при Червено море. 11 Като отпътуваха от Червено море, разположиха стан в пустинята Син. 12 Като отпътуваха от пустинята Син, разположиха стан в Дофка. 13 Като отпътуваха от Дофка, разположиха стан в Елус. 14 Като отпътуваха от Елус, разположиха стан в Рефидим, където нямаше вода да пият людете. 15 Като отпътуваха от Рефидим, разположиха стан в Синайската пустиня. 16 Като отпътуваха от Синайската пустиня, разположиха стан в Киврот-Хатаава. 17 Като отпътуваха от Киврот-Хатаава, разположиха стан в Хацерот. 18 Като отпътуваха от Хацерот, разположиха стан в Ритма. 19 Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римон-Фарес. 20 Като отпътуваха от Римон-Фарес, разположиха стан в Ливна. 21 Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса. 22 Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелата. 23 Като отпътуваха от Кеелата, разположиха стан на хълма Сафер. 24 Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада. 25 Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот. 26 Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат. 27 Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара. 28 Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка. 29 Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона. 30 Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот. 31 Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан във Венеякан. 32 Като отпътуваха от Венеякан, разположиха стан в Хоргадгад. 33 Като отпътуваха от Хоргадгад, разположиха стан в Йотвата. 34 Като отпътуваха от Йотвата, разположиха стан в Еврона. 35 Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Ецион-Гебер. 36 Като отпътуваха от Ецион-Гебер, разположиха стан в Кадеш, който е в пустинята Цин. 37 А като отпътуваха от Кадеш, разположиха стан в планината Ор, при пределите на Едомската земя.
38 И по Господне повеление свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор и умря там в четиридесетата година от изхода на израиляните от Египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца. 39 Аарон беше на сто двадесет и три години, когато умря на планината Ор.
40 И арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг от Ханаанската земя, чу за идването на израиляните. 41 А те, като отпътуваха от планината Ор, разположиха стан в Цалмона. 42 Като отпътуваха от Цалмона, разположиха стан във Финон. 43 Като отпътуваха от Финон, разположиха стан в Овот. 44 Като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-Аварим, на Моавската граница. 45 Като отпътуваха от Иим, разположиха стан в Девон-Гад. 46 Като отпътуваха от Девон-Гад, разположиха стан в Алмон-Дивлатаим. 47 Като отпътуваха от Алмон-Дивлатаим, разположиха стан на планината Аварим, срещу Нево. 48 А като отпътуваха от планините Аварим, разположиха стан на Моавските полета при Йордан, срещу Ерихон. 49 При Йордан разположиха стан от Бет-Есимот до Абел-Ситим, на Моавските полета.
50 Тогава Господ говори на Мойсей на Моавските полета при Йордан, срещу Ерихон, казвайки: 51 Кажи на израиляните: Когато минете през Йордан в Ханаанската земя, 52 изгонете пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли и съборете всичките им оброчища. 53 И завладейте земята, и заселете се в нея; защото на вас съм дал тази земя в наследство. 54 И да разделите земята с жребий между семействата си за наследство; на по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всекиго наследството да бъде там, където му падне жребият. Според бащините си племена да наследите. 55 Но ако не изгоните пред себе си жителите на земята, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат трън в очите ви и бодил в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете. 56 Освен това, онова, което мислех да сторя на тях, ще го сторя на вас.
© Библейска лига - България

34

Границите на Ханаан


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Заповядай на израиляните: Когато влезете в Ханаанската земя, ето земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите ѝ: 3 южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом; и южната ви граница да бъде от края на Солено море на изток, 4 и да завива към височините на Акрабим, да отива до Цин, и да продължава на юг до Кадеш-Варни, да излиза на Асар-Адар и да отива до Асмон. 5 И от Асмон границата да завива към Египетския поток, и да стига до морето.
6 А за западна граница да имате Голямото море; това да ви бъде западна граница.
7 Северните ви граници да бъдат тези: от Голямото море да прокарате границата до планината Ор; 8 от планината Ор да прокарате границата до прохода на Хамат; и границата да продължава до Седад. 9 И границата да продължава до Зифрон, и да излиза на Асар-Енан. Това да ви бъде северната граница.
10 А източната си граница да прокарате от Асар-Енан до Шефам. 11 И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Аин; и границата да слиза, и да достига брега на езерото Кинерет на изток. 12 И границата да слиза до Йордан, и да излиза на Солено море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници.
13 И тъй, Мойсей заповяда на израиляните: Това е земята, която ще наследите чрез жребий. Господ заповяда тя да се даде на деветте и половина племена, 14 защото племето на рувимците според бащините им домове и племето на гадците според бащините им домове взеха наследството си, както и го взе половината от Манасиевото племе. 15 Тези две и половина племена взеха наследството си оттатък Йордан, срещу Ерихон на изток.
16 И Господ говори на Мойсей: 17 Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство: свещеникът Елеазар и Исус, Навиевият син. 18 Също и от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство. 19 А ето имената на тези мъже: от Юдовото племе – Халев, Ефониевият син; 20 от племето на симеонците – Самуил, Амиудовият син; 21 от Вениаминовото племе – Елидад, Хислоновият син; 22 от племето на данците – първенецът Вуки, Йоглиевият син; 23 от Йосифовите потомци, от племето на манасийците – първенецът Аниил, Ефодовият син; 24 а от племето на ефремците – първенецът Камуил, Сафтановият син; 25 от племето на завулонците – първенецът Елисафан, Фарнаховият син; 26 от племето на исахарците – първенецът Фалтиил, Азановият син; 27 от племето на асирците – първенецът Ахиуд, Шеломиевият син; 28 и от племето на нефталимците – първенецът Федаил, Амиудовият син.
29 Това са онези, на които Господ заповяда да разделят наследството на израиляните в Ханаанската земя.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

7

Вярата на стотника
1 След като свърши всичките Свои речи към людете, които Го слушаха, Исус влезе в Капернаум. 2А на някой си стотник слугата, който му беше мил, боледуваше на умиране. 3И като чу за Исуса, изпрати до Него някои юдейски старейшини да Го помолят да дойде и да изцели слугата му. 4И те дойдоха при Исуса, та Му се молеха усърдно, като казваха: Той заслужава да му сториш това; 5защото обича нашия народ, и той ни е построил синагогата. 6А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до Него приятели да Му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми; 7затова и не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; кажи само дума, и слугата ми ще оздравее. 8Защото и аз съм човек, поставен под власт, и имам подчинени на мене войници; и казвам на един: Иди, и той отива; и на друг: Ела, и идва; и на слугата си: Направи това, и го прави. 9Като чу това, Исус му се почуди, обърна се и рече на вървящия след Него народ: Казвам ви, нито в Израил съм намерил толкова вяра. 10И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял.
Исус възкресява сина на вдовицата
11 А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Наин; и с Него вървяха учениците Му и едно голямо множество. 12 И когато се приближи до градската порта, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица; и с нея имаше голямо множество от града. 13 И Господ, като я видя, смили се над нея и рече ѝ: Недей плака. 14 Тогава се приближи и се допря до носилото; а носачите се спряха. И рече: Момче, казвам ти, стани. 15 И мъртвият се повдигна и седна, и почна да говори. И Исус го даде на майка му. 16 И страх обзе всички, и славеха Бога, казвайки: Велик пророк се издигна между нас; и: Бог посети Своите люде. 17 И това, което казваха, се разнесе за Него по цяла Юдея и по цялата околност.
Исус и Йоан Кръстител
18 И учениците на Йоан му известиха за всичко това. 19 И Йоан повика двама от учениците си, та ги прати при Господа да кажат: Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме? 20 И като дойдоха при Него човеците, рекоха: Йоан Кръстител ни прати до Тебе да кажем: Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме? 21 И в същия час Той изцели мнозина от болести и язви, и зли духове, и на мнозина подари зрение. 22 Тогава в отговор им каза: Идете и съобщете на Йоан това, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието. 23 И блажен оня, който не се съблазни поради Мене.
24 А когато си отидоха пратените от Йоан, Исус започна да говори на народа за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюлявана? 25 Но какво излязохте да видите? Човек ли в меки дрехи облечен? Ето, великолепно облечените и ония, които живеят разкошно, са в царските дворци. 26Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. 27 Това е онзи, за когото е писано:
„Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
който ще устрои пътя Ми пред Тебе“.
28 Казвам ви: Между родените от жена няма по-голям от Йоан; обаче, по-малкият в Божието царство е по-голям от него. 29 (И всичките люде и бирниците, като чуха това, признаха Божията правда, защото бяха се кръстили с Йоановото кръщение. 30 А фарисеите и законниците осуетиха Божията воля спрямо себе си, понеже не бяха се кръстили от него.) 31 А на какво да уподобя човеците от това поколение? И на какво приличат? 32 Те приличат на деца, седящи на пазара, които викат едно на друго, казвайки: Свирихме ви, и не играхте; ридахме, и не плакахте. 33 Защото Йоан Кръстител дойде, който нито хляб яде, нито вино пие, а казвате: Бяс има. 34 Дойде Човешкият Син, който яде и пие, и казвате: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешни ците. 35 Но пак мъдростта се оправдава от всичките си чада.
Исус помазан с миро
36 И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе във фарисеевата къща и седна на трапезата. 37 И ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата във фарисеевата къща, донесе алабастрен съд с миро. 38 И като застана отзад при нозете Му, и плачеше, почна да облива нозете Му със сълзи. После ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше ги с мирото. 39 А като видя това фарисеят, който Го бе поканил, казваше в себе си: Тоя ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него, че е грешница. 40 А Исус в отговор му рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той рече: Учителю, кажи! 41 Някой си заемодавец имаше двама длъжника; единият дължеше петстотин динария, а другият петдесет. 42 И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? 43 В отговор Симон рече: Мисля, че онзи, на когото е простил повечето. А Той му каза: Право си отсъдил. 44 И като се обърна към жената, рече на Симон: Виждаш ли тая жена? Влязох в къщата ти, и ти вода за нозете Ми не даде; а тя със сълзи обля нозете Ми, и с косата си ги изтри. 45 Ти целувка не Ми даде; а тя, откак съм влязъл, не е престанала да целува нозете Ми. 46 Ти с масло не помаза главата Ми; а тя с миро помаза нозете Ми. 47 Затова ти казвам: Прощават ѝ се многото грехове (защото тя обикна много); а на когото малко се прощава, той малко обича. 48 И рече ѝ: Прощават ти се греховете. 49 И тези, които седяха с Него на трапезата, започнаха да казват помежду си: Кой е Този, който и грехове прощава? 50 И рече на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

37

1 Давидов псалом. На еврейски, азбучен псалом.
Не се раздразняй поради злотворците,
нито завиждай на онези, които вършат беззаконие.
2 Защото като трева скоро ще се окосят
и като зелена трева ще повяхнат.
3 Уповавай се на Господа и върши добро;
живей на земята и се храни с истината.
4 Весели се, тъй също, в Господа;
и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.
5 Повери на Господа пътя си;
и уповавай се на Него, и Той ще изпълни очакването ти;
6 и ще направи да изгрее правдата ти като светлината и справедливостта ти
катослънцето по пладне.
7 Облегни се на Господа и чакай Него;
не се раздразняй поради този човек, който успява в пътя си, като дава ход на злите кроежи.
8 Престани с негодуванието и остави гнева;
не се раздразняй, понеже това води само към злотворство.
9 Защото злотворците ще се изтребят;
а онези, които чакат Господа, те ще наследят земята.
10 Защото още малко и нечестивият не ще го има вече;
да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще се намери;
11 но кротките ще наследят земята
и ще се наслаждават на изобилен мир.
12 Нечестивият прави заговор против праведния
и скърца на него със зъби.
13 Господ ще му се присмее,
понеже вижда, че иде денят му.
14 Нечестивите изтръгнаха меч и опънаха лъка си,
за да повалят сиромаха и немощния,
за да прободат онези, които живеят праведно.
15 Мечът им ще се забие в тяхното сърце и лъковете им ще се строшат.
16 Малкият имот на праведния е по-желан
от богатството на мнозина нечестиви;
17 защото мишците на нечестивите ще се строшат,
а Господ подкрепя праведните.
18 Господ знае дните на непорочните;
и тяхното наследство ще бъде довека.
19 Те няма да се посрамят в лоши времена,
в дни на глад ще бъдат сити.
20 А нечестивите ще загинат
и враговете Господни като агнешка тлъстина ще се стопят, в дим ще изчезнат.
21 Нечестивият взема назаем и не отплаща;
а праведният постъпва благо и дава.
22 Защото благословените от Господа ще наследят земята;
а проклетите от Него ще се изтребят.
23 Стъпките на човека се оправят от Господа;
и Неговото благоволение е в пътя Му.
24 Ако падне, не ще се повали,
защото Господ държи ръката му.
25 Млад бях, ето, остарях,
но не съм видял праведния оставен,
нито потомството му да проси хляб.
26 Всеки ден постъпва благо и дава назаем;
и потомството му е в благословение.
27 Отклонявай се от зло и върши добро,
и ще имаш вечно жилище.
28 Защото Господ обича правосъдие
и не оставя светиите Си;
довека ще бъдат опазени;
а потомството на нечестивите ще се изтреби.
29 Праведните ще наследят земята
и ще живеят на нея довека.
30 Устата на праведния изрича мъдрост
и езикът му говори правосъдие.
31 Законът на неговия Бог е в сърцето му;
стъпките му няма да се подхлъзнат.
32 Грешният наблюдава праведния
и търси да го прободе.
33 Господ няма да го остави в ръцете му,
нито ще го осъди, когато бъде съден.
34 Чакай Господа и пази Неговия път,
и Той ще те издигне, за да наследиш земята;
когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това.
35 Виждал съм нечестивия в голяма сила
и разпрострян като зелено дърво на естествената си почва.
36 но когато преминах, ето, нямаше го;
търсих го и не се намери.
37 Забележи непорочния и гледай праведния;
защото миролюбивият човек ще има потомство;
38 а престъпниците всички заедно ще се изтребят;
останалите от нечестивите ще се отсекат.
39 Но избавлението на праведните е от Господа;
Той им е крепост във време на беда.
40 И Господ ще им помогне и ще ги избави,
ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси,
понеже са прибягнали при Него.
© Библейска лига - България