План за четене на Библията

Тематичен / ден 1

Стар Завет

Битие

1

Началото


1 В началото Бог сътвори небето и земята. 2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. 3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. 4 И Бог видя, че светлината е добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. 5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
6 И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. 7 И Бог създаде простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така. 8 И Бог нарече простора небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
9 И Бог каза: Да се събере в едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така. 10 И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета; и Бог видя, че е добро. 11 И Бог каза: Да произведе земята растителност: семеносни растения, плодоносни дървета от всякакъв вид на земята, които раждат плод със семето в него; и стана така. 12 И земята произведе растителност: семеносни растения от всякакъв вид и дървета от всякакъв вид, които раждат плод със семето в него; и Бог видя, че това е добро. 13 И стана вечер, и стана утро, ден трети.
14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините; 15 и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. 16 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. 17 И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, 18 да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че това е добро. 19 И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
20 И Бог каза: Да произведе водата изобилно живи същества и птици да хвърчат над земята по небесния простор. 21 И Бог сътвори големите морски чудовища, и всички живи същества според видовете им, които водата произведе изобилно, и всяка крилата птица според вида ѝ; и Бог видя, че това е добро. 22 И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се, и напълнете водите в моретата; нека се размножат и птиците по земята. 23 И стана вечер, и стана утро, ден пети.
24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и стана така. 25 Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всички влечуги по земята според видовете им; и Бог видя, че това е добро.
26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, и над всяко влечуго по земята. 27 И Бог сътвори човека по Своя образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори. 28 И Бог ги благослови. И каза им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици, и над всяко живо същество по земята. 29 И Бог каза: Вижте, давам ви всяко семеносно растение, което е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има семеносен плод; те ще ви бъдат за храна. 30 А всяка зелена растителност давам за храна на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всяко влечуго по земята, в което има живот; и стана така. 31 И Бог видя всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.
© Библейска лига - България

2

1 Така бяха завършени небето и земята, и цялото множество същества в тях. 2 И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше направил, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше направил. 3 И благослови Бог седмия ден, и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което беше сътворил и създал.

Адам и Ева


4 Тези са сведенията за небето и земята, когато бяха сътворени, във времето, когато Господ Бог създаде земята и небето. 5 А никакво полско растение още нямаше на земята, и никаква полска трева не беше още поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята; 6 но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята. 7 И Господ Бог образува човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му дъха на живота; и човекът стана живо същество. 8 И Господ Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал. 9 И Господ Бог направи да израсте от земята всяко дърво, което е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината, и дървото за познаване на доброто и злото. 10 И река изтичаше от Едем да напоява градината, откъдето се разклоняваше и стана четири главни реки. 11 Името на първата е Фисон: тя е, която обикаля цялата Хавилска земя, където има злато. 12 И златото на онази земя е добро; там има още бделий и ониксов камък. 13 Името на втората река е Гихон: тя е, която обикаля цялата земя Куш. 14 Името на третата река е Тигър: тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат. 15 И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. 16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; 17но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш; защото в деня, когато ядеш от него, ще умреш.
18 И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник. 19 И Господ Бог образува от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана. 20 Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери. 21 Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. 22 И Господ Бог направи жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека. 23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа е взета. 24 Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът. 25 А и двамата, човекът и жена му, бяха голи, и не се срамуваха.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Ефесяни

1

1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес: 2 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.

Духовни благословения в Христос


3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; 4 като ни е избрал в Него преди създаването на света, да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов; 5 като ни е предопределил да ни осинови чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля, 6 за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си. 7 В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, опрощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, 8 която ни е дарил изобилно с цялата мъдрост и разум, 9 като ни е открил тайната на Своята воля според благото Си намерение, което е вложил в Себе Си, 10 което да се приложи, когато се изпълнят времената, тоест, да събере в Христа всичко – това, което е на небесата, и това, което е на земята. 11 В Него, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, Който върши всичко по решението на Своята воля, 12 тъй че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които първи се надявахме на Христа. 13 В Когото и вие, като чухте словото на истината, тоест, благовестието на вашето спасение, и като повярвахте в Него, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, 14 Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога за похвала на Неговата слава.

Благодарност и молитва


15 Затова и аз, като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта ви към всичките светии, 16 непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си, 17 дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, 18 и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство, 19 и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите, според действието на могъщата Негова мощ, 20 с която подейства в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата, 21 далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всеки чин, с който се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. 22 И всичко покори под нозете Му и постави Го глава над всичко за църквата, 23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

148

1 Алилуя! Хвалете Господа от небесата;
хвалете Го във висините.
2 Хвалете Го, всички ангели Негови;
хвалете Го, всички войнства Негови.
3 Хвалете Го, слънце и луно;
хвалете Го, всички светли звезди.
4 Хвалете Го, вие небеса на небесата,
и води, които сте над небесата.
5 Нека хвалят името на Господа;
защото Той заповяда и те се създадоха;
6 и утвърди ги отвека и довека,
като издаде наредба, която няма да премине.
7 Хвалете Господа от земята,
вие морски чудовища и всички бездни,
8 огън и град, сняг и пара,
бурен вятър, който изпълнява словото Му,
9 планини и всички хълми,
плодовити дървета и всички кедри,
10 зверове и всички животни,
гадини и крилати птици,
11 земни царе и всички племена,
князе и всички земни съдии,
12 юноши и девици,
старци и младежи,
13 нека хвалят името на Господа;
защото само Неговото име е превъзнесено,
славата Му е над земята и небето.
14 И Той е възвисил рога на людете Си,
славата на всичките Си светии,
на израиляните, люде, които са близки Нему. Алилуя!
© Библейска лига - България