План за четене на Библията

Тематичен / ден 101

Стар Завет

Второзаконие

24

1 Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не придобие благоволението му, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да ѝ напише разводно писмо и като го даде в ръката ѝ, да я изпрати от къщата си. 2 А тя, като излезе от къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж. 3 Но ако я намрази и вторият мъж, та ѝ напише разводно писмо и като го даде в ръката ѝ, я изпрати от дома си или ако умре вторият мъж, който я е взел за своя жена, 4 то първият ѝ мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство.
5 Ако някой се е оженил наскоро, да не отива на война и с нищо да не се натоварва; нека бъде свободен у дома си една година и нека весели жената, която си е взел.
6 Никой да не взема в залог мелница, нито горния ѝ камък; защото с това той взема живот в залог.
7 Ако се намери някой, че е откраднал човек от братята си, от израиляните, и го е направил роб или го е продал, тогава този крадец да умре; така да изличиш злото изсред себе си.
8 Внимавай при болестта проказа да спазваш добре и да изпълняваш всичко, каквото ви учат левитските свещеници; внимавайте да правите така, както съм им заповядал. 9 Помни какво направи Господ, твоят Бог, на Мариам по пътя, когато излязохте от Египет.
10 Когато заемаш нещо на ближния си, да не влизаш в къщата му, за да вземеш залог за него. 11 Вън да стоиш; и човекът, на когото заемаш, нека ти изнесе залога. 12 И ако човекът е сиромах, да не лягаш да спиш със залога му у тебе. 13 Да му върнеш залога при залез слънце, за да спи той с дрехата си и да те благослови; и това ще ти се счете за правда пред Господа, твоя Бог.
14 Да не онеправдаваш някой наемник, беден и сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти, в градовете ти. 15 В същия ден му дай заплатата, преди залез слънце, защото е сиромах и на нея се надява; за да не извика против тебе към Господа и това да ти се счете за грях.
16 Бащите да не се умъртвяват заради чадата, нито чадата да се умъртвяват заради бащите; всеки заради собствения си грях да бъде умъртвяван.
17 Да не изопачаваш съда на чужденеца, нито на сирачето и да не взимаш дрехата на вдовицата в залог; 18 но да помниш, че ти си бил роб в Египет и че Господ, твоят Бог, те е избавил оттам; затова ти и заповядвам да правиш това.
19 Когато жънеш на нивата си, ако забравиш някой сноп на нивата, да не се връщаш да го вземеш; нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата; за да те благославя Господ, твоят Бог, във всичките дела на ръцете ти. 20 Когато брулиш маслините си, да не претърсваш повторно клоните; останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. 21 Когато обираш лозето си, да не се връщаш да го прибираш; останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. 22 Помни, че ти си бил роб в Египетската земя; затова ти и заповядвам да правиш това.
© Библейска лига - България

25

1 Ако се появи разпра между човеци и дойдат пред съда, и съдиите ги съдят, тогава нека оправдаят правия и осъдят виновния. 2 И ако виновният е заслужил за бой, съдията да заповяда да го повалят долу и да му ударят ударите пред него, с брой според престъплението му. 3 Четиридесет удара може да му ударят, а не повече; да не би, като превишат и му ударят много повече от тези удари, брат ти да бъде унижен пред очите ти.
4 Да не вързваш устата на вола, когато вършее.
5 Ако живеят братя заедно и един от тях умре бездетен, жената на умрелия да не се омъжи вън от семейството му за чужд; братът на мъжа ѝ да влезе при нея и да я вземе за своя жена, и да изпълни към нея длъжността на девер. 6 И първородният, когото тя роди, да наследи името на умрелия брат, за да не се изличи името му от Израил. 7Но ако мъжът не желае да вземе жената на брат си, тогава братовата му жена да отиде пред градските порти при старейшините и да рече: Деверът ми отказва да възстанови името на брат си в Израил; не иска да изпълни към мене длъжността на девер. 8 Тогава старейшините на града му да го повикат и да му говорят; и ако той упорства и казва: Не желая да я взема, 9 тогава братовата му жена да пристъпи към него пред старейшините и като събуе обувката от крака му, да плюе на лицето му и да каже: Така ще се прави на човек, който не иска да съзижда дома на брат си. 10 И той да се нарича в Израил с името Бет-Халуц-Хаггаал.
11 Ако се сбият двама помежду си и жената на единия, като пристъпи да освободи мъжа си от ръката на този, който го бие, протегне ръката си и го хване за срамните му части, 12 тогава да отсечеш ръката ѝ; окото ти да не я пожали.
13 Да нямаш в торбата си различни теглилки – тежки и леки. 14 Да нямаш в къщата си различни ефи – голяма и малка. 15 Вярна и точна теглилка да имаш, вярна и точна ефа да имаш, за да се продължат дните ти на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава. 16 Защото всички, които вършат това, всички, които вършат неправда, са мерзост за Господа, твоя Бог.
17 Помни как постъпи с тебе Амалик по пътя, когато излязохте от Египет, 18 как те срещнаха на пътя и погубиха всички, останали подире ти от слабост, когато ти беше изтощен и уморен; и той не се побоя от Бога. 19 Затова, когато те успокои Господ, твоят Бог, от всички неприятели около тебе в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство да я притежаваш, заличи спомена за Амалик под небето; да не забравиш.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

11

1 Неточни теглилки са мерзост пред Господа;
а прави грамове са угодни на Него.
2 Дойде ли гордост, идва и срам;
а със смирението идва мъдростта.
3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи;
а лукавството на коварните ще ги погуби.
4 В ден на гняв богатството не е от полза,
а праведността избавя от смърт.
5 Праведността на непорочния ще оправя пътя му,
а нечестивият ще падне чрез своето нечестие.
6 Праведността на справедливите ще ги избави,
а коварните ще се хванат в злобата си.
7 Когато умира нечестивият, неговата надежда загива;
и надеждата на беззаконниците загива.
8 Праведният се отървава от беда
а вместо него изпада в нея нечестивият.
9 Лицемерът погубва с уста ближния си;
а праведните чрез знание ще се избавят.
10 Когато благоденстват праведните, градът се весели;
и когато погиват нечестивите, има радостни възгласи.
11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига,
а чрез устата на нечестивите се съсипва.
12 Лишеният от мъдрост презира ближния си,
а благоразумният човек мълчи.
13 Одумникът разкрива тайните;
а верният по дух таи работата.
14 Където няма мъдро ръководене, народът пропада;
а при многото съветници има безопасност.
15 Който поръчителства за чужденец, зле ще пострада;
а който мрази поръчителство е в безопасност.
16 Добросърдечната жена печели почит,
а насилниците печелят богатство.
17 Милостивият човек прави добро на себе си;
а жестокият разрушава своето тяло.
18 Нечестивият придобива измамлива печалба,
а който сее правда, жъне сигурна награда.
19 Който е утвърден в правдата, достига живот;
а който се стреми към злото върви към своята смърт.
20 Развратените в сърце са мерзост пред Господа,
а непорочните в пътя си са угодни Нему.
21 Може да се обзаложиш, че нечестивият няма да остане ненаказан,
а потомството на праведните ще се избави.
22 Каквото е златна обеца на зурлата на свиня,
такова е красива жена, която е без разсъдък.
23 Желаното от праведните е само добро,
а очакваното от нечестивите е гняв.
24 Един пръска щедро и още му се прибавя,
а друг се скъпи без мяра, и пак стига до немотия.
25 Благотворителната душа ще се угои;
и който пои, сам ще бъде напоен.
26 Който задържа жито, народът го проклина;
а който го продава, благословение увенчава главата му.
27 Който усърдно търси доброто, намира благоволение;
а който търси злото, то ще дойде върху него.
28 Който се уповава на богатството си, ще падне,
а праведните ще цъфтят като зелен лист.
29 Който смущава собствения си дом, ще наследи вятъра;
а безумниятще бъде слуга на мъдрия по сърце.
30 Плодът на праведния е дърво на живот;
и който придобива души е мъдър.
31 Ето, на праведния се въздава на земята,
колко повече на нечестивия и грешния!
© Библейска лига - България

Псалми

49

1 За диригента, псалом на Кореевите синове.
Слушайте това, всички племена;
внимавайте, всички жители на вселената,
2 и нископоставени, и високопоставени,
богати и сиромаси заедно.
3 Устата ми ще говорят мъдрост
и размислите на сърцето ми ще бъдат за разумни неща;
4 ще наведа към притча ухото си,
с арфа ще тълкувам гатанката си:
5Защо да се боя във време на бедствие,
когато ме обкръжи отвред беззаконието?
6 От онези, които се уповават на имота си
и се хвалят с голямото си богатство,
7 ни един от тях не може да изкупи брата си,
нито да даде на Бога откуп за него,
8 (защото толкова скъп е откупът за душата,
че всеки трябва да се откаже от това завинаги)
9 та да живее вечно
и да не види изтление.
10 Защото всеки вижда, че мъдрите умират,
и еднакво с тях погиват безумният и несмисленият,
и оставят богатството си на други.
11 Тайната им мисъл е, че домовете им ще траят вечно,
и жилищата им – из род в род;
наричат земите си със своите си имена.
12 Но човекът не пребъдва в чест;
прилича на животните, които изчезват при смъртта.
13 Това е пътят на безумните;
но пак идещите след тях
човеци одобряват думите им. (Села.)
14 Предназначени са като овце за шеол;
смъртта ще им бъде овчар;
и праведните ще ги завладеят призори;
и красотата им ще овехтее,
понеже шеол ще бъде тяхно жилище.
15 Но Бог ще изкупи душата ми от силата на шеол,
защото ще ме приеме. (Села.)
16 Не бой се, когато забогатее човек,
когато се умножи славата на дома му;
17 защото, когато умре, няма да вземе нищо със себе си,
нито славата му ще иде след него.
18 Ако и да е облажавал душата си приживе –
човеците те хвалят, когато си сполучил –
19 пак ще отиде при рода на бащите си,
които никога няма да видят светлина.
20 Човек, който е на почит, а не разбира,
прилича на животните, които изчезват при смъртта.
© Библейска лига - България