План за четене на Библията

Тематичен / ден 103

Стар Завет

Второзаконие

28

Благословения при послушание


1 Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и внимаваш да изпълняваш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят Бог, ще те въздигне над всички народи на света. 2 И всички тези благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог. 3 Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето. 4 Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът на добитъка ти, малките на воловете ти и малките на овцете ти; 5 благословен кошът ти и нощвите ти. 6 Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си. 7 Господ ще порази пред тебе неприятелите ти, които се надигат против тебе; по един път ще излизат против тебе, а по седем пътя ще бягат пред тебе. 8 Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе в житниците ти и във всичките ти начинания и ще те благослови в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава. 9 Господ ще те утвърди като свят народ за Себе Си, както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа, твоя Бог, и ходиш в Неговите пътища. 10 И всичките племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господнето име и ще се боят от тебе. 11 Господ ще ти даде изобилие от блага в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, върху земята, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде. 12 Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му и да благославя всички дела на ръцете ти; и ти ще даваш назаем на много народи, а няма да вземаш назаем. 13 Господ ще те постави глава, а не опашка, та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа, твоя Бог, които днес ти заповядвам да пазиш и изпълняваш. 14 От думите, които днес ти заповядвам, да не се отклоняваш надясно или наляво, за да отидеш след други богове да им служиш.

Проклятия при непослушание


15 Но ако не слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и не внимаваш да изпълняваш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тези проклятия ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе. 16 Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето. 17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвите ти; 18 проклет ще бъде плодът на утробата ти и плодът на земята ти, малките на воловете ти и малките на овцете ти. 19 Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при излизането си. 20 Господ ще праща върху тебе проклятия, смущение и разорение във всичките начинания, които предприемаш, докато бъдеш изтребен и погинеш скоро, поради злите дела, чрез които си Ме оставил. 21 Господ ще изпрати върху тебе мор, докато те изтреби от земята, в която отиваш, за да я завладееш. 22 Господ ще те поразява с охтика, с треска, с огница, с възпаление, със суша, с изсушителен вятър и с мана; и ще те гонят, докато погинеш. 23 Небето над главата ти ще бъде като мед и земята под тебе като желязо. 24 Господ ще обръща дъжда на земята ти на прах и пепел; ще слиза на тебе от небето, докато бъдеш изтребен. 25 Господ ще направи да бъдеш поразяван пред неприятелите си; по един път ще излизаш против тях, а по седем пътя ще бягаш пред тях; и ще бъдеш разпилян по всички царства на света. 26 Трупът ти ще бъде храна за всички въздушни птици и за земните зверове; и не ще има кой да ги отпъжда. 27 Господ ще те поразява с египетски струпей, с кръвотечения, с краста и със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш. 28 Господ ще те поразява с умопобъркване, със слепота и с омайване на сърцето; 29 и ще ходиш пипнешком посред пладне, както слепият пипа в тъмнината, и не ще имаш успех в пътищата си; а ще бъдеш само притесняван и обиран всеки ден и не ще има кой да те избави. 30 Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще легне с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш от плода му. 31 Волът ти ще бъде заклан пред очите ти и няма да ядеш от него; оселът ти ще бъде грабнат пред тебе и няма да ти се върне; овцете ти ще бъдат дадени на неприятелите ти и не ще има кой да ги избави. 32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат дадени на друг народ и очите ти ще гледат и ще чезнат по тях всеки ден, но няма да има сила в ръката ти. 33 Народ, когото не познаваш, ще изяде плода на земята ти и на целия ти труд; и ти ще бъдеш винаги само притесняван и измъчван. 34 Ще полудееш, като гледаш това, което ще виждат очите ти. 35 Господ ще те поразява с лошо възпаление в колената и в краката, тъй че да не можеш да се изцелиш от петите до главата. 36 Господ ще заведе тебе и царя, когото поставиш над себе си, при народ, когото не си познал, нито ти, нито бащите ти; и там ще служиш на други богове, на дърво и камък. 37 И ще станеш за чудо, приказ, и поругание на всичките племена, между които Господ ще те отведе. 38 Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го изяждат. 39 Лозя ще засаждаш и обработваш, но вино няма да пиеш, нито ще събираш грозде, защото червей ще ги изяде. 40 Маслини ще имаш във всичките си предели, а с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват. 41 Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще отиват в плен. 42 Всичките ти дървета и плода на земята ти скакалци ще поядат. 43 Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а ти ще падаш долу и по-долу. 44 Той ще ти дава назаем, а ти няма да му даваш назаем; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.
45 Всички тези проклятия ще дойдат върху тебе, ще те гонят и ще те застигат, докато бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и повеленията, които ти заповяда. 46 Това ще бъде завинаги знамение и чудо върху тебе и потомството ти. 47 Понеже не си служил на Господа, твоя Бог, с веселие и със сърдечна радост поради изобилието от всичко, 48 затова ще слугуваш на неприятелите си, които Господ ще прати против тебе, в глад, в жажда, в голота и в лишение от всичко; и Той ще сложи на шията ти железен ярем, докато те погуби. 49 Господ ще прати против тебе народ отдалеч, от земния край, като с орел ще връхлети; народ, чийто език не разбираш; 50 народ със свиреп поглед, който не ще почете стар, нито ще пожали млад; 51 и ще яде плода на добитъка ти и плода на земята ти, докато погинеш; който не ще ти остави ни жито, ни вино, ни масло, нито малките от воловете ти, нито малките от овцете ти, докато те погуби. 52 Ще те обсажда във всичките ти градове, докато по цялата ти земя се срутят високите ти и укрепени стени, на които се надяваш; и ще те обсажда във всичките ти градове по цялата земя, която Господ, твоят Бог, ти е дал. 53 И тогава, при обсадата и притеснението, с което ще те притесни неприятелят ти, ще ядеш плода на утробата си, месата на синовете си и на дъщерите си, които Господ, твоят Бог, ти е дал. 54 Изтънченият и изнежен мъж сред вас ще гледа с безмилостно око на брат си, на жената, която обича, и на останалите чада, които му оцелеят, 55 и няма да даде на ни един от тях от месото на чадата си, които ще яде; защото не ще му остане нищо при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни във всичките ти градове.
56 Изтънчената и изнежена жена сред вас, която не би дръзнала да допре земята със стъпалото на крака си поради изтънченост и изнеженост, ще гледа с безмилостно око на мъжа си, когото обича, на сина си, на дъщеря си 57 и на малкото си, което излиза измежду краката ѝ, и на чадата, които е родила, защото ще ги яде тайно, поради лишението от всичко при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни в градовете ти.
58 Ако не внимаваш да изпълняваш всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име, ЕОВА ТВОЯ БОГ, 59 тогава Господ ще порази тебе и потомството ти с ужасни напасти, напасти големи и непрестанни и болести зли и непрестанни. 60 И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе; 61 още и всяка болест и всяка язва, ненаписана в книгата на този закон, Господ ще нанесе на тебе, докато бъдеш изтребен. 62 Ще останете малцина на брой – докато по множество бяхте като звездите на небето; защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог. 63 И както бе драго на Господа да ви струва добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви изтребва и да ви погубва; и ще бъдете изкоренени от земята, в която отивате, за да я завладеете. 64 Господ ще те разпръсне между всички племена от единия до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти си познал, нито бащите ти, на дърво и камък ще служиш. 65 Но и сред тези народи не ще намериш покой, нито ще има почивка за стъпалото на крака ти; но там Господ ще ти даде тревожно сърце, помръкнали очи и изнемогваща душа. 66 Животът ти ще бъде в неизвестност пред тебе; и ти ще се боиш денем и нощем, и не ще бъдеш уверен за живота си. 67 Сутрин ще казваш: О, да мръкнеше! И вечер ще казваш: О, да съмнеше!, поради страха, с който в сърцето си ще се страхуваш и поради гледките, които с очите си ще виждаш. 68 И Господ ще те върне в Египет с кораби през пътя, за който ти казах: Вече няма да го видиш; и там ще се продавате на неприятелите си за роби и за робини; но не ще има кой да ви купува.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

13

1 Мъдрият син слуша бащината си поука,
а присмивачът не се вслушва в изобличение.
2 От плодовете на устата си човек се храни с добрини,
а душата на коварните се храни с насилие.
3 Който пази устата си, опазва душата си,
а който отваря широко устата си, ще погине.
4 Душата на ленивия желае, но не получава нищо,
а душата на трудолюбивите ще се угои.
5 Праведният мрази лъжата,
а нечестивият постъпва подло и срамно.
6 Праведността пази ходещия непорочно,
а нечестието съсипва грешния.
7 Един се преструва на богат, а няма нищо,
друг се преструва на сиромах, но има много имот.
8 Богатството на човека служи за откуп на живота му,
а немотният не се вслушва в изобличение.
9 Светлината на праведните развеселява,
а светилникът на нечестивите ще изгасне.
10 От гордостта произхожда само препиране,
но мъдростта е с онези, които приемат съвети.
11 Богатство, придобито чрез измама, ще намалее,
а който събира с труд, ще го умножи.
12 Несбъднатото очакване изнурява сърцето,
а постигнатото желание е дърво на живот.
13 Който презира словото, сам на себе си вреди,
а който почита заповедта, има отплата.
14 Поуката на мъдрия е извор на живот,
за да отбягва човек примките на смъртта.
15 Здравият разум дава благодат,
а пътят на коварните е неравен.
16 Всеки благоразумен човек работи със знание,
а безумният показва глупостта си.
17 Лошият пратеник изпада в зло,
а верният посланик носи здраве.
18 Сиромашия и срам ще постигнат онзи, който отхвърля поука,
а който се вслушва в изобличение, ще бъде почитан.
19 Изпълнено желание услажда душата,
а на безумните е омразно да се отклоняват от злото.
20 Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър,
а другарят на безумните ще пострада зле.
21 Злото преследва грешните,
а на праведните ще се въздаде добро.
22 Добрият оставя наследство на внуците си,
а богатството на грешника се запазва за праведния.
23 Обработената нива на сиромасите доставя много храна,
но понякога бива пометена от липса на правосъдие.
24 Който щади тоягата си, мрази сина си;
но който го обича, го наказва с време.
25 Праведният яде до насита на душата си,
а стомахът на нечестивите ще познае недоимък.
© Библейска лига - България