План за четене на Библията

Тематичен / ден 104

Стар Завет

Второзаконие

29

Подновяване на завета


1 Ето думите на завета, който Господ заповяда на Мойсей да сключи с израиляните в Моавската земя, освен завета, който сключи с тях в Хорив.
2 Мойсей повика целия Израил и им каза: Вие видяхте всичко, което направи Господ пред очите ви в Египетската земя на Фараон и на всичките му слуги, и на цялата му земя; 3 големите изпитания, които очите ви видяха, знаменията и онези големи чудеса; 4 но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате и уши, за да слушате. 5 А Аз ви водих четиридесет години по пустинята и дрехите ви не овехтяха на вас, и обущата ви не овехтяха на краката ви, 6 хляб не ядохте и вино и спиртни питиета не пихте, за да знаете, че Аз съм Господ, вашият Бог. 7 И когато дойдохте на това място, есевонският цар Сихон и васанският цар Ог излязоха против нас на бой; а ние ги поразихме, 8 завладяхме земята им и я дадохме за наследство на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе. 9 И тъй, пазете думите на този завет и изпълнявайте ги, за да успявате във всичко, което правите.
10 Днес вие всички стоите пред Господа, вашия Бог – началниците на племената ви, старейшините ви, надзирателите ви, всичките Израилеви мъже, 11 чадата ви, жените ви и чужденецът, който е сред стана ти – от дървосекача ти до водоносеца ти, – 12 за да встъпиш в завета на Господа, твоя Бог, и в клетвата, която Господ, твоят Бог, прави днес с тебе, 13 за да те утвърди днес за Свой народ и Той да ти бъде Бог, както ти е рекъл и както се е клел на бащите ти, на Авраам, на Исаак и на Яков. 14 И аз не правя този завет и тази клетва само с вас, 15 но както с онези, които днес стоят тук с нас пред Господа, нашия Бог, така и с онези, които днес не са тук с нас; 16 (защото вие знаете как живеехме в Египетската земя и как минахме сред народите, през които пропътувахме; 17 и видяхме мерзостите им и дървените им, и каменните, сребърните и златните кумири, които са между тях); 18 тъй че да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа, нашия Бог, за да иде да служи на боговете на онези народи; тъй че да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин, 19 та, когато чуе думите на тази клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да каже: Аз ще имам мир, макар да ходя с упорито сърце, и тъй, покрай сухото ще изгори и мокрото. 20 Бог няма да се смили над него, но изведнъж гневът на Господа и ревнивостта Му ще пламнат против този човек; и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне на него, и Господ ще изличи името му под небето. 21 Господ ще го отдели от всички Израилеви племена за погибел, според всичките проклятия на завета, написан в тази книга на закона. 22 А идещото поколение, чадата ви, които идват след вас и чужденецът, който дойде от далечна земя, когато видят напастите на онази земя и болестите, които Господ ѝ е нанесъл, ще кажат: 23 Цялата земя е изгорена със сяра и със сол, та нито се сее, нито произраства и никаква трева не никне на нея, както при съсипването на Содом и Гомор, на Адма и Цебоим, които Господ съсипа в гнева Си и в яростта Си. 24 Всички народи ще кажат: Защо направи Господ така на тази земя? Какво значи яростта на този голям гняв? 25 Тогава ще им кажат: Защото оставиха завета на Господа, Бога на бащите си, който Той сключи с тях, когато ги изведе от Египетската земя, 26 и отидоха, та служиха на други богове и им се поклониха, богове, които не знаеха и които Той не бе им дал. 27 Затова пламна яростта на Господа против тази земя, за да докара на нея всички проклятия, които са написани в тази книга. 28 И Господ ги изкорени от земята им с гняв, с ярост и с голямо негодувание и ги хвърли в друга земя, както е днес. 29 Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни довека, за да изпълняваме всичките думи на този закон.
© Библейска лига - България

30

Благословения, ако се обърнеш към Господа


1 Когато дойдат на тебе всички тези неща, благословенията и проклятията, които положих пред тебе, ако ти си ги припомниш сред всички народи, между които Господ, твоят Бог, ще те прогони 2 и се обърнеш към Господа, твоя Бог, и от цялото си сърце и от цялата си душа послушаш, ти и чадата ти, гласа Му за всичко, което днес ти заповядвам, 3 тогава Господ, твоят Бог, ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всички народи, между които Господ, твоят Бог, ще те е разпръснал. 4 До небесните краища, ако бъдеш прогонен, даже оттам ще те събере Господ, твоят Бог, и оттам ще те вземе. 5 И Господ, твоят Бог, ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти прави добро и ще те умножи повече от бащите ти. 6 Господ, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да любиш Господа, твоя Бог, от цялото си сърце и от цялата си душа, за да живееш. 7 И Господ, твоят Бог, ще обърне всички тези проклятия върху неприятелите ти и върху онези, които те ненавиждат и те гонят. 8 А ти наново ще слушаш гласа на Господа и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам. 9 И Господ, твоят Бог, ще те благослови с изобилие във всички дела на ръцете ти, в плода на утробата ти, в рожбите на добитъка ти и в плода на земята ти; защото Господ пак ще се зарадва на тебе за добро, както се е зарадвал на бащите ти, 10 ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и пазиш заповедите Му и повеленията Му, които са написани в тази Книга на закона – ако се обърнеш към Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.
11 Понеже тази заповед, която днес ти заповядвам, не е твърде мъчна за тебе, нито е далеч. 12Не е на небето, за да кажеш: Кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме? 13Нито е оттатък морето, за да кажеш: Кой ще премине морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме? 14Но словото е много близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.
15 Ето, днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото, 16 като ти заповядвам днес да любиш Господа, твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и законите Му, за да живееш и да се умножаваш и да те благославя Господ, твоят Бог, в земята, в която влизаш, за да я завладееш. 17 Но ако се отвърне сърцето ти и не слушаш, но се заблудиш и се кланяш на други богове, и им служиш, 18 аз ви заявявам днес, че непременно ще загинете; няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за да влезете да я притежавате. 19 Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти; 20 избери да любиш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан към Него, (защото това е животът ти и дългоденствието ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

14

1 Мъдрата жена съгражда дома си,
а безумната го събаря със своите си ръце.
2 Който ходи в правда, се бои от Господа,
но онзи, чиито пътища са криви, Го презира.
3 В устата на безумния е бичът на гордостта,
а устните на мъдрите ще ги пазят.
4 Където няма волове, яслите са чисти,
но от силата на воловете иде изобилна жетва.
5 Верният свидетел няма да лъже,
а лъжливият свидетел издиша лъжи.
6 Присмивачът търси мъдрост и не я намира,
а за разумния учението е лесно.
7 Бягай от безумния човек,
щом си узнал, че няма разумни устни.
8 Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си,
а глупостта на безумните е да заблуждават.
9 Безумните се присмиват на греха,
а сред праведните има Божие благоволение.
10 Сърцето познава своята си горест
и чужд не участва в неговата радост.
11 Къщата на нечестивите ще се събори,
а шатърът на праведните ще процъфти.
12 Има път, който се вижда прав на човека,
но краят му води към смъртта.
13 Даже и сред смеха сърцето си има болката
и краят на веселието може да бъде тъга.
14 Който отстъпва от Бога в сърцето си, ще се насити от своите пътища,
а добрият човекще бъде доволен от себе си.
15 Простият вярва на всяка дума,
а благоразумният внимава добре в стъпките си.
16 Мъдрият се бои и се отклонява от злото,
а безумният самонадеяно се хвърля напред.
17 Сприхавият човек постъпва несмислено
и коварният е омразен.
18 Безумните наследяват глупост,
а благоразумните се увенчават със знание.
19 Злите ще се кланят пред добрите,
а нечестивите – при портите на праведните.
20 Сиромахът е мразен даже и от ближния си,
а на богатия приятелите са много.
21 Който презира ближния си, съгрешава,
а който показва милост към сиромасите, е блажен.
22 Не се ли заблуждават онези, които замислят зло?
Но милост и вярност ще се показват към тези, които замислят добро.
23 От всеки труд има полза,
а от бъбренето с устни само оскъдност.
24 Богатството на мъдрите е венец за тях,
а глупостта на безумните ражда глупост.
25 Верният свидетел избавя души,
а лъжливият свидетел говори лъжи.
а лъжливият свидетел говори лъжи.
и Неговите чада ще имат прибежище.
27 Страхът от Господа е извор на живот,
за да се отдалечава човекът от примките на смъртта.
28 В многочислен народ е славата на царя,
а при малочислен народ тежко на господаря.
29 Който не се гневи бързо, има голямо благоразумие,
а който лесно се пали, възвишава безумие.
30 Кроткото сърце е живот за тялото,
а завистта разлага костите.
31 Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя му,
а който е милостив към сиромаха, показва почит към Него.
32 Нечестивият е смазан във време на бедствието си,
а праведният и в смъртта си има упование.
33 В сърцето на разумния мъдростта почива,
а сред безумните се излага на показ.
34 Праведността въздига народа,
а грехът е позор за племената.
35 Благоволението на царя е към разумния слуга,
а гневът му – против онзи, който докарва срам.
© Библейска лига - България