План за четене на Библията

Тематичен / ден 108

Стар Завет

Исус Навиев

1

Господ дава заповед на Исус Навиев


1 След смъртта на Господния слуга Мойсей, Господ говори на Исус, Навиевия син, Мойсеевия помощник, казвайки: 2 Слугата ми Мойсей умря; затова сега стани, мини през този Йордан, ти и целият този народ, и влезте в земята, която Аз давам на тях, на израиляните. 3 Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви го, както казах на Мойсей: 4 от пустинята до Ливан и от голямата река, Ефрат – цялата земя на хетите – до Голямото море към залез слънце, ще бъдат пределите ви. 5 Никой не ще може да устои против тебе през всичките дни на живота ти; както бях с Мойсей, така ще бъда и с тебе; няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. 6 Бъди силен и смел; защото ти ще поведеш тези люде да наследят земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. 7 Само бъди силен и много смел, за да можеш да спазваш целия закон, за който слугата Ми Мойсей ти даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех където и да идеш. 8 Тази Книга на закона да не се отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. 9 Ето, заповядвам ти; бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.
10 Тогава Исус заповяда на началниците на народа: 11 Преминете през стана и заповядайте на народа, казвайки: Пригответе си храна за път; защото след три дни ще прекосите Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви дава да притежавате.
12 А на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе говори Исус, казвайки: 13 Помнете заповедта, която Господният слуга Мойсей ви даде: Господ, вашият Бог, ви дава почивка и ви дарява тази земя. 14 Жените ви, чадата ви и добитъкът ви нека останат в земята, която Мойсей ви даде отвъд Йордан; а всичките ви воини в пълно снаряжение да преминат пред братята си и да им помагат, 15 докато Господ успокои и братята ви, както вас, че притежават и те земята, която Господ, вашият Бог, им дава. Тогава да се върнете в земята на наследството си, която Господният слуга Мойсей ви даде отвъд Йордан, към изгрев слънце, и да я притежавате. 16 И те в отговор казаха на Исус: Всичко, което ни заповядваш, ще извършим, и където и да ни пращаш, ще идем. 17 Както слушахме във всичко Мойсей, така ще слушаме и тебе; само Господ, твоят Бог, да бъде с тебе, както беше с Мойсей. 18 Всеки, който би се възпротивил на твоите заповеди и не би послушал словата ти във всичко, което му заповядаш, ще се умъртви. Само бъди силен и смел!
© Библейска лига - България

2

Раав и съгледвачите


1 Тогава Исус, Навиевият син, изпрати от Ситим двама съгледвачи и каза: Идете, разгледайте земята и Ерихон. И те отидоха, и като влязоха в къщата на една блудница на име Раав, престояха там. 2 Но известиха на ерихонския цар, казвайки: Ето, нощес дойдоха тук мъже от израиляните, за да разгледат земята. 3 И тъй, ерихонският цар прати до Раав да кажат: Изведи мъжете, които дойдоха при тебе и които влязоха в къщата ти, защото са дошли да разгледат цялата земя. 4 Но жената взе двамата мъже, та ги скри и рече: Наистина мъжете дойдоха при мен, но не знаех откъде са; 5 и на мръкване, когато щяха да се затворят портите, си тръгнаха. Не зная къде отидоха; тичайте скоро след тях и ще ги стигнете. 6 А тя ги беше качила на къщния покрив и ги бе скрила в ленените кълчища, които беше наредила на къщния покрив. 7 И изпратените мъже ги гониха по пътя, който отива за Йордан, гониха ги до бродовете; и щом тръгнаха онези, които ги подгониха, затвориха портата.
8 А преди те да си легнат, тя се качи при тях на къщния покрив; 9 и каза на мъжете: Зная, че Господ ви даде тази земя и страх от вас ни обхвана, и всичките жители на тази земя се стопиха пред вас; 10 понеже чухме как Господ пресушил водата на Червено море пред вас, когато сте излизали от Египет и какво сте направили на двамата аморейски царе, които бяха отвъд Йордан – на Сихон и на Ог, които сте изтребили. 11 Като чухме, сърцата ни се стопиха и в никого не остана вече душа заради вас; защото Господ, вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу. 12 И сега, закълнете ми се в Господа, че, както аз показах милост към вас, ще покажете и вие милост към бащиния ми дом; и дайте ми знак за уверение, 13 че ще запазите живота на баща ми, на майка ми, на братята ми и на сестрите ми, и всичко, което имат и че ще избавите живота ни от смърт. 14 Мъжете ѝ казаха: Вместо вас ние сме готови да умрем, ако само не издадете това наше дело; и когато Господ ни предаде земята, ще ти покажем милост и вярност. 15 Тогава тя ги спусна с въже през прозореца; защото къщата ѝ беше на градската стена и на стената живееше. 16 И рече им: Идете в планината, за да не ви намерят преследвачите, и крийте се там три дни, докато те се върнат; и после си идете по пътя. 17 И мъжете ѝ казаха: Ще бъдем свободни от тази клетва, с която ни накара да се закълнем; 18 освен ако, когато влезем в земята, вържеш това червено въже на прозореца, през който ни спусна, а баща си и майка си, братята си и целия си бащин дом събереш вкъщи при себе си. 19 Всеки, който излезе от вратата на къщата ти, кръвта му ще бъде върху главата му, а ние не ще бъдем виновни; но на всеки, който остане с тебе вкъщи, неговата кръв ще бъде върху нашата глава, ако се издигне ръка против него. 20 Обаче, ако издадеш това наше дело, тогава пак ще бъдем свободни от клетвата, с която ни накара да се закълнем. 21 А тя каза: Да бъде както сте казали. И ги изпрати, и си отидоха; а тя върза червеното въже на прозореца.
22 И като тръгнаха, отидоха в планината и там останаха три дни, докато се върнаха преследвачите; а преследвачите ги търсиха по целия път, но не ги намериха. 23 Тогава двамата мъже се върнаха и, като слязоха от планината, преминаха и дойдоха при Исус, Навиевия син; и му разказаха всичко, което им се беше случило. 24 И казаха на Исус: Наистина Господ предаде в ръцете ни цялата земя; защото всичките местни жители се топят от страх пред нас.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

18

1 Който се отлъчва от другите, търси само своето желание,
и се противи на всеки здрав разум.
2 Безумният не се наслаждава на благоразумието,
а само на изявите на сърцето си.
3 С идването на нечестивия идва и презрението,
с подлостта идва и позорът.
4 Думите от устата на човека са като дълбоки води,
а изворът на мъдростта е като поток.
5 Не е добро да показваш пристрастрие към нечестивия
и да лишиш праведния от справедлива присъда.
6 Устните на безумния причиняват препирни,
а устата му предизвикват плесници.
7 Устата на безумния са погибел за него,
а устните му са примка за душата му.
8 Думите на клюкаря са като сладки залъци –
те слизат вътре в корема.
9 Немарливият в работата си
е брат на разсипника.
10 Името Господне е яка кула –
праведният прибягва в нея и е в безопасност.
11 Имотът на богатия е укрепен град за него,
във въображението му е като висока стена.
12 Преди падение сърцето на човека се възгордява,
а преди прославяне то се смирява.
13 Да отговаря някой преди да чуе,
е безумие и позор за него.
14 Духът на човека ще го подпира в немощта му;
но унилият дух кой може да повдигне?
15 Сърцето на благоразумния придобива разум;
и ухото на мъдрите търси знание.
16 Подаръкът, който дава човек, му отваря път
и го привежда пред големците.
17 Който пръв защитава делото си, изглежда да е прав,
но съседът му идва и го изпитва.
18 Жребият прекратява разприте
и решава между силните.
19 Брат, онеправдан, е по-недостъпен от укрепен град;
и разногласията са като лостове на крепост.
20 От плодовете на устата се пълни коремът на човека;
от жътвата на устните си се насища човек.
21 Смърт и живот има в силата на езика;
и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му.
22 Който е намерил съпруга, намерил е добро
и е получил благоволение от Господа.
23 Сиромахът говори с молба,
а богатият отговаря грубо.
24 Човек, който има много приятели, може да стигне до гибел,
но има приятел, който стои по-близко и от брат.
© Библейска лига - България

Псалми

1

1 Блажен онзи човек,
който не ходи по съвета на нечестивите,
и в пътя на грешните не стои,
и в събранието на присмивателите не седи;
2 но се наслаждава в закона на Господа
и в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3 Ще бъде като дърво, посадено при потоци вода,
което дава плода си на времето си
и чието листо не повяхва;
във всичко, което върши, ще благоуспява.
4 Не така е с нечестивите;
но те са като плявата, която вятърът отвява.
5 Затова нечестивите няма да устоят в съда,
нито грешните в събранието на праведните;
6 защото Господ познава пътя на праведните;
а пътят на нечестивите ще бъде погибел.
© Библейска лига - България