План за четене на Библията

Тематичен / ден 11

Стар Завет

Битие

24

Исаак и Ревека


1 А Авраам беше вече стар, напреднал във възраст, и Господ беше благословил Авраам във всичко. 2 И каза Авраам на най-стария слуга в дома си, който беше настоятел на всичкия му имот: Сложи, моля, ръката си под бедрото ми; 3 и ще те закълна в Господа, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, сред които живея, 4но ще отидеш в отечеството ми, при рода ми, и оттам ще вземеш жена за сина ми Исаак. 5 А слугата му каза: Може да не иска жената да дойде с мене в тази земя; трябва ли да заведа сина ти в земята, откъдето си излязъл? 6 Авраам му каза: Пази се да не върнеш сина ми там. 7 Господ, небесният Бог, Който ме изведе из бащиния ми дом и от родната ми земя, и Който ми говори, и Който ми се закле, казвайки: На твоето потомство ще дам тази земя, Той ще изпрати ангела Си пред тебе и ще вземеш жена за сина ми от там. 8 Но ако жената не иска да дойде с тебе, тогава ти ще бъдеш свободен от това мое заклеване; само не връщай сина ми там. 9 Тогава слугата сложи ръката си под бедрото на господаря си Авраам и му се закле за това нещо.
10 И тъй, слугата взе десет от камилите на господаря си и тръгна, като носеше със себе си от всички богатства на господаря си; и стана та отиде в Месопотамия, в Нахоровия град. 11 И надвечер, когато жените излизат да си наливат вода, той накара камилите да коленичат вън от града при водния кладенец. 12 Тогава каза: Господи, Боже на господаря ми Авраам, дай ми, моля, добър успех днес и покажи милост към господаря ми Авраам. 13 Ето, аз стоя при извора на водата и дъщерите на градските жители излизат да си наливат вода. 14 Нека момата, на която кажа: Моля, наведи водоноса си да пия, и тя рече: Пий, и ще напоя и камилите ти – тя нека е онази, която си отредил за слугата Си Исаак; от това ще позная, че си показал милост към моя господар.
15 Докато той още говореше, ето, Ревека излизаше с водоноса си на рамо; тя бе се родила на Ватуил, сина на Мелха, жената на Авраамовия брат Нахор. 16 Момата беше твърде красива наглед, девица, която никой мъж не беше познал. Тя слезе до извора, напълни водоноса си и се изкачи. 17 А слугата се завтече да я посрещне, и каза: Дай ми да пия малко вода от водоноса ти. 18 А тя рече: Пий, господарю. И бързо сне водоноса си на ръката си и му даде да пие. 19 И като му даде да се напие, тя каза: И за камилите ти ще налея, докато се напият. 20 И като изля бързо водоноса си в поилото, завтече се към кладенеца да налее още и наля за всичките му камили. 21 А човекът я наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да узнае дали Господ бе направил пътуването му успешно, или не.
22 Като се напиха камилите, човекът взе една златна обица тежка половин сикъл, и две гривни за ръцете ѝ тежки десет сикли злато, и каза: 23 Чия си дъщеря? Кажи ми, има ли в къщата на баща ти място за нас да пренощуваме? 24 А тя му каза: Аз съм дъщеря на Ватуил, син на Мелха, когото тя е родила на Нахор. 25 Рече му още: Има у нас и слама, и храна доволно, и място за нощуване. 26 Тогава човекът се наведе и се поклони на Господа. 27 И рече: Благословен да бъде Господ, Бог на господаря ми Авраам, Който не лиши господаря ми от Своята милост и от Своята вярност, като оправи Господ пътя ми в дома на господаревите ми братя.
28 А девойката се завтече и разказа тези неща в дома на майка си. 29 И Ревека имаше брат на име Лаван; и Лаван се завтече вън при човека на извора. 30 Като видя обицата и гривните по ръцете на сестра си, и като чу думите на сестра си Ревека, която казваше: Така ми говори човекът – той отиде при човека; и ето, той стоеше при камилите до извора. 31 И рече му: Влез ти, благословен от Господа; защо стоиш вън? Защото приготвих къщата и място за камилите. 32 И човекът влезе, а Лаван разтовари камилите му, даде слама и храна за камилите, и вода за умиване на неговите нозе и нозете на хората, които бяха с него. 33 И сложиха пред него да яде; но той рече: Не искам да ям, докато не кажа по каква работа съм дошъл. А Лаван рече: Казвай. 34 Тогава той каза: Аз съм слуга на Авраам. 35 Господ благослови господаря ми премного и той стана велик. Господ му даде овце и говеда, сребро и злато, слуги и слугини, камили и осли. 36 И Сара, жената на господаря ми, роди син на господаря ми, когато беше вече остаряла; и на него той даде всичко, което има. 37 И господарят ми, като ме закле, каза: Не вземай за сина ми жена от дъщерите на ханаанците, в чиято земя живея, 38 а иди в бащиния ми дом при рода ми и оттам вземи жена за сина ми. 39 И казах на господаря си: Може да не иска жената да дойде с мене. 40 Но той каза: Господ, пред Когото ходя, ще изпрати ангела Си с тебе и ще направи пътуването ти успешно, и ти ще вземеш жена за сина ми от рода ми и от бащиния ми дом. 41 Тогава ще бъдеш свободен от клетвата ми, когато отидеш при рода ми; и ако не ти я дадат, тогава ще бъдеш свободен от заклеването ми. 42 И като пристигнах днес на извора, казах: Господи, Боже на господаря ми Авраам, моля, ако правиш пътуването ми успешно, 43 ето, аз стоя при водния извор; девойката, която излезе да налее вода, и аз ѝ кажа: Дай ми да пия малко вода от водоноса ти, 44 а тя ми каже: И ти пий, и за камилите ти ще налея – тя нека е жената, която Господ е отредил за сина на господаря ми. 45 Докато още говорех в сърцето си, ето, Ревека излезе с водоноса на рамото си. И като слезе до извора и наля, казах ѝ: Дай ми да пия. 46И тя бързо сне водоноса от рамото си и каза: Пий, и ще напоя и камилите ти. И аз пих, и тя напои и камилите. 47 Тогава я попитах: Чия дъщеря си? А тя рече: Дъщеря съм на Ватуил, Нахоровия син, когото му роди Мелха. Тогава сложих обицата на лицето ѝ и гривните на ръцете ѝ. 48 И се наведох, та се поклоних на Господа и благослових Господа, Бога на господаря ми Авраам, Който ме доведе по правия път, за да взема за сина на господаря ми братовата му дъщеря.
49 И сега, ако искате да постъпите мило и вярно спрямо господаря ми, кажете ми; и ако не, пак ми кажете, и аз ще се обърна надясно или наляво. 50 А Лаван и Ватуил в отговор казаха: От Господа дойде това; ние не можем да ти речем ни зло, ни добро. 51 Ето Ревека пред тебе; вземи я и си иди; нека бъде жена на сина на господаря ти, както Господ е казал. 52 Като чу думите им, Авраамовият слуга се поклони на Господа до земята. 53 И слугата извади сребърни и златни накити и облекла, та ги даде на Ревека; даде също скъпи дарове на брат ѝ и на майка ѝ. 54 След това той и човеците, които бяха дошли с него, ядоха и пиха, и пренощуваха; и като станаха на сутринта, слугата рече: Изпратете ме при господаря ми. 55 А брат ѝ и майка ѝ казаха: Нека поседи момата с нас поне десетина дни, и после нека иде. 56 Но той им каза: Не ме спирайте, понеже Господ е направил пътуването ми успешно; изпратете ме да ида при господаря си. 57 А те рекоха: Да повикаме момата и да я попитаме какво ще каже. 58 И тъй, повикаха Ревека и казаха ѝ: Тръгваш ли с този човек? А тя каза: Тръгвам. 59 И така, изпратиха сестра си Ревека с бавачката ѝ, и Авраамовия слуга с неговите хора. 60 И благословиха Ревека, като ѝ казаха: Сестро наша, да се родят от тебе хиляди по хиляди и потомството ти да завладее портите на неприятелите си. 61 И Ревека и слугините ѝ станаха, възседнаха камилите и тръгнаха след човека. Така слугата взе Ревека и си замина.
62 А Исаак идеше от Беер-Лахай-Рой, защото живееше в Негев. 63 И като излезе Исаак, за да размишлява на полето привечер, повдигна очи и видя, и ето, камили се приближаваха. 64 Също и Ревека повдигна очи и видя Исаак, и слезе от камилата. 65 И каза на слугата: Кой е онзи човек, който иде през полето насреща ни? Слугата каза: Това е господарят ми. И тя взе покривало и се покри. 66 И слугата разказа на Исаак всичко, което беше направил. 67 Тогава Исаак въведе Ревека в шатъра на майка си Сара и я взе, и тя му стана жена, и той я обикна. Така Исаак се утеши след смърт та на майка си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

5

Блаженствата


1 А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. 2 И като отвори устата Си, поучаваше ги, казвайки:
3 Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно.
4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6 Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
7 Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно.
11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради Мене; 12 радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата; понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

Сол и светлина


13 Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
14 Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. 15 И когато запалят светило, не го слагат под шиника, но на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. 16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Изпълнение на закона


17 Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, а да изпълня. 18 Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19 И тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. 20 Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

Убийство


21 Чули сте, че е било казано на старовременните: „Не убивай; и който убие, излага се на съд“. 22 А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си [без причина], се излага на съд; и който рече на брат си „Рака“, се излага на синедриона; а който му рече „Бунтовни безумецо“, се излага на огнения пъкъл. 23 И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 24 остави дара си там пред олтара и иди първо се помири с брат си, и тогава ела, и принеси дара си. 25 Помирявай се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница. 26 Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант.

Прелюбодейство


27 Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай.“ 28 Но Аз ви казвам: че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. 29 Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. 30 И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.

Развод


31 Още е било казано: „Който си напусне жената, нека ѝ даде разводно писмо.“ 32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства; и който се ожени за напусната, той прелюбодейства.

Клетви


33 Чули сте още, че е било казано на старовременните: „Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си“. 34 Но Аз ви казвам: Никак да не се кълнете; нито в небето, защото е престол на Бога; 35 нито в земята, защото е подножие на нозете Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар. 36 Нито в главата си да се кълнете; защото не можете да направите ни един косъм бял или черен. 37 Но речта ви да бъде: „Да, да“ и „Не, не“; а каквото е повече от това, е от лукавия.

Око за око


38 Чули сте, че е било казано: „Око за око, зъб за зъб“. 39 А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. 40 На този, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. 41 Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. 42 Дай на онзи, който проси от тебе; и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.

Любов за враговете


43 Чули сте, че е било казано: „Обичай ближния си, а мрази неприятеля си“. 44 Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите сии молете се за тези, които ви гонят; 45 за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява над злите и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. 46 Защото, ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? 47 И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? 48 И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи