План за четене на Библията

Тематичен / ден 110

Стар Завет

Исус Навиев

6

Падането на Ерихон


1 А Ерихон беше укрепен и зат-ворен заради израиляните; никой не излизаше и никой не влизаше. 2 И Господ каза на Исус: Ето, предадох в ръката ти Ерихон, царя му и силните му и храбри мъже. 3 Ходете около града, всички военни мъже, и обиколете града веднъж; така да правите шест дена. 4 И седем свещеника нека носят пред ковчега седем гръмливи тръби; и на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците нека свирят с тръбите. 5 И когато засвирят продължително с гръмливата тръба, като чуете гласа на тръбата, целият народ да извика с гръмлив глас; и градската стена ще рухне до основи, и народът нека върви – всеки право напред.
6 Тогава Исус, Навиевият син, повика свещениците и им каза: Вдигнете ковчега на завета и седем свещеника нека носят седем гръмливи тръби пред Господния ковчег. 7 Рече на народа: Идете, обиколете града; а въоръжените нека минат пред Господния ковчег. 8 И тъй, след като говори Исус на народа, седемте свещеника, които носеха седемте гръмливи тръби пред Господа, вървяха и свиреха с тръбите; и ковчегът на Господния завет ги следваше. 9 И въоръжените вървяха пред свещениците, които свиреха с тръбите, и задната стража вървеше зад ковчега, докато свещениците продължаваха напред, свирейки с тръбите. 10 А Исус заповяда на народа: Да не викате, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума от устата ви до деня, когато ви кажа да извикате; тогава извикайте. 11 И тъй, Господният ковчег обиколи града веднъж; и дойдоха в стана, и пренощуваха в него.
12 И на сутринта Исус стана рано и свещениците вдигнаха Господния ковчег. 13 И седемте свещеника, които носеха седемте гръмливи тръби, вървяха пред Господния ковчег и свиреха с тръбите; и пред тях вървяха въоръжените, а задната стража следваше Господния ковчег, докато свещениците продължаваха напред, свирейки с тръбите. 14 И тъй, на втория ден обиколиха града веднъж и се върнаха в стана; така правеха шест дена.
15 А на седмия ден станаха рано, на зазоряване, и обиколиха града седем пъти по същия начин; само този ден обиколиха града седем пъти. 16 И на седмия път, като свиреха свещениците с тръбите, Исус каза на народа: Извикайте, защото Господ ви предаде града. 17 И градът, и всичко, което е в него, ще бъде обречено на Господа; само блудницата Раав да остане жива, тя и всички, които са в къщата с нея, защото скри пратениците, които изпратихме. 18 Но вие във всеки случай се пазете от всичко обречено, да не би сами да се обречете, като вземете от обреченото, и така да нанесете проклятие върху стана на Израил и да го смутите. 19 Всичкото сребро и злато, и медните, и железните съдове са посветени на Господа; да се внесат в Господнята съкровищница.
20 И тъй, народът извика, когато свещениците засвириха с тръбите; и като чу народът тръбния глас, нададе народът гръмлив вик и стената рухна до основи; и людете влязоха в града, всеки право напред, и превзеха града. 21 И обрекоха на изтребление с меч всички в града – мъже и жени, млади и стари, говеда, овце и осли.
22 Тогава Исус каза на двамата мъже, които бяха оглеждали земята: Влезте в къщата на блудницата и изведете оттам жената и всичко, каквото има, както ѝ се заклехте. 23 И тъй, като влязоха младежите, съгледвачите, изведоха Раав, баща ѝ, майка ѝ, братята ѝ и всичко, каквото имаше; изведоха и всичките ѝ роднини и ги оставиха вън от Израилевия стан.
24 А града, и всичко в него изгориха с огън; само среброто и златото, и медните, и железните съдове оставиха в съкровищницата на Господния дом.
25 А блудницата Раав и бащиното ѝ семейство, и всичко, което имаше тя, Исус остави живи; и тя живее сред Израил до днес, защото скри пратениците, които Исус изпрати да огледат Ерихон.
26 В онова време Исус се закле, като каза: Проклет пред Господа онзи човек, който стане да съгради този град Ерихон; върху смъртта на първородния си син ще сложи основите му и върху смъртта на най-малкия си син ще постави портите му.
27 Така Господ беше с Исус; и славата му се прочу по цялата земя.
© Библейска лига - България

7

Грехът на Ахан


1 Ала израиляните извършиха престъпление спрямо обреченото; защото Ахан, син на Харми, син на Завди, син на Зара от Юдовото племе, взе от обреченото и Господният гняв пламна против израиляните.
2 Исус прати мъже от Ерихон в Гай, който е близо до Бет-Авен, на изток от Ветил; и им каза: Изкачете се и огледайте земята. И тъй, мъжете се изкачиха и огледаха Гай. 3 И като се върнаха при Исус, казаха му: Да не се изкачи целият народ, но до две или три хиляди души да се изкачат и да поразят Гай; да не изморяваш целия народ да отива там, защото онези са малцина. 4 И така, изкачиха се там от народа около три хиляди души, но удариха на бяг пред гайските мъже. 5 И убиха от тях около тридесет и шест души, и ги прогониха от портата до Сиварим, и ги повалиха по надолнището; поради което сърцата на хората се стопиха и станаха като вода.
6 Тогава Исус раздра дрехите си и падна по лице на земята пред Господния ковчег, където лежа до вечерта – той и Израилевите старейшини; и посипаха с пепел главите си. 7 И рече Исус: Ах! Господи Еова, защо преведе този народ през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейците да ни погубят? О, да бяхме били доволни и да си бяхме останали отвъд Йордан! 8 О, Господи, какво да кажа, като Израил обърна гръб пред враговете си? 9 И като чуят ханаанците и всички жители на земята, ще ни оградят и ще изличат името ни от земята; и какво ще сториш за великото Си име? 10 А Господ каза на Исус: Стани, защо си паднал така по лице? 11 Израил съгреши – те престъпиха завета Ми, за който им дадох заповед; те взеха от обреченото, откраднаха, излъгаха и сложиха откраднатото между своите вещи. 12 По тази причина израиляните не могат да устоят пред враговете си, но обръщат гръб и бягат, защото станаха обречени. И Аз не ще бъда с вас, ако не изтребите сред вас обреченото. 13 Стани, освети народа и кажи: Осветете се за утре, защото така говори Господ, Израилевият Бог: Нещо обречено има сред тебе, Израилю; не можеш да устоиш пред враговете си, докато не махнете обреченото от вас. 14 И тъй, приближете се утре племе по племе; и племето, което хване Господ, да се приближи семейство по семейство; и семейството, което хване Господ, да се приближи дом по дом; а домът, който хване Господ, да се приближи човек по човек. 15 И който бъде хванат с обреченото, ще бъде изгорен с огън, той и всичко, което има, понеже е престъпил Господния завет и понеже е сторил безумие в Израил.
16 Тогава Исус, като стана рано на сутринта, приведе Израил племе по племе; и хвана се Юдовото племе. 17 И като приведе Юдовите семейства, хвана се семейството на заровците. И като приведе семейството на заровците мъж по мъж, хвана се Завди. 18 А като приведе неговия дом човек по човек, хвана се Ахан, син на Харми, син на Завди, син на Зара от Юдовото племе. 19 Тогава Исус каза на Ахан: Сине мой, отдай сега слава на Господа, Израилевия Бог, и изповядай Му се; и кажи ми какво си сторил, не скривай от мене. 20 И Ахан в отговор на Исус каза: Наистина аз съгреших пред Господа, Израилевия Бог, като сторих така и така; 21 Когато видях между плячката една хубава Вавилонска дреха, двеста сикли сребро и една златна плоча, тежка петдесет сикли, пожелах ги и ги взех; и ето, те са скрити в земята всред шатъра ми и среброто е отдолу. 22 Исус изпрати пратеници, които се завтекоха в шатъра; и ето, откраднатото беше скрито в шатъра му, и среброто беше отдолу. 23 И взеха ги от шатъра и ги донесоха при Исус и при всички израиляни; и те ги положиха пред Господа. 24 Тогава Исус и цял Израил с него взеха Ахан, Заровия син, със среброто, дрехата и златната плоча, и синовете му, дъщерите му, говедата му, ослите му, овцете му, шатъра му и всичко, каквото имаше, и ги заведоха в долината Ахор. 25 И рече Исус: Защо ни навлече беда? Господ ще навлече беда на тебе днес. Тогава цял Израил го уби с камъни, после уби с камъни и останалите и ги изгори с огън. 26 После натрупаха върху Ахан голяма грамада камъни, която стои и до днес. Така се отвърна Господ от яростния Си гняв. Затова онова място се нарича и до днес Долина Ахор.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

20

1 Виното е присмивач, а спиртното питие – крамолник;
и който се увлича по тях, не е благоразумен.
2 Заплахата на царя е като рев на лъв;
който го дразни, съгрешава против своя живот.
3 Чест е за човека да страни от препирня;
а всеки безумен се впуска в раздори.
4 Ленивият не иска да оре поради зимата,
затова, когато потърси по жетва, не намира нищо.
5 Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода,
но разумен човек ще го извади.
6 Много човеци разгласяват всеки своята доброта,
но кой може да намери верен човек?
7 Праведният човек ходи в непорочността си –
блажени са чадата му след него.
8 Цар, който седи на съдебен престол,
с очите си пресява всяко зло.
9 Кой може да каже: Очистих сърцето си;
чист съм от греховете си?
10 Различни грамове и различни мерки –
и двете са мерзост пред Господа.
11 Даже и детето се познава по постъпките му –
делата му чисти ли са и прави ли са.
12 Ухо да слуша и око да гледа –
Господ е направил и двете.
13 Не обичай спането, да не осиромашееш;
отвори си очите и ще се наситиш с хляб.
14 Лошо е, лошо е! – казва купувачът,
а когато отмине, тогава се хвали с покупката.
15 Има злато и изобилие драгоценни камъни,
но устните, които изричат знание, са скъпоценно украшение.
16 Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд;
и я задръж в залог, ако го е направил за чужда жена.
17 Хляб, спечелен с лъжа, е сладък на човека,
но после устата му ще се напълнят с камъчета.
18 Намеренията се утвърждават чрез съвещание;
затова с мъдри съвети води война.
19 Клеветникът обхожда и открива тайни;
затова не се събирай с онзи, който ласкае с устните си.
20 Който злослови за баща си или за майка си,
светилникът му ще изгасне в най-мрачна тъмнина.
21 На имуществото, което бързо се придобива отначало,
сетнината не ще бъде благословена.
22 Да не речеш: Ще въздам за злото;
почакай Господа и Той ще те избави.
23 Различни грамове са мерзост пред Господа;
и неверните теглилки не са добри.
24 Стъпките на човека се насочват от Господа;
тогава как може да познае човек пътя си?
25 Примка е за човека да дава прибързано оброк
и след като се е обрекъл, тогава да се разкайва.
26 Мъдрият цар пресява нечестивите
и докарва върху тях колелото на вършачката.
27 Духът на човека е светилото Господне,
което изпитва вътрешния човек.
28 Милост и истина пазят царя
и той поддържа престола си с милост.
29 Славата на младите е силата им;
и украшението на старците са белите им коси.
30 Удари и рани очистват злото,
боят прочиства вътрешния човек.
© Библейска лига - България