План за четене на Библията

Тематичен / ден 111

Стар Завет

Исус Навиев

8

Разрушението на Гай


1 След това Господ каза на Исус: Не бой се и не се ужасявай; вземи със себе си всички военни мъже и стани, та се изкачи в Гай; ето, Аз предадох в ръката ти гайския цар, народа му, града му и земята му; 2 и да сториш на Гай и на царя му, както стори на Ерихон и на царя му, само плячката му и добитъка му пленете за себе си. Постави засада зад града.
3 Тогава Исус стана с всички военни мъже, за да отидат в Гай; и Исус избра тридесет хиляди мъже, силни и храбри, изпрати ги през нощта 4 и им заповяда: Гледайте да поставите засада зад града; да не се отдалечавате много от града и да бъдете всички готови; 5 а аз и всички, които са с мене, ще се приближим до града; и когато излязат против нас както преди, тогава ние ще побегнем от тях. 6 Те ще излязат след нас, докато ги отдалечим от града, защото ще си кажат: Те бягат от нас както преди. И така ще побегнем от тях. 7 Тогава вие станете от засадата и превземете града, защото Господ, вашият Бог, ще го предаде в ръката ви. 8И като превземете града, да запалите града, да сторите според Господнето повеление; ето, заповядах ви. 9 И тъй, Исус ги изпрати; и те отидоха в засада, като застанаха между Ветил и Гай, на запад от Гай; а Исус остана през онази нощ сред народа.
10 И Исус, като стана рано на сутринта и прегледа хората си, тръгна заедно с Израилевите старейшини за Гай. 11 И всичките военни мъже, които бяха с него, тръгнаха и се приближиха, дойдоха срещу града и разположиха стан на север от Гай; а между тях и Гай имаше долина. 12 И той взе около пет хиляди мъже, и ги постави в засада между Ветил и Гай, на запад от града. 13 И като наредиха хората – цялото войнство, което беше на север от града, и засадата му на запад от града – Исус отиде през онази нощ в долината. 14 А гайският цар, като видя това, побърза, той и всичките мъже на града, та станаха рано и в определен час излязоха на полето на бой против Израил; но той не знаеше, че има засада против него зад града. 15 А Исус и цял Израил се престориха на разбити пред тях и бягаха през пътя за пустинята. 16 И всичките мъже в Гай бяха свикани, за да ги гонят; и гониха Исус, и се отдалечиха от града. 17 Така в Гай и Ветил не остана човек, който да не излезе след Израил; и те оставиха града отворен, и гониха Израил. 18 Тогава Господ каза на Исус: Простри към Гай копието, което държиш в ръката си; защото ще предам града в ръката ти. И Исус простря към града копието, което държеше в ръката си. 19 И щом простря ръката си, мъжете от засадата станаха бързо от мястото си, втурнаха се изведнъж и влязоха в града, и го превзеха; и побързаха, та запалиха града. 20 А когато гайските мъже се огледаха назад, видяха, че дим се издига от града към небето; и нямаше накъде да бягат – ни тук, ни там – понеже израиляните, които бягаха към пустинята, се обърнаха назад срещу преследвачите. 21 А Исус и целият Израил, като видяха, че засадата е превзела града и че се издига дим от града, обърнаха се назад и поразиха гайските мъже. 22 Другите също излязоха от града против тях; и тъй, те се намериха всред израиляните, които бяха едните отсам, а другите оттатък; и израиляните ги поразиха, така че не оставиха никой от тях да живее или да побегне. 23 А царят на Гай хванаха жив и го доведоха при Исус. 24 И като изби Израил всичките жители на Гай в полето, в пустинята, където ги гонеха, и те всички паднаха от острото на меча, докато се изтребиха, тогава цял Израил се върна в Гай и го порази с острото на меча. 25 И всички паднали в онзи ден – мъже и жени – бяха дванадесет хиляди души, всички гайски жители. 26 Защото Исус не оттегли ръката си, с която бе прострял копието, докато не изтреби като обречени всички жители на Гай. 27 Само че Израил плени за себе си добитъка и плячката на онзи град, според словото, което Господ заповяда на Исус. 28 И така, Исус изгори Гай и го превърна в куп развалини за вечни времена, както е до днес. 29 А царя на Гай обеси на дърво и го остави да виси до вечерта; и като залезе слънцето, Исус заповяда да снемат трупа му от дървото, да го хвърлят пред градската порта и да натрупат върху него голяма грамада камъни, която стои и до днес.

Подновяване на завета на хълма Гевал


30 Тогава Исус издигна олтар на Господа, Израилевия Бог, на хълма Гевал, 31 както Господният слуга Мойсей беше заповядал на израиляните, според написаното в книгата на Мойсеевия закон – олтар от цели камъни, до които желязно сечиво не се бе допирало; и принесоха на него всеизгаряния на Господа, и пожертваха примирителни приноси. 32 И там, на камъните, написа препис от закона, който Мойсей бе написал пред израиляните.
33 И цял Израил, със старейшините му, първенците и съдиите му, чужденци и местни, застанаха отсам и оттам ковчега, срещу левитските свещеници, които държаха ковчега на Господния завет – половината към хълма Гаризин, а другата половина към хълма Гевал – както Господният слуга Мойсей беше заповядал преди да се благославя Израилевият народ. 34 И след това прочете всичките думи на закона, благословенията и проклятията, според всичко, каквото бе написано в Книгата на закона.
35 От всичко, което бе заповядал Мойсей, нямаше дума, която Исус да не прочете пред всичките събрани израиляни с жените, децата и чужденците, които живееха между тях.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

21

1 Сърцето на царя е в ръката на Господа;
Той го насочва накъдето иска – като водни бразди.
2 Всичките пътища на човека са прави в неговите очи,
но Господ претегля сърцата.
3 Да върши човек правда и правосъдие,
е по-угодно на Господа, отколкото жертвоприношение.
4 Надменно око и горделиво сърце,
които са светилникът на нечестивите, е грях.
5 Мислите на трудолюбивите водят към изобилие,
а на всеки припрян – към оскъдност.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна суета;
които ги търсят, търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги съсипе,
защото отказват да вършат това, което е право.
8 Пътят на развратния човек е твърде крив,
а делото на чистия е право.
9 По-добре да живееш в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.
10 Душата на нечестивия желае зло;
ближният му не намира благоволение пред очите му.
11 Когато наказват присмивача, простият става по-мъдър;
и когато се поучава мъдрият, той придобива знание.
12 Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия,
Той съсипва нечестивите до унищожение.
13 Който запушва ушите си за вика на сиромаха,
ще викне и той, и няма да бъде чут.
14 Тайният подарък уталожва гнева;
а дарът в пазвата – силната ярост.
15 Радост е за праведния да раздава правосъдие,
но е мъка за онези, които вършат беззаконие.
16 Човек, който се отбие от пътя на разума,
ще стигне в събранието на мъртвите.
17 Който обича удоволствието, ще осиромашее;
който обича вино и масло, не забогатява.
18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния,
и коварният – за праведния.
19 По-добре да живееш в пуста земя,
отколкото със свадлива и досадна жена.
20 Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия,
а безумният човек ги прахосва.
21 Който следва праведност и милост,
намира живот, праведност и чест.
22 Мъдрият превзема с пристъп града на мощните
и събаря силата, на която те се уповават.
23 Който въздържа устата си и езика си,
опазва душата си от смущения.
24 Присмивач се нарича онзи горделив и надменен човек,
който действа с високомерна гордост.
25 Желанието на ленивия го умъртвява,
защото ръцете му не искат да работят;
26 той се лакоми цял ден,
а праведният дава и не му се свиди.
27 Жертвата на нечестивите е мерзост –
още повече, когато я принасят за нечестива цел!
28 Лъжливият свидетел ще загине;
а думите на човек, който слуша истината, ще пребъдват.
29 Нечестив човек прави дръзко лицето си,
а праведният оправя пътищата си.
30 Няма мъдрост, няма разум,
няма план, който може да успее против Господа.
31 Конят се приготвя за деня на боя,
но избавлението е от Господа.
© Библейска лига - България

Псалми

33

1 Радвайте се, праведници, в Господа;
прилично е за праведните да въздават хваление.
2 Хвалете Господа с арфа,
псалмопейте Му с десетострунен псалтир.
3 Пейте Му нова песен,
свирете изкусно с възклицание на радост.
4 Защото словото на Господа е право
и всичките Му дела са извършени с вярност.
5 Той обича правда и правосъдие;
земята е пълна с милостта Господня.
6 Чрез словото на Господа са сътворени небесата
и чрез диханието на устата Му цялото им множество.
7 Той събра като куп морските води,
сложи бездните в съкровищници.
8 Нека се бои от Господа цялата земя;
нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители на вселената.
9 Защото Той каза и стана;
Той заповяда и затвърди се.
10 Господ осуетява намеренията на народите;
прави безполезни мислите на племената.
11 Намеренията на Господа стоят твърди довека,
мислите на сърцето Му – от род в род.
12 Блажен онзи народ, на когото Бог е Господ,
людете, които е избрал за Свое наследство.
13 Господ наднича от небето,
наблюдава всичките човешки чада;
14 от обиталището Си
гледа на всичките земни жители
15 Онзи, Който създаде сърцата на всички тях,
Който познава всичките им работи.
16 Никой цар не се избавя чрез многочислена войска;
силен мъж не се отървава чрез голямо юначество.
17 Безполезен е конят за избавление и чрез голямата си сила не може да избави никого.
18 Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него.
Върху онези, които се надяват на Неговата милост,
19 за да избави от смърт душата им
и в глад да ги опази живи.
20 Душата ни чака Господа;
Той е помощ наша и щит наш,
21 защото в Него ще се весели сърцето ни,
понеже на Неговото свято име се уповахме.
22 Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас,
според както сме се надявали на Тебе.
© Библейска лига - България