План за четене на Библията

Тематичен / ден 113

Стар Завет

Исус Навиев

11

Поражението на северните царе


1 А хацорският цар Ябин, като чу това, прати вест до мадонския цар Йовав, до симвронския цар, до ахсафския цар 2 и до царете, които бяха на север в хълмистата и в планинската земя на юг от Кинерет, и в долината, и в Нафат-Дор на запад, 3 и до ханаанците, които бяха на изток и на запад, и до аморейците, хетите, ферезейците и евусейците в хълмистата земя, и до евейците под Хермон в земята Масфа. 4 И те, и всичките им войнства с тях, люде много, по множество колкото пясъка покрай морето, излязоха с твърде много коне и колесници. 5 И като се събраха всички тези царе, дойдоха и заедно разположиха стана си близо при водата Мером, за да се бият с Израил. 6 Тогава Господ каза на Исус: Да не се убоиш от тях, защото утре, около този час, Аз ще ги предам всички избити пред Израил; и ще прережеш жилите на конете им, и ще изгориш с огън колесниците им. 7 И тъй Исус и цялото му войнство с него излязоха внезапно против тях при водата Мером и ги нападнаха. 8 И Господ ги предаде в ръката на Израил; и те ги поразиха, и ги гониха до големия Сидон и до Мисрефот-Маим, и до долината на Масфа на изток, и ги поразяваха, докато не оставиха ни един оцелял от тях. 9 Исус им стори, както Господ му заповяда; преряза жилите на конете им и изгори с огън колесниците им.
10 В същото време Исус, като се върна, превзе Хацор и уби царя му с меч; защото по-рано Хацор държеше първенство между всички тези царства. 11 И колкото души имаше в него, убиха с меч и ги изтребиха като обречени; не остана жива душа; и изгори Хацор с огън. 12 Исус превзе и всичките градове на онези царе, всичките им царе хвана и ги уби с острото на меча; изтреби ги, както бе заповядал Господният слуга Мойсей. 13 Но Израил не изгори никой от градовете, построени върху хълмовете, освен един – Хацор; него Исус изгори. 14 Цялата плячка на тези градове и добитъка израиляните плениха за себе си, а всички хора убиваха с меч, докато ги изтребиха; не оставиха жива душа. 15 Както Господ беше заповядал на слугата Си Мойсей, така заповяда Мойсей на Исус, така и стори Исус; не престъпи нищо от онова, което Господ бе заповядал на Мойсей.
16 Така Исус превзе цялата онази хълмиста и цялата южна земя, и цялата Гошенска земя, равнината и полето, хълмистата и равна земя на Израил – 17от планината Халак, която отива към Сеир, до Баал-Гад в Ливанската долина под планината Хермон; и залови всичките им царе, порази ги и ги уби. 18Дълго време воюва Исус против всички тези царе. 19Нямаше град, който да сключи мир с израиляните, освен евейците, които живееха в Гаваон; те превзеха всичките с бой. 20Защото от Господа стана да се закоравят сърцата им и да излязат против Израил с бой, за да ги обрече Исус на изтребление, за да не им се окаже милост, а да ги изтреби, както Господ беше заповядал на Мойсей.
21 В онова време дойде Исус и изтреби енакимите от планинската земя – от Хеброн, от Девир, от Анав и от цялата Юдова хълмиста земя, и от цялата Израилева хълмиста земя; Исус ги обрече на изтребление заедно с градовете им. 22 Не останаха енакими в земята на израиляните; някои от тях останаха само в Газа, Гет и Азот. 23 Така Исус превзе цялата земя, според всичко, което Господ беше казал на Мойсей; Исус я даде на Израил за наследство, както бяха разделени по племената си. И земята утихна от война.
© Библейска лига - България

12

Списък на победените царе


1 А ето царете на земята на изток от Йордан, към изгрев слънце, които израиляните поразиха, и чиято земя превзеха – от потока Арнон до Хермонската планина, и цялата равнина на изток: 2 аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е при брега на потока Арнон в средата на долината, половината Галаад до потока Ябок, който е граница на амонците, 3 и на изток чак до езерото Кинерет и до морето в равнината, Солено море, на изток до пътя към Бет-Есимот и на юг под Асдот-Фасга; 4 и съседния нему васански цар Ог, който беше от останалите исполини и живееше в Аштарот и в Едреи, 5 и който владееше Хермонската планина, Салха и целия Васан, до границите на гесурците и на мааханците, и половината Галаад, до границата на есевонския цар Сихон. 6 Тях поразиха Господният слуга Мойсей и израиляните; и Господният слуга Мойсей даде земята им за притежание на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе.
7 И ето царете на земята на запад от Йордан, които Исус и израиляните поразиха от Баал-Гад в Ливанската долина до планината Халак, която се простира към Сеир; и чиято земя Исус даде за притежание на Израилевите племена, както щяха да бъдат разделени: 8 в хълмистата земя, в равнините, в полето, в подгорията, в пустинята и в южната страна. Царете бяха от хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, а именно: 9 ерихонският цар, един; царят на Гай, град близо до Ветил, един; 10 ерусалимският цар, един; хебронският цар, един; 11 ярмутският цар, един; лахишкият цар, един; 12еглонският цар, един; гезерският цар, един; 13 девирският цар, един; гедерският цар, един; 14 хорманският цар, един; арадският цар, един; 15 ливанският цар, един; адуламският цар, един; 16 макиданският цар, един; ветилският цар, един; 17 тапфуанският цар, един; еферският цар, един; 18 афекският цар, един; ласаронският цар, един; 19 мадонският цар, един; хацорският цар, един; 20 симрон-меронският цар, един; ахсафският цар, един; 21 таанахският цар, един; магедонският цар, един; 22 кедешкият цар, един; царят на Йокнеам в Кармил, един; 23 царят на Дор в Нафат-Дор, един; царят на Гоим в Галгал, един; 24 тирзанският цар, един: всичко тридесет и един царе.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

23

1 Когато седнеш да ядеш с началник,
гледай добре какво има пред тебе;
2 и опри нож в гърлото си
ако те обладава лакомия.
3 Не пожелавай вкусните му ястия,
защото те са примамливи гозби.
4 Не се старай да придобиеш богатство;
остави тази мисъл;
5 нима ще хвърлиш око на нещо, което го няма?
Защото богатството наистина си прави крила
и отлита като орел към небето.
6 Не яж хляба на онзи, който има лошо око,
нито пожелавай вкусните му ястия,
7 защото както мисли в душата си, такъв е и той;
казва ти: Яж и пий, но сърцето му не е с тебе;
8 залъкът, който си изял, ще избълваш
и ще изгубиш сладките си думи.
9 Не говори в ушите на безумния,
защото той ще презре разумността на думите ти.
10 Не премествай стари межди,
нито влизай в нивите на сирачетата,
11 защото Изкупителят им е мощен –
Той ще защити делото им против тебе.
12 Наклони сърцето си към поука
и ушите си – към думи на знание.
13 Да не ти се свиди да наказваш детето;
ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре;
14 като го биеш с пръчката,
ще избавиш душата му от шеол.
15 Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро,
то и на мене на сърцето ми ще е драго.
16 Да! От дълбините на душата си ще се радвам,
когато устните ти говорят, каквото е право.
17 Сърцето ти да не завижда на грешните,
но цял ден бъди в страх от Господа;
18 защото наистина има бъдеще
и надеждата ти няма да се отсече.
19 Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър,
и оправяй сърцето си в пътя.
20 Не бъди сред винопийци,
сред невъздържани месоядци,
21 защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят
и сънливостта ще облече човека с дрипи.
22 Слушай баща си, който те е родил,
и не презирай майка си, когато остарее.
23 Купувай истината и не я продавай,
също и мъдростта, поуката и разума.
24 Бащата на праведния ще се радва много;
и който ражда мъдро чедо, ще има радост от него;
25 нека се веселят твоят баща и твоята майка;
и да се възхищава онази, която те е родила.
26 Сине мой, дай сърцето си на мене;
и очите ти нека гледат моите пътища,
27 защото блудницата е дълбока яма
и чуждата жена – тесен ров.
28 Да! Тя причаква като за плячка
и умножава броя на неверните между човеците.
29 Кому горко? Кому скръб? Кому кавга?
Кому оплакване? Кому удари без причина?
Кому подпухнали очи?
30 На онези, които засядат около виното,
които отиват да вкусят подправено вино.
31 Не гледай виното, че е червено,
че показва цвета си в чашата,
че се поглъща гладко,
32 защото после то хапе като змия
и жили като ехидна.
33 Очите ти ще гледат чужди жени
и сърцето ти ще изригва развратни неща,
34 ще бъдеш като някой, който е легнал сред море,
или като някой, който лежи на върха на мачта.
35 Удариха ме – ще речеш – и не ме заболя;
биха ме и не усетих.
Кога ще се събудя, за да потърся още вино?
© Библейска лига - България

Псалми

23

1 Давидов псалом.
Господ е Пастир мой;
няма да остана в нужда.
2 На зелени пасбища ме успокоява;
при тихи води ме завежда.
3 Освежава душата ми;
води ме през прави пътеки заради името Си.
4 Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя,
няма да се уплаша от зло;
защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5 Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми,
помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива.
6 Наистина благост и милост ще ме следват
през всичките дни на живота ми;
и аз ще живея завинаги в дома Господен.
© Библейска лига - България