План за четене на Библията

Тематичен / ден 114

Стар Завет

Исус Навиев

13

Още земя за превземане


1 А Исус беше стар, в напреднала възраст; и Господ му каза: Ти си стар, в напреднала възраст, а остава още много земя да се превзема.
2 Ето земята, която остава още: всички околности на филистимците и цялата Гесурска земя 3 от Сихор, който е към Египет, до границата на Акарон на север, която се счита на ханаанците – територията на петте филистимски владетели: на газяните, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и земята, която е на авейците; 4 на юг цялата земя на ханаанците и Меара, която е на сидонците, до Афек, до аморейските граници; 5 и земята на гевалците, и целият Ливан към изгрев слънце от Баал-Гад под Хермонската планина до прохода на Хамат. 6 Всички планински жители от Ливан до Мисрефот-Маим, всички сидонци Аз ще изтребя пред израиляните; а ти раздели тази земя в наследство на Израил, както съм ти заповядал. 7 Сега раздели тази земя в наследство на деветте племена и на половината от Манасиевото племе.

Поделяне на земята на изток от Йордан


8 А заедно с другата половина от Манасиевото племе, рувимците и гадците получиха наследството, което Мойсей им даде оттатък Йордан, на изток, както Господният слуга Мойсей им даде, 9 от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е сред долината, и цялата Медеванска равнина до Девон; 10 и всички градове на аморейския цар Сихон, който царуваше в Есевон до границите на амонците; 11 и Гаалад, и пределите на гесурците и на мааханците, и цялата Хермонска планина, и цял Васан до Салха; 12 цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Аштарот и в Едреи, и който бе оцелял от останалите исполини; защото тях Мойсей порази и изгони. 13 Обаче израиляните не изгониха гесурците и мааханците, и гесурците и мааханците живееха сред Израил, както живеят и до днес. 14 Само на Левиевото племе той не даде наследство; жертвите, принесени чрез огън на Господа, Израилевия Бог, са тяхно наследство, както им бе казал.
15 А Мойсей даде на племето на рувимците наследство според семействата им. 16 Пределите им бяха от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е сред долината, и цялата равнина до Медева, 17 Есевон и всичките му градове в равнината: Девон, Бамот-Баал, Бет-Баалмеон, 18 Яца, Кедимот, Мафаат, 19 Кириатаим, Сивма, Зарет-Саар на хълма Емак, 20 Бет-Пеор, Асдот-Фасга, Бет-Есимот 21 и всички градове в равнината, и цялото царство на аморейския цар Сихон, който царуваше в Есевон, когото Мойсей порази заедно с мадиамските първенци Еви, Рекем, Сур, Ур и Рева, Сихонови първенци, които живееха в онази земя. 22 И между убитите от тях израиляните убиха с меч Валаам, Веоровия син, чародееца. 23 А границата на рувимците беше Йордан и пределите му. Това е наследството на рувимците според семействата им – градовете им и техните села.
24 И на Гадовото племе, на гадците, Мойсей даде наследство според семействата им. 25 Пределът им беше Язир и всички галаадски градове, и половината от земята на амонците до Ароир, срещу Рава, 26 и от Есевон до Рамат-Масфа и Бетоним, и от Маханаим до границата на Девир, 27 и в долината Бет-Арам, Бет-Нимра, Сокхот и Сафон, останалото от царството на есевонския цар Сихон оттатък Йордан на изток, имайки за граница Йордан до края на езерото Кинерет. 28 Това е наследството на гадците според семействата им – градовете им и техните села.
29 Мойсей даде наследство и на половината от Манасиевото племе; и то стана притежание на половината от племето на манасийците според семействата им. 30 Пределът им беше от Маханаим, цял Васан, цялото царство на васанския цар Ог и всички заселища на Яир, които са във Васан – шестдесет града. 31 И половината от Галаад и Аштарот, и Едреи – градове на Оговото царство във Васан – се дадоха на потомците на Махир, Манасиевия син, на половината от Махировите потомци според семействата им.
32 Това са наследствата, които Мойсей раздели в Моавските полета оттатък Йордан, срещу Ерихон, на изток. 33 А на Левиевото племе Мойсей не даде наследство; Господ, Израилевият Бог, беше наследството им, както им беше казал.
© Библейска лига - България

14

Поделяне на земята на запад от Йордан


1 И ето наследствата, които израиляните взеха в Ханаанската земя, които им разделиха свещеникът Елеазар и Исус, Навиевият син, и началниците на бащините домове от племената на израиляните. 2 С жребий се раздели наследството на тези девет и половина племена, според както Господ беше заповядал чрез Мойсей. 3 Защото Мойсей беше дал наследството на двете и половина племена оттатък Йордан; но на левитите не даде наследство между тях. 4 Защото Йосифовите потомци бяха две племена: Манасиевото и Ефремовото; но на левитите не дадоха дял в тази земя, а само градове за живеене с пасбищата за добитъка им и за стоката им. 5 Както бе заповядал Господ на Мойсей, така сториха израиляните, като разделиха земята.
6 Тогава синовете на Юда дойдоха при Исус в Галгал. И Халев, синът на Ефони Кенезов, му каза: Ти знаеш какво е говорил Господ на Божия човек Мойсей за мен и за теб в Кадеш-Варни. 7 Аз бях на четиридесет години, когато Господният слуга Мойсей ме прати от Кадеш-Варни, за да разгледам земята; и му донесох известие както ми беше на сърце. 8 Братята ми обаче, които дойдоха с мен, обезсърчиха народа; но аз последвах напълно Господа, моя Бог. 9 Затова в същия ден Мойсей се закле: Земята, на която са стъпили нозете ти, непременно ще бъде наследство на теб и на потомците ти завинаги, защото ти напълно последва Господа, моя Бог. 10 И сега, ето, Господ ме е опазил жив, както каза, тези четиридесет и пет години, откакто Господ говори това на Мойсей, когато Израил ходеше по пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет години. 11 Но и днес аз съм тъй силен, както в деня, когато ме прати Мойсей; както беше тогава силата ми, така е и сега силата ми да воювам и да излизам и да влизам. 12 Затова дай ми тази хълмиста земя, за която Господ говори в онзи ден, защото ти чу в онзи ден, че имало там енакими и големи укрепени градове; та дано бъде Господ с мене и аз ще ги изгоня, както Господ каза. 13 Тогава Исус го благослови; и даде Хеброн за наследство на Халев, Ефониевия син. 14 Затова Хеброн стана притежание на Халев, син на Ефони Кенезов, както е и до днес, защото той последва напълно Господа, Израилевия Бог. 15 А отначало името на Хеброн беше Кириат-Арба; а Арба беше голям човек между енакимите.
И земята утихна от война.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

24

1 Не завиждай на злите човеци,
нито пожелавай да си с тях,
2 защото сърцето им замисля насилие
и устните им говорят за пакост.
3С мъдрост се гради къща
и с разум се утвърждава;
4 и чрез знание стаите ѝ се пълнят
с всякакви скъпоценни и благоприятни богатства.
5 Мъдрият човек е в силата си
и човек със знание расте в сила;
6 защото с мъдър съвет ще водиш войната си,
и чрез множеството съветници бива избавление.
7 Мъдростта е непостижима за безумния;
той не отваря устата си при портата.
8 Който замисля зло,
ще бъде наречен пакостен човек.
9 Сплетните на глупостта са грях;
и присмивачът е мерзост за човеците.
10 Ако покажеш малодушие в ден на изпитания,
силата ти е малка.
11 Избавяй онези, които се влачат към смъртта
и задържай онези, които политат към клане.
12 Ако речеш: Ето, ние не знаехме това!
То Онзи, който притегля сърцата, не разбира ли?
Онзи, който пази душата ти, не знае ли
и не ще ли въздаде на всекиго според делата му?
13 Сине мой, яж мед, защото е добър,
и медена пита, защото е сладка на вкуса ти;
14 знай, че е такава и мъдростта за душата ти,
ако си я намерил, има бъдеще
и надеждата ти няма да се отсече.
15 Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния;
не опустошавай мястото на успокоението му,
16 защото праведният и седем пъти да падне, пак става,
докато нечестивите нещастието ги поваля.
17 Не се радвай, когато падне неприятелят ти
и да не се весели сърцето ти, когато се подхлъзне той,
18 да не би да съгледа Господ и това да Му се види зло,
и Той да обърне гнева си от него на тебе.
19 Не се раздразняй поради злодейците
и не завиждай на нечестивите,
20 защото злите не ще имат бъдеще,
светилникът на нечестивите ще изгасне.
21 Сине мой, бой се от Господа и от царя,
и не се събирай с бунтовниците,
22 защото бедствие ще се надигне против тях внезапно
и кой знае какво наказание ще им се наложи и от двамата?
Други думи на мъдрите
23 И това са изречения на мъдрите:
Да показваш пристрастие в съд не е добро –
24 който казва на виновния: Невинен си,
него народи ще проклинат, него племена ще мразят;
25 но тези, които изобличават виновния, към тях ще се показва благоволение
и върху тях ще дойде добро благословение.
26 Който дава честен отговор,
той печели сърца.
27 Свърши външната си работа,
приготви си нивите,
и после гради къщата си.
28 Не свидетелствай против ближния си без причина,
нито мами с устните си.
29 Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз;
ще въздам на човека според делата му.
30 Минавах край нивата на ленивия
и край лозето на лишения от разум човек;
31 и ето, всичко бе обрасло с тръни,
коприва беше покрила земята
и каменната ограда беше съборена.
32 Тогава, като погледнах, размислих в сърцето си,
видях и взех поука.
33 Малко спане, малко дрямка,
малко скръстени за почивка ръце –
34 и сиромашията ще дойде върху тебе като разбойник,
и немотията – като въоръжен грабител.
© Библейска лига - България