План за четене на Библията

Тематичен / ден 125

Стар Завет

Съдии

3

Готониил


1 А ето народите, които Гос-под остави, за да изпита чрез тях онези израиляни, които не знаеха всички ханаански боеве; 2 само за да знаят и да се научат на бой поне поколенията израиляни, които по-напред не са знаели: 3 петте началници на филистимците, всички ханаанци, сидонци и евейци, които живеят в Ливанската планина, от планина Баал-Хермон до прохода на Хамат. 4 Те послужиха, за да бъдат изпитани израиляните, за да се узнае ще слушат ли заповедите, които Господ заповяда на бащите им чрез Мойсей. 5 Така израиляните се заселиха между ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците; 6 и вземаха си дъщерите им за жени, и даваха дъщерите си на синовете им, и служеха на боговете им.
7 И израиляните сториха зло пред Господа, като забравиха Господа, своя Бог, и служеха на Вааловците и на Ашерите. 8 Затова гневът на Господа пламна против Израил и Той ги предаде в ръката на месопотамския цар Кушан-Ришатаим; и израиляните бяха подчинени на Кушан-Ришатаим осем години. 9 А когато израиляните извикаха към Господа, Господ въздигна избавител на израиляните, който ги спаси – Готониил, сина на Кенез, по-малкия брат на Халев. 10 Дух Господен дойде върху него и той стана съдия на Израил. Излезе и на бой и Господ предаде в ръката му месопотамския цар Кушан-Ришатаим; и ръката му надви Кушан-Ришатаим. 11 Тогава земята имаше спокойствие четиридесет години. И Готониил, Кенезовият син, умря.

Ехуд


12 Пак сториха израиляните зло пред Господа; и Господ укрепи моавския цар Еглон против Израил, защото стори зло пред Господа. 13 Той събра при себе си амонците и амаликчаните и отиде, та порази Израил и завладя Града на палмите. 14 И израиляните бяха подчинени на моавския цар Еглон осемнадесет години. 15 А когато израиляните извикаха към Господа, Господ им въздигна избавител – Ехуд, сина на вениаминеца Гера, който беше левичар. Чрез него израиляните пратиха подарък на моавския цар Еглон; 16 но Ехуд си направи меч двуостър, дълъг един лакът, и го опаса под горната си дреха на дясното си бедро. 17 И той поднесе подаръка на моавския цар Еглон. А Еглон беше човек твърде дебел. 18 И когато Ехуд поднесе подаръка и отпрати мъжете, които носеха даровете, 19 той се върна от пограничните камъни, които са при Галгал и каза: Имам тайно слово за тебе, царю. А царят му рече: Мълчи. И излязоха всички, които стояха при него. 20 Тогава Ехуд дойде при него – той седеше сам в лятната си горна стая. И рече Ехуд: Имам слово от Бога за теб. Тогава царят стана от стола си, 21 а Ехуд простря лявата си ръка и, като измъкна меча от дясното си бедро, заби го в корема му 22 толкова, че и дръжката влезе след острието; и тлъстината обхвана острието така, че той не можеше да изтръгне меча от корема му, който и излезе отзад. 23 Тогава Ехуд излезе в преддверието, затвори след себе си вратата на горната стая и я заключи. 24 А когато излезе той, дойдоха слугите на Еглон и като видяха, че вратата на горната стая е заключена, рекоха: Без съмнение по нуждата си е в лятната стая. 25 И чакаха, докато ги хвана срам, но той не отваряше вратата на стаята, затова взеха ключ и отвориха, и ето – господарят им лежеше мъртъв на земята. 26 А докато те се бавеха, Ехуд избяга. И премина пограничните камъни и се спаси в Сеира. 27 И когато пристигна там, засвири с тръба в Ефремовата хълмиста земя и израиляните слязоха с него от хълмистата земя, и той беше начело. 28 И рече им: Вървете след мене, защото Господ предаде враговете ви моавците в ръката ви. И те слязоха след него, и като превзеха бродовете на Йордан към Моав, не оставиха да премине ни един човек. 29 И в онова време поразиха от моавците около десет хиляди мъже, всички едри и всички яки; не се избави ни един. 30 Така в онова време Моав се покори под ръката на Израил. Тогава земята имаше спокойствие осемдесет години.

Шамгар


31 След Ехуд дойде Шамгар, Анатовият син, който с един волски остен порази шестстотин мъже от филистимците; също и той избави Израил.
© Библейска лига - България

4

Девора


1 И след смъртта на Ехуд из-раиляните пак сториха зло пред Господа. 2 Затова Господ ги предаде в ръката на ханаанския цар Ябин, който царуваше в Хацор, на чиито войски началник беше Сисера, който живееше в Аросет езически. 3 И израиляните извикаха към Господа; защото Ябин имаше деветстотин железни колесници и жестоко притесняваше израиляните двадесет години.
4 В онова време пророчица Девора, Лапидотова жена, съдеше Израил. 5 Тя живееше под Деворината палма между Рама и Ветил, в Ефремовата хълмиста земя; и израиляните идваха при нея за съд. 6 И тя прати да повикат Барак, Абиноамовия син, от Нефталимовия Кедеш и му рече: Не заповяда ли Господ, Израилевият Бог, като каза: Иди, оттегли се в планината Тавор и вземи със себе си десет хиляди мъже от нефталимците и от завулонците; 7 и Аз ще прекарам при тебе, при река Кишон, Сисера, началника на Ябиновата войска, с колесниците му и войската му, и ще го предам в ръката ти? 8 А Барак ѝ каза: Ако дойдеш ти с мене, ще отида; но ако не дойдеш с мене, няма да отида. 9 А тя каза: Ще дойда с тебе; но няма да придобиеш чест от похода, на който отиваш, защото в ръката на жена Господ ще предаде Сисера. И тъй, Девора стана и отиде с Барак в Кедеш. 10 И Барак свика Завулон и Нефталим в Кедеш; и вървяха след него десет хиляди мъже; и Девора отиде с него.
11 А кенеецът Хебер, от потомците на Мойсеевия тъст Хобаб, се беше отделил от кенейците и беше поставил шатъра си до дъба при Цаанаим, който е близо до Кедеш.
12 И известиха на Сисера, че Барак, Абиноамовият син, се изкачил на планината Тавор. 13 Затова Сисера свика от Аросет езически, при реката Кишон, всичките си колесници – деветстотин железни колесници и всичките мъже, които бяха с него. 14 Тогава Девора каза на Барак: Стани, защото този е денят, в който Господ предаде Сисера в ръката ти. Не излезе ли Господ пред тебе? И тъй, Барак слезе от планината Тавор с десет хиляди мъже след него. 15 И Господ разби Сисера с меч пред Барак, с всичките му колесници и цялата му войска; и Сисера слезе от колесницата си, та побягна пеш. 16 И Барак преследва колесниците и войската до Аросет езически; и цялата войска на Сисера падна от меч; не остана ни един.
17 А Сисера побягна пеш в шатъра на Яел, жената на кенееца Хебер, защото имаше мир между хацорския цар Ябин и дома на кенееца Хебер. 18 И Яел излезе да посрещне Сисера и му рече: Свърни, господарю мой, свърни при мене; не бой се. И когато свърна при нея в шатъра, тя го покри с черга. 19 И той ѝ каза: Дай ми да пия малко вода, защото ожаднях. И тя развърза мех с мляко и му даде да пие; и пак го покри. 20 И рече ѝ: Застани при входа на шатъра и ако дойде някой и те попита: Има ли някой тук? Кажи: Няма. 21 Тогава Яел, Хеберовата жена, взе един кол от шатъра, взе и чук в ръката си, отиде тихо при него и заби кола в слепите му очи, така че премина в земята; а той, като беше уморен, спеше дълбоко; и умря. 22 И, ето, Барак гонеше Сисера; а Яел излезе да го посрещне и му рече: Ела; ще ти покажа мъжа, когото търсиш. И когато свърна при нея, ето, Сисера лежеше мъртъв, с кола в слепите си очи. 23 Така в онзи ден Бог покори ханаанския цар Ябин пред израиляните.
24 И ръката на израиляните постоянно надвиваше ханаанския цар Ябин, докато унищожиха ханаанския цар Ябин.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

20

1 За диригента. Давидов псалом.
Господ да те послуша в скръбен ден;
името на Бога Яковов да те постави нависоко!
2 Да ти прати помощ от светилището
и да те подкрепи от Сион!
3 Да си спомни всичките твои приноси
и да приеме всеизгарянето ти! (Села).
4 Да ти даде според желанието на сърцето ти
и да изпълни всяко твое намерение!
5 В спасението ти ще се зарадваме
и в името на нашия Бог ще издигнем знамена.
Господ да изпълни всичките твои прошения!
6 Сега зная, че Господ избавя помазаника Си;
ще го послуша от святото Си небе
със спасителната сила на десницата Си.
7 Едни споменават колесници, а други – коне;
но ние ще споменем името на Господа, нашия Бог.
8Те се спънаха и паднаха;
а ние станахме и се изправихме.
9 Господи, пази!
Нека ни послуша Царят, когато Го призовем.
© Библейска лига - България