План за четене на Библията

Тематичен / ден 149

Стар Завет

2 Царе

7

Божието обещание към Давид


1 И като се настани царят в дома си, и Господ го беше успокоил от всичките му врагове наоколо, 2 царят каза на пророк Натан: Виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси. 3 И Натан каза на царя: Иди, стори всичко, което е в сърцето ти, защото Господ е с тебе. 4 Но през същата нощ Господнето слово дойде на Натан: 5 Иди, кажи на слугата Ми Давид: Така говори Господ: Ти ли ще ми построиш дом, в който да обитавам? 6 Защото от деня, когато изведох израиляните от Египет до днес, не съм обитавал в дом, но съм ходил в шатър и в скиния. 7 Където и да съм ходил с всички израиляни, казвал ли съм някога на някое от Израилевите племена, на което заповядах да пасе народа Ми Израил: Защо не Ми построите кедров дом? 8 И сега така да кажеш на слугата Ми Давид: Така казва Господ на силите: Аз те взех от кошарата, от стадото, за да бъдеш вожд на народа Ми, на Израил; 9 и съм бил с тебе навсякъде, където си ходил, и изтребих всичките ти неприятели пред тебе, и направих името ти велико както имената на най-великите на земята. 10 И ще определя място за Моя народ Израил и ще го насадя, та ще обитава на свое собствено място и няма да се мести вече; и нечестивите няма вече да го притесняват както преди, 11 и както от деня, в който поставих съдии над Моя народ Израил, и ще те успокоя от всичките ти неприятели. При това Господ ти заявява, че Господ ще ти съгради дом. 12 Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомъка ти след тебе, който ще излезе из чреслата ти, и ще утвърдя царството му. 13Т ой ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му довека. 14 Аз ще му бъда отец и той ще Ми бъде син; ако стори беззаконие, ще го накажа с тоягата на човеците и с ударите на синовете човешки; 15 но Моята милост няма да се отдръпне от него, както я отнех от Саул, когото премахнах пред тебе. 16 И домът ти, и царството ти ще се утвърдят пред тебе довека; престолът ти ще бъде утвърден довека. 17 И Натан говори на Давид точно според тези думи и напълно според това видение.

Молитвата на Давид


18 Тогава цар Давид влезе, седна пред Господа и каза: Кой съм аз, Господи Еова, и какъв е моят дом, че си ме довел до толкова далеч! 19 Но даже и това е било малко пред очите Ти, Господи Еова; защото си възвестил още за дома на слугата Си едно дълго бъдеще. Така ли обичайно се отнасяш с човек, Господи Еова! 20 И какво повече може да Ти каже Давид? Защото, Ти, Господи Еова, познаваш слугата Си. 21 Заради Своето слово и според Своето сърце Ти си сторил всички тези велики дела, за да ги откриеш на слугата Си. 22 Затова Ти си велик, Господи Боже; защото няма подобен на Тебе, нито има Бог освен Тебе, според всичко, което сме чули с ушите си. 23 И кой друг народ на света е като Твоя народ, като Израил, когото Бог дойде да откупи за Свой народ, като прослави името Си и извърши велики и страшни дела за тях, за земята Ти, като изгони народите и боговете им пред народа Ти, когото Ти си откупил за Себе Си от Египет? 24 Защото Ти си утвърдил народа Си Израил за Себе Си, за да Ти бъде народ довека; и Ти, Господи, му стана Бог. 25 И сега, Господи Боже, утвърди довека словото, което си изрекъл за слугата Си и за дома му, и стори каквото си изрекъл. 26 И нека възвеличат името Ти довека, като казват: Господ на силите е Бог над Израил; и нека бъде утвърден пред Тебе домът на слугата ти Давид. 27 Защото Ти, Господи на силите, Боже Израилев, откри на слугата Си, като каза: Ще ти съградя дом; затова слугата Ти намери сърцето си разположено да Ти се помоли с тази молитва. 28 И сега, Господи Еова, ти си Бог и думите Ти са истинни, и Ти си обещал тези блага на слугата Си. 29 И сега, благоволи да благословиш дома на слугата Си, за да бъде пред Тебе довека; защото Ти, Господи Еова, си възвестил тези неща и под Твоето благословение нека бъде благословен довека дома на слугата Ти.
© Библейска лига - България

8

Победите на Давид


1 След това Давид порази филистимците и ги покори; и Давид отне Метег-Ама от ръката на филистимците.
2 Порази и моавците и ги измери с въже, като ги накара да легнат на земята; и отмери две въжета за погубление и едно цяло въже, за помилване. Така моавците станаха Давидови слуги и плащаха данък.
3 Давид порази още совския цар Ададезер, сина на Рехов, когато последният отиваше да утвърди властта си на река Ефрат. 4 Давид му отне хиляда и седемстотин конници, и двадесет хиляди пешаци; и Давид преряза жилите на всички колеснични коне, като запази от тях за сто колесници. 5 И когато дамаските сирийци дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже. 6 Тогава Давид постави гарнизони в Дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давид, където и да отидеше. 7 И Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезер и ги донесе в Ерусалим. 8 И от Бетах, и от Беротай, Ададезерови градове, цар Давид взе твърде много мед.
9 А хаматският цар Той, когато чу, че Давид поразил цялата войска на Ададезер, 10 изпрати сина си Йорам при цар Давид, за да го поздрави и да го благослови, понеже се е бил против Ададезер и го е поразил; защото Ададезер често воюваше против Той. И Йорам донесе със себе си сребърни съдове, златни съдове и медни съдове; 11 и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, както беше посветил взетото от всички народи, които беше покорил: 12 от Сирия, от Моав, от амонците, от филистимците, от амаликчаните и от плячката, взета от совския цар Ададезер, Рехововия син.
13 И Давид придоби име, когато се върна от поражението на осемнадесет хиляди сирийци в Долината на солта. 14 И постави гарнизони в Едом; в цял Едом постави гарнизони и всички едомци се подчиниха на Давид. И Господ запазваше Давид, където и да отидеше.

Служителите на Давид


15 Така Давид царува над целия Израил; и Давид съдеше и раздаваше правда на целия си народ. 16 А Йоав, Саруиният син, беше над войската; а Йосафат, Ахилудовият син – летописец; 17 а Садок, Ахитововият син, и Ахимелех, Авиатаровият син – свещеници; а Серая – писар; 18 а Веная, Йодаевият син, беше над херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха придворни началници.
© Библейска лига - България

9

Давид и Мемфивостей


1 След това Давид каза: Остава ли още някой от Сауловия дом, комуто да покажа милост заради Йонатан? 2 И имаше един слуга от Сауловия дом на име Сива. И го повикаха при Давид; и царят му каза: Ти ли си Сива? И той рече: Слугата ти е. 3 И царят каза: Не остана ли още някой от Сауловия дом, комуто да покажа Божия милост? И Сива рече на царя: Има още един Йонатанов син, куц и с двата крака. 4 И царят го попита: Къде е той? А Сива отговори на царя: Ето, той е в къщата на Махир, Амииловия син, в Ло-Девар. 5 Тогава цар Давид изпрати да го вземат от къщата на Махир, Амииловия син, от Ло-Девар. 6 И когато Мемфивостей, синът на Йонатан, Сауловия син, дойде при Давид, падна по лице и се поклони. И рече Давид: Мемфивостее! А той отговори: Ето слугата ти. 7 И Давид му каза: Не бой се; защото непременно ще покажа милост към тебе заради баща ти Йонатан и ще ти възвърна всички земи на баща ти Саул; и ти винаги ще ядеш хляб на моята трапеза. 8 А той му се поклони и рече: Какво е слугата ти, та да погледнеш такова умряло куче като мене? 9 Тогава царят повика Сауловия слуга Сива и му каза: Всичко, което принадлежеше на Саул и на целия му дом, дадох на сина на господаря ти. 10 Ти ще му обработваш земята, ти и синовете ти и слугите ти, и ще донасяш доходите, за да има синът на господаря ти хляб да яде; а Мемфивостей, синът на господаря ти, винаги ще се храни на моята трапеза. (А Сива имаше петнадесет сина и дванадесет слуги.) 11 И Сива каза на царя: Всичко, което заповяда господарят ми, царят, на слугата си, ще направи слугата ти. А Мемфивостей, рече царят, ще яде на моята трапеза като един от царските синове. 12 И Мемфивостей имаше малък син на име Миха. А всички, които живееха в къщата на Сива, бяха слуги на Мемфивостей. 13 Така Мемфивостей живееше в Ерусалим, защото винаги ядеше на царската трапеза. И той беше куц и с двата крака.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

21

1 За диригента. Давидов псалом.
Господи, в Твоята сила ще се весели царят;
и колко много ще се радва в избавлението Ти!
2 Изпълнил си желанието на сърцето му
и от молбата на устните му не си го лишил. (Села).
3 Защото си го предварил с благословения за блага;
положил си на главата му корона от чисто злато.
4 Той проси от Тебе живот;
и Ти си му дал дългоденствие до вечни векове.
5 Голяма е славата му чрез Твоето избавление;
чест и величие си положил на него;
6 защото си го поставил да бъде за благословение довека,
развеселил си го с радост в присъствието Си.
7 Защото царят се уповава на Господа
и чрез милостта на Всевишния няма да се поклати.
8 Ръката Ти ще намери всичките Твои врагове;
десницата Ти ще намери онези, които Те мразят.
9 Във времето на негодуванието Си ще ги направиш като огнена пещ;
Господ ще ги погълне в гнева Си
и огън ще ги изгори.
10 Ще изтребиш плода им от земята
и потомството им измежду човешките чада.
11 Защото, при все че намислиха зло против Тебе,
при все че скроиха заплаха, не ще могат да ги изпълнят,
12 понеже Ти ще ги накараш да обърнат гръб,
когато приготвиш на тетивите Си стрели срещу лицето им.
13 Издигни се, Господи, със силата Си;
така ще възпяваме и ще прославяме
Твоето могъщество.
© Библейска лига - България