План за четене на Библията

Тематичен / ден 167

Стар Завет

3 Царе

16

1 Тогава дойде Господнето слово към Ананиевия син, Иуй против Вааса: 2 Понеже, като те издигнах от пръстта и те поставих вожд на Моя народ Израил, ти ходи в пътя на Еровоам и вкара в грях народа Ми Израил, та да Ме разгневят с греховете си, 3 ето, изтребвам напълно Вааса и рода му и ще направя твоя род като рода на Еровоам, Наватовия син. 4 Който от Ваасовия род умре в града, него кучетата ще изядат; а който умре в полето, него небесните птици ще изядат. 5 А останалите дела на Вааса и онова, което извърши, и юначеството му, не е ли записано в Книгата на летописите на Израилевите царе? 6 И Вааса заспа с бащите си, и беше погребан в Терса, а вместо него се възцари синът му Ила. 7 При това, Господнето слово против Вааса и против рода му дойде чрез пророка Иуй, Ананиевия син, както поради всички злини, които извърши Вааса пред Господа, та Го разгневи с делата на ръцете си и стана подобен на рода на Еровоам, така и понеже порази този род.

Ила – цар на Израил


8 В двадесет и шестата година на Юдовия цар Аса, Ила, Ваасовият син, се възцари над Израил в Терса и царува две години. 9 А слугата му Зимри, началник на половината от военните му колесници, направи заговор против него, когато беше в Терса, и беше се напил в къщата на домоуправителя си Арса в Терса. 10 Зимри влезе и като го нападна, уби го в двадесет и седмата година на Юдовия цар Аса и се възцари вместо него. 11 А щом се възцари и седна на престола си, веднага порази целия Ваасов род; не остави човек от мъжки пол, нито сродниците му, нито приятелите му. 12 Така Зимри изтреби целия Ваасов род, според словото, което Господ бе говорил против Вааса чрез пророк Иуй, 13 заради всички грехове на Вааса и заради греховете на сина му Ила, с които те съгрешиха и с които вкараха в грях Израил, та разгневиха Господа, Израилевия Бог, със суетите си. 14 А останалите дела на Ила и всичко, което извърши, не е ли написано в Книгата на летописите на Израилевите царе?

Зимри – цар на Израил


15 В двадесет и седмата година на Юдовия цар Аса Зимри царува седем дни в Терса. А людете бяха разположени на стан против Гиветон, който принадлежеше на филистимците. 16 И израиляните, които бяха в стана, като чуха да казват: Зимри направил заговор и убил и царя, то същия ден, в стана, целият Израил направи военачалника Омри цар над Израил. 17 Тогава Омри и целият Израил с него излязоха от Гиветон и обсадиха Терса. 18 А Зимри, като видя, че градът е превзет, влезе във вътрешните покои на царския дом и изгори царския дом с огън и себе си в него, и умря 19 заради греховете, с които съгреши, като върши зло пред Господа и ходи в пътя на Еровоам и в греха, който той стори, като вкара в грях Израил. 20 А останалите дела на Зимри и измяната, която извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Израилевите царе?

Омри – цар на Израил


21 Тогава народът на Израил се раздели на две части; половината последваха Тивни, Гинатовия син, за да направят него цар, а половината последваха Омри. 22 Но последвателите на Омри надделяха над тези, които последваха Тивни, Гинатовия син; и Тивни умря, а се възцари Омри.
23 В тридесет и първата година на Юдовия цар Аса над Израил се възцари Омри и царува дванадесет години. И когато беше царувал шест години в Терса, 24 купи Самарийския хълм от Семер за два таланта сребро; и съгради град на хълма и нарече града, който съгради, Самария, по името на Семер, притежателя на хълма. 25 Но Омри върши зло пред Господа и постъпи по-лошо от всички, които бяха преди него; 26 защото ходеше във всички пътища на Еровоам, Наватовия син, и в неговия грях, с който вкара в грях Израил, за да разгневи Господа, Израилевия Бог, със суетите си. 27 А останалите дела, които Омри извърши и юначествата, които показа, не са ли написани в Книгата на летописите на Израилевите царе? 2 8И Омри заспа с бащите си, и беше погребан в Самария; а вместо него се възцари синът му Ахав.

Ахав става цар на Израил


29 И в тридесет и осмата година на Юдовия цар Аса се възцари над Израил Ахав, Омриевият син; и Ахав, Омриевият син, царува над Израил в Самария двадесет и две години. 30 А Ахав, Омриевият син, върши зло пред Господа повече от всички, които бяха преди него. 31 И като че беше малко това, че ходеше в греховете на Еровоам, Наватовия син, ами взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етбаал, и отиде да служи на Ваал и да му се покланя. 32 И издигна жертвеник на Ваал във Вааловото капище, което бе построил в Самария. 33 Ахав направи и ашера; тъй че Ахав извърши повече от всички Израилеви царе, които бяха преди него, за да разгневи Господа, Израилевия Бог. 34 В неговите дни ветилецът Хиил съгради Ерихон; положи основите му със смъртта на първородния си син Авирон и постави вратите му със смъртта на най-малкия си син Селув, според словото, което Господ бе говорил чрез Исус, Навиевия син.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Коринтяни

14

1 Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате. 2 Защото, който говори на непознат език, не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си той говори тайни. 3 А който пророкува, той говори на човеци за назидание, увещание и утешение. 4 Който говори на непознат език, назидава себе си; а който пророкува, назидава църквата. 5 Желал бих всички вие да говорите езици, а още повече да пророкувате; и който пророкува, е по-горен от този, който говори разни езици, освен ако тълкува, за да се назидава църквата. 6 Ка жете сега, братя, ако дойда при вас и говоря непознати езици, каква полза ще принеса, ако не ви съобщя или някое откровение, или знание, или пророчество, или поучение? 7 Даже бездушните предмети, като свирка и китара, когато издават глас, ако не издадат отличителни звукове, как ще се познае това, което свирят със свирката или с китарата? 8 Защото, ако тръбата издаваше неопределен звук, кой би се приготвил за бой? 9 Също така, ако и вие не говорите с езика си думи разбираеми, как ще се знае какво говорите? Защото ще говорите на вятъра. 10 Има например толкова вида гласове на света; и ни един от тях не е без значение. 11 И тъй, ако не разбера значението на гласа, ще бъда другоезичен за този, който говори; и този, който говори, ще бъде другоезичен за мене. 12 Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби, старайте се да се преумножат те у вас за назидание на църквата. 13 Затова, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата и да тълкува. 14 Защото, ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. 15 Тогава, какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. 16 Иначе, ако ти славословиш с духа си, как ще каже: Амин, на твоето благодарение онзи, който е от простолюдието, като не знае, какво говориш? 17 Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се назидава. 18 Благодаря на Бога, че аз говоря повече езици от всички ви; 19 обаче в църква предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не десет хиляди думи на непознат език.
20 Братя, не бивайте деца по ум, но бидейки дечица по злобата, бъдете пълнолетни по ум. 21 В закона е писано: „Чрез другоезични човеци и чрез устните на чужденци ще говоря на тези люде; но и така не ще Ме послушат“, казва Господ. 22 Езиците са белег не за вярващите, а за невярващите; а пророчествотое белег не за невярващите, а за вярващите. 23 И тъй, ако се събере цялата църква и всички говорят на непознати езици, и влязат хора прости или невярващи, не ще ли кажат, че вие сте полудели? 24 Но ако всички пророкуват, и влезе някой невярващ или невежа, той се обвинява от всички, той се съди от всички; 25 тайните на сърцето му стават явни; и тъй, той ще падне на лицето си, ще се поклони на Бога и ще изповяда, че наистина Бог е между вас.
26 Тогава, братя, какво става между вас? Когато се събирате, всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание. 27 Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама, или най-много по трима, и то по ред; а един да тълкува. 28 Но ако няма тълкувател, такъв нека мълчи в църква, и нека говори на себе си и на Бога. 29 От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават. 30 Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека млъква. 31 Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават; 32 и духовете на пророците се покоряват на са ми те пророци. 33 Защото Бог не е Бог на безредието, а на мира, както и поучавам по всичките църкви на светиите.
34 Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът. 35 Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно за жена да говори в църква.
36 Възразява ли някой на това? Тогава питам: Божието слово от вас ли излезе? Или само до вас е достигнало? 37 Ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека признае, че това, което ви пиша, е заповед от Господа. 38Но ако някой не иска да признае, нека не признава.
39 Затова, братя мои, копнейте за дарбата да пророкувате и не забранявайте да се говорят езици. 40 Обаче всичко нека става благоприлично и порядъчно.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи