План за четене на Библията

Тематичен / ден 17

Стар Завет

Битие

32

Яков се подготвя за срещата с Исав


1 Тогава Яков тръгна по пътя си, и ангели Божии го срещнаха. 2 Като ги видя, Яков каза: Това е Божие войнство. И наименува мястото Маханаим.
3 И Яков изпрати пред себе си вестители до брат си Исав в Сеирската земя, в местността Едом, 4 и им заръча: Така да кажете на господаря ми Исав: Слугата ти Яков тъй говори: Живях при Лаван, и стоях досега; 5 придобих говеда и осли, овце и козли, слуги и слугини; и изпратих да известят на господаря ми, за да придобия благоволението ти. 6 А вестителите се върнаха при Яков и казаха: Ходихме при брат ти Исав; той иде да те посрещне, и четиристотин мъже с него. 7 А Яков, като много се уплаши и притесни, раздели людете, които бяха с него, и стадата, говедата и камилите, на две дружини, казвайки: 8 Ако налети Исав на едната дружина и я удари, останалата дружина ще се избави. 9 Тогава Яков каза: Боже на баща ми Авраам и Боже на баща ми Исаак, Господи, Който си ми рекъл: Върни се в твоята земя, при рода си, и Аз ще ти сторя добро, 10 не съм достоен за всичката милост и всичката вярност, която си показал на слугата Си, защото само с една тояга преминах тоя Йордан, а сега имам две дружини. 11 Избави ме, моля Ти се, от ръката на брат ми, от ръката на Исав, защото се боя, да не би, като дойде, да убие и мене, и майките с чадата. 12 А Ти си казал: Наистина ще ти сторя добро и ще направя потомството ти колкото морския пясък, който не може да се изброи.
13 И Яков пренощува там през онази нощ. И взе от онова, което имаше, за подарък на брат си Исав: 14 двеста кози и двадесет козли, двеста овце и двадесет овни, 15 тридесет дойни камили с малките им, четиридесет крави и десет вола, двадесет ослици и десет жребета. 16 И предаде всяко стадо отделно в ръцете на слугите си. И рече на слугите си: Тръгнете пред мене, и оставете разстояние между едно стадо и друго. 17 На първия заръча, като каза: Когато те срещне брат ми Исав и те попита: Чий си? Къде отиваш? Чие е стадото пред тебе? 18 Тогава кажи: На слугата ти Яков; това е подарък, който изпраща на господаря ми Исав; и ето, той иде сам след нас. 19 Така заръча и на втория, и на третия, и на всичките, които вървяха след стадата, като казваше: По тоя начин ще говорите на Исав, когато го срещнете. 20 И кажете: Ето, слугата ти Яков иде след нас. Защото си казваше: Ще го умилостивя с подаръка, който върви пред мене, и после ще видя лицето му; може би да ме приеме благосклонно. 21 И тръгна подаръкът пред него, а той остана през онази нощ при дружината. 22 И като стана през нощта, взе двете си жени, двете си слугини и единадесетте си деца, и премина брода на Ябок. 23 Взе ги и ги преведе през потока, и прекара всичко, което имаше.
24 А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване. 25 И като видя човекът, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се бореше с Него. 26 Тогава човекът каза: Пусни Ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза: Няма да Те пусна, докато не ме благословиш. 27 И човекът попита: Как ти е името? Отговори: Яков. 28 А той каза: Няма да се именуваш вече Яков, а Израил; защото си се борил с Бога и с човеците, и си надвил. 29 А Яков Го попита: Кажи ми Твоето име. А той каза: Защо питаш за Моето име? И благослови го там. 30 И Яков наименува мястото Фануил: Защото – казваше той – видях Бога лице в лице, и животът ми бе опазен. 31 Слънцето изгря над него, като отминаваше Фануил и куцаше с бедрото си. 32 Затова и до днес израиляните не ядат сухата жила върху ставата на бедрото, защото човекът се бе допрял до ставата на Якововото бедро при сухата жила.
© Библейска лига - България

33

Яков се среща с Исав


1 След това, като повдигна Яков очи, видя, че Исав иде, и с него четиристотин мъже; и раздели децата между Лия, Рахил и двете слугини. 2 Слугините и децата им сложи напред, Лия и децата ѝ след тях, а Рахил и Йосиф най-отзад. 3 А сам тръгна пред тях и поклони се до земята седем пъти, докато стигна при брат си. 4 И Исав се завтече да го посрещне, прегърна го, хвърли се на врата му и го целуна; и те заплакаха. 5 И погледна Исав, и видя жените и децата, и рече: Какви ти са тези? Яков рече: Децата, които Бог дари на слугата ти. 6 И пристъпиха слугините и децата им, и се поклониха. 7 После пристъпиха и Лия и децата ѝ и се поклониха; накрая пристъпиха Йосиф и Рахил и се поклониха. 8 Тогава Исав каза: За какво ти е цялата тази дружина, която срещнах? А Яков каза: За да придобия благоволението на господаря си. 9 А Исав рече: Имам доволно, брате мой; ти задръж своите си. 10 Но Яков отвърна: Не, моля ти се, ако съм придобил благоволението ти, приеми моя дар от ръцете ми, защото като видях лицето ти, сякаш видях Божието лице, понеже ти се показваш благосклонен към мене. 11 Приеми, моля, моя дар, който съм ти принесъл, защото Бог бе милостив към мене и имам всичко. И понеже Яков настояваше, Исав го прие. 12 Тогава Исав каза: Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя с тебе. 13 Но Яков му каза: Господарят ми знае, че децата са крехки и че имам дойни овце и крави; и ако ги пресиля в само един ден, всичкото стадо ще измре. 14 Нека господарят ми тръгне пред слугата си, а аз ще вървя бавно според вървежа на добитъка, който е пред мене, и според вървежа на децата, докато стигна при господаря си в Сеир. 15 А Исав каза: Поне да оставя с тебе неколцина от хората, които са с мене. Но той каза: Каква нужда? Стига ми да придобия благоволението на господаря си. 16 И Исав се върна същия ден в Сеир. 17 А Яков потегли за Сокхот, където си построи къща и направи кошари за добитъка си. Затова, мястото се именува Сокхот.
18 И като се върна от Падан-Арам, Яков пристигна в Сихемовия град Салим, който е в Ханаанската земя, и се разположи пред града. 19 И от синовете на Хамор, Сихемовия баща, купи за сто сребърника нивата, където разпъна шатъра си. 20 Там издигна олтар и го наименува Ел-Елое-Израил.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

11

Исус и Йоан Кръстител


1 А Исус, когато свърши наставленията към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.
2 А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат: 3 Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме? 4 Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Йоан това, което чувате и виждате: 5 Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието. 6 И блажен онзи, който не се съблазни поради Мене. 7 И когато те си отиваха, Исус започна да говори на народа за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюлявана? 8 Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царски дворци. 9 Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. 10 Това е онзи, за когото е писано:
„Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
който ще устрои пътя Ти пред Тебе.“
11 Истина ви казвам: Между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител; обаче по-малкият в небесното царство е по-голям от него. 12 А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила се взема, и които се насилят, го грабват. 13 Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан; 14 и, ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде. 15 Който има уши [да слуша], нека слуша. 16 А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си: 17 Свирихме ви, и не играхте; ридахме, и не жалеехте. 18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше, и казват: Бяс има. 19 Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но мъдростта се оправдава от делата си.

Горко на непокаялите се градове


20 Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от Неговите велики дела, загдето не се покаяха: 21 Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсаидо! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. 22 Но казвам ви: на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. 23 И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? Не, до ада ще слезеш! Защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и до днес би останал. 24 Но казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе.

Почивка за изморените


25 В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. 26 Да, Отче, защото така Ти се видя угодно. 27 Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и никой не познава Сина, освен Отец; нито познава някой Отца, освен Сина и онзи, комуто Синът би благоволил да Го открие. 28 Елате при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. 29 Вземете Моето иго върху си и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой за душите си. 30 Защото Моето игое благо, и Моето бреме е леко.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

131

1 Давидова песен на възкачванията.
Господи, сърцето ми не се гордее,
нито се надигат очите ми,
нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене.
2 Наистина аз укротих и успокоих душата си;
като отбито дете при майка си,
така душата ми е в мене като отбито дете.
3 Израилю, надявай се на Господа
отсега и довека.
© Библейска лига - България