План за четене на Библията

Тематичен / ден 18

Стар Завет

Битие

34

Яков се среща с Исав


1 А Дина, дъщерята на Лия, която тя беше родила на Яков, излезе да види местните жени. 2 И Сихем, синът на евееца Хамор, местния владетел, като я видя, взе, та я изнасили и я обезчести. 3 И душата му се привърза към Якововата дъщеря Дина, и обикна девойката, и говореше ѝ нежно. 4 И Сихем каза на баща си Хамор: Вземи ми тази девойка за жена. 5 А Яков чу, че той осквернил дъщеря му Дина; но понеже синовете му бяха с добитъка му на полето, Яков си замълча до завръщането им.
6 Тогава Хамор, Сихемовият баща, отиде при Яков, за да се разговори с него. 7 А като чуха за станалото, Якововите синове дойдоха от полето; и тези мъже се наскърбиха и много се разгневиха, загдето той сторил безчестие на Израил, като изнасилил Якововата дъщеря – нещо, което не трябваше да стане. 8 И така, Хамор се разговаряше с тях, казвайки: Душата на сина ми Сихем се е привързала към дъщеря ви; дайте му я, моля, за жена. 9 И съсватете се с нас; давайте на нас вашите дъщери, и взимайте за вас нашите дъщери. 10 Живейте с нас и земята ни ще бъде пред вас; настанете се и търгувайте в нея, и придобивайте собственост в нея. 11 Също и Сихем каза на баща ѝ и на братята ѝ: Само да придобия вашето благоволение, и каквото ми кажете, ще дам. 12 Искайте от мене откуп и дарове колкото желаете, и ще дам според както ми кажете; само ми дайте момата за жена. 13 А Якововите синове отговориха на Сихем и на баща му Хамор с измама, понеже той беше осквернил сестра им Дина; и говориха им, казвайки: 14 Не можем да сторим това, да дадем сестра си на необрязан човек; защото това би било укор за нас. 15 Само по това условие ще се съгласим с вас: ако станете вие като нас, като обрязвате всеки от мъжки пол между вас, 16 тогава ще даваме нашите дъщери на вас и ще вземаме вашите дъщери за нас, и ще живеем с вас и ще станем един народ. 17 Но ако не приемете условието ни да се обрежете, тогава ще вземем дъщеря си и ще си отидем. 18 И това, което казаха, бе угодно на Хамор и на Хаморовия син Сихем. 19 Момъкът не се забави да направи това, защото много обичаше Якововата дъщеря; и в целия му бащин дом той беше най-почтен.
20 Тогава Хамор и синът му Сихем дойдоха при портата на града си и говориха на градските мъже, казвайки: 21 Тия човеци са миролюбиви към нас; затова нека живеят в земята и търгуват в нея; защото вижте, земята е доволно пространна и за тях. Нека взимаме дъщерите им за жени и им даваме нашите дъщери. 22 Но само по това условие ще се съгласят с нас човеците да живеят с нас, за да станем един народ, ако всеки от мъжки пол между нас се обреже както те се обрязват. 23 Добитъкът им, имотът им, и всичките им животни не ще ли станат наши? Само да се съгласим с тях, и те ще живеят с нас. 24 Тогава всички, които излизаха от портата на града му, послушаха Хамор и сина му Сихем; всеки от мъжки пол се обряза, всички, които излизаха от портата на града му.
25 А на третия ден, когато бяха в болките си, двама от Якововите синове, Симеон и Леви, братя на Дина, взеха всеки меча си, нападнаха дързостно града и избиха всички от мъжки пол. 26 Убиха с острото на ножа Хамор и сина му Сихем, и, като взеха Дина от дома на Сихем, излязоха. 27 Тогава Якововите синове се спуснаха върху убитите и ограбиха града, понеже бяха осквернили сестра им. 28 Заграбиха овцете им, говедата им, ослите им, каквото имаше в града и по полето, и всичкото им богатство; 29 и плениха всичките им деца и жени, и разграбиха всичко, каквото имаше в къщите. 30 Тогава Яков каза на Симеон и Леви: Вие ме смутихте, понеже ме направихте омразен между жителите на тая земя, между ханаанците и ферезейците; и понеже аз имам малко човеци, те ще се съберат против мене и ще ме поразят, та ще погина, аз и домът ми. 31 А те казаха: Като блудница ли да употреби сестра ни?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

12

Господар на съботата


1 По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, започнаха да късат класове и да ядат. 2 А фарисеите, като видяха това, казаха Му: Виж, Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота. 3 А Той им рече: Не сте ли чели какво стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него, 4 как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците? 5 Или не сте чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни? 6 Но казвам ви, че тук има Един, Който е повече от храма. 7 Но ако бяхте знаели какво значи: „Милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невинните. 8 Защото Човешкият Син е Господар на съботата.
9 И като замина оттам, дойде в синагогата им. 10 И ето, там имаше човек с изсъхнала ръка; и за да обвинят Исуса, попитаха Го: Позволено ли е да се изцелява в събота? 11 И Той им каза: Кой от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади? 12 А колко по-скъп е човек от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден. 13 Тогава каза на човека: Протегни ръката си. И той я протегна; и тя стана здрава като другата. 14 А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.

Божият избран служител


15 Но Исус, като узна това, оттегли се оттам; и мнозина тръгнаха след Него, и Той ги изцели всички. 16 И заръча им да не разгласяват за Него; 17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва:
18 „Ето Моя служител, Когото избрах,
Моя възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми;
ще положа Духа Си на Него,
и Той ще възвести правосъдие за народите.
19 Няма да спори, нито да извика,
нито ще чуе някой гласа Му по площадите;
20 смазана тръстика няма да пречупи,
и замъждял фитил няма да угаси,
докато изведе правосъдието към победа.
21 И в Неговото име народите ще се надяват.“

Исус и Веелзевул


22 Тогава доведоха при Него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, така че немият и проговори, и прогледна. 23 И всичките множества се смаяха, и казваха: Да не би Този да е Давидовият Син? 24 А фарисеите, като чуха това, рекоха: Този не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете, Веелзевул. 25 А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои. 26 Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство? 27 При това, ако Аз чрез Веелзевул изгонвам бесовете, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова те ще ви бъдат съдии. 28 Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас. 29 Или, как може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? И тогава ще ограби къщата му. 30 Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява. 31 Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости. 32 И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости, нито в този свят, нито в бъдещия. 33 Или направете дървото добро и плода му добър; или направете дървото лошо и плода му лош; защото по плода се познава дървото. 34 Рожби ехиднини! Как може да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. 35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. 36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. 37 Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.

Знамението на Йона


38 Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе. 39 А Той в отговор им каза: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. 40 Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. 41 Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а ето, тук има Един, Който е повече от Йона. 42 Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост; а ето, тук има Един, Който е повече от Соломон. 43 Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места да търси покой, но не намира. 44 Тогава казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена, и наредена. 45 Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение.

Майката и братята на Исус


46 Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. 47 И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. 48 А Той в отговор на този, който Му каза това рече: Коя е майка Ми? И кои са братята Ми? 49 И като простря ръка към учениците Си, каза: Ето майка Ми и братята Ми! 50 Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

64

1 За диригента. Давидов псалом.
Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам;
опази живота ми от страх от неприятеля.
2 Покрий ме от тайния съвет на злодейците,
от сганта на беззаконниците,
3 които острят езика си като меч
и прицелват горчиви думи като стрели,
4 за да стрелят тайно върху непорочния;
внезапно стрелят и не се боят.
5 Насърчават се в зло намерение,
наговарят се да поставят скришно примки
и казват: Кой ще ги види?
6 Измислят беззакония;
казват: Изпълнихме добре обмислен план.
А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.
7 Но Бог ще ги прониже;
от внезапна стрела ще бъдат ранени.
8 Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне;
всички, които ги гледат, ще бягат.
9 И всички човеци ще се убоят;
ще разгласят делото на Бога,
защото ще разберат действието Му.
10 Праведният ще се развесели в Господа
и ще се уповава на Него;
и ще Го славят всички, които са с право сърце.
© Библейска лига - България