План за четене на Библията

Тематичен / ден 180

Стар Завет

4 Царе

11

Готолия и Йоас


1 А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът ѝ умря, стана и погуби целия царски род. 2 Но Йосавета, дъщерята на цар Йорам, сестра на Охозия, взе Йоас, Охозиевия син, открадна го изсред царските синове, докато ги избиваха, и го скри от Готолия в спалнята, заедно с дойката му, та не беше убит. 3 И беше при нея, скрит в Господния дом, шест години; а Готолия царуваше над земята.
4 На седмата година Йодай прати за стотниците на палачите и на телохранителите, доведе ги при себе си в Господния дом и после, като сключи договор с тях и ги закле в Господния дом, им показа царския син. 5 И заповяда им: Ето какво трябва да направите: една трета от вас, които постъпвате на служба в събота, нека пази стража при царския дом, 6 една трета – при портата Сур и една трета – при портата, която е зад телохранителите; така да пазите стража при дома, че да не влезе никой. 7 А две части от вас, които напускат служба в събота, нека пазят стража при Господния дом около царя. 8 И да окръжите царя отвсякъде, всеки с оръжието си в ръка; и който влезе в редовете, да бъде убит; и да бъдете с царя при излизането му и при влизането му.
9 И тъй, стотниците извършиха всичко според заповедта на свещеник Йодай и взеха всеки мъжете си – онези, които щяха да постъпят на служба в събота и онези, които щяха да напуснат служба в събота – и дойдоха при свещеник Йодай. 10 И свещеникът даде на стотниците цар Давидовите копия и щитове, които бяха в Господния дом. 11 И телохранителите, всеки с оръжието си в ръка, застанаха около царя – от десния ъгъл на дома до левия му ъгъл, край жертвеника и край дома. 12 Тогава Йодай изведе царския син, положи на него короната и му връчи копие от завета; и направиха го цар и го помазаха; после изръкопляскаха и казаха: Да живее царят! 13 А Готолия, като чу шума от телохранителите и от народа, дойде при народа в Господния дом. 14 И гледа, и ето, царят стои при стълба, според обичая, и военачалниците и тръбачите – при царя, а целият народ на страната се радва и свири с тръбите. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор! 15 И свещеник Йодай заповяда на стотниците, поставени над войската: Изведете я вън от редовете и убийте с меч всеки, който би я последвал; защото свещеникът беше казал: Да не бъде убита в Господния дом. 16 И така, хванаха я; и тя тръгна през конския вход към царската къща; и там беше убита.
17 Тогава Йодай сключи завет между Господа, царя и народа, че ще бъдат Господен народ, а също и между царя и народа. 18 И целият народ на страната влезе във Вааловото капище и го събори – жертвениците му и кумирите му изпотрошиха, а Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците. И свещеникът постави надзиратели над Господния дом. 19 Тогава взе стотниците, палачите, телохранителите и целия народ на страната; и изведоха царя от Господния дом, и дойдоха през портата на телохранителите в царския дом, и Йоас седна на царския престол. 20 Така целият народ на страната се зарадва и градът се успокои; а Готолия убиха с меч при царския дом. 21 Йоас беше на седем години, когато се възцари.
© Библейска лига - България

12

Йоас поправя храма


1 В седмата година на Иуй се възцари Йоас и царува четиридесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Савия, от Вирсавее. 2 И Йоас вършеше това, което бе право пред Господа, през цялото време, докато го наставляваше свещеник Йодай. 3 Обаче високите места не бяха премахнати; народът още принасяше жертва и кадеше по високите места.
4 А Йоас каза на свещениците: Всички пари от посветените неща, които се внасят в Господния дом, и парите от всеки, който преминава преброяването, и парите от всеки според оценката му, и всички пари, които би дошло някому в сърцето да принесе в Господния дом, 5 свещениците нека вземат у себе си – всеки от познатия си – и нека поправят повредите в храма, където се намери повреда. 6 Но понеже до двадесет и третата година на цар Йоас свещениците не бяха поправили повредите в храма, 7 цар Йоас повика свещеник Йодай и другите свещеници, и им каза: Защо не поправихте повредите в храма? Сега не вземайте повече пари от познатите си, а ги давайте за повредите в храма. 8 И свещениците склониха да не вземат повече пари от народа, но и да не бъдат отговорни за поправянето на повредите в храма. 9 А свещеник Йодай взе едно ковчеже и като отвори дупка на капака му, сложи го при жертвеника отдясно на входа в Господния дом; и свещениците, които пазеха вратата, слагаха в него всички пари, които се внасяха в Господния дом. 10 И когато виждаха, че има много пари в ковчежето, царският секретар и първосвещеникът отиваха и завързваха в торби намерените в Господния дом пари, като ги и брояха. 11 И даваха преброените пари в ръцете на онези, които вършеха работата, които надзираваха Господния дом; а те ги даваха на дърводелците и строителите, които работеха в Господния дом, 12 и на зидарите, и на каменоделците, и за купуване на дървен материал и дялани камъни за поправяне на повредите в Господния дом, и за всички разходи за поправката на храма. 13 Но от парите, които се внасяха в Господния дом, не се направиха сребърни чаши, щипци, легени, тръби, нито каквито и да било златни съдове или сребърни съдове; 14 а ги даваха на работниците и поправяха с тях Господния дом. 15 Освен това не търсеха сметка от онези, на които даваха парите, за да се разплащат с работниците, защото постъпваха честно. 16 Обаче парите, принасяни за престъпление, и парите, принасяни за грях, не се внасяха в Господния дом; те бяха за свещениците.
17 Тогава дойде сирийският цар Азаил, воюва против Гет и го превзе; и после Азаил обърна лицето си, за да нападне Ерусалим. 18 Затова Юдовият цар Йоас взе всички посветени неща, които бащите му – Йосафат, Йорам и Охозия, Юдовите царе, бяха посветили, и посветените от него самия неща, и всичкото злато, което се намери в съкровищницата на Господния дом и на царския дом, та ги прати на сирийския цар Азаил; и той се оттегли от Ерусалим.
19 А останалите дела на Йоас и всичко, което извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 20 И слугите му се вдигнаха и като направиха заговор, убиха Йоас в дома Мило, по пътя надолу към Сила. 21 Защото слугите му Йозахар, Симеатовият син, и Йозавад, Сомировият син, го поразиха, та умря; и погребаха го с бащите му в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Амасия.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

11

Тържественото влизане в Ерусалим


1 И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и им казва: 2 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал; отвържете го и го докарайте.
3 И ако някой ви рече: Защо правите това? Кажете: На Господа трябва; и веднага ще го прати тук. 4 И тъй, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и отвързаха го. 5 И някои от стоящите там им казаха: Какво правите, та отвързвате ослето? 6 А те им говориха, както бе заръчал Исус; и оставиха ги. 7 И докараха ослето при Исуса, и намятаха на него дрехите си; и Той го възседна. 8 И мнозина напостлаха дрехите си по пътя, а други – клони, като ги сечаха от дърветата. 9 И тези, които вървяха отпред, и тези, които идеха след тях, викаха: Осанна! Благословен, Който иде в Господнето име! 10 Благословено царството на баща ни Давид, което иде [в Господнето име]; осанна във висините! 11 И Исус влезе в Ерусалим, в храма и, като разгледа всичко, понеже вече беше се свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.

Исус прочиства храма


12 А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. 13 И като видя отдалеч една разлистила се смокиня, дойде, дано намери нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. 14 И Той проговори, казвайки ѝ: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе довека. И учениците Му чуха това.
15 И дойдоха в Ерусалим; и Исус, като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на онези, които продаваха гълъбите. 16 И не позволяваше да пренесе някой какъвто и да било съд през храма. 17 И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи“? А вие го направихте „разбойнически вертеп“. 18 И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се удивляваше на учението Му.
19 А когато мръкваше, Той излизаше вън от града.

Изсъхналата смокиня


20 И тъй, като минаваха сутринта, видяха смокинята изсъхнала от корен. 21 И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж, смокинята, която Ти прокле, изсъхнала. 22 А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. 23 Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, то ще стане. 24 Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 25 И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. 26 [Но ако вие не прощавате, то и Отец ви, Който е на небесата, не ще ви прости съгрешенията.]

Властта на Исус поставена под съмнение


27 И дойдоха пак в Ерусалим; и когато ходеше в храма, идват при Него главните свещеници, книжниците и старейшините и Му казват: 28 С каква власт правиш това? Или кой Ти е дал тази власт да правиш това? 29 Исус им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос; отговорете Ми, и Аз ще ви кажа с каква власт правя това. 30 Йоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците? Отговорете Ми. 31 И те разискваха помежду си, казвайки: Ако речем: От небето, ще каже: Тогава защо не го повярвахте? 32 Но ако речем: От човеците... (бояха се от народа; защото всички искрено считаха Йоан за пророк). 33 И тъй, в отговор на Исуса казаха: Не знаем. Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи