План за четене на Библията

Тематичен / ден 182

Стар Завет

4 Царе

15

Азария – цар на Юда


1 В двадесет и седмата година на Израилевия цар Еровоам, се възцари Азария, синът на Юдовия цар Амасия. 2 Той беше шестнадесетгодишен, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим; и името на майка му бе Ехолиа, от Ерусалим. 3 Той върши това, което бе право пред Господа, точно като баща си Амасия. 4 Но високите места не се премахнаха; народът още принасяше жертви и кадеше по високите места. 5 Но Господ порази царя, така че той остана прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща. А царският син Йотам бе домовладетелят и съдеше народа на страната. 6 А останалите дела на Азария и всичко, което извърши, не е ли написано в Книгата на летописите на Юдовите царе? 7 И Азария заспа с бащите си, и го погребаха с бащите му в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Йотам.

Захария – цар на Израил


8 В тридесет и осмата година на Юдовия цар Азария над Израил в Самария се възцари Захария, Еровоамовият син, и царува шест месеца. 9 Той върши зло пред Господа, както правиха бащите му; не остави греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил. 10 А Салум, Явисовият син, направи заговор против него и го порази пред народа и го уби; и вместо него сам се възцари. 11 А останалите дела на Захария, ето, написани са в Книгата на летописите на Израилевите царе. 12 Това беше изпълнение на словото, което Господ говори на Иуй: Твоите синове ще седят на Израилевия престол до четвърто поколение. Така и стана.

Салум – цар на Израил


13 Салум, Явисовият син, се възцари в тридесет и деветата година на Юдовия цар Азария и царува един месец в Самария. 14 Защото Манаим, Гадиевият син, като излезе от Терса, дойде в Самария и като порази Салум, Явисовия син, в Самария и го уби, сам се възцари вместо него. 15 А останалите дела на Салум и заговора, който направи, ето, написани са в Книгата на летописите на Израилевите царе. 16 Тогава Манаим, като тръгна от Терса, порази Тапса и всичко, което бе в нея и околностите ѝ. Порази я, понеже не му отвориха; и разпра всички бременни жени в нея.

Манаим – цар на Израил


17 В тридесет и деветата година на Юдовия цар Азария се възцари над Израил Манаим, Гадиевият син, и царува десет години в Самария. 18 Той върши зло пред Господа; през целия си живот не остави греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил. 19 Тогава асирийският цар Пул нападна земята; а Манаим даде на Пул хиляда таланта сребро, за да му помогне да закрепи царството в ръката си. 20 И Манаим насила събра среброто от Израил, от всички големи богаташи по петдесет сребърни сикли – за да го даде на асирийския цар. И така асирийският цар се върна и не остана там, в земята. 21 А останалите дела на Манаим и всичко, което извърши, не е ли написано в Книгата на летописите на Израилевите царе? 22 И Манаим заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Факия.

Факия – цар на Израил


23 В петдесетата година на Юдовия цар Азария над Израил в Самария се възцари Факия, Манаимовият син, и царува две години. 24 Той върши зло пред Господа; не остави греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил. 25 И пълководецът му Факей, Ромелиевият син, направи заговор против него и го порази в Самария, в царските покои, с Аргов и Арий, като беше взел със себе си и петдесет мъже от галаадците; и го уби, та сам се възцари вместо него. 26 А останалите дела на Факия и всичко, което извърши, ето, написани са в Книгата на летописите на Израилевите царе.

Факей – цар на Израил


27 В петдесет и втората година на Юдовия цар Азария, над Израил в Самария се възцари Факей, Ромелиевият син, и царува двадесет години. 28 Той върши зло пред Господа; не остави греховете на Еровоам, Наватовия син, който вкара в грях Израил. 29 В дните на Израилевия цар Факей дойде асирийският цар Теглат-Феласар и превзе Йон, Абел-Бет-Мааха, Янох, Кедеш, Хацор, Галаад и Галилея – цялата Нефталимова земя – и отведе жителите им пленници в Асирия. 30 А Осия, синът на Ила, направи заговор против Факей, Ромелиевия син, и като го порази, го уби и сам се възцари вместо него в двадесетата година на Йотам, Озиевия син. 31 А останалите дела на Факей и всичко, което извърши, ето, написано е в Книгата на летописите на Израилевите царе.

Йотам – цар на Юда


32 Във втората година на Израилевия цар Факей, Ромелиевия син, се възцари Йотам, синът на Юдовия цар Озия. 33 Той беше двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Еруса, Садокова дъщеря. 34 Той върши това, което бе право пред Господа; постъпваше точно като баща си Озия. 35 Но високите места не се премахнаха; народът още принасяше жертви и кадеше по високите места. Той построи горната порта на Господния дом. 36 А останалите дела на Йотам и всичко, което извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 37 В онова време Господ започна да праща против Юда сирийския цар Расин и Факей, Ромелиевия син. 38 А Йотам заспа с бащите си и беше погребан с бащите си в града на баща си Давид; и вместо него се възцари синът му Ахаз.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

13

Признаци на последното време


1 Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания! 2 А Исус му рече: Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков, и Йоан, и Андрей Го попитаха насаме: 4 Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни? 5 А Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой. 6 Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Помазаникът, и ще подмамят мнозина. 7 А когато чуете за войни и слухове за войни, недейте се смущава; това трябва да стане; но това не е още свършекът. 8 Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има и глад; а тези неща са само начало на страданията. 9 А вие внимавайте за себе си; защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще бъдете изправени заради Мене, за да свидетелствате пред тях. 10 Обаче трябва първо да се проповяда благовестието на всичките народи. 11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете; защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух. 12 Брат брата ще предаде на смърт, и баща – чадо; и чада ще се повдигнат против родители, и ще ги умъртвят. 13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои докрай, той ще бъде спасен.
14 И когато видите мерзостта, която докарва запустение [за която говори пророк Даниил], стояща там, където не подобава (който чете, нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините; 15 и който е на къщния покрив, да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея; 16 и който е на нива, да не се връща на зад да вземе дрехата си. 17 А горко на непразните и на кърмещите през онези дни! 18 При това, молете се да не стане това зиме; 19 защото през онези дни ще има скръб, небивала досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава. 20 И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила ни една плът; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните. 21 Тогава, ако ви каже някой: Ето, тук е Помазаникът, или: Ето, там е, не вярвайте; 22 защото ще се появят лъжепомазаници и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните. 23 А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко. 24 Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, 25 звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят. 26 Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци, с голяма сила и слава. 27 И тогава ще изпрати ангелите и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
28 А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото; 29 също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.
30 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 31 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Денят и часът са неизвестни


32 А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец. 33 Внимавайте, бдете [и молете се]; защото не знаете кога ще настане времето. 34 Понеже това ще бъде, както кога човек, отивайки в чужбина, оставя къщата си и дава власт на слугите си, на всеки неговата работа, заповядва и на вратаря да бди. 35 И така, бдете (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата – вечерта ли, или среднощ, или когато пеят петлите, или сутринта), 36 да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. 37 А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете!
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи