План за четене на Библията

Тематичен / ден 185

Стар Завет

4 Царе

18

Езекия – цар на Юда


1 В третата година на Израилевия цар Осия, Иловия син, се възцари Езекия, синът на Юдовия цар Ахаз. 2 Той беше двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим; а името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря. 3 Той върши това, което бе право пред Господа, точно като баща си Давид: 4 събори високите места, изпотроши кумирите, изсече ашерите и счупи медната змия, която Мойсей беше направил, защото по онова време израиляните още ѝ кадяха; и я нарече Нехущан. 5 На Господа, Израилевия Бог, се уповаваше. Нямаше подобен на него между всички Юдови царе – нито преди него, нито след него; 6 защото се прилепи към Господа, не се откъсна от Него и опази заповедите, които Господ бе дал на Мойсей. 7 И Господ беше с него; където и да отидеше, той благоуспяваше; и въстана против асирийския цар, и не му беше повече васал. 8 Той порази филистимците до Газа и околностите ѝ – от наблюдателна кула до укрепен град.
9 А в четвъртата година на цар Езекия, която бе седмата година на Израилевия цар Осия, сина на Ила, асирийският цар Салманасар излезе против Самария, обсади я 10 и след три години я превзе. В шестата година на Езекия, която бе деветата година на Израилевия цар Осия, Самария беше превзета. 11 И асирийският цар отведе израиляните в плен в Асирия и ги настани в Ала, в Гозан при река Авор, и в мидийските градове; 12 защото не послушаха гласа на Господа, своя Бог, но престъпиха завета Му – всичко, което бе заповядал Господният слуга Мойсей – нито послушаха, нито го извършиха.
13 А в четиринадесетата година на цар Езекия, асирийският цар Сенахериб излезе против всички укрепени Юдови градове и ги превзе.
14 Тогава Юдовият цар Езекия прати до асирийския цар в Лахиш да кажат: Съгреших; иди си от мене; каквото ми наложиш, ще платя. И тъй, асирийският цар наложи на Юдовия цар Езекия триста таланта сребро и тридесет таланта злато. 15 И Езекия му даде всичкото сребро, което се намери в Господния дом и в съкровищницата на царския дом. 16 В това време Езекия откова златото от вратите на Господния храм и от стълбовете, които той, Юдовият цар Езекия, бе обковал със злато, и го даде на асирийския цар.

Сенахериб заплашва Ерусалим


17 Но асирийският цар прати от Лахиш Тартан, Рапсарис и Рапсак с голяма войска при цар Езекия в Ерусалим. А те тръгнаха и дойдоха в Ерусалим. И когато стигнаха, дойдоха и застанаха при водопровода на горния водоем, който е по пътя към тепавичарската нива. 18 И когато извикаха към царя, излязоха при тях управителят на двореца Елиахим, Хелкиевият син, и писарят Шевна, и летописецът Йоах, Асафовият син. 19 Тогава им рече Рапсак: Кажете сега на Езекия: Така казва великият цар, асирийският цар: Каква е тази увереност, на която се уповаваш? 20 Ти казваш: Имам благоразумие и сила за воюване. Но това са само празни думи. На кого се надяваш, че си въстанал против мене? 21 Виж, ти се надяваш на тояга, на онази пречупена тръстика, на Египет, на която, ако се опре някой, ще се забучи в ръката му и ще я промуши. Такъв е египетският цар, Фараон, за всички, които се надяват на него. 22 Но ако ми кажете: На Господа, нашия Бог, се уповаваме, то Той не е ли онзи, чиито високи места и жертвеници премахна Езекия, като каза на Юда и на Ерусалим: Пред този олтар в Ерусалим се покланяйте? 23 Сега спогоди се с господаря ми, асирийския цар, а аз ще ти дам две хиляди коня, ако можеш от своя страна да поставиш на тях ездачи. 24 Как ще отблъснеш ти и един военачалник измежду най-низшите слуги на господаря ми? Но пак се уповаваш на Египет за колесници и за конници! 25 Без волята на Господа ли дойдох сега на това място, за да го съсипя? Господ ми каза: Иди против тази земя и я съсипи. 26 Тогава Елиаким, Хелкиевият син, Шевна и Йоах казаха на Рапсак: Говори на слугите си на сирийски, защото го разбираме; недей ни говори на юдейски, та да чуе народът, който е на стената. 27 Но Рапсак им рече: Дали ме е пратил господарят ми само при твоя господар и при тебе да говоря тези думи? Не ме ли е изпратил при мъжете, които седят на стената, за да ядат с вас заедно изпражненията си и да пият пикочта си? 28 Тогава Рапсак застана и извика на юдейски със силен глас: Слушайте думата на великия цар, асирийския цар: 29 Така казва царят: Да не ви мами Езекия. Защото той не ще може да ви избави от ръката му. 30 И да не ви кара Езекия да се уповавате на Господа, като казва: Господ непременно ще ви избави и този град няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. 31 Не слушайте Езекия, защото така казва асирийският цар: Направете спогодба с мене и излезте при мене, и яжте всеки от лозето си, и всеки от смокинята си, и пийте всеки от водата на кладенеца си, 32 докато дойда и ви заведа в земя, подобна на вашата земя, земя, изобилстваща с жито и вино, земя, изобилстваща с хляб и лозя, земя, изобилстваща с дървено масло и мед, за да живеете и да не умрете; и не слушайте Езекия, когато ви убеждава, като казва: Господ ще ни избави. 33 Някой от боговете на народите избавил ли е земята си от ръката на асирийския цар. 34 Къде са боговете на Хамат и Арфад? Къде са боговете на Сефарваим, на Ена и на Ава? Избавиха ли те Самария от ръката ми? 35 Кой измежду всички богове на разните страни е избавил земята си от моята ръка, че да избави Еова Ерусалим от ръката ми? 36 А народът мълчеше и не му отговори ни дума; защото царят беше заповядал: Да не му отговаряте. 37 Тогава управителят на двореца Елиаким, Хелкиевият син и писарят Шевна, и летописецът Йоах, Асафовият син, дойдоха при Езекия с раздрани дрехи и му известиха Рапсаковите думи.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

16

Възкресението


1 А като се мина съботата, Мария Магдалина, Мария, Якововата майка, и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. 2 И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. 3 И казваха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? – защото беше твърде голям. 4 А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.
5 И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седи отдясно, облечен в бяла одежда; и много се удивиха. 6 А той им каза: Недейте се удивлява; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото, където Го положиха. 7 Но идете, кажете на учениците Му и на Петър, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза. 8 И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и на никого не казаха нищо, защото се бояха.
9 И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. 10 Тя отиде да извести на тези, които бяха Го придружавали, и които жалееха и плачеха. 11 Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го видяла, не повярваха.
12 След това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки на село. 13 И те отидоха и известиха на другите; но и на тях не повярваха.
14 После се яви на самите единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, защото не повярваха на онези, които бяха Го видели възкръснал. 15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. 16 Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. 17 И тези знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
19 И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. 20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ, и подкрепяше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи