План за четене на Библията

Тематичен / ден 186

Стар Завет

4 Царе

19

Предсказание за освобождението на Ерусалим


1 А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. 2 И прати управителя на двореца Елиаким, писаря Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исая, Амосовия син. 3 И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е този ден; защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане. 4 Може би Господ, твоят Бог, ще чуе всички думи на Рапсак, когото господарят му, асирийският цар, прати да укорява живия Бог и ще изобличи думите, които Господ, твоят Бог, чу; затова възнеси молба за останалите, които са оцелели. 5 И тъй, слугите на цар Езекия отидоха при Исая. 6 И Исая им рече: Така да кажете на господаря си: Така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар Ме похулиха. 7 Ето, Аз ще вложа в него такъв дух, че като чуе известие, ще се върне в своята земя; и ще направя да падне от меч в своята земя.
8 И така, Рапсак, като се върна, намери, че асирийският цар воюва против Ливна; защото бе чул, че е заминал от Лахиш. 9 И царят, когато чу да казват за етиопския цар Тирака: Ето, излязъл да воюва против тебе, прати пак посланници до Езекия, казвайки: 10 Така да говорите на Юдовия цар Езекия: да речете: Твоят Бог, на Когото се уповаваш, да не те мами, като казва: Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. 11 Ето, ти чу какво са направили асирийските царе на всички земи, как са ги обрекли на изтребление; та ти ли ще се избавиш? 12 Боговете на народите избавиха ли онези, които бащите ми изтребиха – Гозан, Харан, Ресеф и еденците, които бяха в Таласар? 13 Къде са хаматският цар, арфадският цар и царят на град Сефарваим, на Ена и на Ава?

Молитвата на Езекия


14 А когато взе писмото от ръката на посланниците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. 15 И Езекия се помоли пред Господа: Господи, Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всички земни царства; Ти си направил небето и земята. 16 Наклони, Господи, ухото Си и чуй; отвори, Господи, очите Си и виж; и чуй думите, с които Сенахериб изпрати тогова да похули живия Бог. 17 Наистина, Господи, асирийските царе съсипаха народите и земите им; 18 и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце – дървета и камъни; затова ги погубиха. 19 И сега Господи, Боже наш, отърви ни, от ръката му, за да познаят всички земни царства, че Ти си Господ, единственият Бог.

Исая пророкува падането на Сенахериб


20 Тогава Исая, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ, Израилевият Бог: Чух това, за което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахериб. 21 Ето словото, което Господ изговори против него:
Презря те, присмя ти се, девицата, Сионовата дъщеря;
зад гърба ти поклати глава Ерусалимската дъщеря.
22 Кого си обидил и похулил ти?
И срещу кого си надигнал глас,
и си вдигнал високо глава?
Против Святия Израилев!
23 Господа си обидил ти чрез посланниците си, като си рекъл:
С множеството на колесниците си се възкачих
върху високите планини,
по склоновете на Ливан;
и ще изсека високите му кедри,
отбраните му кипариси;
и ще вляза в най-крайните му предели,
и най-хубавите му гори.
24 Аз изкопах и пих чужди води;
и със стъпалото на нозете си
пресуших всички реки на Египет.
25 Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна, от древни времена съм го начертал?
А сега го изпълних,
така че ти да обръщаш укрепени градове в куп развалини.
26 Затова жителите им станаха безсилни,
уплашиха се и се посрамиха;
бяха като трева на полето, като зеленина,
като трева на къщния покрив
и жито препърлено, преди да стане стебло.
27 Но аз зная жилището ти,
излизането ти и влизането ти,
и яростта ти против Мене.
28 Понеже яростта ти против Мене
и надменността ти стигнаха до ушите Ми,
затова ще сложа куката Си в ноздрите ти
и юздата Си в устните ти,
и ще те върна по пътя, по който си дошъл.
29 И това ще ти бъде знамението, Езекия:
Тази година ще ядете това, което е саморасло;
втората година това, което израства от същото;
а третата година посейте и пожънете,
насадете лозя и яжте плода им.
30 И оцелялото от Юдовия дом,
което е останало, пак ще пуска корени долу
и ще дава плод горе.
31 Защото от Ерусалим ще произлезе остатъкът,
и спасеното – от планината Сион.
Ревността на Господа на силите ще извърши това.
32 Затова така казва Господ за асирийския цар;
Няма да влезе в този град,
нито ще хвърли там стрела,
нито ще дойде пред него с щит,
нито ще издигне против него могила.
33 По пътя, по който е дошъл, по него ще се върне,
и в този град няма да влезе, казва Господ;
34 защото ще защитя този град, за да го избавя,
заради Себе Си и заради слугата Ми Давид.
35 И в същата нощ Ангел Господен излезе и порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато станаха хората на сутринта, ето, всички онези бяха мъртви трупове. 36 И тъй, асирийският цар Сенахериб си тръгна, отиде, върна се и живееше в Ниневия.
37 И като се кланяше в капището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с меч; и побягнаха в Араратската земя. А вместо него се възцари синът му Есархадон.
© Библейска лига - България

Наум

1

1 Пророчество за Ниневия. Книга за видението на елкосенеца Наум.

Божият гняв срещу Ниневия


2 Господ е ревнив Бог, Който отплаща;
Господ въздава и се гневи;
Господ отдава възмездие на противниците Си
и пази гняв за враговете Си.
3 Господ е дълготърпелив и велик в сила,
и няма да остави нечестивия ненаказан.
Пътят на Господа е във вихрушка и буря,
и облаците са прахът на нозете Му.
4 Смъмря морето и го изсушава,
и пресушава всички реки;
Васан и Кармил линеят,
и ливанският цвят вехне.
5 Планините треперят пред Него
и хълмовете се разтопяват,
а земята се люлее от присъствието Му,
да, светът и всичките му жители.
6 Кой може да устои пред негодуванието Му?
И кой може да изтърпи пламенния Му гняв?
Когато яростта Му се излива като огън,
скалите се разпадат пред Него.
7 Господ е благ, крепост е в ден на бедствие
и познава уповаващите се на Него.
8 Но с голямо наводнение
ще сложи край на Ниневия
и ще прогони враговете Си в тъмнината.
9 Какво се съвещавате против Господа?
Той ще направи пълно разорение,
тъй че бедствие няма да ви нападне втори път.
10 Защото, както са сплетени помежду си като тръни
и опити като пияници,
те ще бъдат погълнати като суха слама.
11 От тебе излезе един,
който замисля зло против Господа,
нечестив затворник.
12 Така казва Господ:
Ако и да са в пълната си сила, и при това мнозина,
пак ще бъдат посечени и ще измрат.
А тебе, ако и да те наскърбих,
о, Юдо, няма вече да те наскърбявам.
13 Още сега ще строша хомота му от тебе
и ще разкъсам връзките ти.
14 Но за тебе, Ниневийо, Господ даде заповед:
Да не се посее вече потомство с твоето име;
от капището на боговете ти ще изсека изваяните и летите идоли;
ще го направя твой гроб, защото си скверен.
15 Ето, върху планините нозете на онзи, който благовества,
Който проповядва мир!
Празнувай, Юдо, празниците си,
изпълнявай оброците си;
защото нечестивият няма вече да мине през тебе;
той е съвсем отсечен.
© Библейска лига - България

2

Опустошението на Ниневия


1 Разрушителят възлиза пред
лицето ти;
пазѝ крепостта, бди за пътя,
стегни кръста си, укрепи силно мощта си.
2 Понеже Господ възстанови величието Яковово,
както величието Израилево;
защото ги унищожиха опустошители
и повредиха лозовите им пръчки.
3 Щитът на юнаците му е червен;
воините му са в пурпурни дрехи;
святка стоманата на колесниците в деня, когато се готвят за бой,
и гора от копия се вълнува.
4 Колесниците буйстват из улиците,
блъскат се една друга по площадите;
изглеждат като факли,
святкат като светкавици.
5 Той зове юнаците си, но те се препъват в пътя си;
втурват се към градските стени, защото покривало се приготвя.
6 Речните порти се отварят
и палатът се разрушава.
7 Решено е да се плени Ниневия и да се пресели;
и слугините ѝ стенат като гълъби,
и се удрят по гърдите.
8 Но макар Ниневия откак съществува, да е била като пълноводно езеро, те пак ще бягат.
Стойте! Стойте! – викат те, но никой не поглежда назад.
9 Обирайте среброто! Обирайте златото!
Защото съкровищата ѝ са безгранични,
има богатство от всякакви отбрани вещи.
10 Ограбена, опустошена и разорена е тя –
и сърцата се топят, и колената треперят;
болки има във всеки кръст;
лицата на всички са побледнели.
11 Къде е леговището на лъвовете
и мястото, където лъвчетата се хранеха,
където ходеха лъвът, лъвицата и лъвчето,
без някой да ги плаши?
12 Къде е лъвът, който разкъсваше доволно за лъвчетата си,
давеше за лъвиците си
и пълнеше пещерите си с плячка и леговищата си с ограбеното?
13 Ето, аз съм против тебе – казва Господ на силите. –
Ще изгоря колесниците ти сред дим
и мечът ще погълне младите ти лъвове;
ще изтребя плячката ти от земята;
и няма да се чуе повече гласът на пратениците ти.
© Библейска лига - България

3

Горко на Ниневия


1 Горко на кървавия град!
Цял е пълен с лъжа и грабеж;
плячката не липсва.
2 Плющене на бичове се чува и тропот на колела,
на препускащи коне и на подскачащи колесници.
3 Конникът се качва с лъскав меч и бляскаво копие;
има много ранени и голям брой убити,
и труповете са безчислени;
препъват се в трупове.
4 Това е поради многото блудства на привлекателната блудница,
изкусна в баяния,
която продава народи чрез блудствата си
и племена чрез баянията си.
5 Ето, аз съм против тебе – казва Господ на силите. –
Ще вдигна полите ти върху лицето ти
и ще покажа на народите голотата ти
и на царствата – срама ти.
6 Ще хвърля върху тебе гнусна нечистота и ще те омърся,
и на позор ще те изложа.
7 Всички, които те гледат, ще бягат от тебе,
и ще казват: Ниневия запустя!
Кой ще я оплаче?
Откъде да потърся утешители за тебе?
8 Ти по-добра ли си от Но Амон,
който лежеше между реките,
окръжен от води,
чието предстение бе Нил
и стената му – водите на Нил?
9 Етиопия и Египет бяха негова сила и тя беше безгранична;
Фут и ливийците бяха твои помощници.
10 Но и той беше откаран, отиде в плен,
младенците му бяха смазани
по кръстовищата на всички улици;
хвърлиха жребий за почтените му мъже
и всичките му големци бяха вързани с вериги.
11 Също и ти ще се опиеш,
ще се скриеш,
ще потърсиш и ти защита против неприятеля.
12 Всичките ти крепости ще бъдат
като смокини с първозрели плодове,
ако се затресат, ще паднат в устата на ядящия.
13 Погледни народът сред тебе е само от жени!
Портите на земята ти са отворени широко за враговете ти;
огън е изпоял лостовете ти.
14 Извади си вода за обсадата,
укрепи крепостите си,
влез в калта и стъпчи глината,
поправи тухлената пещ.
15 Там ще те изяде огън;
меч ще те посече,
ще те унищожи като гъсеница,
макар и да си се размножил като гъсеници,
и да си се намножил като скакалци!
16 Търговците ти станаха
повече от небесните звезди,
както скакалците опустошават земята и отлитат.
17 Твоите владетели са като скакалци
и военачалниците ти – като рояци скакалци,
които се настаняват в плетищата в студен ден,
но когато изгрее слънцето, отлитат
и не се знае къде са били.
18 Пастирите ти дремят, царю асирийски,
благородните ти лежат бездейни;
народът ти се пръсна по планините
и няма кой да го събере.
19 Няма лек за язвата ти;
раната ти е люта;
всички, които чуят вестта за тебе,
ще пляснат с ръце поради тебе;
защото върху кого не е падала безмерната ти жестокост?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

76

1 За диригента, на струнни инструменти, Асафов псалом. Песен.
Познат е Бог в Юда;
в Израил е велико името Му.
2 В Салим е скинията Му
и обиталището Му е в Сион.
3 Там Той строши лъскавите стрели на лъка,
щита и меча, и битката. (Села.)
4 Светъл се явяваш,
по-величествен от хълмите с користите.
5 Сърцатите бяха обрани, заспаха във вечния си сън;
и никой от яките мъже не можа да вдигне ръце.
6 От Твоето мъмрене, Боже Яковов,
паднаха в дълбок сън и колесници, и коне.
7 Ти, сам Ти, си страшен;
и кой може да устои пред лицето Ти, когато се разгневиш?
8 Направил си да се чуе от небето присъда;
земята се убоя и утихна,
9 когато Бог стана да съди,
за да спаси всичките кротки на земята. (Села.)
10 Наистина човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе;
остатъка от яростта ще укротиш.
11 Обричайте се и изпълнявайте оброците си на Господа, вашия Бог;
всички, които са около Него, нека принасят дарове на Достопочитаемия.
12 Той снишава гордостта на князете, страшен е за земните царе.
© Библейска лига - България