План за четене на Библията

Тематичен / ден 188

Стар Завет

4 Царе

23

Йосия подновява завета


1 Тогава царят прати, та събраха при него всичките Юдови и ерусалимски старейшини. 2 И царят отиде в Господния дом, и с него – всички Юдови мъже и всички ерусалимски жители – свещеници, пророци и всички люде от малък до голям; и прочете на всеослушание пред тях всички думи от Книгата на завета, която се намери в Господния дом. 3 И царят застана до стълба, и сключи завет пред Господа да следва Господа, да пази заповедите Му и заявленията Му, и повеленията Му с цялото си сърце и с цялата си душа, за да изпълняват думите на този завет, които са написани в тази книга. И целият народ потвърди завета.
4 Тогава царят заповяда на първосвещеника Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят от Господния храм всички вещи, направени за Ваал, за ашерата и за цялото небесно множество; и ги изгори вън от Ерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил. 5 И премахна идолопоклоническите жреци, които Юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите градове и околностите на Ерусалим, както и тези, които кадяха на Ваал, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество. 6 Изнесе ашерата от Господния дом вън от Ерусалим, на потока Кедрон, и като я изгори при потока Кедрон, стри я на прах и хвърли праха ѝ по общонародните гробища. 7 Събори и къщите на мъжеложците, които бяха в Господния дом, където жените тъчаха завеси за ашерата. 8 И доведе всички свещеници от Юдовите градове, и оскверни високите места, където тези свещеници бяха кадили – от Гева до Вирсавее; и събори високите места при портите – при входа на портата на градоначалника Исус отляво на градската порта. 9 Но жреците от високите места не отиваха да служат при Господния олтар в Ерусалим, а ядяха безквасни хлябове сред братята си. 10 Царят оскверни и Тофет, който е в долината на Еномовите потомци, за да не може никой да прекарва сина си или дъщеря си през огъня в жертва на Молох. 11 И премахна конете, които Юдовите царе бяха посветили на слънцето във входа на Господния дом, при жилището на скопеца Натан-Мелех, което бе в храмовите предели, и изгори с огън колесниците на слънцето. 12 Царят събори и жертвениците, които бяха върху покрива на Ахазовата горна стая, които Юдовите царе бяха направили, и жертвениците, които Манасия бе направил в двата двора на Господния дом, и като ги срина оттам, хвърли праха им в потока Кедрон. 13 Царят оскверни и високите места пред Ерусалим отдясно на Хълма на разврата, които Израилевият цар Соломон беше построил за Астарта – мерзостта на сидонците, и за Хемош – мерзостта на моавците, и за Мелхом – мерзостта на амонците. 14 И строши статуите, съсече ашерите и напълни местата им с човешки кости. 15 При това, царят събори жертвеника, който беше във Ветил, и високото място, което бе построил Еровоам, Наватовият син, който бе вкарал в грях Израил, да! Онзи жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах и изгори ашерата. 16 И като се обърна и съгледа гробовете, които бяха там на хълма, Йосия прати да вземат костите от гробовете, изгори ги на жертвеника и го оскверни, според Господнето слово, прогласено от Божия човек, който прогласи тези неща. 17 Тогава попита: Какъв е тоя стълб, който виждам? А градските мъже му отговориха: Това е гробът на Божия човек, който дойде от Юда и прогласи тези дела, които ти извърши против Ветилския жертвеник. 18 Тогава царят каза: Оставете го; никой да не поклати костите му. И така, оставиха костите му непоклатени, заедно с костите на пророка, който дойде от Самария. 19 Йосия премахна и всички капища на високите места, които се намираха в сирийските градове, и които Израилевите царе бяха направили, та бяха разгневили Господа, и постъпи с тях точно според делата, които беше извършил във Ветил. 20 И като изкла на жертвениците всички жреци от високите места, които бяха там, и изгори върху тях човешки кости, той се върна в Ерусалим.
21 След това царят заповяда на целия народ: Направете пасха на Господа, вашия Бог, както е писано в тази Книга на завета. 22 Защото от времето на съдиите, които съдеха Израил, и по времето на никой от Израилевите царе или Юдовите царе, не бе извършвана такава пасха на Господа, 23 каквато се извърши в Ерусалим в осемнадесетата година на цар Йосия.
24 При това Йосия премахна запитвачите на зли духове и врачовете, домашните идоли и кумирите, и всички мерзости, които се виждаха в Юдовата земя и в Ерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеникът Хелкия намери в Господния дом. 25 Преди него не е имало подобен на него цар, който да се е обърнал към Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила, според целия Мойсеев закон; и след него не се издигна подобен на него.
26 При все това Господ не отвърна яростния Си и голям гняв; защото гневът Му пламна против Юда поради всички предизвикателства, с които Манасия го беше разгневил. 27 И рече Господ: Ще отхвърля и Юда от лицето Си, както отхвърлих Израил; ще отхвърля и този град Ерусалим, който избрах, и дома, за който рекох: Името Ми ще бъде там.
28 А останалите дела на Йосия и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 29 В неговите дни египетският цар, Фараон Нехао излезе против асирийския цар при река Ефрат. Затова цар Йосия излезе против него; а той, като го видя, го уби в Магедон. 30 И слугите му го откараха мъртъв в колесница от Магедон и го докараха в Ерусалим, където го погребаха в неговия гроб. А народът на страната взе Йоахаз, Йосиевия син, и като го помаза, направи го цар вместо баща му.

Йоахаз – цар на Юда


31 Йоахаз бе двадесет и тригодишен, когато се възцари и царува три месеца в Ерусалим; а името на майка му беше Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна. 32 Той върши зло пред Господа, като бащите си. 33 А Фараон Нехао го затвори в Ривла, в земята Хамат, за да не царува в Ерусалим; и наложи на земята дан от сто таланта сребро и един талант злато. 34 И Фараон Нехао постави Елиаким, Йосиевия син, цар вместо баща му Йосия, като промени името му на Йоаким, а Йоахаз отпрати; и той дойде в Египет и там умря. 35 А Йоаким даде на Фараона среброто и златото, обаче обложи с данък земята, за да даде парите според Фараоновата заповед; с насилие събра среброто и златото от народа на страната – от всекиго според състоянието му, за да го даде на Фараон Нехао.

Йоаким – цар на Юда


36 Йоаким бе двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Зевуда, дъщеря на Федая от Рума. 37 Той върши зло пред Господа точно както бащите си.
© Библейска лига - България

24

1 В неговите дни вавилонският цар Навуходоносор завладя земята; и Йоаким му стана подчинен за три години, но после се отметна и въстана против него. 2 И Господ прати против него халдейските чети, сирийските чети, моавските чети и четите на амонците и ги прати против Юда, за да го съкрушат, според словото, което Господ бе говорил чрез слугите Си, пророците. 3 Наистина по заповед от Господа стана това на Юда, за да го отхвърли от лицето Си поради греховете на Манасия, поради всичко, което бе извършил, 4 а още поради невинната кръв, която бе пролял, като напълни Ерусалим с невинна кръв, така че Господ отказа да му прости. 5 А останалите дела на Йоаким и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 6 И Йоаким заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Йоахин. 7 И египетският цар не излезе вече от земята си, защото вавилонският цар бе превзел всичко, което принадлежеше на египетския цар – от египетската река до река Ефрат.

Йоахин – цар на Юда


8 Йоахин беше осемнадесетгодишен, когато се възцари, и царува три месеца в Ерусалим; а името на майка му бе Нехуща, дъщеря на Елнатан от Ерусалим. 9 Той върши зло пред Господа, точно като баща си. 10 В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносор настъпиха против Ерусалим и обсадиха града. 11 И докато слугите му го обсаждаха, вавилонският цар Навуходоносор дойде до града; 12 и Юдовият цар Йоахин се предаде на вавилонския цар – той, майка му, слугите му, началниците му и скопците му; и вавилонският цар го плени в осмата година на царуването си. 13 И той отнесе оттам всички съкровища на Господния дом и съкровищата на царския дом, и съсече всички златни вещи в Господния храм, които Израилевият цар Соломон беше направил, както Господ беше казал. 14 И пресели цял Ерусалим, всички първенци и всички юначни мъже – десет хиляди пленници – и всички дърводелци и ковачи; остана само по-сиромашката част от народа на страната. 15 Отведе Йоахин във Вавилон; и отведе в плен от Ерусалим във Вавилон царската майка, царските жени, скопците на царя и първенците на страната. 16 Всичките юначни мъже – седем хиляди души, и дърводелците и ковачите – хиляда души, всичките храбри войници – тях вавилонският цар заведе пленници във Вавилон. 17 И вавилонският цар постави чичо му Матания за цар вместо него, като промени името му на Седекия.

Седекия – цар на Юда


18 Седекия беше на двадесет и една години, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна. 19 Той върши зло пред Господа, точно както Йоаким. 20 Поради гнева на Господа се случи всичко това на Ерусалим и Юда, докато накрая Той ги отхвърли от лицето Си. И Седекия въстана против вавилонския цар.
© Библейска лига - България

25

Падането на Ерусалим


1 И тъй, в деветата година от царуването на Седекия, в десетия месец на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор настъпи – той и цялата му войска – против Ерусалим и като разположи стана си против него, издигнаха укрепления наоколо против него; 2 и обсаждаха града до единадесетата година на цар Седекия. 3 А на деветия ден от четвъртия месец, когато гладът се усили в града, тъй че нямаше хляб за народа да яде, 4 отвори се пролом в градската стена, поради което всички военни мъже побягнаха през портата, която е между двете стени при царската градина, (а халдейците бяха близо около града,) и царят тръгна по пътя за полето. 5 А халдейската войска преследва царя и го стигна в ерихонските полета; и цялата му войска се разбяга от него. 6 И хванаха царя, та го въведоха при вавилонския цар в Ривла; и издадоха присъда против него, а именно: 7 заклаха синовете на Седекия пред очите му, избодоха очите на Седекия и като го вързаха в окови, го заведоха във Вавилон. 8 А в петия месец на седмия ден от месеца, в деветнадесетата година на вавилонския цар Навуходоносор, дойде в Ерусалим началникът на телохранителите Навузардан, служител на вавилонския цар, 9 и изгори Господния дом и царския дворец; и всички къщи в Ерусалим, всяка голяма къща изгори с огън. 10 И цялата халдейска войска, която бе с началника на телохранителите, събори стените около Ерусалим. 11 Тогава началникът на телохранителите Навузардан заведе в плен останалите от народа, които бяха оцелели в града, и бежанците, които бяха отишли при вавилонския цар, както и останалото множество. 12 Обаче началникът на телохранителите остави някои от най-бедните в земята за лозари и земеделци. 13 А медните стълбове, които бяха в Господния дом, и подножията, и медното море, които бяха в Господния дом, халдейците изпотрошиха и пренесоха медта им във Вавилон; 14 отнесоха и котлите, лопатите, щипците, тамянниците и всички медни прибори, с които се извършваше службата. 15 Началникът на телохранителите отнесе и кадилниците и тасовете; каквото беше златно – като злато – и каквото сребърно – като сребро. 16 Колкото за двата стълба, едното море и подножията, които Соломон беше направил за Господния дом, медта на всички тези вещи превишаваше всякакво тегло; 17 височината на единия стълб беше осемнадесет лакти; и меден капител имаше върху него, чиято височина бе три лакти; а върху капитела наоколо имаше мрежа и нарове, всичките медни. Подобни на тези бяха мерките и на втория стълб с мрежата.
18 Началникът на телохранителите плени и първосвещеника Серая, и втория свещеник Софония, и тримата вратари; 19 и от града взе един скопец, който беше надзирател на военните мъже, и петима мъже от имащите достъп при царя, които се намериха в града, и на военачалника писаря, който събираше войски от народа на страната, и шестдесет мъже от народа на страната, които се намериха в града; 20 и като ги плени, началникът на телохранителите Навузарадан ги заведе при вавилонския цар в Ривла. 21 И вавилонският цар ги порази и ги уби в Ривла; в земята Хамат. Така Юда беше откаран в плен от земята си.
22 А колкото до народа, който остана в Юдовата земя, който вавилонският цар Навуходоносор беше оставил, над тях той постави за управител Годолия, син на Ахикам, Сафановия син. 23 И като чуха всички военачалници, те и войниците им, че вавилонският цар поставил за управител Годолия, дойдоха при Годолия в Масфа, а именно: Исмаил, синът на Натания, Йонан, синът на Кария, Серая синът на нетофатеца Танумет, Язания, синът на един маахатец – те и войниците им. 24 И Годолия се закле пред тях и пред мъжете им, като им каза: Не се бойте да бъдете слуги на халдейците; заселете се в земята, работете на вавилонския цар и ще ви бъде добре. 25 Но в седмия месец Исмаил, синът на Натания, Елисамовия син от царския род, дойде заедно с десетина мъже и поразиха Годолия (тъй че умря) и юдеите, и халдейците, които бяха с него в Масфа. 26 Тогава целият народ – от малък до голям и военачалниците, стана и отиде в Египет; защото се уплашиха от халдейците.

Освобождаването на Йоахин


27 А в тридесет и седмата година от пленяването на Юдовия цар Йоахин, в дванадесетия месец, на двадесет и седмия ден от месеца, вавилонският цар Евил-Меродах в годината на възцаряването си, освободи от тъмницата Юдовия цар Йоахин; 28 и говори му любезно, постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него във Вавилон, 29 и промени тъмничните му дрехи; и Йоахин се хранеше всякога пред него, през всичките дни на живота си.
30 А колкото за храната му, даваше му се от царя постоянна храна, ежедневен дял, през всичките дни на живота му.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

101

1 Давидов псалом.
Милостта и правосъдието Ти ще възпея;
на Тебе, Господи, ще пея хваления.
2 Ще внимавам да следвам пътя на непорочността.
Кога ще дойдеш при мене?
Ще ходя с незлобливо сърце сред дома си.
3 Няма да положа пред очите си нищо подло;
мразя делото на изневерниците;
то няма да се прилепи до мене.
4 Развратеното сърце ще бъде отхвърлено от мене;
злосторника не ще познавам.
5 Който клевети скришом съседа си, него ще погубя;
който има горделиво око и надигнато сърце, него не ще търпя.
6 Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене;
който ходи в път непорочен, той ще ми бъде служител.
7 Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми;
който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми.
8 Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята,
за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие.
© Библейска лига - България