План за четене на Библията

Тематичен / ден 193

Стар Завет

Малахия

3

1 Ето, аз изпращам вестителя Си, който ще устрои пътя пред Мене.
И Господ, Когото търсите,
неочаквано ще дойде в храма Си.
Да! Ангелът на завета, когото вие желаете,
ето, иде – казва Господ на силите.
2 Но кой може да издържи деня на пришествието Му?
И кой ще устои, когато Той се яви?
Защото е като огъня на пречиствач.
И като сапуна на тепавичари.
3 Ще седне като един, който топи и пречиства сребро,
и ще очисти синовете Левиеви,
и ще ги претопи като злато и сребро,
за да принасят на Господа приноси с правда.
4 Тогава приносът на Юда и на Ерусалим
ще бъде угоден на Господа,
както в древните дни,
както в старите години.
5 И Аз, като се приближа при вас за съд,
бързо ще заявя против баячите,
против прелюбодейците, против кълнящите се лъжливо,
против онези, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето,
и против онези, които онеправдават чужденеца
и не се боят от Мене –
казва Господ на силите.

Краде ли човек Бога?


6 Защото Аз, Господ, не се променям,
затова вие, Яковови чада, не загинахте.
7 От дните на бащите си
вие се отклонявате от наредбите Ми и не ги спазвате.
Върнете се при Мене и Аз ще се върна при вас –
казва Господ на силите.
Но вие казвате: Как да се върнем?
8 Ще краде ли човек Бога? Вие обаче Ме крадете.
Но вие питате: Как Те крадем?
В десятъците и в приносите.
9 Вие сте наистина проклети,
защото вие, да, целият този народ, Ме крадете.
10 Донесете всички десятъци в хранилището,
за да има храна в дома Ми.
И опитайте Ме сега в това –
казва Господ на силите,
дали не ще ви разкрия небесните отвори,
за да излея благословение върху вас,
тъй че да не стигне място за него.
11 И заради вас ще смъмря поглъщателя,
и няма вече да поврежда рожбите на земята ви;
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно –
казва Господ на силите. –
12 Всички народи ще ви облажават,
защото ще бъдете желана земя –
казва Господ на силите. –
13 Вашите думи са били безочливи против Мене – казва Господ. –
А вие казвате: Какво сме говорили против Тебе?
14 Вие казахте: Напразно служим на Бога.
Каква полза, че сме пазили заръчаното от Него
и сме ходили с жалеене пред Господа на силите?
15 И сега ние облажаваме горделивите.
Да! Злосторниците наистина успяват;
даже тези, които изкушават Бога, се избавят.
16 Тогава боящите се от Господа говореха един на друг
и Господ внимаваше и слушаше;
и написа се възпоминателна книга пред Него
за онези, които се бояха от Господа
и които мислеха за името Му.
17 Те ще бъдат Мои – казва Господ на силите. –
Да! Избрана скъпоценност в деня, който определям;
и ще бъда благосклонен към тях,
както е благосклонен човек
към сина си, който му работи.
18 Тогава отново ще направите разлика
между праведен и нечестив,
между онзи, който служи на Бога
и онзи, който не Му служи.
© Библейска лига - България

4

Денят Господен


1 Защото ето, иде денят, който ще гори като пещ;
и всички горделиви, и всички, които постъпват нечестиво, ще бъдат като плява.
И този ден, който иде, ще ги изгори –
казва Господ на силите. –
Няма да им остави ни корен, ни клонче.
2 А на вас, които се боите от името Ми,
ще изгрее Слънцето на Правдата
с изцеление в крилата си;
и ще излезете, и ще се разиграете като телци из обора.
3 Ще стъпчете нечестивите;
те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви
в деня, който определям –
казва Господ на силите. –
4 Помнете закона на слугата Ми Мойсей,
който му дадох на Хорив за цял Израил,
с повеленията и заповедите.
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
преди да дойде великият и страшен ден Господен.
6 И той ще обърне сърцата на бащите към чадата
и сърцата на чадата към бащите им,
да не би да дойда и да поразя земята с проклятие.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

1

1 Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за съвършено потвърдените между нас събития, 2 както ни ги предадоха онези, които от началото са били очевидци и служители на евангелското слово, 3 видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле, 4 за да познаеш достоверността на нещата, в които си бил поучаван.

Предричане на раждането на Йоан Кръстител


5 В дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета. 6 Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. 7 И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст. 8 И като свещенодействаше той пред Бо га по реда на своя отред, 9 по обичая на свещеничеството, на него се падна по жребий да влезе в Господния храм и да покади. 10 И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън. 11 И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар. 12 И Захария, като го видя, смути се, и го обзе страх. 13 Но ангелът му рече: Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. 14 Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение. 15 Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от майчината си утроба. 16 И ще обърне мнозина от израиляните към Господа, техния Бог. 17 Той ще върви пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, та да приготви за Господа благоразположен народ. 18 А Захария рече на ангела: По какво ще узная това? Защото аз съм стар и жена ми е в напреднала възраст. 19 Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовествам това. 20 И ето, ще млъкнеш, и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно. 21 И людете чакаха Захария и се чудеха, че се бави в храма. 22 А когато излезе, не можеше да им проговори; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знаци и оставаше ням. 23 И като се навършиха дните на служенето му, той отиде у дома си.
24 А след тези дни жена му Елисавета зачена; и таеше се пет месеца, като казваше: 25 Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците причината да ме корят.
Предричане на раждането на Исус
26 А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, 27 при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. 28 И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей, благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. 29 А тя много се смути от думите му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав. 30 И ангелът ѝ каза: Не бой се, Марийо, защото си придобила Божието благоволение. 31 И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. 32 Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид. 33 Ще царува над Якововия дом довека; и царството Му не ще има край. 34 А Мария каза на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? 35 И ангелът в отговор ѝ рече: Святият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. 36 И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е заченала син; и това е шестият месец за нея, която е наричана неплодна. 37 Защото за Бога няма невъзможно нещо. 38 И Мария рече: Ето Господнята слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.

Мария посещава Елисавета


39 През тези дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един юдейски град, 40 влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. 41 И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни със Святия Дух, 42 и като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! 43 И от какво ми е тая чест да дойде при мене майката на моя Господ? 44 Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. 45 И блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното ѝ от Господа.

Песента на Мария


46 И Мария каза:
Величае душата ми Господа,
47 и зарадва се духът ми в Господа, Спасителя мой,
48 защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята Си;
и ето, отсега ще ме облажават всичките родове.
49 Защото Силният извърши за мене велики дела;
и свято е Неговото име.
50 И из род в род Неговата милост
е върху ония, които се боят от Него.
51 Извърши силни дела със Своята мишца;
разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си.
52 Свали владетели от престолите им.
И въздигна смирени.
53 Гладните напълни с блага.
А богатите отпрати празни.
54 Помогна на слугата Си Израил,
за да помни да покаже милост
55 (както бе говорил на бащите ни)
към Авраам и към неговото потомство довека.
56А Мария, като преседя с нея около три месеца, върна се у дома си.

Раждането на Йоан Кръстител


57А на Елисавета се навърши времето да роди; и роди син. 58И като чуха съседите и роднините ѝ, че Господ е показал към нея велика милост, радваха се с нея. 59И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по бащиното му име. 60Но майка му в отговор каза: Не, но ще се нарече Йоан. 61И рекоха ѝ: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име. 62И запитваха баща му със знакове как би искал той да го нарекат. 63А той поиска дъсчица и написа тези думи: Йоан е името му. И те всички се почудиха. 64И начаса отвориха му се устата и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога. 65И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея. 66И всички, които чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господнята ръка беше с него.

Песента на Захария


67 Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, казвайки:
68 Благословен Господ, Израилевия Бог,
защото посети Своите люде и извърши изкупление за тях.
69 И въздигна рог на спасение за нас
в дома на слугата Си Давид,
70 (както е говорил чрез устата на святите Си отвека пророци).
71 Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят,
72 за да покаже милост към бащите ни и да спомни святия Свой завет,
73 клетвата, с която се закле на баща ни Авраам,
74 да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни,
да Му служим без страх,
75 в святост и правда пред Него, през всичките си дни.
76 Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш;
защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него.
77 За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение
чрез прощаване греховете им,
78 поради милосърдието на нашия Бог,
с което ще ни посети зора от свише,
79 за да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка;
и да насочи нозете ни в пътя на мира.
80 А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израил.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи