План за четене на Библията

Тематичен / ден 195

Стар Завет

1 Летописи

1

Исторически сведения от Адам до Авраам


До синовете на Ной


1 Адам, Сит, Енос, 2 Каинан, Маалалеил, Яред, 3 Енох, Матусал, Ламех, 4 Ной, Сим, Хам и Яфет.

Яфетови синове


5 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас. 6 Гомерови синове: Ашкеназ, Дифат, и Тогарма. 7 Яванови синове: Елиша, Тарсис, Китим и Родамим.

Хамови синове


8 Хамови синове: Куш, Мицраим, Фут и Ханаан. 9 Кушови синове: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтека. Раамови синове: Шева и Дедан. 10 И Куш роди Нимрод; той пръв стана силен на земята. 11 Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите, 12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците) и кафторимите. 13 Ханаан роди първородния си Сидон и Хет, 14 и евусейците, аморейците, гергесейците, 15 евейците, арукейците, асенейците, 16 арвадците, цемарейците и аматейците.

Симови синове


17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Мосох. 18 Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер. 19 И на Евер се родиха двама сина: името на единия бе Фалек, защото в неговите дни се раздели земята; а името на брат му бе Йоктан. 20 А Йоктан роди Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах, 21 Адорам, Узал, Дикла, 22 Гевал, Авимаил, Шева, 23 Офир, Хавила и Йовав; всички те бяха Йоктанови синове.
24 Сим, Арфаксад, Сала, 25 Евер, Фалек, Рагав, 26 Серуг, Нахор, Тара, 27 Аврам, който е и Авраам.

Авраамовото потомство


28 Авраамови синове: Исаак и Исмаил.

Потомците на Агар


29 Ето техните поколения: първородният на Исмаил Навайот; после Кедар, Адвеил, Мавсам, 30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема, 31 Етур, Нафис и Кедма; това бяха Исмаиловите синове.

Потомците на Хетура


32 А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земран, Йоксан, Мадан, Мадиам, Есвок и Шуах. Йоксанови синове: Шева и Дедан. 33 Мадиамови синове: Ефа, Ефер, Енох, Авида и Елдаа; всички тези бяха потомци на Хетура.

Потомците на Сара


34 Авраам роди Исаак; а Исааковите синове бяха Исав и Израил.

Исавови синове


35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей; 36 Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи, Готом, Кенез; а от Тамна му се роди Амалик; 37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.
Сеирови синове в Едом
38 Сеирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан. 39 Лотанови синове: Хори и Омам, а сестра на Лотан бе Тамна; 40 Совалови синове: Алиан, Манахат, Гевал, Сефи и Онам. Севегонови синове: Ая и Ана: 41 Анов син Дисон. Дисонови синове: Амадан, Асван, Итран и Харан; 42 Асарови синове: Валаан, Заван и Акан. Дисанови синове: Уз и Аран.

Царете на Едом


43 А ето царете, които царуваха в Едомската земя, преди да се възцари цар над израиляните: Вела, Веоровият син, и името на града му бе Денава. 44 А като умря Вела, вместо него се възцари Йовав, Заровият син, от Боцра. 45 А като умря Йовав, вместо него се възцари Хусам от земята на теманците. 46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад, Вададовият син, който порази мадиамците на Моавското поле; и името на града му бе Авит. 47 А като умря Адад, вместо него се възцари Самла от Масрека. 48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул от Реховот при Ефрат. 49 А като умря Саул, вместо него се възцари Баал-Ханан, Ахворовият син. 50 А като умря Баал-Ханан, вместо него се възцари Адад; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Матред, Мезаавова внучка. 51 А като умря Адад, едомските главатари бяха: главатар Тамна, главатар Алиа, главатар Етет, 52 главатар Оливема, главатар Ила, главатар Финон, 53 главатар Кенез, главатар Теман, главатар Мивсар, 54 главатар Магедиил и главатар Ирам. Тези бяха едомските главатари.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

3

Йоан Кръстител проправя пътя


1 В петнадесетата година от царуването на кесаря Тиберий, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний четверовластник в Авилиния, 2 при първосвещенството на Анна и Каиафа, Божието слово дойде към Йоан, Захариевия син, в пустинята. 3 И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощение на греховете, 4 както е писано в книгата с думите на пророк Исая:
„Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа,
прави направете пътеките за Него.
5 Всяка долина ще се напълни.
И всяка планина и хълм ще се сниши;
кривите пътеки ще станат прави,
и неравните места гладки пътища;
6 и всяка плът ще види Божието спасение“.
7 И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? 8 Принасяйте плодове, съответстващи на покаяние; и не почвайте да си казвате: имаме Авраам за баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраам. 9 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата: и тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля. 10 И множествата го питаха, казвайки: Тогава какво да правим? 11 А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото. 12 Дойдоха и бирници да се кръстят, и Му рекоха: Учителю, ние какво да правим? 13 Той им каза: Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено. 14 Питаха го и войници, казвайки: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито оклеветявайте; и задоволявайте се със заплатите си.
15 И понеже людете бяха в недоумение, и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би той да е Помазаникът, 16 Йоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да развържа ремъка на обущата; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. 17 Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре гумното Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасим огън. 18 И с много други увещания той благовестваше на людете.
19 А четверовластникът Ирод, който беше изобличаван от него поради Иродиада, братовата си жена, и поради всичките други злини, които беше сторил Ирод, 20 прибави към всичко друго и това, че затвори Йоан в тъмница.

Кръщението и родословието, според Лука


21 И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето 22 и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, и глас дойде от небето, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.
23 И сам Исус беше на около тридесет години, когато започна да поучава, и, както мислеха, беше син на Йосиф, който бе син Илиев, 24 а Илий, Мататов; Ма тат, Левиев; Леви, Мелхиев; Мелхи, Яанаев; Яанай, Йосифов; 25 Йосиф, Мататиев; Мататия, Амосов; Амос, Наумов; Наум, Еслиев; Если, Нагеев; 26 Нагей, Маатов; Маат, Мататиев; Мататия, Семеев; Семей, Йосифов; Йосиф, Юдов; 27 Юда, Йоананов; Йоанан, Рисов; Риса, Зоровавелов; Зоровавел, Салатиилев; Салатиил, Нириев; 28 Нири, Мелхиев; Мелхи, Адиев; Ади, Косамов; Косам, Елмодамов; Елмодам, Иров; 29 Ир, Йосиев; Йоси, Елиезеров; Елиезер, Йоримов; Йорим, Мататов; Матат, Левиев; 30 Леви, Симеонов; Симеон, Юдов; Юда, Йосифов; Йосиф, Йоананов; Йоанан, Елиакимов; 31 Елиаким, Мелеев; Мелеа, Майнанов; Майнан, Мататов; Матата, Натанов; Натан, Давидов; 32 Давид, Есеев; Есей, Овидов; Овид, Воозов; Вооз, Салмонов; Салмон, Наасонов; 33 Наасон, Аминадавов; Аминадав, Арамов; Арам, Есронов; Есрон, Фаресов; Фарес, Юдов; 34 Юда, Яковов; Яков, Исааков; Исаак, Авраамов; Авраам, Таров; Тара, Нахоров; 35 Нахор, Серухов; Серух, Рагавов; Рагав, Фалеков; Фалек, Еверов; Евер, Салов; 36 Са ла, Каинанов; Каинан, Арфаксадов; Арфаксад, Симов; Сим, Ноев; Ное, Ламехов; 37 Ламех, Матусалов; Матусала, Енохов; Енох, Яредов; Яред, Малелеилов; Малелеил, Каинанов; 38 Каинан, Еносов; Енос, Ситов; Сит, Адамов; а Адам, Божий.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи