План за четене на Библията

Тематичен / ден 196

Стар Завет

1 Летописи

2

Синовете на Израил
1 Ето синовете на Израил: Ру-вим, Симеон, Леви, Юда, Исахар, Завулон, 2 Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.
Юда
3 Юдови синове: Ир, Онан и Шела; тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе нечестив пред Господа и Той го умъртви. 4 И снаха му Тамар му роди Фарес и Зара. Всички Юдови синове бяха петима.
5 Фаресови синове: Есрон и Амул. 6 Зарови синове: Зимри, Етан, Еман, Халкол и Дара; всичко петима.
7 Хармиев син: Ахар, смутителят на Израил, който извърши престъпление относно обреченото. 8 Етанов син: Азария. 9 Синове, които се родиха на Есрон: Ерамеил, Арам и Халев.
Арам, син на Есрон
10 Арам роди Аминадав; а Аминадав роди Наасон – главатаря на Юдовите потомци. 11 А Наасон роди Салмон; Салмон роди Вооз; 12 Вооз роди Овид; Овид роди Есей; 13 а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама, 14 четвъртия Натанаил, петия Радай, 15 шестия Осем, и седмия Давид. 16 А техни сестри бяха Саруя и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Йоав и Асаил. 17 Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Йетер.
Халев, син на Есрон
18 Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува (и от Ериот): синовете ѝ бяха Есер, Совав и Ардон. 19 И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ор. 20 А Ор роди Ури; а Ури роди Веселеил. 21 И после Есрон влезе при дъщерята на Махир, Галаадовия баща; той я взе, като беше шестдесетгодишна, и тя му роди Сегув. 22 А Сегув роди Яир, който имаше двадесет и три града в Галаадската земя. 23 И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки с Кенат и селата му – шестдесет града. Всички тези бяха синове на Махир, Галаадовия баща. 24 А след като умря Есрон в Халев-Ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхор бащата на Текоа.
Ерамеил, син на Есрон
25 И синовете на първородния на Есрон, Ерамеил, бяха: първородният му Арам, Вуна, Орен, Осем и Ахия. 26 Ерамеил взе и друга жена, чието име бе Атара; тя бе майка на Онам. 27 А синовете на първородния на Ерамеил, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер. 28 Синовете на Анам бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самай: Надав и Ависур. 29 И името на Ависуровата жена бе Авихаил, която му роди Ааван и Молид. 30 А Надавовите синове бяха: Селед и Апаим; Селед умря бездетен. 31 А синът на Апаима беше Иши; а синът на Иши – Сисан; а синът на Сисан, Аалай. 32 А синовете на Ядай, Самаевия брат бяха: Етер и Йонатан; Етер умря бездетен. 33 Синовете на Йонатан: Фалет и Заза. Тези бяха потомците на Ерамеил.
34 Сисан нямаше синове, а дъщери. Сисан имаше слуга египтянин на име Ярха; 35 и Сисан даде дъщеря си на слугата си Ярха за жена, и тя му роди Атай; 36 а Атай роди Натан; Натан роди Завад; 37 Завад роди Ефлал; Ефлал роди Овид; 38 Овид роди Иуй; Иуй роди Азария; 39 Азария роди Хелис; Хелис роди Елеаса; 40 Елеаса роди Сисамай; Сисамай роди Селум; 41 Селум роди Екамия; а Екамия роди Елисама.
Синовете на Халев
42 А синовете на Халев, Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Меша, който бе баща на Зиф, син на Мариса – баща на Хеброн. 43 Хебронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема. 44 А Сема роди Раам, Йоркоамовия баща; Рекем роди Самай. 45 И Самаевият син беше Маон; а Маон беше Бетцуровият баща. 46 Наложницата на Халев, Ефа, роди Харан, Моса и Газез. Харан роди Газез. 47 Ядаеви синове: Регем, Йотам, Гисан, Фелет, Ефа и Сагаф. 48 Наложницата на Халев, Мааха, роди Север и Тирхана; 49 роди още Сагаф, Мадмановия баща, и Сева, баща на Махвина и Гавая; а Халевова дъщеря бе Ахса.
50 Това бяха синовете на Халев. Синът на първородния на Ефрата, Ор: Совал, Кириат-Еаримовият баща, 51 Салма, Витлеемовият баща, и Ареф, Бетгадеровият баща. 52 А на Совал, Кириат-Еаримовия баща, синовете бяха Арое, половината от манахатците 53 и Кириат-Еаримовите семейства: етерците, футците, суматците и мисрайците. От тях произлязоха сарайците и ештаолците. 54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-Бет-Йоав, половината от манахатците, сарайците 55 и семействата на писарите, които живееха в Явис: тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Хамат, праотец на Рихавовия дом.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

4

Изкушаването на Исус


1 А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от Йордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дни, 2 където беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни; и като се изминаха те, Той огладня. 3 И дяволът Му каза: Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб. 4 А Исус му отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек [но с всяко Божие слово“]. 5 Тогава, като Го възведе [на една планина] нависоко и Му показа всичките царства на вселената в един миг време, дяволът Му рече: 6 На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства (защото на мене е предадена, и аз я давам, на когото искам), 7 и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое. 8 А Исус в отговор му каза: Писано е: „На Господа, твоя Бог, да се кланяш, и само на Него да служиш“. 9 Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма и Му рече: Ако си Божий Син, хвърли се от тука долу; 10 защото е писано:
„Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят;
11 и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о камък ногата Си“.
12 А Исус в отговор му рече: Казано е: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“ 13 И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него до някое време.

Исус отхвърлен в Назарет


14 А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност. 15 И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го прославяха. 16 И дойде в Назарет, където беше отхранен, и по обичая Си влезе в синагогата един съботен ден, и стана да чете. 17 И подадоха Му книгата на пророк Исая; и Той, като отвори книгата, намери мястото, където бе писано:
18 „Духът на Господа е върху Мене,
защото Ме е помазал да благовествам на сиромасите;
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците,
и проглеждане на слепите,
да пусна на свобода угнетените,
19 да проглася благоприятната Господня година.“
20 И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него. 21 И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши. 22 И всички Му засвидетелстваха, чудещи се на благодатните думи, които излизаха от устата Му. И казваха: Тоя не е ли Йосифовият син? 23 И Той им рече: Без друго ще Ми кажете тая поговорка: Лекарю, изцери себе си; каквото сме чули, че ставало в Капернаум, стори го и тука в Своята Си родина. 24 И пак рече: Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си. 25 А казвам ви наистина: Много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца, и настана голям глад по цялата земя; 26 и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска. 27 Тъй също много прокажени имаше в Израил във времето на пророк Елисей; но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман. 28 Като чуха това, всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв 29 и, като станаха, изкараха Го вън от града, и заведоха Го при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да Го хвърлят долу. 30 Но Той мина посред тях и си отиде.

Исус изгонва нечист дух


31 И слезе в галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден; 32 и удивляваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт. 33 И в синагогата имаше човек, хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас: 34 Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Святият Божий. 35 Но Исус го смъмри, казвайки: Млъкни и излез от него. И бесът, като го повали насред всички, излезе от него, без никак да го повреди. 36 И всички се смаяха, и разговаряха помежду си, казвайки: Какво е това слово, че Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат? 37 И слух се разнесе за Него по всичките околни места.

Исус изцелява мнозина


38 И като стана, та излезе от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска: и молиха Го за нея. 39 И Той, като застана над нея, смъмри треската, и треската я остави; и начаса тя стана и им прислужваше.
40 И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки един от тях, изцели ги. 41 Още и бесове с крясък излизаха от мнозина, и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги смъмряше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че е Помазаникът.
42 И като се съмна, Той излезе и отиде в уединено място; а народът Го търсеше, идваше при Него и искаше да Го задържи, за да не си отива от тях. 43 Но Той им рече: И на другите градове трябва да благовествам Божието царство, понеже за това съм изпратен. 44 И проповядваше в галилейските синагоги.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи