План за четене на Библията

Тематичен / ден 197

Стар Завет

1 Летописи

3

Синовете на Давид


1 А ето синовете, които се ро-диха на Давид в Хеброн: първородният беше Амнон от езреелката Ахиноам; вторият – Даниил от кармилката Авигея; 2 третият – Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият – Адония, син на Агита; 3 петият – Сефатия от Авитала; шестият – Итраам от жена му Егла. 4 Шестимата му се родиха в Хеброн, където царува седем години и шест месеца. В Ерусалим царува тридесет и три години 5 и тези му се родиха в Ерусалим: Сама, Совав, Натан и Соломон; тези четирима бяха от Витсавее, дъщеря на Амиил, 6 и също Евар, Елисама, Елифалет, 7 Ногах, Нефег, Яфия, 8 Елисама, Елиада и Елифалет – всичко девет. 9 Всички тези бяха Давидови синове заедно със синовете му от наложниците. И Тамар беше тяхна сестра.

Царете на Юда


10 А Соломонов син бе Ровоам; негов син – Авия; негов син – Аса; негов син – Йосафат; 11 негов син – Йорам; негов син – Охозия, негов син – Йоас; 12 негов син – Амасия; негов син – Азария, негов син – Йотам; 13 негов син – Ахаз; негов син – Езекия; негов син – Манасия; 14 негов син – Амон; негов син – Йосия.
15 А синовете на Йосия бяха: първородният – Йоанан; вторият – Йоаким; третият – Седекия; четвъртият – Селум.
16 Наследниците на Йоаким: Ехония, синът му, и Седекия, негов син.

Царската линия след плена


17 Потомците на Ехония; Салатиил – негов син, 18 Малхирам, Федая, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.
19 Федаеви синове: Зоровавел и Семей. Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломит. 20 Има още пет: Асува, Оел, Варахия, Асадия, и Юсав-Есед.
21 Потомците на Анания: Фелатия и Исая, и синовете на Рефая, на Арнан, на Авдия, на Сехания.
22 Потомците на Сехания; Семая и неговите синове: Хатуш, Игал, Вария, Неария и Сафат – шестима.
23 Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам – трима.
24 Елиоинаеви синове: Одая, Елиасив, Фелая, Акув, Йоанан, Далая и Анани – седмина.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

5

Призоваването на първите ученици


1 А веднъж, когато народът Го притискаше да слуша Божието слово, Той стоеше при Генисаретското езеро. 2 И видя две ладии, спрени край езерото; а рибарите бяха излезли от тях и перяха мрежите си. 3 И като влезе в една от ладиите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата; и седна, та поучаваше народа от ладията. 4 И като престана да говори, каза на Симон: Оттеглиладията към дълбокото и хвърлете мрежите си за улов. 5 А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите. 6 И като сториха това, уловиха твърде много риба, така че се прокъсваха мрежите им. 7 И кимнаха на съдружниците си в другата ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха, и напълниха и двете ладии дотолкова, че щяха да потънат. 8 А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. 9 Понеже той и всички, които бяха с него, се удивиха на улова от риби, които бяха хванали, 10също и Яков и Йоан, синове на Зеведей, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симон: Не бой се; отсега човеци ще ловиш. 11 И като извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и тръгнаха след Него.

Прокаженият


12 И когато беше в един от градовете, ето човек, който беше цял прокажен, като видя Исус, падна по лицето си и Му се помоли, казвайки: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. 13 А Той протегна ръка и се допря до него, и каза: Искам; бъди очистен! И начаса проказата го остави. 14 И Той му заръча на никого да не казва за това: Но за свидетелство на тях, иди, каза, та се покажи на свещеника, и принеси за очистването си според както е заповядал Мойсей. 15 А вестта за Него още повече се разнасяше; и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си. 16 А Той се оттегляше в пустините и се молеше.

Исус изцелява паралитик


17 И в един от тия дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим; и сила от Господа бе с Него да изцелява. 18 И ето, мъже, които носеха на постелка един човек, който беше паралитик; и опитаха се да го внесат вътре и да го сложат пред Него. 19 Но понеже не намериха откъде да го внесат вътре поради народа, качиха се на покрива, и през керемидите го спуснаха с постелката пред Исус. 20 И Той, като видя вярата им, рече: Човече, прощават ти се греховете. 21 Тогава книжниците и фарисеите започнаха да се препират, казвайки: Кой е Този, Който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? 22 Но Исус, като видя разискванията им, каза им в отговор: Защо разисквате в сърцата си? 23 Кое е по-лесно – да кажа: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани и ходи? 24 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (рече на паралитика:) Казвам ти, стани, вдигни постелката си и иди у дома си. 25 И начаса той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога. 26 И те всички се удивиха и славеха Бога, и изпълнени с боязън, казваха: Днес видяхме пречудни неща.

Призоваването на Леви


27 След това Исус, като излезе, видя един бирник, на име Леви, седящ в бирничеството, и му каза: Върви след Мене. 28 Той остави всичко и като стана, тръгна след Него. 29 А Леви Му направи голямо угощение в къщата си; и имаше много бирници и други, които седяха на трапезата с тях. 30 А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му, казвайки: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците? 31 Исус в отговор им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. 32 Не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние.

Исус, запитан за постенето


33 И те Му рекоха: Йоановите ученици често постят и правят молитви, така и фарисейските, а Твоите ядат и пият. 34 Исус им каза: Можете ли да накарате сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? 35 Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях; тогава, през ония дни, ще постят. 36 Каза им още и притча: Никой не отдира кръпка от нова дреха да я сложи на стара дреха; иначе и новата дреха се съдира, и кръпката от новата не прилича на старата. 37 И никой не налива ново вино в стари мехове; иначе новото вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече, и меховете ще се изхабят. 38 Но трябва да се налива ново вино в нови мехове. 39 И никой, след като е пил старо вино, не иска ново, защото казва: Старото е по-добро.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи