План за четене на Библията

Тематичен / ден 2

Стар Завет

Битие

3

Грехопадението на човека


1 А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? 2 Жената каза на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; 3 но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. 4 А змията каза на жената: Не, няма да умрете; 5 но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като Бога, ще познавате доброто и злото. 6 И като видя жената, че дървото е добро за храна и приятно за очите, дърво желано, защото дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. 7 Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че са голи; и съшиха смокинови листа, та си направиха препаски. 8 И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше в градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. 9 Но Господ Бог повика човека и му каза: Къде си? 10 А той каза: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол; и се скрих. 11 А Господ Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш? 12 И човекът рече: Жената, която си ми дал за спътница, тя ми даде от дървото и ядох. 13 И Господ Бог рече на жената: Какво е това, което си сторила? А жената каза: Змията ме подмами и ядох. 14 Тогава каза Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си сред всички животни и сред всички полски зверове; по корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. 15 Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти наранява главата, а ти ще му нараняваш петата. 16 На жената каза: Ще ти преумножа мъките в бременността; в мъки ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание, и той ще те владее. 17 А на човека каза: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; с мъка ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. 18 Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. 19С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш.
20 И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живичовеци. 21 И Господ Бог направи кожени дрехи на човека и на жена му, и ги облече.
22 И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота да яде и да живее вечно, – 23 затова Господ Бог го отпрати от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. 24 Така Той изпъди човека; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламтящия меч, който се въртеше на всички страни, за да пазят пътя към дървото на живота.
© Библейска лига - България

4

Каин и Авел


1 И Адам позна жена си Ева; и тя зачена и роди Каин; и каза: С помощта на Господа придобих човек. 2 Роди още и брат му Авел. Авел беше овчар, а Каин беше земеделец. 3 И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. 4 Тъй също и Авел принесе жертва от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, 5 а на Каин и на приноса му не погледна така. Затова Каин се разсърди твърде много, и лицето му се навъси. 6 Господ рече на Каин: Защо си се разсърдил? Защо е навъсено лицето ти? 7 Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи при вратата и се стреми да те завладее; но ти трябва да го владееш. 8 А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин стана против брат си Авел и го уби. 9 И Господ каза на Каин: Къде е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брат си? 10 И каза Господ: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята; 11 и сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка. 12 Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята. 13 А Каин каза на Господа: Наказанието ми е по-тежко, отколкото мога да понеса. 14 Ето, гониш ме днес от лицето на земята; и от Твоето лице ще съм скрит; ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй, всеки, който ме намери, ще ме убие. 15 А Господ му каза: Затова, който убие Каин, на него ще се отмъсти седмократно. И Господ постави знак на Каин, за да не го убива никой, който го намери.
16 Тогава Каин излезе от Господнето присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем. 17 И Каин позна жена си, която зачена и роди Енох; и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си. 18 И на Енох се роди Ирад; а Ирад роди Мехуяил; Мехуяил роди Метусаил; и Метусаил роди Ламех. 19 И Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата – Села. 20 Ада роди Явал; той беше родоначалник на онези, които живеят в шатри и имат добитък. 21 Името пък на брат му беше Ювал; той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и флейта. 22 Тъй и Села роди Тувал-Каин, ковач на всякакъв вид медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каин беше Наама.
23 И Ламех рече на жените си:
Адо и Село, чуйте гласа ми,
жени Ламехови, слушайте думите ми:
Понеже мъж убих загдето ме нарани,
да, юноша, загдето ме смаза.
24 Ако на Каин се отмъсти седмократно,
то на Ламех ще се отмъсти седемдесет и седмократно.
25 И Адам пак позна жена си; и тя роди син, когото наименува Сит: защото, казваше тя, Бог ми определи друга рожба вместо Авел, понеже Каин го уби. 26 Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос. Тогава човеците започнаха да призовават Господнето име.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Ефесяни

2

Съживени в Христос


1 И съживи вас, които бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове, 2 в които сте ходили някога според вървежа на този свят, в съгласие с княза на въздушното владение, на духа, който сега действа в рода на непокорните; 3 между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били изложени на гнева, както и другите. 4 Бог обаче, Който е богат с милост поради голямата любов, с която ни възлюби, 5 даже когато бяхме мъртви поради престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), 6 и като ни съвъзкреси, сложи ни да седим в небесни места, в Христа Исуса; 7 за да показва през идните векове несравнимото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса. 8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; 9 не чрез дела, за да не се похвали някой. 10 Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, каквито Бог отнапред е определил да вършим.

Едно в Христос


11 Затова, помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце, 12 в онова време бяхте отделени от Христа, отстранени от израилевото гражданство, и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога в света. 13 А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. 14 Защото Той е нашият мир, Който направи от двата народа един и развали средната стена, която ги разделяше, 15 като в плътта си унищожи враждата, тоест, закона със заповедите Му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек, и така да установи мир, 16 и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. 17 И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо; 18 защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп при Отца в единия Дух. 19 Затова вие не сте вече чужди и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство; 20 понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е Сам Христос Исус, 21 в Когото цялото здание, сглобявано, расте за храм свят на Господа; 22 в Когото и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи