План за четене на Библията

Тематичен / ден 204

Стар Завет

1 Летописи

10

Саул се самоубива


1 А филистимците воюваха против Израил; и Израилевите мъже побягнаха от филистимците, и паднаха убити на хълма Гелвуе. 2 И в преследването филистимците настигнаха Саул и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Йонатан, Авинадав и Мелхисуа. 3 И като се засилваше боят против Саул, стрелците го улучиха и той беше наранен от стрелците. 4 Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, да не би да дойдат тези необрязани и да се поругаят с мене. Но оръженосецът му не искаше, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си и падна върху него. 5 И оръженосецът му като видя, че Саул умря, падна и той на меча си и умря. 6 Така умря Саул с тримата си синове; и целият му дом умря заедно с тях. 7 Тогава всички израиляни, които бяха в долината, като видяха, че войската побягна и че Саул и синовете му умряха, напуснаха градовете си и побягнаха; а филистимците дойдоха и се заселиха в тях.
8 А на другия ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саул и синовете му, паднали на хълма Гелвуе. 9 И като го съблякоха, взеха главата му и оръжията му и пратиха наоколо из Филистимската земя да разнесат известие за това на идолите си и на народа си. 10 И положиха оръжията му в капището на боговете си, а главата му приковаха в Дагоновото капище. 11 А когато чу цял Явис-Галаад за всичко, което са направили филистимците на Саул, 12 всичките му храбри мъже станаха, вдигнаха тялото на Саул и телата на синовете му, донесоха ги в Явис и погребаха костите им под дъба на Явис; и постиха седем дни. 13 Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господнето слово, което не опази, а още понеже се бе съвещавал със запитвачка на зли духове, 14 а до Господа не се допита; затова Той го умъртви и обърна царството към Давид, Есеевия син.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

12

Предупреждения и насърчения


1 Между това, като се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че един други се тъпчеха, Той започна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. 2 Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. 3 Затова, каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на светло; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи, ще се прогласи от покрива. 4 А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да сторят. 5 Но ще ви предупредя от кого да се боите: Бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от Него да се боите. 6 Не продават ли се пет врабчета за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. 7 Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчетата. 8 И казвам ви: Всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели; 9 но ако се отрече някой от Мене пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели. 10 И на всеки, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости. 11 И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще отговорите, или какво ще кажете. 12 Защото Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.

Притчата за богатия неразумен човек


13 И някой си от множеството Му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. 14 А Той му каза: Човече, кой Ме е поставил сред вас да съдя или да деля? 15 И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. 16 И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. 17 И той размишляваше в себе си: Какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. 18 И рече: Ето какво ще направя: Ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. 19 И ще река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. 20 А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде? 21Т ака става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.

Не се безпокойте


22 Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. 23 Защото животът е повече от храната, и тялото – от облеклото. 24 Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито съкровищница, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците! 25 И кой от вас може с грижи да прибави и един лакът към ръста си? 26 И тъй, ако и най-малкото нещо не можете да сторите, защо се безпокоите за друго? 27 Разгледайте кремовете как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. 28 И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловерци! 29 И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и нямайте съмнения в умовете си; 30 защото всичко това търсят езичниците на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това. 31 Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще ви се прибави. 32 Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. 33 Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, и което молец не изяжда. 34 Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Бдете и бъдете готови


35 Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени; 36 и бъдете сами вие прилични на човеци, които чакат господаря си да се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. 37 Блажени ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. 38 И ако дойде на втората стража, или на третата стража, и ги намери така, блажени са ония слуги. 39 Но това да знаете, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. 40 Бъдете, и вие готови; защото в час, когато не мислите, Човешкият Син ще дойде.
41 Тогава Петър каза: Господи, само на нас ли казваш тази притча, или на всичките? 42 Господ каза: И тъй, кой е онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над слугите си, да им дава навреме определената храна? 43 Блажен оня слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. 44 Истина ви казвам, че ще го постави над всичкия си имот. 45 Но ако оня слуга рече в сърцето си: Господарят ми се забави, и започне да бие момчетата и момичетата, да яде, да пие и да се опива, 46 то господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните. 47 И оня слуга, който е знаел волята на господаря си, но не се е приготвил, нито е постъпил по волята му, ще бъде много бит. 48 А оня, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще изискват.

Не мир, а разделение


49 Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако вече се е запалил? 50 Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и колко се измъчвам, докато се извърши! 51 Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла. 52 Защото отсега на татък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима. 53 Ще се разделят баща против син и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха, и снаха против свекърва.

Тълкуване на времената


54 Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали, и така става. 55 И когато духа южен вятър, казвате: Ще стане жега, и става. 56 Лицемерци! Лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? 57 А защо и от само себе си не съдите какво е право? 58 Защото, когато отиваш с противника си да се явиш пред управителя, постарай се по пътя да се помириш с него, да не би да те завлече при съдията и съдията да те предаде на служителя, и служителят да те хвърли в тъмница. 59 Казвам ти, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и най-последното петаче.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

125

1 Песен на възкачванията.
Които се надяват на Господа са като хълма Сион, който няма да се поклати: той пребъдва вечно.
2 Както Ерусалим е обкръжен от хълмите, така Господ обкръжава народа Си отсега и довека.
3 Защото жезълът на нечестието няма да пребъдва върху участта на праведните, за да не протягат праведните ръце към беззаконието.
4 Господи, направи добро на добрите и на правите по сърце.
5 А които се отклоняват по кривите си пътища,
тях Господ ще ги отведе заедно с онези, които вършат беззаконие.
Мир на Израил!
© Библейска лига - България